• @ALL has read permissions
 • @jednatele has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Obsah

Jednací řád celostátního fóra

původce:
Celostátní fórum
typ:
jednací řád
zkratka:
JdŘ
zásadní:
ne
§ 1 Cíl jednání celostátního fóra

Cílem jednání celostátního fóra je rozhodovat v jeho působnosti

 • a) usnesením,1) které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
 • b) volbou,2) ve které vybírá z navržených kandidátů.
Ilustrační schéma druhů rozhodnutí přijímaných celostátním fórem
§ 2 Předsedající

(1) Předsedající řídí s přihlédnutím ke všeobecné shodě přítomných jednání celostátního fóra, a pokud to řádné jednání vyžaduje, může pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat.

(2) Předsedajícím je předseda nebo pověřený místopředseda strany.3) Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání celostátního fóra předsedat, jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.

§ 3 Práva a povinnosti

Členové mají právo za podmínek předpisu podat návrh skupiny členů, účastnit se rozpravy a hlasovat. Registrovaní příznivci mají právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním. Všichni mají povinnost se chovat tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího. Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.

Postupy při jednání

Základní postup

Základní postup jednání celostátního fóra začíná návrhem rozhodnutí, pokračuje rozpravou a končí hlasováním a vyhlášením přijatého rozhodnutí.

(1) Návrh usnesení, kandidáta, postupu nebo bodu zasedání se podává předsedajícímu. Návrh předkládá oprávněný orgán strany nebo skupina členů. Návrh je přijatelný, pokud

 • a) má jednoznačný význam,
 • b) je v souladu s jednacím řádem a již schválenými rozhodnutími celostátního fóra, případně je odpovídajícím způsobem výslovně mění nebo ruší,
 • c) bezprostředně souvisí s projednávaným rozhodnutím, jde-li o návrh na již probíhajícím jednání,
 • d) není projednáván na žádném jiném jednání celostátního fóra,
 • e) je podán včas, je-li pro jeho podání stanovena lhůta.

(2) Přijatelný návrh předsedající zaznamená, případně požádá o jeho podání v písemné podobě, je-li to třeba. Pokud je návrh nepřijatelný, předsedající pomůže navrhovateli vadu návrhu odstranit, pokud je to možné. Jinak předsedající návrh prohlásí za nepřijatelný a dál k němu nepřihlíží.

§ 5 Skupina členů

Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů strany, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů. U návrhu na již zahájeném jednání se takto stanovený počet snižuje na polovinu. a)

§ 6 Přístup na jednání

(1) Na jednání má přístup člen strany a dále registrovaný příznivec vykonávající funkci volenou celostátním fórem. Jako host má na jednání přístup i kdokoliv jiný, pokud není jednání uzavřené a není to vyloučeno kapacitními důvody. Přístup na jednání lze omezit na základě pořádkového opatření a rozhodnutí rozhodčí komise.

(2) Na uzavřené jednání má host přístup jen se souhlasem předsedajícího. Jednání je uzavřené od schválení takového návrhu postupu. Pokud však bylo na žádost svoláno jako uzavřené, je uzavřené již od počátku. Po zahájení jednání a úvodním slovu navrhovatele je však třeba schválit návrh postupu, aby bylo jednání uzavřené.

§ 7 Zahájení jednání

Předsedající zahájí jednání jen z předepsaného důvodu.4) Při zahájení jednání

 • a) oznámí důvod zahájení jednání, zveřejní projednávané rozhodnutí a vyhlásí lhůtu pro návrhy rozhodnutí, pokud jsou další návrhy rozhodnutí přijatelné,
 • b) vyhlásí datum, čas, místo, způsob jednání a rozhodujícího hlasování,
 • c) případně oznámí, že jednání je zahájeno jako uzavřené,
 • d) jmenuje další činovníky jednání z řad přítomných, pokud to jednání vyžaduje.
§ 8 Činovníci jednání

Činovníkem jednání je předsedající, a pokud to jednání vyžaduje, také člen volební komise, tlumočník, zapisovatel a ověřovatel. Činovník jednání

 • a) smí zastávat nejvýše jednu funkci činovníka jednání,
 • b) zastoupí jiného činovníka jednání se stejnou funkcí, pokud je to třeba,
 • c) požádá o vystřídání, pokud chce vystoupit v rozpravě nebo z jiného důvodu nemůže plnit svůj úkol,
 • d) předá všechny nezbytné záležitosti svému nástupci, pokud je během jednání vystřídán.
§ 9 Rozprava

(1) Po zahájení jednání se koná k projednávaným návrhům rozprava. Cílem rozpravy je dosáhnout pokud možno všeobecné shody na přijímaném rozhodnutí, případně jeho zlepšení. V rozpravě může se svým projevem vystoupit každý přítomný člen a registrovaný příznivec. V rozpravě se uvádějí důvody pro a proti přijetí určitého rozhodnutí v projednávané věci a jeho předpokládané důsledky.

