• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozpočtová pravidla

původce:
Republikový výbor
zkratka:
RoPr
zásadní:
ne

Úvodní ustanovení

§ 1 Účel předpisu

Rozpočtování má za cíl, aby hospodaření strany bylo předvídatelné, průhledné a vyloučilo nepřiměřenou závislost krajských sdružení na rozhodování orgánů strany na celostátní úrovni.

§ 2 Rozpočtové určení příjmů

(1) Účelově určené1) ve prospěch příslušného krajského sdružení jsou následující podíly příjmů:

Příjem Podíl
Příspěvek na úhradu volebních nákladů 30 %
Stálý příspěvek 30 %
Příspěvek na mandát poslance nebo senátora 50 %
Příspěvek na mandát zastupitele 80 %
Členský příspěvek 50 %

(2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.

(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem. Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.2)

(4) K hlasům obdrženým v zahraničí se při dělení příspěvku na úhradu volebních nákladů nepřihlíží.

(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.

(6) Případné odvody jiným subjektům ze státních příspěvků vyplývající z koaličních (např. vyrovnání kampaně, podíly na příspěvku za mandát), odvádí centrála před stanovením podílů dle odst. (1). S podíly strany na státních příspěvcích vyplývající z koaličních smluv se nakládá přiměřeně jako s příspěvkem samotným.

§ 3 Hospodaření s veřejnými penězi

zrušen

§ 4 Harmonogram rozpočtování

Harmonogram pro projednání rozpočtů s pořádkovými lhůtami se stanoví následovně:

Konec lhůty Úkol
na následující rozpočtové období
15. 10. předložení rozpočtu centrály
5. 11. schválení rozpočtu centrály
10. 11. předložení rozpočtu krajského sdružení
30. 11. schválení rozpočtu krajského sdružení
10. 12. možnost předložení rozpočtu místního sdružení
31. 12. možnost schválení rozpočtu místního sdružení
za předchozí rozpočtové období
1. 2. předložení výsledků hospodaření
1 . 3. předložení výroční finanční zprávy republikovému výboru
10. 3. předložení výroční finanční zprávy celostátnímu fóru

Rozpočet

§ 5 Rozpočtové období

Rozpočet schvaluje rozpočtová jednotka na rozpočtové období jednoho kalendářního roku.

§ 6 Soustava rozpočtů

(1) Všechny rozpočtové příjmy a výdaje jsou soustředěny v jediném rozpočtovém systému, který je veřejným informačním systémem strany vedený finančním týmem. V tomto systému se jednotlivé rozpočty konsolidují, čímž vzniká konsolidovaný rozpočet a jeho plnění.

(2) Rozpočet musí být v souladu s předpisy, s rozpočtovým výhledem, výsledky hospodaření v předchozím rozpočtovém období, účelovým určením peněz, závazky strany a nadřízeným rozpočtem.

(3) Sestavování rozpočtu je povinné pro centrálu a pro krajská sdružení. Soustavu rozpočtů tvoří

Rozpočtová jednotka Předkladatel (Navrhující předsednictvo) Schvalující orgán
centrála republikové předsednictvo republikový výbor
krajské sdružení krajské předsednictvo krajské fórum
(místní sdružení) (místní předsednictvo) (místní fórum)
§ 7 Skladba rozpočtu

(1) Rozpočet se skládá z tří druhů rozpočtových položek sdružených do tří odpovídajících kapitol, případně jejich podkapitol.

(2) Rozpočet se skládá z

 • a) příjmových rozpočtových položek,
 • b) výdajových rozpočtových položek,
 • c) případně rozpočtových položek se saldem rozpočtu (přebytkem nebo schodkem),
 • d) informace o financování salda rozpočtu.
§ 8 Rozpočtová položka

(1) Rozpočtová položka je oddělenou částí rozpočtu, u které musí být uvedeny následující informace:

 • a) název, který vymezuje původ příjmů nebo druh výdajů, v souladu s případným účelem peněz,3)
 • b) rozpočtový limit, tedy nejvyšší přípustný výdaj nebo očekávaný příjem rozpočtové položky,
 • c) odpovědná rozpočtová jednotka nebo organizační složka, která s rozpočtovou položkou hospodaří podle pravidel hospodaření,4) jde-li o výdajovou rozpočtovou položku; je-li uvedena jen rozpočtová jednotka, má se za to, ze odpovědnou organizační složkou je příslušné předsednictvo,
 • d) odpovědná rozpočtová jednotka, která je oprávněna rozpočítat danou rozpočtovou položku ve svém rozpočtu na výdaje, jde-li o příjmovou rozpočtovou položku nebo rozpočtovou položku se saldem rozpočtu,
 • e) datum registrace rozpočtové položky, pokud již byla registrována.

