• @cen_rk has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Slovník právních výrazů

Hlasující
označuje účastníka, který má hlasovací právo; pokud se týká hlasování, míní se tím takový účastník, který hlasovací právo oprávněně vykonal. —JdŘ
Jednání
znamená postup, který vede celostátní fórum k usnesení. Jednání má přesně vymezený věcný obsah, popsaný tímto řádem. Zatím přicházejí v úvahu jednání celostátního fóra na internetu a na zasedání, ve výjimečných případech jednání písemná. —JdŘ
Návrhy procedurální
znamenají návrhy, kterými celostátní fórum upravuje chod jednání, aby bylo řádné a odráželo vůli členů strany.—JdŘ
Návrhy osobnostní
znamená hlasování o tom, zda některé osoby budou vykonávat stranické funkce. Za osobnostní hlasování se považují volby a odvolání, které mohou probíhat jak po členech, tak pro celý orgán.—JdŘ
Návrhy věcné
znamenají takové návrhy, kterými se celostátní fórum usnáší na předpisech, vyjadřuje hodnotící soudy nebo ukládá úkoly podřízeným orgánům se lhůtou, do níž mají být splněny.—JdŘ
Organizátor zasedání
označuje člena strany, který byl předsedou strany pověřen k přípravě zasedání celostátního fóra.—JdŘ
Pozorovatel
označuje fyzickou osobu, která je na jednání oprávněně přítomna. —JdŘ
Předsedající
označuje toho, kdo řídí jednání celostátního fóra. Přísluší mu moderovat diskusi, zejména udělovat a odnímat slovo, kde to povaha jednání vyžaduje. Předsedající se vybírá z účastníků jednání na základě procedurálního návrhu; jinak je předsedajícím předseda nebo místopředseda strany, z nich předsedá vždy nejvýše postavený člen předsednictva, který k tomu projeví vůli. Obdobné platí pro přijímání návrhů, pokud předsednictvo nestanoví věcnou působnost svých členů. Při hlasování na internetu se jím rozumí rovněž vedoucí administrativního odboru nebo jeho člen, který byl k tomu pověřen. —JdŘ
Rozvrh práce
označuje dokument, na němž se usnáší rozhodčí komise podle svého jednacího řádu a který určuje, kdo vykonává některé úkony v řízení, zejména určuje zpravodaje věci. —StRK
Řádné oznámení
znamená vážné prohlášení doručené všem adresátům, které nevzbuzuje pochyby o věrohodnosti. Doručeným prohlášením se především míní osobní oznámení svolaným členům nebo písemné oznámení všem členům daného orgánu. Za věrohodný způsob se považuje především písemný projev s vlastnoručním podpisem, bdělý a rozvážný ústní projev oznamujícího nebo elektronický písemný projev zaručující osobu oznamovatele podle předpisu o elektronických systémech strany. Pokud řádně oznamuje orgán svolání zasedání, zveřejní to oznámení i na svých webových stránkách, popř. na webových stránkách nejbližší úrovně. Součástí řádného oznámení hlasování je i předběžný návrh, který může být ještě dopracovaný během plynutí lhůty, a doba, kdy se oznamované vykoná. Lhůta mezi oznámením a vykonáním oznamovaného nesmí být kratší, než určuje následující tabulka. Za řádně oznámené hlasování nebo zasedání se pak považuje hlasování v období vymezeném oznámením. —JdŘ
Seznam členů
vede administrativní odbor a obsahuje údaje rozhodné pro členství a funkce členů v stranických orgánech.—JdŘ
Stranické orgány
znamenají orgány strany a orgány organizačních jednotek strany. —JdŘ
Účastník jednání celostátního fóra
označuje fyzickou osobu, která je na jednání oprávněně přítomna a má právo vystoupit v rozpravě, popř. předkládat návrhy. —JdŘ
Účastníci řízení před rozhodčí komisí
jsou ti, o nichž to stanoví Statut rozhodčí komise. Obecně statut přiznává účastenství těm, kteří mají právní zájem na výsledku věci. Pokud nastane ve vztahu k věci změna nebo je pro to zvláštní důvod, smí komise na návrh účastníků některé účastníky přibrat nebo odebrat. Odebrat účastníka z řízení lze pouze s jeho souhlasem. —StRK
Vyhlášení
se provádí řádným oznámením. —JdŘ
Zahraniční strana
znamená politickou stranu působící v zahraničí nebo jejich spolek, organizaci se zahraničním prvkem nebo politickou stranu v ní působící nebo jejich spolek. —StZO
Zasedání
představuje formu jednání celostátního fóra, při které se celá strana fyzicky setkává a působí jako jedno těleso v časové i místní současnosti. Přitom se veškerá ostatní jednání přerušují a probíhá v daném čase jen jedno jednání na zasedání. —JdŘ
Zástupce pro zahraničí
znamená člena strany, buď zástupce strany podle stanov (předseda strany nebo člen předsednictva, kterého předsednictvo pověřilo) nebo podle předpisu o zřízení komisí a odborů (vedoucí zahraničního odboru) nebo člena zahraničního odboru, který byl k jednání pověřen nebo zplnomocněn. —StZO
Závazná smlouva
znamená smlouvu, ze které vznikají České pirátské straně vymahatelné závazky. Smlouvou nikdy nevznikají závazky přímo členům strany. —StZO
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/slovnik.txt · Poslední úprava: 11.03.2013 01:07 autor: Jakub Michalek