• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zásady týmové spolupráce

původce:
Republikový výbor
typ:
jednací řád
zkratka:
OŘ-ZaTyS
zásadní:
ne

Tyto zásady platí jako vzorový jednací řád pro oblastní fóra a jiné týmy, pokud neschválí něco jiného. Budou vyvěšeny ve všech stálých zasedacích místnostech.

1. Poslání týmu

Posláním týmu je, aby plnil úkol, kvůli kterému vznikl a který je společným zájmem týmu. Získává pro to potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany.

2. Zveřejňování základních údajů

Tým o sobě zveřejňuje aspoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, internetové stránky týmu, úkoly a nadřízené týmy, místo, den a čas pravidelných jednání, kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým.

3. Fungování týmu
 1. Tým se při práci pokud možno samostatně koordinuje, motivuje, spravuje, kontroluje, přizpůsobuje, zlepšuje a naplňuje společný zájem svých členů. Týmová spolupráce není na místě, pokud tutéž práci zvládne lépe jeden člověk.
 2. Úkol se vždy ukládá jednomu konkrétnímu člověku, který zodpovídá za jeho včasné provedení. Dobrovolníkovi lze úkol přiřadit, jen pokud s tím souhlasí.
 3. Tým pracuje pokud možno neformálně a ve vzájemné shodě. Hlasování o rozhodnutích týmu se vyžaduje, pouze pokud tak stanoví vnitřní předpis.
 4. Konflikt se řeší věcně, osobně a přímo mezi jeho aktéry, případně s vedoucím.
4. Vedení týmu

Vedoucí týmu (např. předseda apod.)

 1. tým vede, jde jeho členům příkladem a zodpovídá za jeho fungování,
 2. zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči ostatním týmům,
 3. rozhoduje o všech záležitostech týmu, kde to je efektivnější, kde je v týmu konflikt či časová tíseň, není-li stanoveno jinak (např. se vyžaduje hlasování),
 4. určuje svého zástupce, případně vymezí rozsah zastoupení.
5. Členství v týmu

Člen týmu

 1. má plnou zodpovědnost za splnění úkolu, který přijal, a je v rámci strany oprávněn činit vše potřebné pro jeho splnění; pokud nezvládá úkol splnit, musí dát dostatečnou dobu předem vědět tomu, kdo mu úkol uložil nebo kdo na něj spoléhá,
 2. podílí se na týmové spolupráci podle svých schopností a možností,
 3. chrání důvěrné informace, se kterými se seznámil při týmové spolupráci; za tímto účelem může být sepsána smlouva,
 4. před ukončením členství v týmu předá majetek strany, zkušenosti a kontakty náležející týmu svému nástupci či vedoucímu a vyrovná další závazky.
6. Jednání týmu
 1. Jednání týmu zpravidla svolává, vede, přerušuje a ukončuje vedoucí týmu. Cílem jednání je přispívat poslání týmu týmovou spoluprací a rozhodnutími.
 2. Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a co se na něm má řešit. Od členů týmu se očekává, že se zúčastní a přijdou včas.
 3. Není-li stanoveno jinak, hlasuje se o všech návrzích v dané věci najednou. V prvnímkole lze hlasovat pro libovolný počet návrhů a do druhého kola postupují návrhy s většinovou podporou. Je-li takový návrh jediný, je vybrán v prvním kole. Ve druhém kole má každý jeden hlas a rozhoduje relativní většina hlasů.
 4. Týmové závěry, rozhodnutí, upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. Každý člen může trvat na uvedení stanoviska v zápise.
7. Jednání korespondenční formou
 1. Jednání korespondenční formou probíhá pouze o věci, k níž bylo svoláno.
 2. Po zahájení jednání se vede rozprava nejméně 5 dnů. Pokud se na jednání hlasuje o dokumentu připraveném jiným týmem (např. schválení záměru), pokud rozprava proběhla již dříve či jiným způsobem nebo pokud je málo času, může vedoucí týmu rozpravu přiměřeně zkrátit či vyhlásit hlasování bez rozpravy.
 3. Hlasování je řádně oznámeno, pokud bylo rozesláno členům obvyklým způsobem (e-mailem) a pokud doba pro hlasování činila aspoň 48 hodin po oznámení. Pod časovým tlakem může hlasování skončit i dříve, je-li zřejmý jeho výsledek. Pokud netrvala rozprava aspoň 5 dnů, hlasuje se též o návrhu pokračovat v rozpravě.
8. Jednání na zasedání
 1. Zasedání týmu jsou pokud možno pravidelná. Vedoucí týmu oznámí změnu místa a času zasedání dostatečnou dobu předem.
 2. Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, kontrola splněných úkolů vyplývajících z rozhodnutí týmu, pokud již nebyla vykonána, ocenění zásluh za splněné úkoly a aktualizace plánu na další období.
 3. Zasedání je řádně oznámeno, pokud se koná na oznámeném místě, a zároveň v pravidelném termínu či termínu oznámeném aspoň 7 dní předem.
 4. Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů, výsledky hlasování a stanoviska, na jejichž zapsání člen týmu trval.
9. Iniciativa členů

Vedoucí týmu je povinen zahájit jednání či dát hlasovat o návrhu či námitce, pokud takový návrh postupu podá skupina členů, která má aspoň počet členů podle jednacího řádu celostátního fóra. Tým je povinen danou věc skutečně projednat.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/or_zatys.txt · Poslední úprava: 18.02.2017 11:51 autor: Martin.Kucera