• david_rauser has edit permissions
 • david.rauser has edit permissions
 • davidr has edit permissions
 • @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla hospodaření

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PraH
zásadní:
ne

Obecná ustanovení

§ 1 Účel předpisu

Pravidla hospodaření stanoví způsob, kterým týmy strany průhledně, hospodárně a odpovědně používají majetek strany k politické činnosti a činnosti s ní související.

§ 2 Dobrovolnictví

(1) Týmy zajišťují plnění svých úkolů přednostně dobrovolníky. Není-li s členem nebo příznivcem ujednána úplata s písemným potvrzením objednávky, jde o plnění dobrovolnické a bezúplatné.

(2) Pokud to tým uzná za potřebné, může rozhodnout o tom, že svým členům nebo dobrovolníkům uhradí cestovné nebo nabídne drobné občerstvení. Podmínkou je, že se člen nebo dobrovolník akce v potřebném rozsahu zúčastnil. Výše uznatelných nákladů je obsažena v pravidlech vydaných kanceláří strany.

§ 3 Placené úkoly

(1) Nelze-li důležitý úkol v požadované kvalitě zajistit pomocí dobrovolníků, tým na něj vypíše odměnu nebo ho jinak zajistí aspoň částečně dobrovolnicky, případně za jiných výhodnějších podmínek, anebo za obvyklou cenu.

(2) Odměnu za řádně plněné úkoly lze ujednat jen předem, a to v písemné smlouvě. Při uzavření takovéto smlouvy jedná za stranu vedoucí týmu, ve kterém je odměňovaný; pokud se jedná o vedoucího, pak hospodář nadřízeného týmu. O případné dodatečné mimořádné odměně může do tří měsíců od odevzdání výstupu rozhodnout příslušné předsednictvo; takové ujednání nesmí mít pracovně právní charakter.

§ 4 Hospodář

(1) Hospodář je člověk, který stojí v čele týmu, zástupce nebo jiný člen, kterého tým určil hospodářem.

(2) Hospodář v mezích působnosti týmu, případně též v mezích týmem zvlášť určených,

 • a) vykonává jejím jménem oprávnění při správě věcí (§ 9),
 • b) činí objednávky, uzavírá smlouvy a jinak právně jedná ve věci schválených záměrů (§ 11),
 • c) podává žádosti o proplacení z bankovního účtu (§ 14).

(3) Hospodář a ten, kdo se podílí na rozhodování o hospodaření strany, má postupovat hospodárně, s nezbytnou loajalitou, v souladu s vnitřními předpisy i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo při rozhodování mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu strany.

§ 5 Zakázaná právní jednání

Zakazuje se

 • a) hospodařit s majetkem strany v rozporu s politikou strany,
 • b) objednávat občerstvení na soukromý večírek a jiné nepřiměřené občerstvení, nemravné služby, alkohol a jiné psychotropní látky, ledaže se cena zaplatí z prostředků na to darovaných dárcem nebo určených celostátním fórem,
 • c) slibovat třetí osobě za její protiplnění politický prospěch, kterým není naplňována politika strany,
 • d) zastupovat stranu ve vlastní věci nebo jiném případě střetu zájmu strany s osobním zájmem, aniž by byl jednající v dané věci nahrazen,
 • e) vynakládat prostředky na zjevně zbytečně nákladné alternativy (např. na taxislužbu nebo leteckou přepravu, pokud pro ně není důvod),
 • f) zavazovat stranu k dlouhodobému opakovanému plnění bez možnosti výpovědi nebo takovému plnění, pro které nelze v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu očekávat prostředky,
 • g) zřídit k věci v majetku strany zástavní nebo předkupní právo,
 • h) zatížit věc v majetku strany věcným břemenem v rozsahu větším, než je nezbytně nutné pro rozumné uspořádání vztahů,
 • i) převést podíl v obchodní korporaci (§ 20) bez předchozího souhlasu republikového výboru,
 • j) objednávat právní služby pro jednání s přezkumnými orgány a řešení vnitrostranických sporů.
§ 6 Výběrová řízení

(1) Na zakázku s celkovými náklady1) nad 200 000 Kč musí tým vypsat veřejné výběrové řízení ve dvou fázích:

 1. V zadávací fázi zveřejní hospodář týmu zadání, které obsahuje požadavky na nabídky a způsob výběru vítěze takovým způsobem, aby kritériím hodnocení mohli uchazeči přizpůsobit své nabídky. Zpravidla také aspoň tři dodavatele osloví nebo zjistí jejich nabídky. Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.
 2. V hodnotící fázi vybere hodnotitel vítěze z nabídek, které obdrží. Nestačí-li hodnocení podle nabídkové ceny, hodnotící komise musí být sestavena nejméně ze tří odborníků způsobem schváleným v zadávací fázi. Rozhodnutí o hodnocení lze přezkoumat na základě stížnosti,2) která nemá odkladný účinek.

