• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Podmínky pro placené úkoly

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PPÚ
zásadní:
ne

Pro uzavření smlouvy podle těchto podmínek použijte následující šablonu:

Šablona zadávacího listu ODT DOCX

§ 1 Účel podmínek

Tyto podmínky upravují právní vztah mezi Českou pirátskou stranou jako zadavatelem a dodavateli, zejména jejími členy nebo příznivci, při plnění placených úkolů, a to pokud se k těmto podmínkám smluvní strany zavázaly a neujednaly si něco jiného. Tyto podmínky rovněž upřesňují vnitřní postupy zadavatele.

Smluvní strany

§ 2 Zadavatel

 1. Zadavatelem je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek ten, kdo zadává úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnavatele, příkazce, objednatele nebo jiné právní postavení. Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická strana s IČ 71339698, se sídlem Na Moráni 360/3 Praha 2.
 2. Za zadavatele jedná při uzavírání smlouvy, jejích změnách, výpovědi a jiných smluvních věcech předseda nebo pověřený člen strany nebo její organizační jednotky, která smlouvu uzavírá (právní zástupce). S výjimkou uzavření smlouvy je oprávněna jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba, pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.

§ 3 Dodavatel

 1. Dodavatelem je ve smluvním vztahu podle těchto podmínek fyzická nebo právnická osoba, která plní zadané úkoly vyplývající ze zadávacího listu. Podle druhu právního vztahu má postavení zaměstnance, příkazníka, zhotovitele nebo jiné právní postavení.
 2. Pokud dodavatel jedná v rámci svého podnikání, uvede to v hlavičce zadávacího listu. Je-li uvedeno identifikační číslo, má se mezi smluvními stranami za to, že dodavatel jedná v rámci svého podnikání. Jinak se má za to, že dodavatel nejedná v rámci svého podnikání.

Obsah smlouvy

§ 4 Zadávací list

Smluvní strany mezi sebou uzavírají smlouvu tím, že podepíšou zadávací list. Vyhotovení zadávacího listu obdrží každá smluvní strana. Na zadávacím listu jsou uvedeny:

 1. základní osobní údaje1) zadavatele a dodavatele, případně spojení na kontaktní osoby,
 2. smluvní typ,
 3. popis úkolů, které má dodavatel plnit,
 4. doba plnění úkolu a termín provedení,
 5. odhad časové náročnosti úkolu,
 6. způsob evidence vykonané práce pro zadavatele,
 7. způsob platby odměny,
 8. den uzavření smlouvy,
 9. případně zvláštní smluvní podmínky.

§ 5 Smluvní typ

 1. Na zadávacím listu je uveden smluvní typ, kterým se smlouva řídí, zejména:2)
  1. dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce,
  2. dohoda o provedení práce podle zákoníku práce,
  3. smlouva o dílo podle občanského zákoníku,
  4. příkazní smlouva podle občanského zákoníku.
 2. Ustanovení těchto smluvních podmínek má přednost před ustanoveními zákona pro daný smluvní typ, ledaže by zákon dané ujednání smluvních podmínek výslovně zakazoval.

§ 6 Prohlášení smluvních stran

 1. Dodavatel prohlašuje, že se při podpisu zadávacího listu seznámil s těmito podmínkami i s dalšími vnitřními předpisy zadavatele vztahujícími se na plnění zadaných úkolů.
 2. Zástupci smluvních stran prohlašují a vzájemně se ujišťují, že jsou způsobilí uzavřít mezi smluvními stranami platnou smlouvu k zamýšlenému účelu a že mají všechna potřebná oprávnění a povolení pro požadovanou činnost.

§ 7 Hlavní smluvní vztah

 1. Dodavatel se zavazuje řádně splnit zadané úkoly uložené zadavatelem za sjednanou odměnu.
 2. Zadané úkoly jsou uvedeny v zadávacím listu včetně sjednaného nebo odhadnutého rozsahu.
 3. Zadavatel je oprávněn rozepsat zadané úkoly do dílčích úkolů, které jsou vykázány v projektovém systému zadavatele.
 4. Dodavatel se zavazuje v případě oslovení interním auditorem Pirátů dodržovat všechny povinnosti stanovené Předpisem o interním auditu (PIA) a prohlašuje, že byl s nimi seznámen.

