• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Organizační řád

původce:
Republikový výbor
typ:
organizační řád
zkratka:
zásadní:
ne
§ 1 Účel předpisu

(1) Účelem organizačního řádu je vymezit statut orgánů strany a stanovit společné zásady pro fungování týmů a zodpovědnost jejich členů.

(2) Tento předpis je určen zejména vedení strany, lidem na placených pozicích a vedoucím týmů. Od nich se očekává, že budou členy komunity průběžně seznamovat s pravidly, která jsou pro ně potřebná.

(3) Tento předpis se vztahuje na celostátní fórum a oblastní fóra, jen pokud je to stanoveno výslovně.

§ 2 Pirátská komunita a společné cíle

(1) Pirátskou komunitu tvoří členové a příznivci strany, kteří si ze svého středu vybírají své vedení, placení zaměstnanci strany podřízení vedení, úzce spolupracující propirátští dodavatelé, osobnosti a subjekty.

(2) Hlavní cíle Pirátské komunity schvaluje celostátní fórum, ostatní části celostátní strategie (dílčí cíle a úkoly pro jednotlivé týmy a měřitelné výstupy jejich činnosti) schvaluje republikový výbor na návrh republikového předsednictva.

(3) O aktuálních tématech, kampaních a plánech informuje republikové předsednictvo Pirátskou komunitu průběžně. Na každém řádném zasedání republikovému výboru mu předkládá zprávu o plnění strategie.

Týmové fungování

§ 3 Týmy a týmové fungování orgánů strany

(1) Členové komunity se mohou dobrovolně sdružovat do týmů. Tým plní úkoly, které zvládá efektivněji a lépe než jednotlivec. Jsou to zejména úkoly uložené vnitřním předpisem nebo nadřízeným týmem a úkoly, které si tým sám určí.

(2) Tým tvoří vedoucí týmu, aspoň jeden jeho zástupce a další členové komunity.

(3) Činnost každého orgánu strany zajišťuje po personální stránce tým tvořený všemi členy daného orgánu a případně také spolupracovníky orgánu, kteří nejsou členy daného orgánu. Na činnost orgánů strany se použijí ustanovení o týmu, není-li stanoveno jinak.

(4) Ostatní týmy podléhají přímo nebo prostřednictvím jiného týmu některému orgánu strany. V organizační struktuře je tým zařazen pod svůj nejblíže nadřízený tým.

(5) Každý nadřízený tým může zřizovat sobě podřízené týmy a takové podřízené týmy i úkolovat a rušit anebo jmenovat a odvolávat jejich vedoucí.

(6) Plnění povinností daných tímto předpisem se vyžaduje jen u týmů, které plní úkoly orgánu strany.

§ 4 Spolupráce uvnitř strany

(1) Týmy a jednotlivci spolupracují navzájem, kdykoliv to vyžaduje povaha úkolu.

(2) Pokud to vede k efektivnějšímu rozdělení zdrojů, mohou týmy uzavřít vnitřní dohodu jako společný právní akt (§ 29). Vnitřní dohodou mohou nakládat s prostředky v jejich správě v souladu s jejich účelem (např. odkoupit materiál za dohodnutou cenu, dočasně si půjčit prostředky, udělit dotaci, podílet se na společném nájmu apod.).

(3) Pokud jsou s vnitřní dohodou spojeny náklady, je její platnost podmíněna schválením příslušného záměru (§ 11 pravidel hospodaření).

(4) Spory mezi podřízenými týmy (včetně sporů z dohod) operativně řeší a rozhoduje příslušné předsednictvo nebo jiný nadřízený tým. Rozhodnutí o řešení sporu lze přezkoumat na základě stížnosti podané kontrolní komisi do 1 měsíce od rozhodnutí.

§ 5 Postupy a pravidla

(1) Pokud je týmu svěřena určitá kompetence, je oprávněn při svém postupu činit vše, co je s danou kompetencí obvykle spojeno, a má zodpovědnost za dosahované výsledky.

(2) Tým je oprávněn vydat svůj jednací řád, pracovní rozpočet, strategii pro svěřenou oblast, vyhlášku 1) nebo jiná pravidla závazná pro daný postup. Pravidla musí být v souladu s předpisy i pravidly vydanými nadřízeným týmem. Měla by respektovat samosprávu týmů a svobodu jednotlivců a zasahovat do nich jen v odůvodněných případech.