(2) Výběrové řízení na zakázku podle odstavce 1 se nevyhlašuje, pokud proběhl výběr jiným předepsaným způsobem, pokud to nedává smysl (např. jde o místo obsazené volbou, rozšíření nájmu v jednom objektu, zakázka ovládané obchodní společnosti, poptávka unikátní služby apod.) nebo je zvolen pro daný případ vhodnější model (headhunting, dlouhodobá spolupráce).

(3) Pro použití výjimky v odstavci 2 je třeba

 • a) rozhodnutí zadavajícího hospodáře o zvoleném způsobu s odůvodněním,
 • b) oznámení příslušnému schvalujícímu orgánu a kontrolní komisi alespoň 5 dní předem, ledaže hrozí nenávratná škoda z prodlení; pokud schvalující orgán do 5 dnů zahájí jednání o přezkumu, rozhodnutí se pozastaví, během 14 dnů od pozastavení má schvalující orgán pravomoc rozhodnutí zrušit.

(4) Proti rozhodnutí o zadání a o zakázce může účastník výběrového řízení podat stížnost do 10 dnů od jeho vydání, a to i pokud není členem nebo registrovaným příznivcem.

(5) Personální odbor stanoví vyhláškou povinné náležitosti výběrových řízení na místa zaměstnanců a dalších smluvních spolupracovníků ve straně a způsob vedení evidence o těchto řízeních.

§ 7 Bezúplatné nabytí

(1) Strana smí bezúplatně nabýt věc, pokud

 • a) zcizitel věci potřebným způsobem uvedl svou totožnost,3)4)
 • b) bezúplatné plnění není zakázáno5),
 • c) byla uzavřena písemná smlouva o daru6), pokud hodnota daru či bezúplatného plnění převyšuje 1 000,- Kč,
 • d) republikové předsednictvo s nabytím předem souhlasilo pokud má strana bezúplatně nabýt od jednoho dárce v jednom roce majetek nad 50 000 Kč, a
 • e) není případný vymíněný účel daru(§ 8) zakázaným jednáním(§ 5).

(2) Je-li vymíněný účel nabývané věci (např. daru dle § 7 (1)) záměrem (§ 10), je rozhodnutí o přijetí věci zároveň schválením takového záměru. Pokud již odpovídající záměr existuje, je přijetím daru schváleno odpovídající navýšení celkových nákladů záměru.

§ 8 Účel věci

(1) Věc může být závazně určena pro některý účel, případně také k užívání určitým týmem. Věc s určeným účelem je zakázáno zcizit za jiným účelem, dokud účelové určení trvá.

(2) Účelové určení vzniká, pokud tak stanoví předpis7) nebo v souladu s ním právní jednání, které stranu zavazuje.8) Účel peněz v rozpočtové položce se stanoví podle rozpočtu schváleného v souladu s jiným předpisem.

(3) Pokud pro trvalou překážku nelze věc použít k určenému účelu, rozhodne její správce, že se použije k podobnému účelu, nebo účelové určení zruší a použije ji k plnění svých úkolů. Účel věci může republikový výbor také změnit, nemůže-li strana jinak splnit splatný závazek a přislíbí-li současně, že k původnímu účelu určí náhradní věc, jakmile to bude možné.

§ 9 Správa věci

(1) Věc spravuje9) tým, který ji za stranu obdržel, případně která má plnit úkoly, k nimž je věc určená nebo potřebná. V pochybnostech rozhoduje o správě nejblíže společné předsednictvo.

(2) Jen správce věci je oprávněn ji za stanovených podmínek zcizit nebo po dohodě převést správu na jiný tým. Správce věci spravuje rovněž příslušenství věci.

(3) S věcí správce hospodaří s péčí řádného hospodáře, s přihlédnutím k jejímu účelu, politice strany a společenské odpovědnosti strany. Pokud to není na újmu této péči, lze s věcí hospodařit i jinak.

