• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vyhláška k provádění personálních výběrových řízení

původce:
Personální odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
PO-VybR
zásadní:
ne
stav:
aktuální

Úvodní ustanovení

§ 1 Účel předpisu

(1) Tuto vyhlášku vydává personální odbor v souladu s organizačním řádem1) v rámci svěřených výlučných kompetencí

 • a) koordinace hledání lidí vhodných na úkoly2), a
 • b) z zodpovědnosti za najímání dlouhodobých dodavatelů a dalších spolupracovníků3).

(2) Vyhláška současně upřesňuje v rámci těchto kompetencí postupy a procesy pro personální výběrová řízení dle § 6 Pravidel pro hospodaření, tak aby tato byla průhledná, přezkoumatelná a časově hospodárně provedená v řádu přibližně jednoho měsíce4).

Přípravná fáze

§ 2 Podmínky pro vypsání výběrového řízení

(1) Pokud tým shledá, že určitý důležitý úkol nelze v dostatečné kvalitě zajistit dobrovolnicky, může rozhodnout, že na pozici pro jeho výkon vypíše odměnu.5)

(2) Odměna za pozici musí být součástí řádně schváleného záměru. Ve výjimečných případech může být záměr schválen až v rámci vyhodnocení výběrového řízení. Např. v situacích, kdy potřebujeme pozici obsadit co nejdříve6)

(3) Pokud náklady na pozici(včetně odměny) přesahují v úhrnu 100 000,- Kč, je povinností každého týmu na takovou pozici vypsat veřejné výběrové řízení o dvou fázích. 7)

Zadávací fáze

§ 3 Inzerce

(1) Inzerát by měl obsahovat nejméně náplň činnosti, požadavky na uchazeče, podmínky pro zařazení do výběrového řízení, kritéria hodnocení (která jsou neměnná po celou dobu řízení) a informaci o odměně.

(2) Inzerát musí být vyvěšen na interním systému strany. V případě nedostatku kandidátů je doporučená také inzerce na inzertních portálech či sociálních sítích.

(3) Minimální doba pro přihlašování je 10 dní, doporučená doba je 14 dní, na externích inzertních portálech pak 30 dní. Dobu pro přihlašování na 10 dní lze zkrátit pouze v odůvodněných případech časové nouze.

§ 4 Výběrová komise

(1) Výběrová komisi sestavuje hospodařící tým nejméně ze tří členů. Minimálně jeden člen komise musí mít zkušenosti s výběrovými řízeními, minimálně jeden člen musí mít příslušnou odbornost s ohledem na obsazovanou pozici. Složení komise se po sestavení vyhlašuje u inzerátu na systému strany.

(2) V případě střetu zájmů se člen komise ve střetu zájmů vyloučí z hodnocení uchazeče.

(3) Všichni členové hodnotící komise musí být přítomni při hodnocení všech kandidátů ve všech fázích výběrového řízení.

Hodnotící fáze

§ 5 Dokumentace k výběrovému řízení

(1) Dokumentace ke každému řízení je shromažďována v samostatné složce, která je přístupná pouze výběrové komisi, přezkumným orgánům v rámci přezkumu. Dokumentace se uchovává po dobu nejméně jednoho roku od skončení řízení.

(2) Dokumentace obsahuje:

 • a) vlastní podsložku s dokumentací pro každého uchazeče obsahující životopis, motivační dopis a další dokumenty požadované v inzerátu a případně materiály vypracované při výběrovém pohovoru, pokud je zařazeno jako součást výběrového řízení.
 • b) Souhrnná hodnotící tabulka s kritérii k hodnocení vyplněná za každého člena výběrové komise.

§ 6 Hodnocení

(1) Selekce uchazečů (1. kolo): Výběrová komise na základě zaslaných životopisů a další dokumentace požadované v inzerátu provede selekci uchazečů. Komise ve všech rozhodnutích rozhoduje absolutní většinou.

 • a) vyřadí ty uchazeče, kteří nesplnili formální podmínky pro zařazení (např. VŠ titul, výpis z trestního rejstříku),
 • b) dále vybere uchazeče, které pozve do dalších kol výběrového řízení dle relevance; Relevanci zaznamená do souhrnné tabulky uchazečů (viz § 5), doporučujeme relevanci hodnotit na základě kompetencí, zkušeností a vzdělání. Počítá se průměr hodnocení všech hodnotitelů.
 • c) kandidát je vyřazen nebo relevantní pro postup do dalšího kola, jestliže se na jeho vyřazení, resp. relevanci shodne většina výběrové komise.
 • d) Pokud by relevantních kandidátů bylo méně než 3, komise zváží prodloužení přihlašovací fáze výběrového řízení.
 • e) Uchazeči budou do týdne od skončení přihlašovací fáze informování o dalším průběhu výběrového řízení a svém případném postupu do dalších kol.

(2) Druhá fáze výběrového řízení:

 • a) všichni účastníci, kteří se účastnili selekce se musí účastnit i druhé fáze
 • b) výběrová komise se dohodne, na základě jakých kompetencí bude uchazeče posuzovat
 • c) celá výběrová komise má přístup k veškeré dokumentaci
 • d) každý člen výběrové komise si ohodnotí výběrová kritéria sám za sebe dle testování kompetencí. Otázky, úkoly a testování kompetencí se pro jednotlivé kandidáty nesmí lišit, stejně jako celková délka druhé fáze
 • e) druhá fáze plně respektuje antidiskriminační zákon

(3) Závěrečné hodnocení:

 • a) kritéria hodnocení se shodují s inzerovanými kritérii
 • b) kompletní hodnocení je zveřejněno na fóru pro každého uchazeče, který postoupil do druhé fáze, dílčí hodnocení (Dle § 6 bod 1) obdrží všichni kandidáti
 • c) nejprve hodnotí každý člen komise zvlášť, na základě následné diskuze je možné hodnocení změnit
 • d) komise stanoví počet vhodných uchazečů a vítězem se stane ten s nejvíce body, zbylí vhodní uchazeči se stávají náhradníky
 • e) komise se může rozhodnout zhodnotit risk analýzu vítězného uchazeče, případně zjistit reference. Na základě zjištěných informací pak může změnit bodové hodnocení
 • f) všichni kandidáti, kteří postoupili do druhé fáze budou seznámeni s výsledky výběrového řízení telefonicky (pokud je to možné)
 • g) doporučujeme dělat druhou fázi výběrového řízení a hodnocení kandidátů ve stejný den

(4) Zveřejnění výsledků probíhá na systému strany u inzerované pozice co nejdříve po uzavření výběrového řízení, maximálně 14 dní po proběhnutí závěrečného kola. Před zveřejněním výsledků jsou výsledky jednotlivě sděleny uchazečům. Zveřejnění výsledků probíhá v anonymizovaná formě:

 • a) vybraný uchazeč plným jménem
 • b) další uchazeči ve tvaru: jméno a první písmeno příjmení,
 • c) hodnotitelé očíslováni
 • d) stručné zdůvodnění výsledků výběrového řízení

Závěrečná ustanovení

§ 7 Uzavření smlouvy

S vybraným uchazečem je uzavřena smlouva (zadávací list)8), která musí být řádně zveřejněna v registru smluv9). Druh smlouvy a její podoba je vždy připravovaná s personálním odborem.

Související

Legislativní informace

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/pravidla/vyberka.txt · Poslední úprava: 12.05.2023 14:57 autor: vojtech.pikal