(3) Pravidla vydaná podle odstavce 2 se zveřejňují na místě k tomu určeném. Dále je vedoucí kompetentního týmu řádně oznámí všem, kterých se týkají. Je-li to třeba, dá se uživatelům aspoň 10 dnů na to, aby se s pravidly nebo jejich změnou seznámili. Pravidla zároveň slouží ostatním jako informace a návod pro daný postup (např. pravidla na spravovaném informačním systému, vedení seznamu apod.).

(4) Tým, který pravidla vydal, jakož i všichni ostatní, jsou povinni pravidla respektovat.

(5) Republikový výbor má právo doporučit ostatním týmům změnu pravidel anebo je změnit nebo zrušit.

§ 6 Nadřízený tým a jeho dohled

(1) Nadřízený tým je v rámci dané působnosti ten, který ji vykonává na některé vyšší úrovni. Nadřízeným týmem je zejména každý úkolující tým.

(2) Nadřízený tým dohlíží na výkon působnosti podřízeným týmem. Dohled zahrnuje oprávnění kontrolovat plnění předpisů, strategií, úkolů a pravidel, ukládat úkoly k odstranění nedostatků a sjednocení fungování a operativně řešit spory mezi podřízenými týmy.

(3) Nestačí-li dohled podle odstavce 2, je nadřízený tým oprávněn zrušit či změnit právní akt podřízeného týmu, dočasně pověřit vedením týmu někoho jiného a zjednat nápravu.

(4) Nestačí-li dohled podle odstavce 3, je nadřízený tým oprávněn si na nutnou dobu vyhradit působnost podřízeného týmu, nebo jejím výkonem pověřit jiný tým.

§ 7 Všeobecné úkoly

(1) Činnost týmu zahrnuje následující úkoly:

 • a) plánování na následující rok, případně měsíc, podle možností,
 • b) aktualizace rozdělení kompetencí a naplánovaných úkolů, hlídání termínů,
 • c) reakce na podání a jiné zprávy (nikoliv nutně jejich vyřešení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů,
 • d) spisová služba týmu a archivace jeho dokumentů podle zákona o archivnictví, 2)
 • e) hospodaření se svěřeným majetkem strany včetně případných spravovaných rozpočtových položek,
 • f) údržba vyhrazených částí informačních systémů v dobrém, aktuálním a reprezentativním stavu.

(2) Tým v rámci informování o své činnosti plní následující úkoly:

 • a) zveřejnění základních informací o týmu (viz zásady týmové spolupráce),
 • b) podávání zpráv nadřízenému týmu pravidelně nebo na jeho vyžádání,
 • c) publikace otevřených dat o průběžných výsledcích týmu, pokud to vyžaduje strategie,
 • d) vnitřní komunikace s členy a příznivci.
§ 8 Organizační soustava

(1) V rámci strany jsou následující organizační úrovně: celostátní, krajská a místní.

(2) Celostátní orgány jsou nadřízené příslušným orgánům oblastním a krajské orgány jsou nadřízené orgánům místním.

(3) Orgány nadřízené úrovně jsou oprávněny úkolovat orgány podřízené úrovně pouze tehdy, je-li to zvlášť stanoveno (např. § 5 odst. 4).

Celostátní úroveň

§ 9 Republikový výbor

Republikový výbor má následující kompetence:

 • a) schvalování celostátní strategie strany (§ 2),
 • b) schvalování programových a ideových dokumentů,
 • c) vydávání vnitřních předpisů – např. pravidel pro členy a příznivce, organizačního řádu, rozpočtových pravidel, pravidel hospodaření a vzorového jednacího řádu,
 • d) schvalování strategických finančních rozhodnutí – např. schvalování rozpočtu strany a výsledků hospodaření a vydávání souhlasu se záměry, jejichž náklady přesahují prahovou hodnotu (§ 11 odst. 2 písm. b) pravidel hospodaření),
 • e) dohled nad republikovým předsednictvem – ukládání úkolů republikovému předsednictvu, projednávání úkolů vrácených republikovým předsednictvem (čl. 10 odst. 2 písm. h) stanov), projednání vyžádaných a průběžných zpráv republikového předsednictva,
 • f) zodpovědnost za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí – dohled nad volební spoluprací a další úkoly podle volebního řádu,
 • g) příprava zpráv, návrhů a podkladů pro celostátní fórum,
 • h) rozhodování v dalších celostátních záležitostech, kde by svolání celostátního fóra nebylo účelné nebo možné pro časovou tíseň.
§ 10 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo má následující kompetence:

