• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Stanovy České pirátské strany

původce:
Celostátní fórum
typ:
stanovy
zkratka:
St
zásadní:
ano

Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Název politické strany je Česká pirátská strana.

(2) Zkratka je Piráti.

(3) Sídlem České pirátské strany je Praha.a)

(4) Strana je registrována podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPS), a působí v České republice.

Čl. 2 Poslání a programové cíle

(1) Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize kopírovacího monopolu tak, aby se nemohl stát záminkou pro útoky na svobodu Internetu.

(2) Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat

 • a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
 • b) svobodu slova a vyjadřování,
 • c) svobodná díla, software a standardy,
 • d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu,
 • e) transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků,
 • f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
 • g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,
 • h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí.

(3) Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti

 • a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
 • b) cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.

Členové strany a registrovaní příznivci

Čl. 3 Členství

(1) Členem strany může být občanb), který

 • a) je starší 18 let,
 • b) je plně způsobilý k právním úkonům,
 • c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
 • d) souhlasí s programovými cíli České pirátské strany,
 • e) se zaváže podporovat základní programové cíle uvedené v čl. 2, a
 • f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany v minulosti vyloučen.

(2) Do přihlášky člen uvede

 • a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
 • b) zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
 • c) zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
 • d) zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
 • e) zda je trestně stíhán.

(3) Vyplněná a podepsaná přihláška se podá oblastnímu sdružení v místě trvalého pobytu, výjimečně v odůvodněných případech jinému oblastnímu sdružení. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo oblastního sdružení zpravidla za přítomnosti žadatele; zamítnutí přihlášky nutno zdůvodnit. Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku.

(4) Člen sdružení může v odůvodněných případech hostovat v nejvýše jednom jiném sdružení, které k tomu svolí. Pokud to lze, má hostující člen stejná práva jako řádný člen, vyjma práva hlasovat v personálních věcech.

(5) Členství zaniká dnem,

 • a) uvedeným v oznámení o vystoupení ze strany, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení předsednictvu příslušného sdružení,
 • b) následujícím po uplynutí 12 měsíců trvajícího pozastavení členství podle čl. 3 odst. (6) písm. a),
 • c) právní moci rozhodnutí o vyloučení člena ze strany v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany, nebo
 • d) kdy člen zemřel nebo pozbyl občanství.

(6) Členství je pozastaveno, čímž člen dočasně přichází o členská práva,

 • a) marným uplynutím lhůty stanovené pro zaplacení členského příspěvku ve výzvě k zaplacení členského příspěvku, kde byl člen na možnost pozastavení členství prokazatelně vyrozuměn, a to do zaplacení členského příspěvku nebo zániku členství,
 • b) dnem právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti, a to na dobu tohoto omezení,
 • c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou, nebo
 • d) dnem uvedeným v žádosti o pozastavení členství, nejdříve však dnem doručení této žádosti předsednictvu příslušného sdružení.

(7) Člen strany má právo

 • a) být informován o činnosti strany, zejména všech věcných usneseních orgánů, která se ho přímo týkají, a obsazení orgánů strany,
 • b) svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí strany,
 • c) podílet se na utváření politiky strany,
 • d) obracet se na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami,
 • e) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,
 • f) být volen a případně být delegován do stranických orgánů a funkcí,
 • g) být navržen za kandidáta pro volby do veřejných funkcí; kandidatura může vyžadovat splnění dalších kritérií, jako například získání podpory stanoveného počtu členů České pirátské strany.

(8) Člen je povinen

 • a) podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle uvedené v čl. 2,
 • b) dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů, zejména strpět omezení svých práv, které uloží rozhodčí komise za porušení povinností člena.

(9) Na členství ve straně není právní nárok.