Plnění úkolů

§ 8 Vzájemná práva a povinnosti

 1. Plnění zadaných úkolů. Dodavatel je povinen při plnění úkolů postupovat svědomitě, v souladu se zájmy zadavatele, dodržovat zákonné povinnosti i náležitou odbornou péči, kterou vyžaduje zadaný úkol.
 2. Pokyny zadavatele. Zadavatel je oprávněn udílet dodavateli pokyny týkající se plněného úkolu, a to pouze v souladu s právním řádem a vnitřním řádem zadavatele. Dodavatel, který není zaměstnancem, není povinen splnit pokyn, jehož zjevně není třeba k plnění zadaného úkolu. Není-li pokyn zadavatele vhodný nebo ho dodavatel po právu odmítne plnit, dodavatel na to upozorní zadavatele předem. Nevhodný pokyn dodrží dodavatel jen tehdy, pokud na tom zadavatel trvá, a to na nebezpečí zadavatele.
 3. Dodání díla. Pokud při plnění smlouvy vznikne dílo, vytvoří ho dodavatel tak, aby nemělo žádné faktické vady ani právní vady, zadavatel k němu směl vykonávat všechna práva a mohl s ním nakládat podle svého uvážení. Dílo dodavatel předá zadavateli. Pokud je dílem textový, zvukový, zvukově-obrazový nebo jiný dokument, předá ho dodavatel v elektronické podobě a kromě výstupního formátu též ve též formátu, ve kterém bylo vytvořeno a který neomezuje použití objednatelem (např. zdrojový kód programu, textový upravitelný dokument apod.). Zadavatel je povinen dílo převzít a bez zbytečného odkladu sdělit své výhrady.
 4. Vykazování času. Má-li být odměna vyplácena podle času, je dodavatel povinen účelně strávený čas na konkrétní části úkolu vykázat dohodnutým způsobem. Není-li uvedeno jinak, čas se vykazuje v projektovém systému zadavatele, který je zadavatel povinen zajistit. Dodavatel je povinen předem upozornit zadavatele, má-li doba plnění úkolů přesáhnout odhad doby plnění úkolu uvedený v zadávacím listu. Nejde o plnění smlouvy, pokud doba plnění úkolu není v rozporu se smlouvou vykázána, pokud na překročení odhadu doby plnění úkolu dodavatel neupozornil nebo pokud se při kontrole zjistí, že doba plnění úkolu zjevně přesahuje čas, který by vynaložil na danou část úkolu průměrný dodavatel postupující s odbornou péčí.
 5. Mlčenlivost. Dodavatel je povinen k mlčenlivosti ohledně strategických informací, plánovaných akcí, podkladů, osobních údajů, hesel nebo jiných důvěrných informací po dobu, po kterou jsou označeny zadavatelem jako neveřejné nebo s ohledem na všechny okolnosti je patrné, že na jejich utajení má zadavatel zájem, a to i po skončení smluvního vztahu.
 6. Práce pro konkurenci. Dodavatel je povinen v době trvání smluvního vztahu písemně informovat zadavatele o své práci pro jinou politickou stranu, politické hnutí nebo jiný subjekt, která by mohla poškodit zadavatele nebo je ve vážném rozporu s jeho zájmy. Pokud dospěje zadavatel k závěru, že jde o takový případ, má právo smlouvu vypovědět.
 7. Nezávislost zadavatele. Dodavatel je povinen vyhnout se vytváření závislosti zadavatele na dodavateli, pokud to není nutné. Zejména je povinen vést veškerou potřebnou dokumentaci své činnosti. Dále je povinen, a to případně i po skončení smluvního vztahu, předat zadavateli nebo jím pověřené osobě vše potřebné, aby mohla v plnění úkolu, využití výsledku vzniklého při plnění úkolu nebo v plnění navazujících úkolů pokračovat jiná osoba. Dochází-li k předání po skončení smluvního vztahu, může dodavatel požádat zadavatele o přiměřenou odměnu úměrnou strávenému času a ustanovení této smlouvy se na tento dodatečný úkol vztahují obdobně.
 8. Korektní jednání a vystupování. Zadavatel – a na základě tohoto vnitřního předpisu i jeho členové a příznivci – na jedné straně a dodavatel na druhé straně jsou během doby plnění úkolu povinni chovat se navzájem vůči sobě korektně a svým vystupováním nepoškozovat druhou stranu. Dodavatel a představitelé zadavatele jsou povinni se tak chovat i při veřejném vystupování mimo plnění svých úkolů, vystupují-li ve spojitosti s druhou stranou (např. na internetovém fóru, sociálních sítích apod.). Tímto ustanovením není dotčeno právo smluvních stran na vzájemnou věcnou kritiku.
 9. Transparentní jednání. Pokud je dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli na vyžádání poskytnout úplné informace o vlastnické struktuře, případně o osobách, které dodavatele přímo či nepřímo ovládají ve smyslu zákona o obchodních korporacích (rozpis na konečné ovládající akcionáře, resp. skutečné majitele podle směrnice EU upravující praní špinavých peněz). Dodavatel je povinen zadavateli na vyžádání sdělit totožnost osob, u kterých zajistil poddodávky či které jinak užil ke splnění úkolu.
 10. Dodržování přepisů a programových hodnot. Smluvní strany jsou povinny při plnění úkolů znát a dodržovat obecně závazné předpisy a vnitřní předpisy zadavatele vztahující se na plnění zadaných úkolů. Tato povinnost se týká také zásad uvedených v programu Pirátů, zejména povinnosti v jejich mezích jednat s péčí řádného hospodáře, povinnosti vytvářet prostředí příznivé pro dobrovolníky, případně zapojovat je do činnosti, pokud je to podle povahy úkolu možné a vhodné. Závazek dodavatele znát a dodržovat vnitřní předpisy zadavatele se vztahuje i na nově přijaté vnitřní předpisy, dodavatel smí ovšem v případě podstatné změny vnitřních předpisů zadavatele, která má dopad na plnění jeho úkolu, smlouvu vypovědět.