(2) U rozpočtové položky se dále uvedou následující doplňkové informace, pokud je to možné:

 • a) účel peněz, který má být společný pro všechny peníze v rozpočtové položce,
 • b) vazba na jinou rozpočtovou položku (§ 9), pokud existuje.
§ 9 Vazba mezi rozpočtovými položkami

(1) Vazba mezi příjmovou a výdajovou rozpočtovou položkou je tehdy, pokud mají být výdaje ve výdajové rozpočtové položce financovány z příjmové rozpočtové položky (např. výdajová rozpočtová položka na volební kampaň bude financována z příjmové rozpočtové položky s dary na kampaň určenými).

(2) Vazba nevylučuje proplacení výdaje z výdajové rozpočtové položky, i když v navázané příjmové rozpočtové položce dosud není dostatek peněz.

(3) Na jedné nebo na obou stranách vazby se může nacházet také více rozpočtových položek.

(4) Výdaje z nevázaných rozpočtových položek se financují z ostatních příjmů bez vazby.

§ 10 Příjmy a výdaje rozpočtu

(1) Jako příjmy se v rozpočtu vedou rozpočtově určené příjmy, které do něj náleží, 5) stanovené v souladu s analytickými podklady (§ 12a), jakož i výsledky hospodaření převedené z minulého rozpočtového roku (§ 21).

(2) Jako výdaje se v rozpočtu vedou výdaje stanovené zákonem 6) a rezerva předsednictva.

§ 11 Rezerva předsednictva

(1) Rezerva předsednictva​ je výdajovou položkou, ze které nelze přímo čerpat, ale mohou z ní být převedeny prostředky do jiné výdajové položky v průběhu rozpočtového období (§ 15 odst. 1 písm. d)).

(2) Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu celkových příjmů ani výdajů rozpočtu.

§ 12 Omezení schodku

Schodek rozpočtu je přípustný pouze v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky:

 • a) rozpočet předvídá úvěr nebo jiný způsob financování schodku,
 • b) byl přijat rozpočtový výhled a ten se schodkem počítá,
 • c) existují velmi pravděpodobné zdroje, ze kterých bude schodek v následujícím rozpočtovém období vyrovnán,
 • d) hospodaření v předchozím roce neskončilo schodkem.

Základní rozpočtové postupy

§ 12a Analytické podklady

Finanční tým zpracovává analytické podklady, které obsahují konzervativní prognózu údajů podstatných pro odhad příjmů (např. počty zastupitelů, senátorů, prognózu výsledku). Analytické podklady jsou závazná pravidla (§ 5 organizačního řádu) pro sestavování příjmové stránky všech rozpočtů.

(1) Návrh rozpočtu musí obsahovat název rozpočtové jednotky, pro kterou se sestavuje, jakož i jednotlivé rozpočtové položky.

(2) Návrh rozpočtu předkládá příslušné navrhující předsednictvo schvalujícímu orgánu, který se o něm usnáší.

(3) Schvalující orgán musí mít skutečnou možnost a dostatečný čas, aby se s návrhem seznámil, případně v návrhu z vlastního podnětu provedl změny. Hlasování o rozpočtu je třeba řádně oznámit.

§ 14 Registrace rozpočtu

(1) Schválený rozpočet podává předkladatel bez zbytečného odkladu k registraci finančnímu týmu.

(2) Finanční tým registruje jednotlivé rozpočtové položky rozpočtu předloženého k registraci, které jsou v souladu s předpisy.

(3) Finanční tým vyrozumí předkladatele rozpočtu o zjištěných nedostatcích, neregistrovaných rozpočtových položkách a možnostech nápravy.

§ 15 Změna rozpočtu

(1) Rozpočet smí být měněn pouze některým z následujících rozpočtových opatření:

 • a) Rozpočtový dodatek. Rozpočet smí schvalující orgán v průběhu rozpočtového roku změnit; postupuje se obdobně podle ustanovení o rozpočtu. Jde o jediné rozpočtové opatření, které vyžaduje souhlas schvalujícího orgánu.
 • b) Náprava nedostatků. Předkladatel je zmocněn podle své úvahy napravit nedostatky zjištěné finančním týmem, a to jen v nezbytném rozsahu zjištěných nedostatků.
 • c) Zkrácení položky. Určitou výdajovou rozpočtovou položku smí navrhující předsednictvo během rozpočtového období zkrátit v úhrnu nejvýše o jednu pětinu. Takto získanou částku převede do jiné výdajové položky stejného rozpočtu.
 • d) Přesunutí rezerv. Příslušné předsednictvo může kdykoliv během rozpočtového období svou rozpočtovou rezervu zcela nebo zčásti převést do jiné výdajové položky stejného rozpočtu.
 • e) Automatická změna rozpočtu. Při automatické změně rozpočtu změní finanční tým potřebným způsobem dotčenou rozpočtovou položku a odpovídajícím způsobem upraví i rozpočtovou rezervu tak, aby zůstala v povoleném rozmezí (§ 11). Nepostačuje-li taková změna, upraví výši přebytku rozpočtu. Není-li v rozpočtu přebytek nebo není změna dostatečná, vyzve příslušné předsednictvo k nápravě nedostatků nebo provedení jiné změny rozpočtu.
 • f) Poznamenání do rozpočtu. Finanční tým však automatickou změnu rozpočtu neprovede, pokud jsou nepředvídané skutečné příjmy účelově určeny7) takovým způsobem, že může dovodit všechny náležitosti rozpočtové položky (§ 8). O nepředvídané rozpočtové příjmy pak navýší příjmovou rozpočtovou položku a na ni vázanou výdajovou rozpočtovou položku. Pokud tyto rozpočtové položky dosud neexistují, registruje je.

