• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o zřízení komisí a odborů

Zřízení

§ 1 Zřízení orgánů strany

(1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) tyto odbory:

(2) V rámci České pirátské strany dále působí Kancelář, Mladé Pirátstvo, resortní týmy a zastupitelské kluby, kteří nemají postavení orgánu strany.

Pravomoc a působnost

§ 2 Garanti

(1) Garant se v rozsahu své působnosti podílí na informování veřejnosti, odpovídá na odborné otázky jménem strany, řídí příslušné pracovní skupiny a účastní se příslušných resortních týmů. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí, rozhodnutím republikového předsednictva.

(2) Programové pracovní skupiny složené z členů a příznivců, diskutují odborné a programové otázky a podporují garanta v plnění jeho úkolů.

(3) Resortní týmy, složené zejména z odborníků a zastupitelů, zřizuje předsednictvo ve spolupráci se zastupitelskými kluby na půdorysu vládních resortů. Resortní týmy se věnují zejména prosazování a realizování aktuální politiky v souladu s programem.

(4) Republikové předsednictvo zastupuje stranu v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, projednává spory mezi garanty, které se týkají jejich překrývající se působnosti. Republikové předsednictvo jmenuje, odvolává, řídí, kontroluje a úkoluje garanty a stanoví jejich působnost.

§ 3 Kancelář a odbory

Kancelář a odbory vykonávají správu stranických věcí. Republikové předsednictvo úkoluje a kontroluje vedoucího kanceláře a vedoucího odboru, pokud jde o jeho působnost, která není výlučná. Výlučnou působnost odborů stanoví prováděcí předpis.

§ 4 Vedoucí kanceláře

(1) Republikové předsednictvo jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.

(2) Vedoucím kanceláře může být pouze osoba, která není členem strany.

(3) Vedoucí kanceláře ve vnitrostranické politice zachovává striktní neutralitu.

(4) Funkce vedoucího kanceláře je neslučitelná s jinou funkcí ve straně a placenou veřejnou funkcí; to neplatí o krátkodobých úlohách ve veřejném zájmu jako členství v okrskové volební komisi.

(5) Vedoucí kanceláře zajišťuje plnění strategie strany, měření výsledků, plnění úkolů uložených republikovým předsednictvem a koordinaci činností zahrnující více odborů.

§ 5 Působnost odborů

(1) Mediální odbor působí v oblasti komunikace mezi stranou a veřejností, resp. sdělovacími prostředky; mediální odbor vydává tiskové zprávy, monitoruje média, propaguje akce strany ad.

(2) Administrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na internetu a vydává prováděcí vyhlášky k jednacímu řádu v prostředí internetu v souladu s možnostmi technických zařízení strany.

(3) Technický odbor působí v oblasti správy, údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení a poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.

(4) Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů.

(5) Personální odbor má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, zejména práci s nováčky směřující k jejich osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.

§ 5a Kluby zástupců v orgánech veřejné moci

Všichni zástupci zvolení a nominovaní za Českou pirátskou stranu do orgánu veřejné moci tvoří v rámci tohoto orgánu jeden klub. Je-li takový zastupitel pouze jeden, má práva a povinnosti obdobná jako klub. Od zastupitele Pirátů se očekává, že projedná významné návrhy do orgánu veřejné moci nejprve na svém klubu. Klub je povinen pravidelně informovat orgán strany, který zvolené zástupce Pirátů nominoval v primárních volbách a schválil volební program. Klub je oprávněn při své činnosti politicky vystupovat v souvislosti se svou činností jménem České pirátské strany. Orgány strany na příslušné úrovni zajistí klubům dostatečné materiální podmínky pro jejich činnost.

§ 5b Mladé Pirátstvo

Mladé Pirátstvo je dobrovolným sdružením mladých členů a příznivců strany a působí v oblasti komunikace s dalšími mládežnickými politickými organizacemi doma i ve světě. Hlavním cílem Mladého Pirátstva je podporovat aktivní občanství mladých lidí.

Závěrečná ustanovení

§ 6 Nápomoc předsednictvu

Všechny komise a odbory a další týmy spolupracují s předsednictvem strany na plnění svých úkolů.

§ 7 Účinnost

Tento předpis provede republikový výbor vydáním statutů komisí, odborů a dalších týmů (organizační řád), které mohou upravit meze jejich působnosti.

Legislativní informace

původce:
Celostátní fórum
zkratka:
ZřKO
zásadní:
ne

Předpis byl novelizován 23. 7. 2018 a dále 9. 10. 2018 s účinností od 8. 11. 2018 a 6.4.2022

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/zrko.txt · Poslední úprava: 09.05.2022 17:26 autor: vojtech.pikal