§ 9 Poddodávky

Dodavatel je oprávněn užít ke splnění smlouvy na své náklady jinou osobu, není-li stanoveno jinak. Objedná-li dodavatel poddodávky nebo užije-li jinak k plnění zadaného úkolu jiné osoby, odpovídá za splnění úkolu, jako by ho plnil sám. Zadavatel však může před řádným splněním úkolu požadovat, aby dodavatel splnil úkol nebo jeho část výlučně osobně, a dodavatel je povinen takovému požadavku vyhovět.

§ 10 Vzájemný závazek dobrých vztahů

Smluvní strany se zavazují

 1. předat si vzájemně nezbytné podklady a doklady,
 2. vystavit si potvrzení skutečností podstatných pro plnění smlouvy,
 3. poskytnout si jinou potřebnou součinnost při postupu podle této smlouvy, a to i v případech, kde to smlouva výslovně nezmiňuje,
 4. chovat se navzájem zdvořile a vstřícně i mimo plnění smluvních úkolů.

§ 11 Licence

Dodavatel tímto uděluje zadavateli veřejnou licenci Creative Commons BY-SA 4.0 k autorským dílům a jiným nehmotným stat­kům vytvořeným dodavatelem při plnění smlouvy, ledaže práva vykonává zadavatel ze zákona. Zadavatel je oprávněn veřejně nabízet a užívat dílo pod svým jménem bez uvedení autora. Dodavatel nemá právo na žádnou dodatečnou odměnu v souvislosti s následným užitím nehmotných statků. Zadavatel je oprávněn poskytnutá díla zveřejnit a poskytovat k užití jiným osobám.