Čl. 4 Registrovaní příznivci strany

(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje ideové cíle strany, na základě vyplnění a podpisu registračního formuláře a zaplacení stanoveného příspěvku.c)

(2) Registrovaní příznivci strany nejsou členy strany ve smyslu ZPS.d)

(3) Registrovaní příznivci strany mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být voleni do komisí a odborů, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do veřejných funkcí. Při všech hlasováních mají pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni do vedení žádného orgánu strany, pokud předpis nestanoví jinak. Další ustanovení o členech se použijí na registrované příznivce přiměřeně.

Organizační jednotky a orgány

Čl. 5 Orgány a organizační jednotky

(2) Organizační jednotky strany jsou oblastní sdružení vytvořená na územním principu: oblastní sdružení jsou krajská sdružení a místní sdružení. Místní sdružení vyvíjí činnost v rámci příslušného krajského sdružení a je mu podřízeno. Člen podřízeného oblastního sdružení je taktéž členem nadřízeného oblastního sdružení.

(3) V jednotlivých krajích jsou zřízena krajská sdružení. O založení a zrušení místního sdružení rozhoduje místně příslušné krajské fórum. Republikové předsednictvo nebo předsednictvo místně příslušného krajského sdružení:

 • a) svolává ustavující fóra vznikajících oblastních sdružení,
 • b) rozhoduje o členství a plní další úkoly oblastního předsednictva v místech, kde podřízené oblastní sdružení nepůsobí, nebo nemá ustavené předsednictvo,
 • c) v případech stanovených předpisem celostátního fóra může převzít působnost předsednictva podřízeného oblastního sdružení.

(4) V oblastních sdruženích jsou orgány strany

Čl. 6 Obecné zásady

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů. V jednání orgánů strany se uplatňuje presumpce správnosti.

(2) Při posuzování platnosti předpisů vydaných různými kompetentními orgány se uplatní zásada hierarchie. Organizační jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci.

(3) Za řádné oznámení se považuje vážné prohlášení doručené všem adresátům, které nevzbuzuje pochyby o věrohodnosti. Úkony nařízené právními předpisy buďtež řádně oznámeny.

(4) Orgány se usnášejí většinou všech svých členů. V řádně oznámeném hlasování se usnášejí většinou přítomných, komise případně jinak, stanoví-li tak předpis nebo na jeho základě a v jeho mezích jejich jednací řád. Odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pouze pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku.

(5) Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou. Přijaté zásadní návrhy lze měnit jen dalším zásadním návrhem. Stanovy lze měnit pouze na základě zásadního návrhu na zasedání.

(6) Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá; volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.

(7) Volební období všech volených funkcí je dvouleté.

(8) Volební období začíná ukončením volební schůze nebo vyhlášením výsledků volby.

(9) Volební období republikového předsednictva kromě toho končí vždy nejdéle tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(10) Každý člen může zastávat nejvýše jednu z funkcí vedoucího odboru, člena republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise nebo rozhodčí komise.

(11) Na funkci v orgánu vykonávanou podle těchto stanov může fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v odůvodněných případech nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní orgán oprávněný zvolit náhradníka. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

(12) Zástupce učiní právní úkon za zastupovaného, který nečinností porušil právní povinnost nebo okolnosti naznačují, že se tak stane.

Organizační jednotky

Čl. 7 Oblastní sdružení

(1) Nejmenší počet členů oblastního sdružení jsou tři.

(2) Člen strany přísluší ke sdružení, které ho přijalo za člena, nebo k němuž přestoupil. Při přestupu se postupuje přiměřeně podle ustanovení o podání přihlášky a členství ve straně není dotčeno.

(3) Oblastního fóra má právo zúčastnit se každý člen oblastního sdružení.

(4) Oblastní fórum

 • a) volí a odvolává ze svého středu oblastní předsednictvo, případně další zástupce a funkcionáře oblastního sdružení,
 • b) provádí politiku strany na oblastní úrovni,
 • c) zřizuje a ruší oblastní komise a odbory,
 • d) ukládá oblastnímu předsednictvu úkoly,
 • e) v mezích nadřízených předpisů přijímá předpisy oblastního sdružení.