§ 9a Sdílená služba a její vyúčtování

(1) Správcem sdílené služby je celostátní orgán, který v oblasti své kompetence poskytuje určitou službu ostatním orgánům strany jako sdílenou, pokud to vyplývá z předpisu nebo pokud se tak celostátní orgán rozhodne.

(2) Rozpočtová jednotka, která službu využívá, je povinna uhradit náklady sdílené služby na ni připadající. Správce sdílené služby je zmocněn požádat o vnitřní převod z jejího rozpočtu k úhradě těchto nákladů nebo o přiměřenou zálohu na ně nebo učinit jejím jménem jiný potřebný úkon.

(3) Vnitřní předpis nebo usnesení republikového předsednictva stanoví, kdy je služba povinně sdílená. Služba je povinně sdílená vždy, pokud je to hospodárnější. Uživatel sdílené služby není povinen konat výběrové řízení.

(4) Pokud není riziko nedobytnosti vnitřní pohledávky na rozpočtové jednotce, poznamenají se náklady sdílené služby na příslušný účet sdílených služeb. Jeho vyúčtování provede finanční tým hromadným vnitřním převodem z libovolné vhodné rozpočtové položky rozpočtové jednotky užívající službu.

(5) Na sdílené dodávky platí toto ustanovení obdobně.

§ 10 Záměr a jeho celkové náklady

(1) Záměr je souhrn závazků v jedné rozpočtové jednotce10), které spolu věcně a časově úzce souvisí (např. koupě nebo prodej věci s příslušenstvím, organizace akce nebo turné, objednávka série plakátů a vylepení, koupě raznice a matrice na odznaky, počítač s monitorem a jeho příslušenství). Za záměr se považuje i opomenutí, které má za následek promlčení dluhu nebo jiné náklady. Záměr se váže k odpovídající výdajové rozpočtové položce.

(2) Návrh záměru je určen názvem, hospodařícím týmem záměru, celkovými náklady záměru a případně popisem. Název a popis musí společně dostatečně jasně určovat obsah záměru (nákupu, akce, pozice, …). Hospodařící tým záměru musí být z dané rozpočtové jednotky a k záměru věcně příslušný.

(3) Celkové náklady záměru jsou vyjádřeny peněžitou hodnotou11) nákladů, které lze v rozpočtové jednotce důvodně očekávat v souvislosti se záměrem, a to včetně rezervy na nečekané výdaje. Celkové náklady záměru se posuzují nezávisle na počtu účetních případů, do kterých byl záměr rozdělen. V případě výpůjčky, pronájmu, pachtu či věcného břemena k věci strany zahrnují náklady záměru též tržní odměnu, která je za užívání obvyklá. Náklady záměru trvajícího přes jeden rok, který je na dobu neurčitou či na dobu určitou s možností výpovědi bez dalších podmínek, se vyčíslí podle nákladů na jeden rok.

§ 11 Schvalování záměru

(1) Ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku musí hospodář

 • a) připravit návrh záměru, včetně odhadu celkových nákladů záměru,
 • b) zajistit udělení a vyhlášení potřebných souhlasů se záměrem dle následujícího odstavce.

(2) Záměr rozpočtové jednotky je podmíněn souhlasem

 • a) hospodáře položky ověřujícího dostatek prostředků v rozpočtu nebo rozpočtovém výhledu,
 • b) navrhujícího předsednictva, pokud mají celkové náklady přesáhnout základní prahovou hodnotu, a
 • c) schvalujícího orgánu, pokud mají celkové náklady přesáhnout zvýšenou prahovou hodnotu.

(3) Prahové hodnoty jsou určeny takto:

 • a) základní prahová hodnota je 20 000,- Kč,
 • b) zvýšená prahová hodnota je 200 000,- Kč.

(4) zrušeno

(5) Souhlas se záměrem vyslovuje příslušný tým usnesením, které obsahuje dostupné informace o záměru a výši jím odsouhlasených nákladů záměru. Do této výše jsou jím odsouhlasena všechna právní jednání.

(6) Dodatečné rozšíření záměru je podmíněno souhlasem příslušného týmu, jen pokud jím neodsouhlasené náklady na tento záměr přesáhnou prahovou hodnotu pro souhlas.

(7) Příslušný tým může usnesením pověřit za sebe jiný kolektivně rozhodující tým udělováním souhlasů se záměry. V usnesení je třeba vyznačit limit, věcný a časový rozsah pověření. Toto pověření nelze dále delegovat.12)

(8) Evidenci souhlasů podle odst. 4 a pověření podle odst. 7 vede finanční tým.