(2) Rozprava se člení do dvou částí:

 • a) Doba pro navrhování (od zahájení jednání do lhůty pro návrhy rozhodnutí), během které lze předkládat návrhy jiných rozhodnutí a navrhovatelé mohou tyto své návrhy v mezích přijatelnosti měnit,
 • b) Doba na rozmyšlenou (od lhůty pro návrhy rozhodnutí do zahájení rozhodujícího hlasování), během které lze již předkládat pouze návrhy postupu a předložené návrhy rozhodnutí lze měnit pouze jazykovými nebo jinými redakčními úpravami, které nemají vliv na jejich význam.

(1) Návrhem postupu celostátní fórum upravuje v mezích jednacího řádu chod jednání. Návrh postupu se schvaluje všeobecnou shodou. Nelze-li návrh postupu schválit všeobecnou shodou, musí být předložen jako návrh skupiny členů.

(2) O návrhu postupu, který předložila skupina členů, se hlasuje jako o další možnosti v rozhodujícím hlasování. Pokud byl však předložen dostatečnou dobu před rozhodujícím hlasováním a bylo by proti jeho smyslu o něm hlasovat až v rozhodujícím hlasování, předsedající dá o návrhu postupu hlasovat bezodkladně po tom, co ho zaznamená.

§ 11 Námitka

(1) Námitka je návrh postupu, kterým celostátní fórum zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti jeho postupu. Všechny námitky je třeba podat bezprostředně po tom, co nastala namítaná skutečnost.

(2) Pokud celostátní fórum námitce vyhoví, obnovuje se stav před namítanou skutečností a k namítané skutečnosti a následujícímu postupu se nepřihlíží. Jinak celostátní fórum v postupu pokračuje a k další stejné námitce nepřihlíží.

§ 12 Hlasování

(1) Předsedající upozorní bezprostředně před hlasováním všechny přítomné členy na zahájení hlasování. Hlasovací právo náleží členovi, který je při hlasování zapsán v seznamu členů. Přítomným je při hlasování ten, kdo skutečně hlasoval.

(2) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Výběr možností se provádí podle hlasovacího systému, na němž se celostátní fórum usnese s ohledem na technické možnosti. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny5), případně více než třípětinové většiny, jde-li o zásadní návrh.6) K možnostem, které potřebnou většinu v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.

(3) Pokud se celostátní fórum neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:

 • a) V prvním kole se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má celostátní fórum vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.
 • b) V druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má celostátní fórum vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.

(4) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledek.

§ 13 Rozhodující hlasování

Rozhodující hlasování zahájí předsedající v oznámený čas. Rozhodující hlasování se konají pokud možno ve stejnou dobu. Zahrnují i případné námitky proti předchozímu postupu nebo návrhy jiného postupu, není-li stanoveno jinak. Rozhodující hlasování je vždy sčítané a probíhá korespondenčně, ledaže to není možné.

§ 14 Ukončení jednání

Předsedající jednání ukončí, pokud byla projednána všechna rozhodnutí, kvůli nimž bylo jednání zahájeno. Předsedající zveřejní přijatá rozhodnutí na elektronickém systému strany a učiní jiné potřebné úkony pro jeho provedení.

Postup při usnášení

§ 15 Zahájení jednání

(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží

 • a) republikový výbor,
 • b) republikové předsednictvo,
 • c) kontrolní komise,
 • d) rozhodčí komise nebo
 • e) skupina členů.

(2) Návrh usnesení se předkládá písemně včetně odůvodnění, odhadu dopadu na rozpočet strany nebo jiných předpokládaných důsledků.

(3) Návrhy týkající se složení některého orgánu strany, návrhy vzájemně neslučitelných usnesení a další rozhodnutí v téže záležitosti lze projednat jen společně na jediném jednání.

