• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pravidla Archivu a Registru smluv

stav:
Aktuální k 2018-05-24
původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Arch
zásadní:
ne
Pojem Archiv, Registr smluv:
Česká pirátská strana vede listinný archiv smluv, který je umístěn v sídle strany. Vedle toho vede i digitální (transparentní) archív pod názvem Registr smluv na adrese https://smlouvy.pirati.cz/
Správcem archivu a registru
je vedoucím Administrativního odboru pověřený člen AO.
Pravidla registru
  1. Veškeré smlouvy a dokumenty České pirátské strany se archivují v Registru smluv. Zástupce strany 1), který dokument podepsal, je povinen smlouvu po podepsání všemi smluvními stranami ihned po podpisu doručit příslušnému Koordinátorovi Krajského sdružení (dále jen KoKS) a to v listinné podobě a vedle toho také elektronicky v upravitelné podobě.
  2. KoKS provede zanesení smlouvy do Registru smluv a oznámí tuto skutečnost Správci archívu elektronicky na e-mail archiv@pirati.cz spolu s digitální podobou listinné smlouvy a v upravitelné podobě.
  3. KoKS je dále povinen zajistit doručení dokumentu do sídla strany do řádné poštovní schránky a to buď osobně, nebo poštou 2). Dokumenty umístěné na jakémkoliv jiném místě nebudou považovány za doručené.
  4. Dokument zanesený do Registru smluv bude autorizován 3) správcem archívu až po jeho fyzickém doručení, viz bod 3.
  5. Dokumenty do Registru jsou oprávnění zanášet Koordinátoři Krajského sdružení, správci a osoby správcem určené. Za činnost osob správcem určených zodpovídá v plném rozsahu správce.
  6. Zanesené dokumenty je oprávněn autorizovat 4) pouze a výhradně správce
  7. Pokud by u některého dokumentu mohlo dojít k prodlení s plněním, může vedoucí FO dát pokyn přes podatelnu administrativního odboru k autorizování 5) dokumentu v Registru bez fyzického držení dokumentu správcem. V takovém případě je žadatel o zanesení povinen do 3 pracovních dnů 6) doručit fyzický dokument do sídla strany do řádné poštovní schránky a to buď osobně, nebo poštou 7).
  8. Osoba, která zanáší dokument do Registru, je povinna řídit se předepsaným postupem.
1) kdo je zástupce strany a jak má vypadat podpis dokumentu se řídí Stanovami čl. 14 a Organizační řád §29, §30
2) , 7) minimálně doporučenou zásilkou
3) schválen Pull Request
4) schválit Pull Request
5) schválení Pull Request
6) v případě doručování poštou je rozhodné datum podání
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.