• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Volební řád

původce:
Republikový výbor
typ:
volební řád
zkratka:
zásadní:
ne
§ 1 Účel volebního řádu

(1) Volební řád upravuje se zřetelem na postup stranických orgánů

 • a) komunální volby,1)
 • b) krajské volby,2)
 • c) sněmovní volby,3)
 • d) senátní volby,4)
 • e) evropské volby,5)
 • f) prezidentské volby.6)

(2) Účelem stanoveného postupu je zajistit, aby strana

 • a) včas veřejnosti představila volební program, lídra a kandidáty pro dané volby,
 • b) dodržela termíny a povinnosti, které stanovují zákony České republiky pro průběh voleb.

Část obecná

§ 2 Poškození dobrého jména

Zakazuje se podpora programu nebo vystupování, které se příčí základním politickým cílům České pirátské strany (čl. 2 St) nebo dobrým mravům.

§ 3 Volební spolupráce

(1) V odůvodněných případech může Česká pirátská strana nadstandardně spolupracovat ve volbách s jiným politickým subjektem anebo osobností, pokud tím není poškozeno dobré jméno strany (§2), zejména

 • a) kandidovat s ním ve volební koalici,
 • b) si navzájem vypomáhat v kampani, nebo
 • c) zařadit osobnost na kandidátku, pokud to nemá dopad na pořadí kandidátů již zvolených v primárních volbách.

(2) Pro platnost volební spolupráce je třeba včas (§5)

 • a) oznámit republikovému výboru záměr o ní jednat aspoň 1 týden před jejím uzavřením a
 • b) uzavřít o ní písemnou smlouvu vymezující podmínky spolupráce.
§ 4 Termín přihlášení

Termínem přihlášení se pro účely tohoto předpisu rozumí zákonem stanovený den, do kterého může být podána kandidátní listina pro účast v daných volbách.

§ 5 Harmonogram voleb

(1) Příprava voleb probíhá podle následujícího harmonogramu:

Úkon Termín
Republikové předsednictvo předloží Republikovému výboru program a povolední strategii do PSP 6 měsíců před termínem přihlášení
Republikový výbor schválí program a povolební strategii do PSP 3 měsíce před termínem přihlášení
Volba celostátního lídra ve Sněmovních volbách (§22) 2 měsíce před termínem přihlášení
Oznámení záměru jednat o volební spolupráci (§3) 2 měsíce před termínem přihlášení
Uzavření smlouvy o volební spolupráci (§3) 6 týdnů před termínem přihlášení
Primární volby (§8) měsíc před termínem přihlášení
Splnění podmínek kandidatury (§10) primární volby
Předložení volebního programu (§12) a kandidátní listiny (§7) 3 týdny před termínem přihlášení
Odvolání kandidáta 48 hodin před zahájením voleb

(2) Republikové předsednictvo může se souhlasem republikového výboru stanovit dřívější termín pro provedení úkonu v rámci přípravy voleb, pokud to neohrozí demokratický průběh primárních voleb.

Kandidáti

§ 6 Samostatná kandidátní listina

Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny.

§ 7 Kandidátní listina

(1) Kandidátní listinou se pro účely tohoto předpisu rozumí každý písemný úkon, kterým strana nominuje jednoho nebo více kandidátů do voleb veřejných funkcí.

(2) Kandidátní listina se sestavuje v primárních volbách, není-li stanoveno jinak.

(3) Kandidátní listina se předkládá republikovému výboru.

(4) Pokud obsahuje kandidátní listina jediného kandidáta, je tento kandidát lídrem.7) Jinak kandidátní listina sestává

 • a) z lídra, kterým je kandidát na prvním místě kandidátní listiny,
 • b) z čelních kandidátů, kterými jsou kandidáti v další sedmině z nejvyššího přípustného počtu kandidátů zaokrouhlené nahoru,
 • c) z ostatních kandidátů.

(5) Nejpozději na začátku primárních voleb může příslušné fórum rozhodnout, že počet čelních kandidátů na listině je vyšší.

(6) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá.

(7) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu podepisuje předseda strany, není-li stanoveno jinak,8) na návrh toho, kdo organizuje dané volby.

§ 8 Primární volby

(1) Primárních voleb se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky kandidatury (§ 10). Splnění podmínek u všech kandidátů zkontroluje před primárními volbami organizátor voleb.

(2) Primární volby9) probíhají po skupinách tajným hlasováním

 • a) nejprve o lídrovi,
 • b) potom o čelních kandidátech,
 • c) potom o všech ostatních místech na kandidátní listině.

(3) Do předložení kandidátní listiny republikovému výboru

 • a) lze kandidátní listinu stejným způsobem doplňovat o další kandidáty, kteří se řadí za již zvolené kandidáty,
 • b) lze usnesením jednotlivého kandidáta nebo náhradníka odvolat anebo kandidátní listinu jako celek zrušit.