 • a) vedení a organizace činnosti strany na celostátní úrovni a plnění jejích úkolů, pokud je republikový výbor nebo celostátní fórum nesvěří jinému týmu,
 • b) ukládání úkolů odborům s výjimkou věcí, které patří do výlučné působnosti některého odboru,
 • c) příprava strategie strany, její plnění, příprava podkladů k vyhodnocení a aktualizace (§ 2),
 • d) příprava programových dokumentů na celostátní úrovni – předkládá je republikovému výboru nebo celostátnímu fóru,
 • e) zastupování strany v otázkách programu jako celku a řízení garantů (§ 2 předpisu o zřízení komisí a odborů),
 • f) vydávání politických stanovisek strany k aktuálním záležitostem,
 • g) schvalování smluvních vzorů doporučených pro celou stranu,
 • h) vyjednávání smluv s ostatními politickými stranami na vnitrostátní úrovni za podmínek volebního řádu,
 • i) právo účastnit se v rámci zahraničního odboru vyjednávání smluv se subjekty na mezinárodní úrovni,
 • j) zajištění materiálního zázemí pro volené zástupce na celostátní úrovni,
 • k) příprava návrhu rozpočtu centrály a další úkoly podle rozpočtových pravidel,
 • l) úkoly oblastního předsednictva (§ 23) v místech, kde krajské sdružení řádně nepůsobí (§ 20),
 • m) operativní rozhodování ve sporech mezi týmy (§ 4 odst. 4),
 • n) projednávání výroční zprávy předsedy strany o činnosti,
 • o) zajištění odborného právního zastoupení strany v soudních a podobných sporech,
 • p) krizové řízení (§ 32).

(2) V celostátních televizních debatách a dalších nejdůležitějších mediálních výstupech stranu zastupuje předseda strany, pověřený místopředseda nebo jiný vyslaný člen.

§ 10a Vedoucí kanceláře

Vedoucí kanceláře strany má zodpovědnost za:

 • a) řízení kanceláře a vedení finančního týmu,
 • b) plnění strategie strany, měření metrik a sledování výsledků, plnění úkolů uložených republikovým předsednictvem a koordinaci činností zahrnující více odborů,
 • c) řízení projektů, které přesahují kompetence jednotlivých odborů a vyžadují koordinaci mezi odbory nebo s dalšími orgány strany či externími dodavateli,
 • d) vedení týmu vedoucích odborů a ukládání jim dílčích úkolů ve věcech uvedených pod písmeny b) a c).
§ 10b Kancelář strany

(1) Kancelář strany má tyto hlavní kompetence v oblasti financí:

 • a) dohled na plnění rozpočtu, správu majetku a dodržování pravidel hospodaření,
 • b) zadávání platebních příkazů a provoz pokladen,
 • c) účetnictví strany včetně uzávěrky, auditu a výroční zprávy o hospodaření,
 • d) zrušeno
 • e) přehled sdílených služeb a účty sdílených služeb (§ 9a pravidel hospodaření),
 • f) vracení neidentifikovaných darů, vystavení potvrzení o daru a jiné zákonné povinnosti strany ve finančních záležitostech včetně jednání s příslušnými státními orgány,
 • g) registrace rozpočtů a další úkoly podle rozpočtových pravidel,
 • h) veřejné vyúčtování elektronických platebních systémů používaných stranou.

(2) Kancelář strany má následující další kompetence v oblasti financí:

 • a) vedení seznamu elektronických platebních systémů používaných stranou,
 • b) správa účtů strany v bance a dalších finančních účtů,
 • c) zpracování návrhů dokumentů podle rozpočtových pravidel,
 • d) finanční plánování a reporting,
 • e) zpracování závěrečné zprávy o financování kampaní a její předání příslušným úřadům,
 • f) pravidelné zasílání žádostí o vyplacení státního příspěvku na MF ČR,
 • g) vyplácení podílů na státních příspěvcích koaličním partnerům,
 • h) komunikace s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHSPH), zveřejňování povinných finančních informací na webu,
 • i) obsluha portálu pro dary a platební brány, párování darů, evidence darovacích smluv a vystavování potvrzení o poskytnutí daru,
 • j) správa a párování členských příspěvků, vedení seznamu dlužníků,
 • k) školení a znalostní podpora v oblasti financí strany.

