• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o zřízení komisí a odborů

Zřízení

§ 1 Zřízení orgánů strany

(1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) tyto odbory:

(2) V rámci České pirátské strany dále působí Kancelář, Mladé Pirátstvo, Resortní sekce a zastupitelské kluby, kteří nemají postavení orgánu strany.

Pravomoc a působnost

§ 2 Resortní sekce

(1) Resortní sekci strany tvoří resortní platformy. Republikové předsednictvo jako nadřízený orgán zřizuje a úkoluje resortní platformy a stanovuje jejich působnost.

(2) Resortní platformy jsou složené z členů a příznivců strany, expertů a dalších zájemců. Resortní platforma sdružuje týmy, které se věnují politice v rámci daného resortu, zřízené například platformou, předsednictvy nebo zastupitelskými kluby.

(3) Resortní platformy tvoří široký prostor pro sdílení zkušeností a vzdělávání napříč regiony a zastupitelskými kluby a podílejí se na diskuzi a tvorbě politického programu strany. Resortní platformy se dále zejména skrze své týmy věnují přípravě, prosazování a realizování aktuální politiky v souladu s programem.

(4) Republikové předsednictvo zastupuje stranu v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost a projednává spory mezi platformami a týmy, které se týkají jejich překrývající se působnosti.

§ 3 Kancelář a odbory

Kancelář a odbory vykonávají správu stranických věcí. Republikové předsednictvo úkoluje a kontroluje vedoucího kanceláře a vedoucího odboru, pokud jde o jeho působnost, která není výlučná. Výlučnou působnost odborů stanoví prováděcí předpis.

§ 4 Vedoucí kanceláře

(1) Republikové předsednictvo jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.

(2) Vedoucím kanceláře může být pouze osoba, která není členem strany.

(3) Vedoucí kanceláře ve vnitrostranické politice zachovává striktní neutralitu.

(4) Funkce vedoucího kanceláře je neslučitelná s jinou funkcí ve straně a placenou veřejnou funkcí; to neplatí o krátkodobých úlohách ve veřejném zájmu jako členství v okrskové volební komisi.

(5) Vedoucí kanceláře zajišťuje plnění strategie strany, měření výsledků, plnění úkolů uložených republikovým předsednictvem a koordinaci činností zahrnující více odborů.

§ 5 Působnost odborů

(1) Mediální odbor působí v oblasti komunikace mezi stranou a veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávy, monitoruje média, propaguje akce strany ad.

(2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí internetu v souladu s možnostmi technických zařízení strany.

(3) Technický odbor působí v oblasti správy, údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení a poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.

(4) Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů.

(5) Personální odbor má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, zejména práci s nováčky směřující k jejich osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.

§ 5a Kluby zástupců v orgánech veřejné moci

Všichni zástupci zvolení a nominovaní za Českou pirátskou stranu do orgánu veřejné moci tvoří v rámci tohoto orgánu jeden klub. Je-li takový zastupitel pouze jeden, má práva a povinnosti obdobná jako klub. Od zastupitele Pirátů se očekává, že projedná významné návrhy do orgánu veřejné moci nejprve na svém klubu. Klub je povinen pravidelně informovat orgán strany, který zvolené zástupce Pirátů nominoval v primárních volbách a schválil volební program. Klub je oprávněn při své činnosti politicky vystupovat v souvislosti se svou činností jménem České pirátské strany. Orgány strany na příslušné úrovni zajistí klubům dostatečné materiální podmínky pro jejich činnost.

§ 5b Mladé Pirátstvo

Mladé Pirátstvo je dobrovolným sdružením mladých členů a příznivců strany a působí v oblasti komunikace s dalšími mládežnickými politickými organizacemi doma i ve světě. Hlavním cílem Mladého Pirátstva je podporovat aktivní občanství mladých lidí.

Závěrečná ustanovení

§ 6 Nápomoc předsednictvu

Všechny komise a odbory a další týmy spolupracují s předsednictvem strany na plnění svých úkolů.

§ 7 Účinnost

Tento předpis provede republikový výbor vydáním statutů komisí, odborů a dalších týmů (organizační řád), které mohou upravit meze jejich působnosti.

Legislativní informace

původce:
Celostátní fórum
zkratka:
ZřKO
zásadní:
ne

Předpis byl novelizován 23. 7. 2018 a dále 9. 10. 2018 s účinností od 8. 11. 2018, 6.4.2022 a 12.12.2022

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/zrko.txt · Poslední úprava: 14.03.2023 17:35 autor: vojtech.pikal