(5) Oblastní předsednictvo

 • a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,
 • b) odpovídá oblastnímu fóru,
 • c) plní usnesení oblastního fóra, přijímá nové členy,
 • d) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu, mj. předsedovi strany navrhuje volebního zmocněnce,
 • e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit oblastní volební komisi.

(6) Předseda oblastního sdružení

 • a) svolává minimálně jednou ročně zasedání oblastního fóra,
 • b) zastupuje oblastní sdružení navenek a v jiných orgánech, stanoví-li tak právní předpis.

(7) Oblastní orgány stejné úrovně mohou jednat společně, pokud s tím vysloví souhlas; usnesení takto přijatá platí, jakoby je přijal každý orgán zvlášť. Jednání řídí člen, určený při svolání jednání.

(8) Krajská sdružení mohou zřídit vlastní rozhodčí orgán s krajskou působností, který rozhoduje spory v první instanci, nestanoví-li nadřízený předpis jinak. Při rozhodování sporů postupuje v mezích krajského sdružení obdobně dle příslušných ustanovení čl. 13. V odvolacích řízeních rozhoduje rozhodčí komise na celostátní úrovni.

Orgány

Čl. 8 Celostátní fórum

(1) Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Je příslušné k projednávání všech otázek činnosti strany; přitom respektuje oprávnění orgánů strany a oblastních sdružení dle stanov.

(2) Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany.

(3) Zasedání celostátního fóra svolává předseda strany nejméně jednou za rok.

(4) Předseda strany svolá zasedání celostátního fóra, pokud jej o to požádá republikové předsednictvo nebo republikový výbor.

(5) Celostátní fórum ve výlučné působnosti

 • a) volí a odvolává republikové předsednictvo,
 • b) volí a odvolává členy republikového výboru volené celostátním fórem,
 • c) zřizuje a ruší komise a odbory na celostátní úrovni,
 • d) volí a odvolává členy komise a vedoucího odboru na celostátní úrovni, u komisí na celostátní úrovni může určit jiný způsob jejich obsazení,
 • e) schvaluje změny stanov,
 • f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,
 • g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle ZPS,
 • h) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí; od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém jednacím řádu méně,e)
 • i) schvaluje zakládací dokument politického institutu jako právnické osoby zakládané stranou,
 • j) může schválit Předpis o institutu, který upravuje vztah strany k právnické osobě, která je jejím politickým institutem,
 • k) může volit a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných celostátním fórem určuje Předpis o institutu.

(6) Celostátní fórum dále

 • a) přijímá v mezích stanov další předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní sdružení,
 • b) ukládá úkoly republikovému předsednictvu a republikovému výboru,
 • c) může projednávat a schvalovat základní programové a ideové dokumenty,
 • d) má veškerou působnost, kterou stanovy neurčují jinému orgánu strany.
Čl. 9 Republikový výbor

(1) Republikový výbor

 • a) upřesňuje stanovy a předpisy přijaté celostátním fórem,
 • b) v mezích stanov, předpisů a usnesení celostátního fóra přijímá na základě zásadního návrhu předpisy závazné pro členy, orgány strany i oblastní sdružení; přitom dbá na zásadu subsidiarity a na samosprávu oblastních sdružení,
 • c) může rozhodovat o dalších věcech na celostátní úrovni, které si nevyhradilo či nerozhodlo celostátní fórum, a nejsou svěřeny jinému orgánu,
 • d) připravuje podklady pro celostátní fórum.

(2) Republikový výbor se skládá ze čtrnácti členů volených po jednom krajskými fóry a dalších deseti až třiceti členů volených celostátním fórem.

(3) Republikový výbor se svolává podle potřeby, na zasedání však nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání republikového výboru, které nesvolává předseda strany, musí být řádně oznámeno.