(3) Kancelář strany má následující kompetence v oblasti administrativy:

 • a) zrušeno
 • b) zrušeno
 • c) správa datové schránky a vedení úřední korespondence,
 • d) zrušeno
 • e) poskytování informací (dokumentů) na celostátní úrovni,
 • f) dohled na provoz sídla strany,
 • g) vydávání osvědčení navenek (§ 31),
 • h) zrušeno
 • i) správa sbírky vzorů a šablon právních dokumentů.
§ 11 Mediální odbor

(1) Mediální odbor má následující výlučné​ kompetence:

 • a) grafický manuál – podle vnitřního předpisu upravujícího symboly strany,
 • b) správa kontaktů na sdělovací prostředky na celostátní úrovni,
 • c) zvuková a grafická stránka webové prezentace a propagačních materiálů strany na celostátní úrovni.

(2) Mediální odbor má následující další kompetence:

 • a) tiskové zprávy, stanoviska, videa, mediální kampaně a jiná veřejná prezentace týkající se celostátních témat,
 • b) správa celostátního úložiště grafických a jiných kreativních materiálů,
 • c) komunikační strategie a značka strany,
 • d) prezentace strany na celostátní úrovni na sociálních sítích,
 • e) propagační materiály a jejich distribuce na celostátní úrovni,
 • f) jednání se sdělovacími prostředky, mediálními agenturami a dalšími osobami, které odborně působí při mediální komunikaci,
 • g) sledování výstupů strany ve sdělovacích prostředcích a výstupů týkající se jejích politických cílů (monitoring),
 • h) medializace výsledků ostatních týmů,
 • i) správa celostátního webu strany.
§ 12 Administrativní odbor

(1) Administrativní odbor má následující výlučné​ kompetence:

 • a) vedení veřejného seznamu oblastních sdružení,
 • b) vedení seznamu členů a registrovaných příznivců,
 • c) zrušeno
 • d) vedení seznamu funkcí,
 • e) online a fyzická správa členských přihlášek,
 • f) úkoly v rámci ochrany před podvodným náborem členů, (§ 5 PCP)
 • g) plnění archivačních povinností podle zákona o archivnictví,

(2) Administrativní odbor má následující kompetence v oblasti informačních systémů strany:

 • a) správa internetového fóra,
 • b) předsedání jednání celostátního fóra na internetovém fóru,
 • c) organizace zasedání celostátního fóra – spolu s jeho organizátorem,
 • d) správa údajů o uživatelích systémů strany a dohled nad důvěrností informací (§ 27) včetně ochrany osobních údajů ve straně a jejich poskytování oprávněným osobám,
 • e) správa sbírky předpisů,
 • f) správa registru smluv,
 • g) správa evidence kontaktů a schůzek,
 • h) správa projektového a úkolového systému,
 • i) správa spisové služby,
 • j) správa evidence týmů.

(3) Administrativní odbor má následující další kompetence:

 • a) dohled na administrativní přípravu voleb na celostátní úrovni,
 • b) obsazování okrskových volebních komisí,
 • c) tiskopis členské přihlášky a formulář registrovaného příznivce,
 • d) správa podatelen.
§ 13 Technický odbor

(1) Technický odbor má následující výlučné ko​mpetence:

 • a) vedení seznamu informačních systémů využívaných stranou,
 • b) správa, provoz a technické provádění rozvoje informačních systémů vlastněných stranou,
 • c) správa a provoz stranických serverů,
 • d) stanovení pravidel a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • e) vedení seznamu a správa domén vlastněných stranou.

(2) Technický odbor má následující další kompetence:

 • a) správa informačních systémů strany, které nespravuje jiný tým,
 • b) centrální nákup domén,
 • c) zrušeno
 • d) metodika tajného korespondenčního hlasování,
 • e) metodika losu na informačních systémech strany.
§ 14 Finanční odbor

zrušen

§ 15 Zahraniční odbor

(1) Zahraniční odbor má následující kompetence:

 • a) jednání a smlouvy se zahraničními politickými subjekty,
 • b) komunikace s mezinárodním Pirátským hnutím,
 • c) výkon práv vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích Pirátského hnutí – v souladu se strategií strany a programovými a ideovými dokumenty,
 • d) příprava mezinárodních kampaní a akcí a účast strany na nich,
 • e) přinášení osvědčených nápadů ze zahraničí do strany a naopak,
 • f) překladatelské práce,
 • g) monitoring zahraničních událostí souvisejících s politikou strany a jejich vhodné zviditelnění.

