• @ALL má oprávnění číst
 • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
 • Helca má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pravidla hospodaření

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PraH
zásadní:
ne

Obecná ustanovení

§ 1 Účel předpisu

Pravidla hospodaření stanoví způsob, kterým týmy strany průhledně, hospodárně a odpovědně používají majetek strany k politické činnosti a činnosti s ní související.

§ 2 Dobrovolnictví

(1) Týmy zajišťují plnění svých úkolů přednostně dobrovolníky. Není-li s členem nebo příznivcem ujednána úplata s písemným potvrzením objednávky, jde o plnění dobrovolnické a bezúplatné.

(2) Pokud to tým uzná za potřebné, může rozhodnout o tom, že svým členům nebo dobrovolníkům uhradí cestovné nebo nabídne drobné občerstvení, pokud jde o řádně svolané zasedání nebo jinou akci týmu. Podmínkou je, že se člen nebo dobrovolník akce v potřebném rozsahu zúčastnil.

§ 3 Placené úkoly

(1) Nelze-li důležitý úkol v požadované kvalitě zajistit pomocí dobrovolníků, tým na něj vypíše odměnu nebo ho jinak zajistí aspoň částečně dobrovolnicky, případně za jiných výhodnějších podmínek, anebo za obvyklou cenu.

(2) Odměnu za řádně plněné úkoly při výkonu funkce v týmu lze ujednat jen předem, a to v písemné smlouvě o výkonu funkce. Při uzavření smlouvy o výkonu funkce jedná za stranu nadřízený orgán týmu, ve kterém je odměňovaný.

§ 4 Hospodář

(1) Hospodář je člověk, který stojí v čele týmu, zástupce nebo jiný člen, kterého tým určila hospodářem.

(2) Hospodář v mezích působnosti týmu, případně též v mezích jí zvlášť určených,

 • a) vykonává jejím jménem oprávnění při správě věcí (§ 9),
 • b) činí objednávky, uzavírá smlouvy a jinak právně jedná ve věci schválených záměrů (§ 11),
 • c) podává žádosti o proplacení z bankovního účtu (§ 14).

(3) Hospodář a ten, kdo se podílí na rozhodování o hospodaření strany, má postupovat hospodárně, s nezbytnou loajalitou, v souladu s vnitřními předpisy i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo při rozhodování mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu strany.

§ 5 Zakázaná právní jednání

Zakazuje se

 • a) hospodařit s majetkem strany v rozporu s politikou strany,
 • b) objednávat občerstvení na večírek a jiné nepřiměřené občerstvení, nemravné služby, alkohol a jiné psychotropní látky, ledaže se cena zaplatí z prostředků na to darovaných dárcem nebo určených celostátním fórem,
 • c) slibovat třetí osobě za její protiplnění politický prospěch, kterým není naplňována politika strany,
 • d) zastupovat stranu ve vlastní věci nebo jiném případě střetu zájmu strany s osobním zájmem, aniž by byl jednající v dané věci nahrazen,
 • e) vynakládat prostředky na zjevně zbytečně nákladné alternativy (např. na taxislužbu nebo leteckou přepravu, pokud pro ně není důvod),
 • f) zavazovat stranu k dlouhodobému opakovanému plnění bez možnosti výpovědi nebo takovému plnění, pro které nelze v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu očekávat prostředky,
 • g) zřídit k věci v majetku strany zástavní nebo předkupní právo,
 • h) zatížit věc v majetku strany věcným břemenem v rozsahu větším, než je nezbytně nutné pro rozumné uspořádání vztahů,
 • i) převést podíl v obchodní korporaci (§ 20) bez předchozího souhlasu republikového výboru.
§ 6 Výběrová řízení

(1) Na zakázku s celkovými náklady nad 100 000 Kč musí tým vypsat veřejné výběrové řízení ve dvou fázích:

 1. V zadávací fázi zveřejní hospodář týmu zadání, které obsahuje požadavky na nabídky a způsob výběru vítěze takovým způsobem, aby kritériím hodnocení mohli uchazeči přizpůsobit své nabídky. Zpravidla také aspoň tři dodavatele osloví nebo zjistí jejich nabídky. Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.
 2. V hodnotící fázi vybere hodnotitel vítěze z nabídek, které obdrží. Nestačí-li hodnocení podle nabídkové ceny, hodnotící komise musí být sestavena nejméně ze tří odborníků způsobem schváleným v zadávací fázi. Rozhodnutí o hodnocení lze přezkoumat na základě stížnosti,1) která nemá odkladný účinek.