§ 11a Smlouva

(1) Jde-li o smlouvy, které se týkají výlučné působnosti personálního odboru (§ 16 (1) OŘ), uzavře se smlouva nejdříve po ujištění ze strany personálního odboru, že je v souladu s právními a vnitřními předpisy.

(2) Před podpisem smlouvy hospodář ověří, zda na zakázku proběhlo výběrové řízení, pokud je vyžadováno (§ 6), a případně zda smlouva odpovídá výsledku výběrového řízení. Je-li smlouva uzavřena písemně, hospodář zajistí zanesení smlouvy do registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. Ze zveřejnění se vyloučí osobní údaje, důvěrné údaje a jiné údaje chráněné zákonem. Administrativní odbor stanoví vyhláškou povinně evidovaná metadata smluv podle podstatných náležitostí různých smluvních typů.

(3) Je-li smlouva v rozporu s právními či vnitřními předpisy, použijí se ustanovení o dohledu (§ 6 OŘ). Pravomoc k dohledu má nadřízený tým, kancelář strany a, jde-li o smlouvu podle odstavce (1), personální odbor.

(4) Personální odbor zpracovává za stranu údaje vyplývající z povinností strany jako zaměstnavatele. Personální odbor vyhláškou stanoví způsob a lhůty oznámení údajů potřebných pro plnění povinností zaměstnavatele.

§ 12 Průhlednost hospodaření

(1) Na webu strany se zveřejňují

 • a) faktury, objednávky a doklady na výdaje,
 • b) výroční finanční zprávy,
 • c) účetní výkazy podle zákona o účetnictví,
 • d) rozpočty a jejich plnění včetně žádostí o proplacení, pokladní knihy (§ 17a),
 • e) veškeré písemné smlouvy,
 • f) soupis věcí, které spravuje každý tým, s jejich hodnotou a místem výskytu,
 • g) seznam transparentních bankovních účtů,
 • h) seznam jiných finančních účtů s přehledem transakcí na nich.

(2) Chráněné údaje osobní povahy (např. rodná čísla, čísla účtů, podpisy), kde ochrana soukromí převažuje nad zájmem transparentnosti hospodaření, se nezveřejňují.

§ 13 Účetní doklady

Hospodář je povinen každý výdaj řádně doložit ve stanovené lhůtě dokladem podle zákona.13) Strana není zavázána uhradit náklady schváleného výdaje, pokud doklad neobdrží ani v dodatečně určené lhůtě.

Hospodaření s penězi

§ 14 Bankovní účty

(1) Strana hospodaří elektronicky, není-li stanoveno jinak. Jako bankovní účty strana používá pouze transparentní bankovní účty ve správě finančního týmu. Stavy a transakce na bankovních účtech strany zveřejňuje banka na internetové stránce.

(2) Předseda strany zřídí k bankovnímu účtu správcovská oprávnění jen vedoucímu kanceláře nebo jím pověřeným členům finančního týmu.

(3) Osoba, která má získat jakákoliv přístupová oprávnění k bankovnímu účtu strany, musí před zapsáním tohoto oprávnění u banky podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti za neoprávněné převody provedené pod svými uživatelskými údaji a musí být poučena o bezpečnostních pravidlech. Za prověření důvěryhodnosti a spolehlivosti odpovídá ten, kdo o přidělení přístupu za stranu rozhoduje.

§ 15 Struktura bankovních účtů

(1) Česká pirátská strana používá v souladu se zákonem 14) následující bankovní účty:

 • a) Příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění jsou přijímány na jeden společný celostátní účet.
 • b) Prostředky k plnění vyplývajících z pracovněprávního vztahu ke straně a související výdaje jsou na jednom společném celostátním účtu.
 • c) Financování volební kampaně za podmínek stanovených volebními zákony je spravováno na příslušném účtu celostátní, krajské nebo místní kampaně.
 • d) Zvláštní účet pro zprostředkování plateb souvisejících s rozhodčím řízením (§ 24 rozhodčího řádu).
 • e) Ostatní příjmy a výdaje jsou na některém celostátním účtu nebo na provozním účtu krajského sdružení.

