• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Závazné obecné referendum dle švýcarského modelu

Tento dokument neodpovídá současným postojům Pirátské strany, s případnými dotazy se obracejte na garanta programové komponenty.

Česká pirátská strana chce uzákonit obecné referendum podle upraveného švýcarského modelu.

V České republice je v současnosti platný pouze zákon o obecním referendu1). Výsledek referenda podle tohoto zákona však není právně závazný. Ve výsledku se jedná o nepodařený zákon a hodláme jej zrušit a nahradit následujícím návrhem.

1. Referendum organizované na základě petice občanů

Organizované na územním principu (republika/kraj/obec). Požádá-li alespoň 1%2) občanů daného území peticí o konání referenda k některému z rozhodnutí přijatých vládou, parlamentem, zastupitelstvem kraje nebo obce. U přímo volených zástupců a u všech volených zástupců na komunální úrovni je možné stejnou procedurou vyvolat hlasování o odvolání z funkce. V případě osobnostních referend je možné o každém člověku hlasovat pouze jednou za rok. Zároveň ne dříve než po jednom roce v úřadě a ne později než půl roku před koncem funkčního období. Příslušný úřad je povinen toto referendum vyhlásit a řídit se jeho výsledkem. Referendum je platné, pokud se jej účastní alespoň 10% oprávněných voličů. Referendum může být iniciováno peticí do 100 dní od přijetí rozhodnutí a příslušný úřad musí zajistit jeho konání do 100 dní od přijetí příslušné petice.

2. Referendum povinně organizované státem

Stát povinně vyhlašuje referendum v otázkách týkajících se suverenity státu, změny ústavy, členství v mezinárodních organizacích a při přistupování k mezinárodním dohodám. Obec vyhlašuje povinně referendum v případě spojení s jinou obcí, resp. krajem. Referendum je platné, pokud se jej účastní alespoň 40% oprávněných voličů. Konání referenda musí být zajištěno do 100 dní od přijetí rozhodnutí republikovým parlamentem.


Pro každé referendum musí být zajištěny dva posudky. Jeden pro a druhý proti přijetí. Hlasování o více referendech je možné vyhlásit na stejný den.

Víme, že lidé si budou muset na přímou demokracii a s ní spojenou odpovědnost zvyknout. Referendum jim poskytne prostředky k reálnému rozhodování a oslabí moc politických stran. Ty se tak nebudou ptát občanů, co si myslí, jen jednou za 4 roky, ale budou tak muset činit neustále. Praxe států s přímou demokracií ukazuje3), že přímá demokracie není brzdou rozhodování, ale kvalitní pojistkou.

1) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu.
2) Minimální počet lidí bude stanoven v konkrétním zákoně na základě podrobné analýzy.
3) Švýcarsko, Kalifornie.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.