(4) Předseda strany svolá zasedání republikového výboru do 14 dnů, požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů.

(5) Republikový výbor zejména

 • a) stanoví výši členských příspěvků a příspěvků registrovaných příznivců a lhůty pro zaplacení,
 • b) navrhuje zřízení komisí a odborů na celostátní úrovni,
 • d) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní fórum,
 • e) může schválit vzorové jednací a volební řády,
 • f) ukládá úkoly předsednictvu,
 • g) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty,
 • h) projednává vyžádané průběžné zprávy předsednictva,
 • i) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,
 • j) může rušit vyhlášky,
 • k) projednává úkoly vrácené předsednictvem,
 • l) v případě zrušení právnické osoby založené stranou rozhodne o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků.

(6) Republikový výbor, ve výlučné působnosti

 • a) může jmenovat a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných republikovým výborem a způsob výběru osob pro tyto pozice určuje Předpis o institutu,
 • b) navrhuje osobu kontrolora politického institutu, případně navrhuje její odvolání.
Čl. 10 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) je statutárním a výkonným orgánem strany,
 • b) má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru,
 • c) plní usnesení republikového výboru a celostátního fóra,
 • d) schází se podle potřeby; sejde se vždy, požádá-li o to kterýkoli člen předsednictva,
 • e) předkládá republikovému výboru vlastní návrhy týkající se činnosti strany,
 • f) může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení,
 • g) může v odůvodněných případech před hlasováním o návrhu rozhodnout, že návrh projednávaný republikovým výborem musí být usnesen většinou všech členů republikového výboru,
 • h) může v odůvodněných případech do dvou týdnů od vyhlášení vrátit úkol uložený republikovým výborem, který nebyl schválen jako zásadní návrh,
 • i) může jmenovat a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných republikovým předsednictvem a způsob výběru osob pro tyto pozice určuje Předpis o institutu,
 • j) jmenuje a odvolává kontrolora politického institutu.

(3) Členové republikového předsednictva mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním, vyjma porad přezkumných orgánů.

(4) Jednání republikového předsednictva může být vyhlášeno za uzavřené.

(5) Předseda

 • a) svolává zasedání celostátního fóra, republikového předsednictva a předsedá jim,
 • b) jedná jménem republikového předsednictva navenek,
 • c) může svolat zasedání republikového výboru.

(6) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Vykonávají funkce na základě pověření předsedou strany, republikovým předsednictvem nebo republikovým výborem.

Čl. 11 Komise

(1) Komise jsou kolegiální orgány strany zřízené místně příslušným fórem, sestavené z nejméně tří členů strany a případně několika příznivců strany.

(2) Úkolem komisí je plnit specifický úkol na základě usnesení fóra, které je zřídilo. Při plnění svěřených úkolů jsou oprávněny přijímat individuální rozhodnutí na základě a v mezích předpisu celostátního fóra nebo republikového výboru.

(3) Členové každé komise ze svého středu volí předsedu a nejméně jednoho místopředsedu komise, nestanoví-li předpis jinak.

Čl. 12 Odbory

(1) Odbory jsou monokratické orgány strany zřízené místně příslušným fórem, sestavené z vedoucího a případně několika členů strany a příznivců strany.

(2) Úkolem odborů je plnit specifický úkol na základě usnesení fóra, které je zřídilo. Při plnění svěřených úkolů jsou oprávněny přijímat individuální rozhodnutí na základě a v mezích předpisu celostátního fóra nebo republikového výboru.

(3) Odbor je k plnění svěřených úkolů oprávněn vydávat na základě zmocnění předpisem celostátního fóra nebo republikového výboru, a v jeho mezích, vyhlášky. Vyhláška je předpisem závazným pro členy a orgány strany, nemůže založit nová práva či povinnosti.

(4) Vedoucí odboru musí být členem strany a rozhoduje o všech záležitostech odboru.

(5) Vedoucí odboru může jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.