§ 16 Rozprava

(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší navrhovatel. Závěrečné slovo má navrhovatel každého návrhu v rozhodujícím hlasování, úkolovaný a odvolávaný.

(2) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 14 dnů od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.

(3) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 2 dny, u zásadního návrhu pak aspoň 10 dnů.

§ 17 Rozhodující hlasování

(1) V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení jednoho nebo více nevylučujících se obsahově nezávislých návrhů usnesení ve znění po skončení rozpravy, nebo ve kterém předsedající návrh poprvé zaznamenal, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení, i když předsedající takový návrh postupu nezaznamenal,
 • c) odročení na jiný čas, odkázání republikovému výboru, nebo jiný návrh postupu, který předsedající zaznamenal.

(2) Návrhy usnesení postupující do 2. kola rozhodujícího hlasování, které nejsou v rozporu s jinými postupujícími možnostmi (nevylučují se s nimi, ani na nich obsahově nezávisejí), jsou schváleny. Ve 2. kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je nejvyšší možný počet schválitelných možností. Výsledkem 2. kola je seznam možností seřazený postupem podle § 12 (3). Schváleny jsou ty možnosti, které nejsou v rozporu s žádnou možností, která je v seznamu na vyšším místě.

Pokud celostátní fórum v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.

§ 18 Účinnost usnesení

Schválené usnesení nabývá účinnosti okamžikem, který je v něm uveden, nejdříve však vyhlášením. Není-li okamžik účinnosti ve schváleném usnesení určen, nabývá účinnosti vyhlášením (§ 14).

Postup při volbě

§ 19 Zahájení jednání

Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud

 • a) je třeba zvolit členy orgánu strany voleného celostátním fórem, aby byl řádně obsazen,7) nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat,
 • b) orgán strany volený celostátním fórem požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů tohoto orgánu, pokud je to možné,
 • c) skupina členů požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů některého orgánu strany, pokud je to možné,
 • d) je třeba v primárních volbách zvolit kandidáty strany do celostátních voleb, kde si celostátní fórum volbu vyhradilo (§ 45).
§ 20 Rozprava

(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší předsedající, který představí úkoly voleného orgánu strany. Každý kandidát na funkci popíše v rozpravě způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost. Právo na závěrečné slovo má každý kandidát.

(2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 14 dnů od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet přijatelnýchb) kandidátů, aby mohl být orgán řádně obsazen, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.

(3) Při opakovaném prodloužení předsedající vyhlásí v oznámeném termínu rozhodující hlasování s kandidáty, které do prodloužení zaznamenal. Po hlasování se v jednání pokračuje jako při doplňující volbě.

(4) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 2 dny.

(1) Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž

 • a) Kandidáta do republikového předsednictva, kontrolní komise, rozhodčí komise a nominaci do volby do Evropského parlamentu navrhuje krajské fórum svým usnesením nebo skupina členů.
 • b) Kandidáta do republikového výboru navrhuje skupina členů.
 • c) Kandidáta na vedoucího odboru, nominaci do funkce člena vlády České republiky a nominaci do volby prezidenta České republiky navrhuje republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů.
 • d) Kandidáta na celostátního lídra navrhuje krajské fórum svým usnesením.

(2) V prodloužené rozpravě není pro přihlášení kandidáta řádná nominace třeba.

§ 22 Volba republikového předsednictva

(1) Pokud není zvolen předseda strany nebo většina členů republikového předsednictva, je třeba volbu naléhavě provést. Svolá se k tomu zasedání celostátního fóra nebo se volba projedná na již svolaném zasedání. Platí, že volba je zařazena na pořad zasedání jako první bod. Potřebný čas na volbu určí předsedající.

(2) Pokud po rozhodujícím hlasování trvá stav, kdy je volbu třeba naléhavě provést, bezprostředně se pokračuje dalším rozhodujícím hlasováním, není-li schválen jiný návrhu postupu nebo není zasedání ukončeno.

(3) Z republikového předsednictva se volí samostatně jen předseda. Ve vztahu k republikovému předsednictvu se ustanovení o náhradnictví nepoužijí.

§ 23 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů, který může být nejvýše zvolen.