(2) Ukládání přebytku a přiměřené části disponibilního zůstatku na celostátní výhodněji úročený účet a průběžné převádění prostředků formou pravidelných plateb na příslušné účty poskytuje finanční tým jako povinně sdílenou službu.

(3) Účty se vedou u stejné banky, nerozhodne-li republikové předsednictvo jinak.

(4) Okruh osob spravujících účet, rozsah jejich oprávnění, dispoziční limity bankovních účtů a platebních karet a další bezpečnostní opatření se volí tak, aby bylo omezeno riziko zneužití.

(5) Přehled bankovních a jiných finančních účtů, odkazů na ně a zůstatků je agregován na jedné webové stránce, kterou provozuje technický odbor.

§ 15a Vydání a blokace platební karty k bankovnímu účtu strany

(1) V odůvodněných případech lze na žádost týmu vydat platební kartu k bankovnímu účtu, na kterém jsou prostředky tohoto týmu, na jméno pověřené fyzické osoby.

(2) Osoba, které se vydává platební karta, musí splňovat požadavky uvedené v § 14 odst. 3.

(3) O vydání platební karty a její blokaci rozhoduje finanční tým, není-li stanoveno jinak. Vydáním platební karty se její držitel stává hospodářem týmu.

(4) Nadřízený tým může rozhodnout o blokaci platební karty podřízeného týmu. Finanční tým takový požadavek provede.

§ 16 Žádost o proplacení

(1) Finanční tým převádí peníze z bankovního účtu na žádost o proplacení.

(2) Žádost musí obsahovat informaci o druhu výdaje podle zákonného třídění,15) jakož i jiné třídění stanovené finančním týmem.

(3) Před rozhodnutím o žádosti finanční tým zkoumá, zda výdaj odpovídá následujícím pravidlům:

 • a) zda byl výdaj schválen hospodářem záměru, ze kterého má být výdaj proplacen,
 • b) zda je výdaj součástí odpovídajícího schváleného záměru a zda je v záměru dostatek nevyčerpaných prostředků,
 • c) zda byla registrována výdajová rozpočtová položka, z níž má být výdaj proplacen, zda je v ní dostatek peněz pro proplacení a zda výdaj odpovídá určení rozpočtové položky,
 • d) zda byl výdaj hodnověrně doložen, pokud je proplácen zpětně,
 • e) zda je na příslušném bankovním účtu dostatek prostředků pro proplacení výdaje,
 • f) zda výše výdaje a příjemce odpovídá smlouvě, pokud je zveřejněna (§ 12 písm. e) ).

(4) Finanční tým vrátí žádost, která neprojde kontrolou dle odst. 3. Pokud následně nedojde k nápravě, upozorní na tuto skutečnost nadřízený tým 16) hospodařícího týmu. Vznikne-li straně závazek porušením vnitřního předpisu, požádá finanční tým současně nadřízený tým o rozhodnutí o dalších krocích a informuje o tom kontrolní komisi. Projde-li žádost kontrolou, jsou-li napraveny nesrovnalosti či rozhodne-li tak nadřízený tým, finanční tým žádosti vyhoví a žádost proplatí zpětně nebo dopředu na účet příjemce, a to bez zbytečného odkladu po provedené kontrole.

(5) Při vnitřních převodech mezi týmy se postupuje přiměřeně jako u žádosti o proplacení.

§ 17 Domněnka komisionáře

(1) Pokud není příjemce uvedený v žádosti o proplacení přímým dodavatelem a není ujednáno jinak, považuje se příjemce za komisionáře, se kterým strana uzavřela bezúplatnou komisionářskou smlouvu podle obsahu žádosti.17)

(2) Komisionář je povinen převést nabytý majetek na stranu a přiložit k žádosti o proplacení pokud možno účetní doklady, které mu vystavil přímý dodavatel.

§ 17a Pokladny

(1) Za účelem efektivnějšího proplácení výdajů lze používat pokladny, pokud tak rozhodne finanční tým. Z pokladny lze hradit v hotovosti nejvýše částku 5000 Kč.18) Na rozdíl od záloh jsou pokladny ve vlastnictví strany.

(2) Každá pokladna má jednoznačný identifikátor. Pokladna je vždy svázána s určitou jmenovitě určenou osobou (pokladníkem), která patří do týmu správce rozpočtové položky, ze které jsou výdaje čerpány, a je zároveň členem finančního týmu.