Kontrola a odměňování

§ 12 Období plnění úkolů

 1. Dodavatel plní úkol buď jednorázově v jednom období anebo průběžně ve více měsíčních obdobích, která na sebe navazují. Období končí též oznámením o splnění úkolu anebo ukončením smlouvy.
 2. Má se za to, že úkol je plněn průběžně, pokud je dohodnuta měsíční odměna nebo doba plnění přesahuje jeden měsíc a není výslovně dohodnuta jednorázová odměna.

§ 13 Kontrola plnění úkolu

 1. Na plnění úkolu dohlíží jedna kontaktní osoba zadavatele, která je určena v zadávacím listu nebo upřesněna zadavatelem. Kontaktní osoba průběžně sděluje výhrady vůči plnění úkolů dodavateli.
 2. Kontaktní osoba shrne podklady pro odměňování za jedno období do zprávy o plnění úkolů a navrhne příslušnému orgánu zadavatele odměňování v souladu se smlouvou, a to do 7 dnů od konce tohoto období.
 3. Zadavatel do 14 dnů od konce období provede kontrolu plnění úkolů tím, že posoudí, zda byly řádně splněny a vykázány, a rozhodne o odměně, případně též o změně v odměňování.
 4. Kontrola je ukončena rozhodnutím zadavatele o odměně nebo marným uplynutím lhůty pro kontrolu.
 5. V rámci kontroly lze též přihlédnout k vadám na plnění v předchozích obdobích smluvního vztahu, které vyšly nově najevo.

§ 14 Právo na odměnu

 1. Dodavateli náleží za řádné splnění úkolů v daném období odměna ujednaná v zadávacím listě. Je-li odměna určena podle času, náleží dodavateli odměna úměrně podle řádně vykázaných hodin.
 2. Odměna je splatná do 3 dnů od ukončení kontroly plnění úkolu.
 3. Sjednaná odměna pokrývá všechna plnění podle této smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. Jakékoliv jiné náklady spojené s plněním úkolů hradí zadavatel jen za podmínek svých vnitřních předpisů nebo za podmínek výslovně ujed­naných ve smlouvě.

§ 15 Změny v odměňování

 1. Zadavatel
  1. je povinen vyplatit zhotoviteli dodatečnou odměnu, pokud počet vykázaných hodin přesáhne odhad časové náročnosti uvedený vzadávacím listu nebo se jinak podstatně zvýší rozsah úkolů, a to v úměrné výši k původně dohodnuté odměně,
  2. může určit motivační nebo dodatečnou odměnu za výborné plnění úkolu.
 2. Zadavatel smí platbu nevyplacené odměny zcela nebo zčásti pozastavit, pokud dodavatel řádně nesplnil úkol nebo jeho část nebo to lze s ohledem na dostupné informace očekávat, a to dokud dodavatel svěřený úkol řádně nesplní. Pozastávka se může vztahovat i na budoucí platby odměny nebo její poměrné části.
 3. Zadavatel smí platbu odměny zcela nebo z části odepřít, pokud dodavatel řádně nesplnil v daném období uložený úkol, zejména pokud
  1. tak neučinil ani na dodatečnou výzvu kontaktní osoby nebo zadavatele anebo
  2. zadavatel nemá na dodatečném plnění zájem.

Závěrečná ustanovení

§ 16 Trvání smlouvy

Doba plnění úkolu v zadávacím listu určuje, zda smlouva platí na určitou dobu. Zadavatel a dodavatel mohou smlouvu vypovědět za podmínek, které pro jejich postavení stanoví zákon pro daný smluvní typ a za podmínek podstatného porušení smlouvy.