Čl. 13 Přezkumné orgány na celostátní úrovni

(1) Pokud není uvedeno jinak, fungují kontrolní komise i rozhodčí komise podle čl. 11. Přezkumné orgány jednají podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, zejména dbají na to, aby nikomu nestranily. Ostatní orgány jsou při přezkumu povinny poskytnout součinnost.

(2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany. Kontrolní komise

 • a) vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany,
 • b) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,
 • c) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.

(3) Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech. Rozhodčí komise

 • a) rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise, nestanoví-li stanovy nebo předpis jinak,
 • b) při projednávání vyšetřených stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
 • c) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,
 • d) rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,
 • e) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
 • f) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov,
 • g) může zahájit řízení o zásadním návrhu na zrušení předpisu nebo jeho části pro rozpor s předpisy celostátního fóra, se stanovami nebo zákonem, pokud k tomu shledá důvod při řízení o stížnosti nebo při řešení předběžné otázky. Předpis celostátního fóra nebo republikového výboru může stanovit další podmínky pro řízení dle předchozí věty, včetně jeho vyloučení pro některé předpisy. Případné zrušení předpisu nebo jeho části na základě tohoto řízení může nabýt účinnosti nejdříve šest měsíců po zveřejnění rozhodnutí.

Jednání jménem strany

Čl. 14 Jednání jménem strany a zastupování při právních úkonech

(1) Právní úkony jménem strany činí republikové předsednictvo. Za republikové předsednictvo podepisuje písemné úkony předseda strany, nebo jiný pověřený člen předsednictva.

(2) Při podepisování jménem strany k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany a jménu jednajícího připojí jednající osoba vlastnoruční podpis s uvedením své funkce ve straně.

(3) Vnitřní předpisy mohou stanovit způsob udělení plné moci k zastupování strany.

Hospodaření a likvidace

Čl. 15 Zásady hospodaření

(1) Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

(2) Strana nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. S majetkem strany hospodaří na základě schváleného rozpočtu a schválených rozpočtových pravidel strany republikové předsednictvo. Vnitřní předpisy mohou upravit hospodaření organizačních jednotek a orgánů strany.

(3) Rozpočet strany, jeho změny v průběhu roku a výsledky hospodaření schvaluje republikový výbor.

Čl. 16 Ukončení činnosti

(1) V případě zrušení strany rozhodne republikový výbor o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Nebude-li přijato žádné rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, připadá tento státu.

Čl. 17 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Orgány zvolené podle předchozích stanov se považují za zvolené podle těchto stanov.

(2) Dosavadní předpisy přijaté republikovým výborem se považují za předpisy přijaté na základě oprávnění dle nového znění čl. 9 odst. 1.

(3) Dosavadní předpisy přijaté oblastními předsednictvy se do 31.12.2021 považují za předpisy schválené příslušným oblastní fórem, po tomto datu pozbývají platnost a účinnost.

(4) Dosavadní vyhlášky odborů se do 31.12.2021 považují za platné a účinné předpisy republikového výboru, po tomto datu pozbývají platnost a účinnost. Republikový výbor je oprávněn do 31.12.2021 určit, které dosavadní vyhlášky odborů se i po tomto datu budou považovat za vyhlášky odborů přijaté v souladu s čl. 12 odst. 3.

Komentáře

Výkladové vnitřní odkazy, stejně jako následující komentáře nejsou součástí předpisu. Jejich původcem je administrativní odbor.


a) Sídlo strany je upřesněno na adresu Na Moráni 360/3, 120 00, Praha - Nové Město.
c) Republikový výbor stanovil v § 8 odst. (2) Pravidel pro členy a příznivce, že příznivci příspěvek platit nemusí.
e) Celostátní fórum stanovuje velikost této skupiny v § 5 svého jednacím řádu na dvojnásobek odmocniny z počtu členů.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/st.txt · Poslední úprava: 12.09.2023 11:15 autor: vojtech.pikal