(2) Změnu rozpočtového výhledu, rozpočtových pravidel a jiných ovlivnitelných skutečností lze provést jen v rozsahu, který nemá vliv na záměry, které strana již zaplatila nebo k nimž se zavázala. Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.

§ 16 Změna skutečností

V návaznosti na opravu odhadu podle schváleného výsledku hospodaření, organizační změny, prokazatelné opravy rozpočtových položek v důsledku podstatného snížení skutečných příjmů oproti očekávání, nemožnost dosažení účelu výdajové rozpočtové položky, daňové změny, nepředvídané skutečné příjmy bez účelového určení a jiné ovlivnitelné i neovlivnitelné závazné skutečnosti provede finanční tým automatickou změnu rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm. e).

§ 17 Rozpočtové provizorium

(1) V rozpočtovém provizoriu se v rozpočtovém období hospodaří, pokud byla porušena povinnost sestavit rozpočet, a to až do registrace rozpočtu. Změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením (§ 15 odst. 1) lze provést i v rozpočtovém provizoriu.

(2) V rozpočtovém provizoriu finanční tým na žádost předkladatele registruje bez schválení schvalujícího orgánu výdajovou položku provizoria jen ve výši, která mimo jiné nepřesáhne výši rezervy předsednictva v minulém rozpočtovém období.

§ 18 Pracovní rozpočet

V rámci schváleného rozpočtu předsednictvo může schválit pracovní rozpočet volební kampaně, orientační rozpočet organizační složky nebo jiný pracovní rozpočet, podle něhož předsednictvo ukládá za úkol podřízeným orgánům hospodařit.

§ 19 Rozpočtová kontrola

Rozpočtovou kontrolu provádí na celostátní úrovni kontrolní komise, případně na nižší organizační úrovni kontrolní komise nebo kontrolní odbor zřízené oblastním sdružením8) nebo kdokoliv další. Postup přezkumných orgánů při kontrole upravuje jiný předpis.9)

Další dokumenty

§ 20 Rozpočtový výhled

(1) Rozpočtový výhled je finančním plánem, kterým se řídí hospodaření rozpočtové jednotky na výhledové období nejméně tří následujících let.

(2) Rozpočtový výhled

 • a) obsahuje přehled předpokládaných souhrnných příjmů a výdajů ve výhledovém období,
 • b) vyčísluje dlouhodobé závazky a jiné povinnosti a odhaduje výdaje na nejnáročnější plánované činnosti ve výhledovém období,
 • c) určuje základní ukazatele pro rozpočty přijaté ve výhledové době včetně odhadovaných příjmů,
 • d) stanoví, které ukazatele jsou informativní a které jsou závazné.

(3) Dále se při schvalování rozpočtového výhledu postupuje přiměřeně podle ustanovení o rozpočtu. Změny rozpočtového výhledu lze však provést jen dodatkem.

§ 21 Výsledky hospodaření

(1) Výsledky hospodaření jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.

(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření, se použije odhad finančního týmu. Pokud se odhad liší od skutečnosti, provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm e).

(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru.

§ 22 Výroční finanční zpráva

(1) Výroční finanční zprávu, její obsah a předložení upravuje zákon.10)

(2) Výroční finanční zprávu zpracovává pro republikové předsednictvo finanční tým a republikové předsednictvo ji předloží republikovému výboru ke schválení.

(3) Republikový výbor předloží výroční finanční zprávu celostátnímu fóru k projednání v referendu.11)

Závěrečná ustanovení

§ 23 Prováděcí předpisy

Tento předpis provede finanční tým: stanoví zejména jednotné třídění příjmů a výdajů, závazné pro rozpočty, rozpočtové výhledy, příslušnost týmů ke správě výdajů, sledování jejich plnění a pohyby na účtech finančních aktiv.

Související předpisy

Legislativní informace

Nová rozpočtová pravidla schválil republikový výbor 30.7.2014, novelizoval 04.02.2017, 5.11.2018, 27.4.2019 a 21.10.2022.

1) , 3) , 7) § 8 pravidel hospodaření.
2) Výpočetní tabulka podílů a koeficientů zde.
4) § 16 odst. 3 písm. a) pravidel hospodaření.
5) § 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 7 odst. 4 písm. c) stanov.
9) Pravidla hospodaření, rozhodčí řád.
10) § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 27 a násl. jednacího řádu celostátního fóra.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/ropr.txt · Poslední úprava: 26.04.2024 11:31 autor: vojtech.pikal