§ 24 Výsledek volby

(1) Výsledkem volby je seznam vybraných kandidátů, kteří jsou zvoleni. Pokud by tak bylo zvoleno více členů orgánu strany, než dovolují stanovy,8) jsou kandidáti zvoleni podle pořadí na seznamu tak, aby počet zvolených nepřesáhl počet podle stanov. Pokud je pro obsazení orgánu strany předepsán určitý počet členů strany, je zvolen přednostně potřebný počet členů strany.

(2) Pokud není nikdo zvolen, je třeba vykonat novou volbu orgánu strany. Pokud již sice někdo byl zvolen, ale orgán strany stále není řádně obsazen, je třeba vykonat doplňující volbu orgánu strany. Usnášeníschopnost orgánu tím není dotčena. Na doplňující volbu se přiměřeně použijí ustanovení o volbě.

§ 25 Náhradnictví

Kandidát na seznamu, který nebyl zvolen, se stává náhradníkem. Pokud se některá funkce uvolní, předsedající do ní povolá náhradníka v pořadí jako u výsledku volby (§ 24). Náhradnictví zaniká pozbytím způsobilosti k funkci, odmítnutím povolání do funkce nebo skončením volebního období odpovídajícího orgánu strany.

§ 26 Začátek volebního období

(1) Volební období orgánů strany volených alespoň zčásti celostátním fórem začíná podle volby vykonané celostátním fórem.9)

(2) Volební období všech funkcí volených celostátním fórem v těchto orgánech trvá dle volebního období orgánu. Povolaný náhradník a člen orgánu strany zvolený v doplňující volbě vstupují do funkce jen na zbývající část volebního období. Volební období členů těchto orgánů volených krajskými fóry začíná a končí dle volby krajského fóra.

Postup při referendu

Referendum je zrychlený postup, ve kterém se projednávají určitá usnesení.
§ 27 Zahájení jednání

Jednání zahájí předsedající jen na žádost, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží

 • a) skupina členů, která podpořila členský podnět (§ 34), u něhož bylo od počátku získávání podpory upozornění, že může být projednán v referendu,
 • b) republikový výbor, pokud požádal celostátní fórum o projednání v referendu, nebo
 • c) republikové předsednictvo, pokud se má navrženým usnesením schválit dokument, který byl vyjednán s třetími stranami.
§ 28 Rozprava

Po zahájení jednání předsedající bezodkladně zjistí, zda nejsou jiné návrhy usnesení v téže záležitosti a následně vyhlásí, že již nelze předkládat jiné návrhy. Doba pro navrhování se vypouští. Doba na rozmyšlenou začíná zaznamenáním všech návrhů usnesení. Právo na závěrečné slovo má také odpůrce návrhu, který získal největší podporu přítomných.

§ 29 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
 • c) odkázání projednávaného rozhodnutí republikovému výboru,
 • d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra.

Ostatní postupy

§ 30 Postup při mimořádném přezkumu

(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je předsedovi předložen návrh skupiny členů splňující podmínky podle stanov.10) c)

(2) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. Schválením návrhu na mimořádný přezkum se napadené rozhodnutí s okamžitou účinností ruší.

§ 31 Postup při odvolání

(1) Jednání zahájí předsedající tehdy, pokud je mu předložen návrh na odvolání celostátním fórem zvoleného člena orgánu strany nebo všech takových členů v orgánu strany.d) Předsedající jednání dále zahájí tehdy, je-li mu předložen návrh na odvolání osoby nebo skupiny osob z jmenované funkce na celostátní úrovni.

(2) Návrh na odvolání jsou oprávněni předložit jen

 • a) skupina členů, nebo
 • b) republikový výbor nebo republikové předsednictvo, jde-li o funkci, do které navrhují kandidáta (§ 21 písm. b)).

(3) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. Schválením návrhu na odvolání z funkce pozbývá odvolávaný s okamžitou účinností funkce.

§ 31a Postup při převolení

(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud

 • a) orgán strany volený celostátním fórem požádá o převolení svých členů,
 • b) skupina členů požádá o převolení některého orgánu strany voleného celostátním fórem nebo jen některých jeho členů.

(2) Do převolby jsou jako kandidáti zařazeni také všichni převolování členové orgánu, pokud to výslovně neodmítnou.

(3) Do případného druhého kola hlasování je také zařazeno tolik z převolovaných členů orgánu dle počtu hlasů v prvním kole, aby v druhém kole byl aspoň takový počet kandidátů, kolik je převolovaných členů orgánu. V případě rovnosti hlasů v 2. kole má přednost převolovaný člen orgánu. Celostátní fórum se může usnést na jiném hlasovacím systému.

