• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla Archivu a Registru smluv

stav:
Aktuální k 2017-08-31
původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Arch
zásadní:
ne
Pojem Archiv, Registr smluv:
Česká pirátská strana vede listinný archiv smluv, který je umístěn v sídle strany. Vedle toho vede i digitální (transparentní) archív pod názvem Registr smluv na adrese https://smlouvy.pirati.cz/
Správcem archivu a registru
je vedoucím Administrativního odboru pověřený člen AO.
Pravidla registru
  1. Veškeré smlouvy a dokumenty České pirátské strany se doručují fyzicky do poštovní schránky v sídle strany (poštou, nebo osobně), eventuálně osobním předáním správci registru. Vedle toho se doručují archiválie také elektronicky v upravitelné podobě a pokud je to možné v podobě strojově čitelné na e-mail archiv@pirati.cz. Zástupce strany, který dokument podepsal, je povinen zajistit jeho doručení do 10 pracovních dnů od podepsání všemi smluvními stranami.
  2. Dokument bude do registru smluv zanesen až po jeho fyzickém doručení, viz bod 1.
  3. Dokumenty do Registru jsou oprávnění zanášet pouze správci a osoby správcem určené. Za činnost osob správcem určených zodpovídá v plném rozsahu správce.
  4. Pokud by u některého dokumentu mohlo dojít k prodlení s plněním, může vedoucí FO dát pokyn přes podatelnu administrativního odboru k zanesení do registru bez fyzického držení dokumentu správcem. V takovém případě je žadatel o zanesení povinen do 7 pracovních dnů doručit fyzický dokument do sídla strany.
  5. Osoba, která zanáší dokument do Registru, je povinna řídit se předepsaným postupem.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.