(3) Pokladník se musí straně předem písemně zavázat ke hmotné odpovědnosti za svěřené peníze a má povinnost svěřené peníze vyúčtovat a výdaje doložit. Žádost o proplacení je nahrazena záznamem v pokladní knize.

(4) Podrobnosti o používání pokladen stanoví finanční tým.

§ 17b Používání platebních karet

(1) Držitel karty před provedením transakce prověří, že výdaj odpovídá pravidlům hospodaření (§ 16 odst. 3).

(2) Při transakci platební kartou se nepodává žádost o proplacení. Držitel však zodpovídá za to, že transakce je bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené prováděcím předpisem, doložena (§ 13) a zanesena do systému, kde se sleduje plnění rozpočtu.

(3) Při ztrátě karty nebo podezření na možné zneužití je držitel karty povinen nechat platební kartu neprodleně zablokovat a informovat finanční tým.

Hospodaření s jinými věcmi

§ 18 Předání hmotných věcí

Kdo pro stranu hodlá nabýt věc, která má hodnotu nad 5 000 Kč a není určena ke spotřebě, zařadí ji do soupisu věcí a odevzdá ji do správy příslušného týmu. Věc strana nabývá předáním příslušnému týmu.

§ 19 Licence

Členská díla19) a díla vytvořená dobrovolníkem pro Českou pirátskou stranu jsou dostupná pod veřejnou nevýhradní licenci CC-BY-SA verze 4. Není-li ujednáno jinak, poskytnutím díla straně dobrovolník uděluje tuto licenci. Strana může užívat nehmotný statek pro své propagační účely, a to i bez jména autora, je-li to při užití obvyklé.

Závěrečná ustanovení

§ 20 Majetková účast na jiných právnických osobách

Strana může založit obchodní společnost, družstvo nebo jinou právnickou osobu a nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené právnické osobě za podmínek stanovených zákonem,20) pokud republikový výbor vysloví předem souhlas se smlouvou, kterou mají být ujednány vztahy s touto právnickou osobou.

§ 21 Hospodaření s vkladem

Pokud strana vloží majetek do koalice, právnické osoby nebo jinak sdruží či vyčlení majetek k určitému účelu, musí aspoň co do vkladu strany předem smluvně zajistit hospodaření s péčí řádného hospodáře (§ 4), vyloučit zakázaná jednání (§ 5), zajistit průhlednost hospodaření (§ 12) a obsazování míst, jakož i možnost kontroly kontrolními orgány strany.

§ 21a Vymahatelnost práva

Pokud orgán neuhradí peníze, které měl uhradit podle předpisu, usnesení příslušného orgánu či vnitřní dohody, převede peníze finanční tým oprávněnému na základě jeho žádosti doložené doklady.

§ 22 Sankce zastavení peněz

Porušuje-li tým i přes upozornění pravidla hospodaření, finanční tým mu rozhodnutím zakáže podávat žádosti o proplacení nebo mu zablokuje platební kartu, dokud porušení nenapraví a neuhradí případnou škodu. Nestane-li se tak do dvou měsíců, vyšle finanční tým do týmu svého člena, který smí učinit veškeré kroky nutné k nápravě.

§ 23 Provedení

Tento předpis provede finanční tým, stanoví zejména

 • a) variabilní symboly pro všechny příchozí platby na účet,
 • b) lhůtu pro doložení transakce dokladem,
 • c) lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku,
 • e) podrobnosti o používání pokladen,
 • f) postupy pro náležité zaškolení správců účtů a pokladníků.
1) Celkové náklady zakázky se určují obdobně jako celkové náklady záměru, viz § 10 (3). Náklady záměru trvajícího přes jeden rok, který je na dobu neurčitou či na dobu určitou s možností výpovědi bez dalších podmínek, se vyčíslí podle nákladů na jeden rok.
3) § 18 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
4) jméno, příjmení a datum narození, nebo název a IČO
5) § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
6) § 18 odst. 5 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
7) § 3 rozpočtových pravidel.
8) Účelově určený dar, závěť.
9) § 1400 a násl. občanského zákoníku.
10) § 6 odst. (3) Rozpočtových pravidel
11) § 492 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12) Rozhodnutí jsou evidována zde.
13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 17a zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách.
15) § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
18) Viz § 17a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích; [v]ýdaje nepřevyšující částku 5000 Kč (…) lze hradit v hotovosti.
19) § 58 odst. 10 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/prah.txt · Poslední úprava: 01.05.2024 21:14 autor: vojtech.pikal