(4) Jinak se při převolbě postupuje přiměřeně, jako by šlo o doplňující volbu; U vedoucích odborů se však volební období počítá, jako by šlo o volbu.

§ 32 Postup při změně stanov
Podle stanov mohou být stanovy měněny pouze na zasedání. Z toho důvodu se změna stanov projednává nejprve na internetovém fóru. Pokud je návrh na změnu stanov zařazen na pořad zasedání, hlasuje se o něm v rozhodujícím hlasování na zasedání.

Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je mu předložen návrh skupiny členů na změnu stanov. Po uplynutí doby na rozmyšlenou předsedající jednání odročí na zasedání. O změně stanov se hlasuje až v rozhodujícím hlasování na zasedání, na jehož pořad byl návrh zařazen. Účinnost změny stanov se řídí zákonem.11)

§ 33 Postup při sestavování pořadu zasedání

(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud bylo svoláno zasedání (§ 37). Na jednání celostátní fórum rozvrhuje vyhrazenou dobu konání zasedání, aby mohl být sestaven pořad jednání.

(2) Návrhem bodu zasedání, ve kterém má být přijato rozhodnutí, je jen návrh rozhodnutí, který byl na zasedání odročen. Návrh jiného bodu zasedání, ve kterém nemá být přijato rozhodnutí, může předložit skupina členů, republikový výbor nebo republikové předsednictvo. Navrhovatel vždy uvede předpokládanou dobu, aby mohla proběhnout rozprava. Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 14 dnů od zahájení jednání.

(3) Lze-li všechny navržené body zasedání rozvrhnout do pořadu zasedání, je sestaven pořad zasedání s těmito body. Jinak se o navržených bodech zasedání koná rozhodující hlasování. V něm lze mezi ně rozvrhnout čas jen tak, aby nepřesáhl vyhrazenou dobu, která má být rozvržena. Doba na rozmyšlenou činí aspoň 2 dny.

(4) Sestavený pořad zasedání vyhlásí předsedající. Pokud se na pořadu zasedání celostátní fórum neusneslo tak, aby mohl být řádně oznámen, určí ho republikový výbor.

§ 33a Sestavení vládního týmu

(1) Osoby nominované v primárních volbách do funkce člena vlády České republiky tvoří vládní tým. V čele vládního týmu je bez dalšího celostátní lídr, který je nominantem strany na předsedu či místopředsedu vlády a libovolný resort.

(2) Předpokladem nominace do vládního týmu je zveřejnění prezentace kandidáta v kandidátské řeči k této nominaci na celostátním fóru, a to s obsahem dle usnesení celostátního fóra. Náležitosti prezentace kandidáta do vládního týmu stanoví republikový výbor.

(3) U každé nominace do vládního týmu musí být uvedeno, k jakému resortu se vztahuje. Jednoho člověka lze nominovat vícekrát do různých resortů nebo i do resortu, který se v programu navrhuje zřídit.

(4) Primární volba. Doba na rozmyšlenou trvá aspoň 14 dní. Také celostátní lídr má závěrečné slovo, kde uvede a zdůvodní své stanovisko ke každé kandidatuře jednotlivě po resortech. Stanovisko vybere ze škály: podporuji - spíše podporuji - neutrální - nepodporuji - zásadně nepodporuji. Toto stanovisko se uvede u hlasování.

(5) Celostátní fórum hlasuje o všech nominacích společně v jednokolovém rozhodujícím hlasování, kde každý člen může svým hlasem podpořit libovolný počet možností. Členem vládního týmu s nominací pro daný resort se stane každý, jehož nominace získala v hlasování nadpoloviční počet hlasů.

(6) Jinak se postupuje přiměřeně jako při volbě.

(7) Dodatečná nominace. Nejde-li o nominaci již schválenou v koaliční smlouvě či v hlasování o členech vládního týmu, projedná nominaci do funkce člena vlády České republiky předloženou celostátním lídrem po jmenování vlády celostátní fórum obdobně jako v referendu; na závěrečné slovo má právo také kandidát, v hlasování jsou pouze možnosti schválení nominace a ukončení jednání.