(2) Smlouvy se zahraničními politickými subjekty podepisuje zahraniční odbor, nevyhradí-li si tuto pravomoc republikové předsednictvo. Smlouvy se podepisují s výhradou souhlasu republikového výboru nebo celostátního fóra, nebyl-li tento souhlas dán předem.

§ 16 Personální odbor

(1) Personální odbor má následující výlučné​ kompetence:

 • a) vedení důvěrného seznamu dobrovolníků, do kterého se zapisují znalosti, dovednosti, schopnosti a nabídky pomoci od dobrovolníků na celostátní úrovni,
 • b) zajištění souladu uzavírání a ukončování smluv se zaměstnanci a dalšími spolupracovníky se zákonem a vnitřními předpisy,
 • c) školení, vedení evidence a výkaznictví vyplývající z povinností zaměstnavatele,
 • d) povinné náležitosti výběrových řízení na místa zaměstnanců a dalších smluvních spolupracovníků.

(2) Personální odbor má následující další kompetence:

 • a) evidence dlouhodobých zaměstnanců, placených funkcionářů a dodavatelů a související administrativa, které poskytuje jako povinně sdílenou službu v rámci celé strany,
 • b) vnitřní komunikace s členy a příznivci – rozesílání informací, fungování týmů, přenášení zkušeností na vyšší úroveň, retence a zpětná vazba,
 • c) zrušeno,
 • d) vedení a rozvoj sítě krajských koordinátorů,
 • e) správa celostátního úložiště vzdělávacích materiálů a prezentací,
 • f) zrušeno,
 • g) seznam volných míst, na které hledáme dobrovolníka nebo placeného člověka,
 • h) koordinace přijímacího procesu na celostátní úrovni a zapojení nováčků do činnosti strany,
 • i) organizuje školení zastupitelů, politiků a jiných členů a příznivců strany,
 • j) na žádost některého týmu pomáhá najít vhodného dobrovolníka na daný úkol.
§ 17 Resortní platformy

Resortní platforma v rámci svěřené programové oblasti (§ 2 ZřKO) poskytuje odbornou záštitu politice strany a její úkoly jsou zejména:

 • a) přehled o stranických týmech věnujících se dané oblasti,
 • b) sledování svěřené oblasti, příprava návrhů stanovisek strany k projednávaným návrhům zákonů či jiným opatřením,
 • c) těsná spolupráce se zastupiteli Pirátů působících v dané oblasti,
 • d) informování stranické veřejnosti o aktuálním dění a názorech Pirátů,
 • e) příprava návrhu příslušné části programu – předkládá je republikovému předsednictvu nebo jím pověřenému týmu,
 • f) organizace odborných školení a pomoc členům lépe porozumět problematice,
 • g) odpovídání na dotazy nebo odborné otázky ostatním stranickým týmům.
§ 18 Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany.

(2) Kontrolní komise přijímá oznámení a stížnosti na porušení předpisů včetně oznámení o podezření z korupce mezi představiteli strany, vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany a podává stížnosti ve veřejném zájmu podle rozhodčího řádu.

(3) Kontrolní komise má v rámci výkonu svých pravomocí na žádost přístup ke všem dokumentům, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří a které se její činnosti týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají.

(4) Kontrolní komise má automaticky přístup do všech částí informačních systémů strany v režimu ke čtení, s výjimkou porad rozhodčí komise a obsahu soukromých zpráv, a dále k informacím o nastavení používaných systémů strany a informacím o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup.

(5) Kontrolní komise je povinna podat jménem strany žalobu a trestní oznámení na člena statutárního orgánu strany, a to pouze tehdy, pokud jí to rozhodčí komise na základě projednané stížnosti uloží rozhodčím nálezem.

§ 18a Kontroly a prověřování podnětů

(1) Kontrolu, prověření podnětu nebo jiné prověřování provádí kontrolní komise tak, aby byla dokončena pokud možno do 40 dnů od zahájení, výjimečně po souhlasu předsedy komise lze tuto pořádkovou lhůtu prodloužit o 80 dnů a výjimečně déle.

(2) Není-li důvod podat stížnost, potom se podnět neprodleně odloží.

§ 19 Rozhodčí komise

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech mezi jednotlivci, mezi lidmi a týmy anebo mezi týmy navzájem. Rozhodčí komise

 • a) vede rozhodčí řízení podle rozhodčího řádu,
 • b) odpovídá na předběžné otázky týmů a lidí, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
 • c) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.

