• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Přímá demokracie

Systém rozdělení moci v republice i na evropské úrovni mezi staré struktury důsledně nahradíme demokracií. Demokracie vyžaduje přímou volbu a možnost odvolání vedoucích představitelů, zákonodárnou iniciativu, referenda a zapojení občanů do všech fází přípravy a schvalování legislativy.

Prosazujeme:

 • Zákonodárnou iniciativu občanů, která umožní sepsat petici s návrhem zákona. Tak lze například ochránit zájmy občanů, které jsou politickým stranám lhostejné. Na základě petice se musí návrhem zabývat parlament nebo zastupitelstvo, a pokud požadavkům nevyhoví v zákonem stanovené lhůtě, rozhodne referendum.
 • Závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Občané v nich rozhodnou o návrzích zákonodárné iniciativy nebo o zásadních návrzích parlamentu (změny ústavy, mezinárodní smlouvy, členství v mezinárodních organizacích, vojenské základny apod.). Stát nebude předem podporovat žádné stanovisko; pro každé referendum občan obdrží stručný posudek od navrhovatele pro přijetí a posudek od odpůrců proti přijetí návrhu.
 • Lidové veto, kdy pokud občané nasbírají dostatek podpisů pod petici požadující zrušení zastupitelským sborem schváleného zákona či vyhlášky, musí tento předpis být schválen nebo odmítnut v referendu. Veto nebude možné vyvolat u předpisů schválených kvalifikovanou většinou.1)
 • Přímou volbu významných politických i stranicky nezávislých postů legislativy, exekutivy, justice, státních úřadů, správních rad a kontrolních orgánů.
 • Možnost odvolání vysoce postavených státních představitelů na základě petice s podpisy voličů a následného hlasování. U nepřímo volených orgánů mají občané právo na základě petice rozhodnout o předčasných volbách. Zástupci občanů tak nebudou moci ignorovat ztrátu důvěry a lze očekávat, že vyvodí odpovědnost sami.
 • Spravedlivý volební systém, který každému umožní skutečně ovlivnit výsledek voleb. Podporujeme důsledné naplnění ústavní zásady poměrného zastoupení odstraněním překážek znevýhodňujících malé strany (např. zrušit volební klauzule a odstranit vliv vymezení a velikosti volebních obvodů). Podporujeme také široké využití preferenčního hlasování.

Ústavní zákon stanoví způsob kladení otázek v referendech, lhůty pro sběr podpisů požadujících veto, pro naplnění občanské iniciativy atd., omezenou frekvenci rozhodování o stejných otázkách, návrhy vyžadující povinné referendum, požadavky na vzdělání a praxi kandidátů na přímo volená místa a konkrétní počty podpisů v peticích tak, aby byla přímá demokracie životaschopná. Hlasování o aktuálních otázkách budou probíhat v předem určené dny několikrát za rok. Každá změna ústavy bude schvalována v referendu a měla by vycházet z vůle občanů.

Pro větší zapojení veřejnosti chceme využít informační technologie a propojení se sítí kontaktních míst veřejné správy. Ačkoliv elektronická diskuse a hlasování jsou skvělým způsobem, jak přímou demokracii uskutečnit bez velkých nákladů, v případech, kde to je možné, prosazujeme i místní shromáždění angažovaných občanů k participativnímu rozpočtování, diskusi aktuálních problémů a společných zájmů.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Štítek

Štítek

příslušný:
MRT Demokracie
původce:
Republikový výbor
typ:
dlouhodobý bod, základní
schváleno:
22-12-2011
zásadní:
ne
stav:
platný

Resortní tým

Související dokumenty

Programové body

Legislativní informace

Republikový výbor schválil znění programového bodu v jednání RV 17/2011.

1) Ty lze však měnit či rušit zákonodárnou iniciativou
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/prima_demokracie.txt · Poslední úprava: 04.05.2022 23:50 autor: vojtech.pikal