Způsoby jednání

Jednání na Internetu

§ 34 Členský podnět

(1) Dokud nemá skupinový návrh předepsanou podporu, nazývá se členským podnětem. Navrhuje-li skupina členů zahájení jednání, musí být členům při získávání podpory dána též možnost projevit nesouhlas. Pokud s návrhem skupiny členů více členů nesouhlasí, než souhlasí, k návrhu na zahájení jednání se nepřihlíží.

(2) Není-li stanoveno jinak, lhůta pro předložení návrhu skupiny členů činí 3 měsíce od zahájení sběru podpory pro podnět. Tato lhůta počíná běžet znova od okamžiku, kdy byl podnět poprvé řádně oznámen členům. Pokud by lhůta měla skončit během doby pro navrhování v neukončeném souvisejícím jednání, končí lhůta až uplynutím doby pro navrhování.

§ 35 Průběh jednání

Jednání na Internetu může předsedat též vedoucí administrativního odboru nebo jím pověřený člen administrativního odboru. Za přítomného se před zahájením jednání a během rozpravy považuje každý člen strany.

§ 36 Hlasování na Internetu

(1) Průběh jednání zajišťuje informační systém strany ve správě administrativního odboru.

(2) U hlasování se uvede odkaz na každé závěrečné slovo. Volební komise má při hlasování na Internetu právo požadovat přístup k hlasovacímu stroji a k informacím o nastavení a může ověřovat z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti jejich správnost.

(3) Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu
(mimo rozhodující hlasování)
24 hodin
Rozhodující hlasování od pátku 10 hodin
do pondělí 22 hodin

Není-li návrhem postupu stanoveno jinak, pokud termín konce nebo začátku hlasování vychází na den, který je státním svátkem, hlasování se o den prodlouží, a to i opakovaně.

Zasedání

§ 37 Svolání zasedání

Zasedání předseda strany svolá tím, že členům řádně oznámí datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora, a to nejméně 40 dnů předem. Místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně omezil možnost členů se ho účastnit.12) Nejméně 10 dní před začátkem zasedání předsedající řádně oznámí pořad zasedání (§ 33) členům a doplní ho odkazem na podklady.

§ 38 Přístup na zasedání

(1) Pro přístup na místo zasedání se musí osoba podepsat do listiny přítomných. Za přítomného se považuje každý, kdo je fyzicky přítomen, je-li zapsán v listině přítomných.

(2) Na zasedání organizátor nevpustí nebezpečné osoby a v případě nedostatku kapacity také hosty, kteří předem neohlásili svou účast, s výjimkou hostů přizvaných republikovým předsednictvem a novinářů.

§ 39 Postup při zasedání

(1) Body zasedání se projednávají v pořadí podle vyhlášeného pořadu zasedání. Nejvyšší přípustnou dobu příspěvku stanoví předsedající tak, aby mohly být předneseny názory co nejvíce lidí a aby délka projednávání bodu nepřekročila vyhrazený čas podle pořadu zasedání.

(2) Pokud zbude na zasedání čas, může celostátní fórum projednat také body, které nebyly zařazeny na pořad zasedání jen pro nedostatek času, případně dále také jiné navržené body. V takových případech však nelze konat rozhodující hlasování.

§ 40 Hlasování na zasedání

(1) Na zasedáních se hlasuje v rozhodujících hlasováních jen tehdy, pokud byl bod zasedání řádně oznámen nebo pokud je přítomna více než polovina všech členů.

(2) Pokud rozhodující hlasování o volbě nesplnilo účel bodu zasedání, lze bezprostředně pokračovat dalším rozhodujícím hlasováním. Postupuje se tak jen tehdy, je-li schválen odpovídající návrh postupu nebo stanoví-li tak jednací řád (§ 22 odst. 2).

(3) Pokud je to technicky možné, probíhá rozhodující hlasování korespondenčně během zasedání obdobným způsobem jako při jednání na Internetu. Každému, kdo na zasedání nemá přístup k Internetu, volební komise umožní hlasovat na svém zařízení. Hlasování trvá aspoň 20 minut.

(4) Nejde-li o korespondenční hlasování, volební komise sčítá hlasy a při tajném hlasování také parafuje hlasovací lístky, vede evidenci hlasujících, zapečeťuje hlasovací lístky do obálky, kterou archivuje. Pečeť na obálce smí porušit jen rozhodčí komise při přezkumu.