Oblastní úrovně

§ 20 Oblastní sdružení

(1) Oblastní sdružení je týmem, který je v nejužším kontaktu s občany. Reprezentuje přitom stranu na lokální úrovni v souladu s celostátní strategií, značkou a jednotnou komunikací navenek.

(2) Úkoly oblastního sdružení související s místní samosprávou a výkonem mandátu:

 • a) sledování a provádění politiky v příslušné obci, městě či městské části anebo kraji,
 • b) materiální zázemí pro případný zastupitelský klub a jiné volené zástupce.

(3) Úkoly oblastního sdružení související s volbami:

 • a) celostátní, krajská i lokální volební kampaň v dané oblasti,
 • b) jednání s jinými subjekty o volební spolupráci (např. jednání o kandidátech na senátora ve své oblasti v případě pověření republikovým předsednictvem).

(4) Úkoly oblastního sdružení související s chodem strany:

 • a) přijímání nových členů do oblastního sdružení,
 • b) pravidelné schůze oblastního fóra a oblastní akce přiměřeně časté místním poměrům (např. jednou za měsíc),
 • c) schvalování vlastního rozpočtu (u místního sdružení jen v opodstatněných případech).

(5) Úkoly oblastního sdružení v mediální působnosti:

 • a) vydávání veřejných stanovisek aspoň jednou za 2 měsíce,
 • b) kontakt s místními médii a seznam oblastních novinářů.

(6) Úkoly oblastního sdružení v administrativní působnosti:

 • a) informování administrativního odboru o změnách údajů v seznamech členů a místních sdružení,
 • b) svolávání ustavujícího fóra místního sdružení,
 • c) shromažďování návrhů na kandidáty do voleb,
 • d) primární volby v dané oblasti v souladu s volebním řádem.

(7) Úkoly oblastního sdružení v technické působnosti:

 • a) údržba systémů, jejichž technická správa na něj byla technickým odborem delegována.

(8) Úkoly oblastního sdružení v personální působnosti:

 • a) zjišťování dovedností nových členů, příznivců a ostatních dobrovolníků, jejich zapojení a provádění, a spolupráce na jejich evidenci s personálním odborem,
 • b) vedení seznamu úkolů, kontrola jejich plnění, shromažďování informací o činnosti za dané sdružení a předávání relevantních nebo vyžádaných informací na vyšší úroveň,
 • c) zabezpečení odborné a politické přípravy kandidátů do voleb,
 • d) řešení problémových případů chování členů a příznivců, rušení registrace příznivců a navrhování vyloučení člena ze sdružení.
§ 21 Založení, změna a zrušení místního sdružení

(1) Základními náležitostmi oblastního sdružení jsou název, označení oblasti a území. Základní náležitosti eviduje seznam oblastních sdružení (§12 (1) a).

(2) Označením oblasti​ je stručné slovní vymezením geografické oblasti či zahrnutého samosprávnému celku (např. okres, obec s rozšířenou působností apod.).

(3) Území​ místního sdružení je tvořeno územím jednoho nebo více přesně vyjmenovaných samosprávných celků (obcí, měst, městských částí či obvodů) tak, aby bylo souvislé, uvnitř území příslušného krajského sdružení a nepřekrývalo se s územím jiného místního sdružení.

(4) Kde dosud nepůsobí žádné sdružení, mohou zájemci vytvořit přípravný tým, který má za cíl založit místní sdružení; kde již místní sdružení působí, lze přípravný tým založit jen se souhlasem jeho místního fóra. Místní sdružení se doporučuje zakládat, pokud přípravný tým vykazuje dostatečnou aktivitu na to, aby sdružení plnilo svěřené úkoly (§ 20).

(5) Místní sdružení je založeno schválením návrhu na založení místního sdružení. Návrh obsahuje základní náležitosti sdružení a seznam jeho prvních členů. Krajské předsednictvo následně svolá ustavující zasedání fóra sdružení, na kterém se zvolí první předsednictvo místního sdružení. Místní předsednictvo zvolené na ustavujícím zasedání zažádá o registraci sdružení.

(6) Pravomoc rozhodovat o založení či zrušení místního sdružení, ukládání úkolů místnímu sdružení či změně základních náležitostí sdružení má příslušné krajské fórum. Dotčenému místnímu sdružení musí být při projednání návrhu na zrušení sdružení či změnu údajů o tomto sdružení v seznamu sdružení dána možnost se vyjádřit.