§ 17 Odpovědnost

Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou porušením nebo zanedbáním povinností uvedených ve smlouvě nebo v dokumentech, na které se odkazuje, bez ohledu na zavinění, ledaže zákon vyžaduje úmyslné zavinění. Pokud jde o postup podle nevhodného pokynu, zadavatel odpovídá dodavateli, který není zaměstnancem, za způsobenou škodu jen tehdy, pokud dodavatel zadavatele na nevhodnost pokynu předem upozornil a zadavatel na něm trval.

§ 18 Doručování

 1. Smluvní strany souhlasí s tím, že k doručování lze používat e-mailové adresy uvedené v hlavičce zadávacího listu anebo elektronických nástrojů zadavatele:
  1. podatelny příslušného orgánu,
  2. soukromé zprávy na uživatelský účet příslušné skupiny anebo
  3. projektového systému zadavatele https://redmine.pirati.cz
 2. Pokud zpráva došla některým z uvedených způsobů podle dostupných informací adresátovi, je odesílatel oprávněn ji považovat za doručenou, i když se s ní adresát neseznámil.

§ 19 Ochrana osobních údajů

 1. Zástupci smluvních stran a smluvní strana, která je fyzickou osobou, udělují souhlas, aby kterákoliv smluvní strana zpracovávala a zveřejňovala osobní údaje uvedené v těchto podmínkách nebo v zadávacím listu, a to pro účely vedení projektové agendy, komunikaci, výkon práv a povinností podle smlouvy a informování veřejnosti.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt na dobu, která je třeba k účelu podle předchozího odstavce. Jde-li o osobní údaje oprávněně zveřejněné podle této smlouvy, uděluje se souhlas neodvolatelně a na dobu neomezenou.

§ 20 Salvátorní ustanovení

 1. Pokud by některé ujednání smlouvy, ustanovení těchto podmínek nebo vnitřních předpisů, na které se odkazují, ukázalo byť z části nebo dodatečně neplatným, neúčinným nebo jinak nepoužitelným, nejsou tím ostatní ujednání dotčena, pokud to neodporuje účelu smlouvy nebo nejde o ujed­nání, které oddělit nelze.
 2. Smluvní strany se zavazují zhojit vadu novým ujednáním, případně též vzájemným narovnáním včetně majetkového vypořádání, aby bylo dosaženo nejblíže podobného výsledku, jako kdyby vady nebylo.

§ 21 Řešení sporů

 1. V případě sporu, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a který nejsou smluvní strany s to vyřešit samy, pokusí se nejprve o vyřešení sporu smírčím jednáním u prostředníka, na kterém se shodnou nebo kterého určí rozhodčí komise zadavatele, která je utvářena nezávisle na vůli výkonných orgánů zadavatele.
 2. Smluvní strany mohou k rozhodnutí sporu sjednat mimo jiné rozhodčí smlouvu ve prospěch rozhodčí komise zadavatele. Na soud se ale mohou obrátit teprve v případě neúspěchu smírčího jednání, do té doby nebude dluh považován za splatný.

§ 22 Zveřejňování

 1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy je celá včetně plných textů jejích příloh zveřejněna na internetových stránkách zadavatele. Zejména musí být zveřejněn zadávací list v registru smluv zadavatele. Zadávací list může do registru smluv zadavatele vložit kterákoliv smluvní strana.
 2. Zadavatel má povinnost zveřejnit výši vyplacené odměny na svých internetových stránkách.

§ 23 Změna smlouvy

Změna smlouvy se připouští jen ve formě písemných dodatků, které budou společnou vůli smluvních stran bezpečně prokazovat. Tyto dodatky mohou být uzavírány i elektronicky podle ustanovení těchto podmínek o doručování, např. záznamem o souhlasu v projektovém systému zadavatelky.


Smluvní strany prohlašují a vzájemně se ujišťují, že smlouvu uzavřely vážně a podle své svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek, bylo jim poskytnuto potřebné vysvětlení a její obsah je jim zcela srozumitelný.

1) § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) V šabloně je doplněn i typ „smlouvy o výkonu funkce“
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/ppu.txt · Poslední úprava: 20.08.2020 12:09 autor: vojtech.pikal