(5) Podporu návrhu skupiny členů může předsedající zjistit dotazem mezi přítomné. Výsledek hlasování o návrhu postupu může předsedající na zasedání rovněž vyhodnotit optickou většinou, je-li zcela zřejmý a není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. Pokud se proti tomuto způsobu ozvou aspoň tři členové, je třeba hlasy sečíst.

§ 41 Zápis ze zasedání

Zapisovatel odpovídá za vyhotovení zápisu ze zasedání. Pro tento účel může jednání též nahrávat na zvukový záznam. Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Ze zápisu nebo jeho příloh musí být patrné následující údaje:

 • a) datum a čas jednání, případně jeho řádné oznámení,
 • b) listina přítomných a jména činovníků jednání,
 • c) pořad zasedání,
 • d) plné znění všech předložených návrhů a jména jejich navrhovatelů,
 • f) přijatá rozhodnutí, případně
 • g) výhrady k zápisu.
§ 42 Ukončení a přerušení zasedání

Předsedající všechny neprojednané body odročí na jiná jednání v budoucnu nebo zasedání přeruší, pokud je schválen odpovídající návrh postupu, uplynula vyhrazená doba nebo zasedání nemůže pokračovat.

Zasedání na Internetu

§ 42a Zasedání na Internetu

(1) Pokud mimořádné okolnosti nedovolují konání běžného zasedání, může, v rámci krizového řízení, republikové předsednictvo pověřit předsedu strany svoláním zasedání na Internetu nebo změnou již svolaného běžného zasedání na zasedání na Internetu.

(2) Při zasedání na Internetu jednají účastníci zasedání ve vzájemné okamžité součinnosti přes Internet s použitím určených systémů strany, případně systémů třetích stran.

(3) Zasedání na Internetu předseda strany svolá tím, že členům řádně oznámí datum, dobu a jeho organizátora, a to nejméně 40 dnů předem. Nejméně 14 dní před začátkem zasedání organizátor oznámí zejména:

 • a) způsoby pro sledování veřejného přenosu ze zasedání,
 • b) způsob pro registraci přítomnosti účastníků v průběhu zasedání,
 • c) způsob pro účast v jednání zvukem a obrazem,
 • d) způsob, kterým mohou přítomní členové a příznivci v rozpravě písemně pokládat dotazy a připomínky a vyjádřit jim podporu,
 • e) způsob, kterým mohou přítomní členové předkládat písemně procedurální návrhy a vyjádřit jim podporu,
 • f) způsob pro sčítané hlasování o procedurálních návrzích,
 • g) pokyny pro účast novinářů.

(4) Právo účasti v jednání zvukem a obrazem mají zejména:

 • a) předsedající a další činovníci jednání,
 • b) osoby s právem na závěrečné slovo v rozpravě k bodům k rozhodnutí,
 • c) osoby určené navrhovatelem bodu v rozpravě k jiným bodům,
 • d) další osoby, pro něž je schválen takový postup.

(5) Jinak se při zasedání na Internetu postupuje přiměřeně jako při běžném zasedání.

Závěrečná ustanovení

§ 43 Řádné oznámení

Pokud je to vzhledem k okolnostem možné, předsedající má povinnost rozhodující hlasování řádně oznámit. Rozhodující hlasování, zasedání nebo jiná skutečnost je řádně oznámena, jen pokud

 • a) bylo oznámení každému adresátovi doručeno obvyklým způsobem a případně
 • b) byla zachována doba stanovená k tomu, aby se adresát mohl podle oznámení odpovídajícím způsobem zachovat.
§ 44 Dočasný výkon funkce

(1) Orgán strany oznámí uvolnění funkce volené celostátním fórem předsedajícímu, který zánik funkce v případě potřeby bere za celostátní fórum na vědomí. Pokud je to možné, předsedající povolá do funkce náhradníka.

(2) Pokud není funkce vedoucího odboru obsazena a není možné povolat náhradníka, předseda strany pověří dočasným výkonem funkce do nové volby celostátním fórem člena strany, který je způsobilý být do ní zvolen.

(3) Uplyne-li volební období komise nebo republikového výboru, aniž by ve stejný okamžik začalo volební období nové, pokračuje do začátku nového volebního období příslušného orgánu dočasně ve výkonu funkce každý jeho dosavadní člen, který je způsobilý být do příslušného orgánu zvolen.