(2) Výběrové řízení na zakázku podle odstavce 1 se nevyhlašuje, pokud proběhl výběr jiným předepsaným způsobem nebo to nedává smysl (např. jde o místo obsazené volbou, rozšíření nájmu v jednom objektu, zakázka ovládané obchodní společnosti apod.). Použití této výjimky podléhá předchozímu souhlasu příslušného schvalujícího orgánu a musí být předem oznámeno kontrolní komisi.

§ 7 Nabytí věci

(1) Strana smí nabýt věc, pokud

 • a) zcizitel věci potřebným způsobem uvedl svou totožnost,2)3)
 • b) bezúplatné plnění není zakázáno4),
 • c) byla uzavřena písemná smlouva o daru5), pokud hodnota daru či bezúplatného plnění převyšuje 1 000,- Kč,
 • d) republikové předsednictvo s nabytím předem souhlasilo pokud má strana bezúplatně nabýt od jednoho dárce v jednom roce majetek nad 50 000 Kč, a
 • e) není případný vymíněný účel daru(§ 8) zakázaným jednáním(§ 5).

(2) Pokud účel nabývané věci (§ 7(1)e)) odpovídá záměru, je tento záměr přijetím daru schválen. Pokud již odpovídající záměr je existuje, je přijetím daru schváleno odpovídající navýšení celkových nákladů záměru.

§ 8 Účel věci

(1) Věc může být závazně určena pro některý účel, případně také k užívání určitým týmem. Věc s určeným účelem je zakázáno zcizit za jiným účelem, dokud účelové určení trvá.

(2) Účelové určení vzniká, pokud tak stanoví předpis6) nebo v souladu s ním právní jednání, které stranu zavazuje.7) Účel peněz v rozpočtové položce se stanoví podle rozpočtu schváleného v souladu s jiným předpisem.

(3) Pokud pro trvalou překážku nelze věc použít k určenému účelu, rozhodne její správce, že se použije k podobnému účelu, nebo účelové určení zruší a použije ji k plnění svých úkolů. Účel věci může republikový výbor také změnit, nemůže-li strana jinak splnit splatný závazek a přislíbí-li současně, že k původnímu účelu určí náhradní věc, jakmile to bude možné.

§ 9 Správa věci

(1) Věc spravuje8) tým, která ji za stranu obdržela, případně která má plnit úkoly, k nimž je věc určená nebo potřebná. V pochybnostech rozhoduje o správě nejblíže společné předsednictvo.

(2) Jen správce věci je oprávněn ji za stanovených podmínek zcizit nebo po dohodě převést správu na jiný tým. Správce věci spravuje rovněž příslušenství věci.

(3) S věcí správce hospodaří s péčí řádného hospodáře, s přihlédnutím k jejímu účelu, politice strany a společenské odpovědnosti strany. Pokud to není na újmu této péči, lze s věcí hospodařit i jinak.

§ 9a Sdílená služba a její vyúčtování

(1) Správcem sdílené služby je celostátní orgán, který v oblasti své kompetence poskytuje určitou službu ostatním orgánům strany jako sdílenou, pokud to vyplývá z předpisu nebo pokud se tak celostátní orgán rozhodne.

(2) Rozpočtová jednotka, která službu využívá, je povinna uhradit náklady sdílené služby na ni připadající. Správce sdílené služby je zmocněn požádat o vnitřní převod z jejího rozpočtu k úhradě těchto nákladů nebo o přiměřenou zálohu na ně nebo učinit jejím jménem jiný potřebný úkon.