(7) Ke vzniku sdružení a následnému přijetí jeho nových členů či k jinému přijatému rozhodnutí, změně základních náležitostí a k zániku sdružení a příslušnosti člena k zrušenému sdružení dojde nejdříve odpovídajícím záznamem v seznamu sdružení.

§ 22 Oblastní fórum

Oblastní fórum má ve své působnosti následující úkoly:

 • a) volba a odvolání oblastního předsednictva ze svého středu,
 • b) ukládání úkolů oblastnímu předsednictvu,
 • c) schvalování volebních rozhodnutí podle volebního řádu,
 • d) zřizování a rušení oblastních komisí a odborů,
 • e) schvalování rozpočtu podle rozpočtových pravidel.
 • f) schvalování koaliční smlouvy o účasti zastupitelského klubu strany (§24) v radě.
§ 23 Oblastní předsednictvo

Oblastní předsednictvo má ve své působnosti následující úkoly:

 • a) vedení a organizace činnosti oblastního sdružení a plnění jeho úkolů, pokud není k jejich plnění určen jiný tým,
 • b) plnění usnesení oblastního fóra,
 • c) přijímání nových členů a vzetí na vědomí zániku členství,
 • d) výkon pravomoci místního fóra vůči klubu v zastupitelstvu obce nebo její části tam, kde nepůsobí místní sdružení, a neprodlené informování příslušného oblastního fóra o takovém výkonu pravomoci.

Volení zástupci

§ 24 Klub volených zástupců

(1) Zastupitelský klub nebo jiný klub volených zástupců v orgánech veřejné moci (§ 5a ZřKO)

 • a) tvoří tým podobně jako orgány strany (§ 3),
 • b) se ustavuje pokud možno bezprostředně po volbě ze zvolených osob,
 • c) má vyhrazenou položku v rozpočtu, ve které by měla být odpovídající část zdrojů z příslušného příspěvku na mandát,
 • d) vystupuje jménem strany navenek, pokud jde o politiku na dané úrovni,
 • e) informuje o své činnosti podle povolební strategie3) a konzultuje důležité sporné otázky, je-li to možné,
 • f) předkládá koaliční smlouvu nebo jinou dohodu o uspořádání exekutivy ke schválení příslušnému fóru.

(2) Schválení názvu a složení politické skupiny evropského parlamentu, klubu senátorů a poslaneckého klubu s účastí Pirátů či jejich změny si vyhrazuje republikový výbor.

Komunikace a přístup k informacím

§ 25 Zásady komunikace

(1) Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, komunikujeme ve straně libovolným obecně přijatelným způsobem (ústně, po telefonu, na sociálních sítích, na systémech strany) a nevyžaduje se žádná zvláštní forma.

(2) Uvnitř strany lze komunikovat i elektronicky (např. soukromou zprávou, podatelnou, e-mailem, přes sociální sítě apod.). Komunikace učiněná pod elektronickou identitou určitého člověka se považuje za jeho komunikaci, dokud není prokázán opak.

(3) Zpráva je doručena adresátovi okamžikem, jakmile se s ní mohl seznámit. Pokud jde o individuální věc, může adresát bez zbytečného odkladu namítnout a prokázat, že se se zprávou z vážného důvodu seznámil až později, a to pouze pokud za daný důvod nenese odpovědnost. Tím je zpráva doručena.

§ 26 Otevřené jednání

(1) Právní akty, zápisy o právním jednání a výsledky hlasování v týmu se zachycují v písemné, elektronické podobě na systémech strany a zveřejňují se, pokud nejsou důvěrné (§ 27), ty se dají na vědomí aspoň kontrolní komisi.

(2) Stručná odůvodnění rozhodnutí a podklady k rozhodnutím se pokud možno zpřístupňují aspoň členům a registrovaným příznivcům strany.

(3) Jednání všech týmů mohou přihlížet členové a registrovaní příznivci. Není-li stanoveno jinak, tým je oprávněn jednat uzavřeně či některé přihlížející vykázat, pokud k tomu uvede věcný důvod.

§ 27 Důvěrnost informací

(1) Každý je povinen se zdržet zveřejňování a dalšího šíření důvěrných informací (neveřejné citlivé údaje, telefonní čísla a jiné chráněné osobní údaje, identifikace whistleblowerů, přístupové údaje, záznamy, zápisy a jiné informace z uzavřených jednání, tajné úkoly apod.), dokud nezanikne důvod utajení.