(4) Od uplynutí volebního období republikového výboru do začátku jeho nového volebního období nemůže republikový výbor přijímat zásadní návrhy a pro přijetí všech rozhodnutí je nutné schválení takovým způsobem, jako by se jednalo o schválení zásadního návrhu.

(5) Od uplynutí volebního období rozhodčí komise do začátku jejího nového volebního období rozhodčí komise pouze vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu.

(6) Pokud není vůbec obsazeno republikové předsednictvo, vykonává funkci republikového předsednictva a předsedy strany dočasně republikový výbor.

§ 45 Vyhrazená rozhodnutí

Celostátní fórum si vyhrazuje do své působnosti

 • a) primární volby k sestavení kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu za podmínek prováděcího vnitřního předpisu,13)
 • b) schválení koaliční smlouvy o účasti České pirátské strany ve vládě České republiky,
 • c) primární volby a dodatečné nominace nominantů na členy vlády České republiky(§ 33a),
 • d) primární volby k výběru kandidáta navrženého do volby prezidenta České republiky,
 • e) sestavování participativního rozpočtu za podmínek prováděcího vnitřního předpisu,
 • f) volbu celostátního lídra pro volby do Poslanecké sněmovny,
 • g) vstup České pirátské strany do koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny.
§ 46 Lhůta pro přezkum

Stížnost14) zpochybňující rozhodnutí přijaté podle tohoto předpisu musí být podána do 10 dnů od okamžiku, kdy vyšly najevo skutečnosti, z nichž lze usuzovat na porušení předpisů.

§ 47 Užití a výklad řádu

Pokud nelze při výkladu jednacího řádu postupovat podle jeho ustanovení nebo podle prováděcích předpisů, postupuje se ve všeobecné shodě nebo podle zvyklostí.

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou a obrázky včetně popisků mají povahu výkladové pomůcky a nejsou součástí závazného znění předpisu.


1) Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), c), d) stanov o odvolání, písm. e), f), g), h), odst. 6 stanov
2) Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), d) stanov o volbě.
3) Čl. 10 stanov.
4) Viz § 15 (usnášení), § 19 (volby) a § 27 (referendum) a dále § 30 až 33 (ostatní postupy).
5) Čl. 6 odst. 4 stanov.
6) Čl. 6 odst. 5 stanov.
7) Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.
8) Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.
9) Čl. 6 odst. 8 stanov.
10) Čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov.
11) § 11 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
12) § 249 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
14) Čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov.

Komentáře

Výkladové vnitřní odkazy, stejně jako následující komentáře nejsou součástí předpisu. Jejich původcem je administrativní odbor.


a) Pro snadnější zjištění potřebného počtu lze využít např. kalkulačku nebo Graf výpočtu velikosti skupiny členů podle počtu členů fóra
b) viz § 4(1)c) JdŘ, § 21 JdŘ a také např. § 10 VŘ, či jiné podmínky zařazení návrhu kandidáta do hlasování.
c) Jednání o mimořádném přezkumu se pojmově nemůže překrývat s jinými rozhodnutími celostátního fóra. Předsedající tedy jednání svolá bez ohledu na to, zda je na jiném probíhajícím jednání diskutováno příbuzné téma, neboť v mimořádném přezkumu se ruší zpravidla rozhodnutí některého jiného orgánu než celostátní fórum, tedy velmi zřídka může vzniknout konflikt, že by probíhal mimořádný přezkum a jednání o usnesení v téže věci.
d) Lze celostátním fórem odvolat jen volené členy republikového výboru. Takovým odvoláním nekončí funkční období republikového výboru, nýbrž se koná doplňující volba do republikového výboru na zbytek volebního období.

Související

Související programové body

Související předpisy

Legislativní informace

Tímto předpisem vykonává fórum svou pravomoc dle čl.6(1) Stanov:

Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů.

Celostátní fórum tento předpis schválilo jako svůj nový jednacího řádu dne 27.1. 2014.

Celostátní fórum předpis novelizovalo 3.6. 2017 a 26.12. 2017 schválilo sérii změn. Následně byl řád změněn ještě 3. 4. 2018, 26. 6. 2018, 27. 11. 2018, 30. 5. 2019 a 22. 12. 2020. 14. 12. 2020 byla doplněna ustanovení o Zasedání na Internetu. Další změny následovali 1.3. 2021 [1] a [2].

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/jdr.txt · Poslední úprava: 23.08.2021 19:13 autor: vojtech.pikal