(3) Vnitřní předpis nebo usnesení republikového předsednictva stanoví, kdy je služba povinně sdílená. Služba je povinně sdílená vždy, pokud je to hospodárnější. Uživatel sdílené služby není povinen konat výběrové řízení.

(4) Pokud není riziko nedobytnosti vnitřní pohledávky na rozpočtové jednotce, poznamenají se náklady sdílené služby na příslušný účet sdílených služeb. Jeho vyúčtování provede finanční odbor hromadným vnitřním převodem z libovolné vhodné rozpočtové položky rozpočtové jednotky užívající službu.

(5) Na sdílené dodávky platí toto ustanovení obdobně.

§ 10 Záměr a jeho celkové náklady

(1) Záměr je souhrn závazků v jedné rozpočtové jednotce9), které spolu věcně a časově úzce souvisí (např. koupě nebo prodej věci s příslušenstvím, organizace akce nebo turné, objednávka série plakátů a vylepení, koupě raznice a matrice na odznaky, počítač s monitorem a jeho příslušenství). Za záměr se považuje i opomenutí, které má za následek promlčení dluhu nebo jiné náklady.

(2) Celkové náklady záměru jsou vyjádřeny peněžitou hodnotou10) nákladů, které lze v rozpočtové jednotce důvodně očekávat v souvislosti se záměrem, a to včetně rezervy na nečekané výdaje. Celkové náklady záměru se posuzují nezávisle na počtu účetních případů, do kterých byl záměr rozdělen. V případě výpůjčky, pronájmu, pachtu či věcného břemena k věci strany zahrnují náklady záměru též tržní odměnu, která je za užívání obvyklá. Náklady záměru trvajícího přes jeden rok, který je na dobu neurčitou či na dobu určitou s možností výpovědi bez dalších podmínek, se vyčíslí podle nákladů na jeden rok.

§ 11 Schvalování záměru

(1) Ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku musí hospodář

 • a) odhadnout celkové náklady záměru,
 • b) ověřit v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu dostatek prostředků nutných pro financování záměru (z výdajů spravovaných jím samotným nebo se souhlasem příslušného hospodáře),
 • c) zajistit udělení a vyhlášení souhlasů jiných týmů, pokud jsou potřeba.

(2) Záměr rozpočtové jednotky, jehož celkové náklady mají přesáhnout

 • a) prahovou hodnotu 10 000 Kč, je podmíněn souhlasem příslušného předsednictva,
 • b) prahovou hodnotu 100 000 Kč, je podmíněn souhlasem příslušného schvalujícího orgánu.11)

(3) Prahovou hodnotu pro svůj souhlas může příslušný tým usnesením snížit, a to jak pro jednotlivé případy, tak obecně.

(4) Souhlas se záměrem vyslovuje příslušný tým usnesením, které obsahuje dostupné informace o záměru a výši jím odsouhlasených nákladů záměru. Do této výše jsou jím odsouhlasena všechna právní jednání.

(5) Dodatečné rozšíření záměru je podmíněno souhlasem příslušného týmu, jen pokud jím neodsouhlasené náklady na tento záměr přesáhnou prahovou hodnotu pro souhlas.

§ 12 Průhlednost hospodaření

Na webu strany se zveřejňují

 • a) faktury, objednávky a doklady na výdaje,
 • b) výroční finanční zprávy,
 • c) účetní výkazy podle zákona o účetnictví,
 • d) rozpočty a jejich plnění včetně žádostí o proplacení, pokladní knihy (§ 17a),
 • e) veškeré písemné smlouvy,
 • f) soupis věcí, které spravuje každý tým, s jejich hodnotou a místem výskytu,
 • g) seznam transparentních bankovních účtů,
 • h) seznam jiných finančních účtů s přehledem transakcí na nich.
§ 13 Účetní doklady

Hospodář je povinen každý výdaj řádně doložit ve stanovené lhůtě dokladem podle zákona.12) Strana není zavázána uhradit náklady schváleného výdaje, pokud doklad neobdrží ani v dodatečně určené lhůtě.