(2) Člověk, který administruje server nebo některý systém uchovávající důvěrné informace, může začít nakládat s důvěrnými informacemi až v okamžiku, kdy uzavře se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA).

(3) Pokud je hlasování tajné, je třeba použít maximum dostupných technických i faktických prostředků k vyloučení možnosti, aby někdo mohl zjistit, jak kdo hlasoval.

§ 28 Zvláštní právo účasti

(1) Zvláštní právo účasti na jednání libovolného týmu má

 • (a) vedoucí nadřízeného týmu nebo pověřený člen nadřízeného týmu v dané věci,
 • (b) člen republikového předsednictva nebo kontrolní komise ve všech věcech.

(2) Zvláštní právo účasti se nevztahuje na porady přezkumných orgánů.

Právní akty a zastupování

§ 29 Právní akt

(1) Právním aktem​ je každé rozhodnutí s právními účinky uvnitř strany (např. usnesení, pověření, vydání pravidel pro určitý postup apod.).

(2) Právními účinky uvnitř strany se rozumí vznik, změna či zánik práv a povinností uvnitř strany. Není přitom podstatné, zda také vzniká právní účinek navenek.

(3) V dané věci rozhoduje pouze ten člověk nebo tým, který je k tomu oprávněn předpisem nebo který je k tomu pověřen. Pověřit jiného člověka nebo tým lze jen tehdy, pokud to vnitřní předpis výslovně povoluje.

(4) Právní akt je platný, pokud byly splněny podmínky pro jeho vydání, je v souladu s předpisy a pravidly. Právní akt se považuje za platný i tehdy, pokud byl předepsaným způsobem schválen dodatečně (např. z důvodu časové tísně).

(5) Pokud je právní akt zrušen nebo prohlášen za neplatný, rozhodne se současně i o tom, zda a jak má být zjednána náprava jeho účinků navenek.

(6) Právní moc rozhodnutí nastává jeho doručením.

§ 30 Zastupování strany navenek

(1) Vnitřní předpis stanoví, kdo vedle statutárního orgánu stranu právně zastupuje.

(2) Všechny týmy jsou v rámci svěřené působnosti oprávněny v přiměřeném rozsahu právně jednat jménem strany v běžných věcech, kde strana nenese žádné náklady ani nemá jednání žádné další významné dopady (např. ohlašovat shromáždění, žádat o informace a obstarávat zábory).

(3) Jiný předpis může stanovit podmínky pro právní jednání navenek, např. předchozí souhlas určitého orgánu (§ 11 pravidel hospodaření, § 6 volebního řádu), dostatek peněz v rozpočtu apod.

(4) Statutární orgán může pověřit zastupováním strany advokáta.

(5) Potvrzením zmocnění je plná moc, která se vystavuje jako osvědčení (§ 31).

§ 31 Osvědčení

(1) Osvědčení dokládá oprávnění osoby jednat jménem strany, případně její oprávnění takovým jednáním pověřit svého zástupce nebo jinou osobu.

(2) Osvědčení obsahuje aspoň identifikaci zástupce, rozsah zástupčího oprávnění, jméno osoby, která osvědčení vystavila, a potvrzení o poučení o vnitřních předpisech.

(3) Osvědčení vystavuje vedoucí týmu a v případě potřeby vedoucí kanceláře nebo předseda strany.

§ 31a Výklad vnitřních předpisů

Výklad vnitřních předpisů musí podporovat a umožňovat takovou činnost strany, která rozvíjí a chrání prostředí pro tvořivou a kvalitní politickou práci, a také hodnoty a kulturu strany.

Závěrečná ustanovení

§ 32 Krizové řízení

Republikové předsednictvo má zodpovědnost za krizové řízení v případě ohrožení existence strany nebo v jiných podobných krizových stavech a přijímá vhodná opatření k jejich řešení.

§ 33 Přechodné ustanovení

(1) Dosud působící sdružení se stávají sdruženími podle tohoto organizačního řádu. Krajská sdružení jsou povinna uvést náležitosti podřízených místních sdružení do souladu s tímto předpisem a oznámit je administrativnímu odboru do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto předpisu. Nestane-li se tak, provede potřebné změny administrativní odbor z moci úřední.

(2) Dosud vydané vyhlášky zůstávají v platnosti jako pravidla podle § 5 organizačního řádu.

2) zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/or.txt · Poslední úprava: 29.04.2024 15:12 autor: vojtech.pikal