• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Předpis o zřízení komisí a odborů

původce:
Celostátní fórum
zkratka:
ZřKO
zásadní:
ne

Zřízení

§ 1 Zřízení orgánů strany

(1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) tyto odbory:

(2) V rámci České pirátské strany dále působí garanti a kluby, kteří nemají postavení orgánu strany.

Pravomoc a působnost

§ 2 Garanti

(1) Garant se v rozsahu své působnosti podílí na informování veřejnosti, odpovídá na odborné otázky jménem strany a řídí příslušné pracovní skupiny. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí, rozhodnutím republikového předsednictva.

(2) Republikové předsednictvo zastupuje stranu v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, projednává spory mezi garanty, které se týkají jejich překrývající se působnosti. Republikové předsednictvo jmenuje, odvolává, řídí, kontroluje a úkoluje garanty a stanoví jejich působnost.

§ 3 Pravomoc odborů

Odbory vykonávají správu stranických věcí.

§ 5 Působnost odborů

(1) Mediální odbor působí v oblasti komunikace mezi stranou a veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávy, monitoruje média, propaguje akce strany ad.

(2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí internetu v souladu s možnostmi technických zařízení strany.

(3) Technický odbor působí v oblasti správy, údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení a poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.

(4) Finanční odbor působí v oblasti plánování financí strany, zejména spravuje pokladnu, dohlíží na toky peněz ve straně, vede účetnictví, sestavuje účetní uzávěrku, spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu strany pro Poslaneckou sněmovnu České republiky.

(5) Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů.

(6) Personální odbor má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, zejména práci s nováčky směřující k jejich osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.

§ 5a Kluby volených zástupců v orgánech veřejné moci

Všichni zástupci zvolení ve volbách na kandidátní listině za Českou pirátskou stranu do orgánu veřejné moci jsou v rámci tohoto orgánu v jednom klubu. Je-li takový zastupitel pouze jeden, má práva a povinnosti obdobná jako klub. Od zastupitele Pirátů se očekává, že projedná významné návrhy do orgánu veřejné moci nejprve na svém klubu. Klub je povinen pravidelně informovat orgán strany, který zvolené zástupce Pirátů nominoval v primárních volbách. Klub je oprávněn při své činnosti politicky vystupovat v souvislosti se svou činností jménem České pirátské strany. Orgány strany na příslušné úrovni zajistí klubům dostatečné materiální podmínky pro jejich činnost.

Závěrečná ustanovení

§ 6 Nápomoc předsednictvu

Všechny komise a odbory spolupracují s předsednictvem strany na plnění svých úkolů.

§ 7 Účinnost

Tento předpis účinkuje vyhlášením a provede ho republikový výbor vydáním statutů komisím a odborům, které mohou upravit meze jejich působnosti.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.