Hospodaření s penězi

§ 14 Bankovní účty

(1) Strana hospodaří elektronicky, není-li stanoveno jinak. Jako bankovní účty strana používá pouze transparentní bankovní účty ve správě finančního odboru. Stavy a transakce na bankovních účtech strany zveřejňuje banka na internetové stránce.

(2) Předseda strany zřídí k bankovnímu účtu správcovská oprávnění jen vedoucímu finančního odboru nebo jím pověřeným členům finančního odboru.

(3) Osoba, která má získat jakákoliv přístupová oprávnění k bankovnímu účtu strany, musí před zapsáním tohoto oprávnění u banky podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti za neoprávněné převody provedené pod svými uživatelskými údaji a musí být poučena o bezpečnostních pravidlech.

§ 15 Struktura bankovních účtů

(1) Česká pirátská strana používá v souladu se zákonem 13) následující bankovní účty:

 • a) Příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění jsou přijímány na jeden společný celostátní účet.
 • b) Prostředky k plnění vyplývajících z pracovněprávního vztahu ke straně a související výdaje jsou na jednom společném celostátním účtu.
 • c) Financování volební kampaně za podmínek stanovených volebními zákony je spravováno na příslušném účtu celostátní, krajské nebo místní kampaně.
 • d) Zvláštní účet pro zprostředkování plateb souvisejících s rozhodčím řízením (§ 24 rozhodčího řádu).
 • e) Ostatní příjmy a výdaje jsou na některém celostátním účtu nebo na provozním účtu krajského sdružení.

(2) Ukládání přebytku a přiměřené části disponibilního zůstatku na celostátní výhodněji úročený účet a průběžné převádění prostředků formou pravidelných plateb na příslušné účty poskytuje finanční odbor jako povinně sdílenou službu.

(3) Účty se vedou u stejné banky, nerozhodne-li republikové předsednictvo jinak.

(4) Okruh osob spravujících účet, rozsah jejich oprávnění, dispoziční limity a další bezpečnostní opatření se volí tak, aby bylo omezeno riziko zneužití.

(5) Přehled bankovních a jiných finančních účtů, odkazů na ně a zůstatků je agregován na jedné webové stránce, kterou provozuje technický odbor.

§ 16 Žádost o proplacení

(1) Finanční odbor převádí peníze z bankovního účtu na žádost o proplacení podanou jejich hospodářem.

(2) Žádost musí obsahovat informaci o druhu výdaje podle zákonného třídění,14) jakož i jiné třídění stanovené finančním odborem.

(3) Před rozhodnutím o žádosti finanční odbor zkoumá, zda výdaj odpovídá pravidlům hospodaření, zejména

 • a) zda byl výdaj schválen hospodářem týmu, která odpovídá za výdajovou rozpočtovou položku, ze které má být výdaj proplacen,15)
 • b) zda je výdaj součástí záměru, který mají odsouhlasit další týmy, případně zda je připojen jejich souhlas,
 • c) zda byla registrována výdajová rozpočtová položka, z níž má být výdaj proplacen, zda je v ní dostatek peněz pro proplacení a zda výdaj odpovídá určení rozpočtové položky,
 • d) zda byl výdaj hodnověrně doložen, pokud je proplácen zpětně,
 • e) zda je na příslušném bankovním účtu” dostatek prostředků pro proplacení výdaje.

(4) Finanční odbor zamítne žádost, která je v rozporu s pravidly hospodaření. Jinak finanční odbor žádosti vyhoví a žádost proplatí zpětně nebo dopředu na účet příjemce bez zbytečného odkladu.

(5) Při vnitřních převodech mezi tmy se postupuje přiměřeně jako u žádosti o proplacení.

§ 17 Domněnka komisionáře

(1) Pokud není příjemce uvedený v žádosti o proplacení přímým dodavatelem a není ujednáno jinak, považuje se příjemce za komisionáře, se kterým strana uzavřela bezúplatnou komisionářskou smlouvu podle obsahu žádosti.16)

(2) Komisionář je povinen převést nabytý majetek na stranu a přiložit k žádosti o proplacení pokud možno účetní doklady, které mu vystavil přímý dodavatel.

§ 17a Pokladny

(1) Za účelem efektivnějšího proplácení výdajů lze používat pokladny, pokud tak rozhodne finanční odbor. Z pokladny lze hradit v hotovosti nejvýše částku 5000 Kč. Na rozdíl od záloh jsou pokladny ve vlastnictví strany.

(2) Každá pokladna má jednoznačný identifikátor. Pokladna je vždy svázána s určitou jmenovitě určenou osobou (pokladníkem), která patří do týmu správce rozpočtové položky, ze které jsou výdaje čerpány, a je zároveň členem finančního odboru.

(3) Pokladník se musí straně předem písemně zavázat ke hmotné odpovědnosti za svěřené peníze a má povinnost svěřené peníze vyúčtovat a výdaje doložit. Žádost o proplacení je nahrazena záznamem v pokladní knize.

(4) Podrobnosti o používání pokladen stanoví finanční odbor.

Hospodaření s jinými věcmi

§ 18 Předání hmotných věcí

Kdo pro stranu hodlá nabýt věc, která má hodnotu nad 5 000 Kč a není určena ke spotřebě, zařadí ji do soupisu věcí a odevzdá ji do správy příslušného týmu. Věc strana nabývá předáním příslušnému týmu.

§ 19 Licence

Členská díla17) a díla vytvořená dobrovolníkem pro Českou pirátskou stranu jsou dostupná pod veřejnou nevýhradní licenci CC-BY-SA verze 4. Není-li ujednáno jinak, poskytnutím díla straně dobrovolník uděluje tuto licenci. Strana může užívat nehmotný statek pro své propagační účely, a to i bez jména autora, je-li to při užití obvyklé.

Závěrečná ustanovení

§ 20 Obchodní společnost

Strana může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu za podmínek stanovených zákonem,18) pokud republikový výbor vysloví předem souhlas se smlouvou, kterou mají být ujednány vztahy s touto obchodní společností nebo družstvem.

§ 21 Hospodaření s vkladem

Pokud strana vloží majetek do koalice, obchodní společnosti nebo družstva nebo jinak sdruží či vyčlení majetek k určitému účelu, musí aspoň co do vkladu strany předem smluvně zajistit hospodaření s péčí řádného hospodáře (§ 4), vyloučit zakázaná jednání (§ 5), zajistit průhlednost hospodaření (§ 12), jakož i možnost kontroly kontrolními orgány strany.

§ 21a Vymahatelnost práva

Pokud orgán neuhradí peníze, které měl uhradit podle předpisu, usnesení příslušného orgánu či vnitřní dohody, převede peníze finanční odbor oprávněnému na základě jeho žádosti doložené doklady.

§ 22 Sankce zastavení peněz

Porušuje-li tým i přes upozornění pravidla hospodaření, finanční odbor jí rozhodnutím zakáže podávat žádosti o proplacení, dokud porušení nenapraví a neuhradí případnou škodu. Nestane-li se tak do dvou měsíců, vyšle finanční odbor do týmu svého člena, který smí učinit veškeré kroky nutné k nápravě.

§ 23 Prováděcí předpisy

Tento předpis provede finanční odbor: Vyhláškou stanoví zejména

 • a) variabilní symboly pro všechny příchozí platby na účet,
 • b) lhůtu pro doložení transakce dokladem,
 • c) lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku,
 • d) výši náhrady za cesty autem,
 • e) podrobnosti o používání pokladen,
 • f) postupy pro náležité zaškolení správců účtů a pokladníků.
1) § 2 rozhodčího řádu.
2) § 18 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
3) jméno, příjmení a datum narození, nebo název a IČO
4) § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
5) § 18 odst. 5 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
6) § 3 rozpočtových pravidel.
7) Účelově určený dar, závěť.
8) § 1400 a násl. občanského zákoníku.
9) , 11) § 6 odst. 3 rozpočtových pravidel.
10) § 492 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 17a zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách.
14) § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 8 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel.
16) § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
17) § 58 odst. 10 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.