(4) Primární volby probíhají přiměřeně pravidlům pro volbu do orgánu strany voleného celostátním fórem.10) Kandidáti se v dané skupině vybírají společně, není-li dohodnuto, že se volí po jednotlivých místech (např. volitelná místa postupně zvlášť).

(5) Republikový výbor může schválit alternativní volební systémy pro primární volby, které seřadí kandidáty s většinovou podporou jinak.

(6) Fórum sestavující kandidátní listinu může listinu sestavenou nejméně ze 3/7 v primárních volbách doplňovat o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.

(7) Pokud se nedaří sestavit celou kandidátní listinu a hrozí nedodržení lhůt stanovených předpisem či harmonogramem, je k sestavení zbývající části kandidátní listiny zmocněn také ten, kdo na dané úrovni organizuje primární volby anebo jemu nadřízený tým. Tým dokončující kandidátní listinu zodpovídá za všechny doplněné kandidáty.

§ 9 Náhradníci

(1) Ten, kdo nebyl zvolen jen kvůli omezenému počtu míst na kandidátní listině, stává se náhradníkem v pořadí.

(2) Seznam náhradníků je při posuzování kandidátní listiny v rámci strany její nedílnou součástí.

(3) V případě vyškrtnutí kandidáta před termínem pro doplnění kandidátní listiny se první náhradník stává posledním kandidátem.

§ 10 Podmínky kandidatury

(1) V primárních volbách smí kandidovat pouze člen nebo registrovaný příznivec České pirátské strany, který vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec.

(2) Ve volbách za Českou pirátskou stranu smí kandidovat pouze její člen nebo registrovaný příznivec, který ke dni podání kandidátní listiny

 • a) podepsal čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem, kodexem pro danou veřejnou funkci, pokud byl schválen a programem pro dané volby, a
 • b) vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec, a
 • c) nekandiduje souběžně do více funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.

(3) Nezpůsobilému kandidátovi poskytne organizátor voleb pomoc se splněním podmínek kandidatury, je-li to možné. Pokud nezpůsobilý kandidát podmínky přesto nesplní nebo pokud mu pomoci nelze, k jeho kandidatuře se nepřihlíží. Proto nebude připuštěn k primárním volbám, nebude zařazen na kandidátní listinu, případně ho volební zmocněnec z kandidátní listiny odvolá.

§ 11 Omezení kandidatury za jiné politické subjekty

(1) Člen strany a její registrovaný příznivec nesmí kandidaturou za jiný politický subjekt poškozovat dobré jméno strany (§2). Člen je povinen kandidaturu za jiný politický subjekt oznámit republikovému výboru a tomu, kdo organizuje primární volby. Ten, kdo organizuje primární volby, je oprávněn kandidaturu za jiný politický subjekt zakázat, a to buď předem nebo nejpozději do 14 dnů od oznámení.

(2) Zvolený představitel strany nesmí bez povolení kandidovat za jiný politický subjekt, pokud v daných volbách sestaví kandidátní listinu Česká pirátská strana. Na toto povolení se vztahují ustanovení o přijímání kandidátní listiny v daných volbách.

Volební programy

§ 12 Volební program

(1) Volební program je dokument předložený jménem České pirátské strany voličům, který je informuje o opatřeních, která kandidáti v případě zvolení budou prosazovat.

(2) Volební programy vždy vycházejí ze základních programových dokumentů a zveřejňují se na systémech strany.

(3) Volební program lze po příslušných volbách změnit jen zásadním rozhodnutím. Ve zveřejněném programu se u provedené změny poznámkou vyznačí alespoň datum změny a původní znění. Ustanovení o předložení programu k volebnímu dohledu (§17) pro takto měněný program platí.

§ 13 Druhy volebních programů

Volební programy se člení na

 • a) společné volební programy (§14) a
 • b) jednotlivé volební programy (§15).

Součástí volebního programu jsou také, pokud jsou schváleny

 • a) povolební strategie, a
 • b) kodex pro veřejnou funkci.
§ 14 Společný volební program

Republikový výbor schvaluje následující volební programy společné pro všechny volby daného druhu:

 • a) komunální program pro volby do zastupitelstev obcí,
 • b) krajský program pro volby do zastupitelstev krajů,
 • c) sněmovní program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • d) senátní program pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
 • e) evropský program pro volby do Evropského parlamentu,
 • f) prezidentský volební program pro volbu prezidenta České republiky.
§ 15 Jednotlivý volební program

(1) Jednotlivý volební program lze sestavit pro každou kandidátní listinu a každého kandidáta ve volbách daného druhu.

(2) Jednotlivý volební program vychází z příslušného společného volebního programu a republikový výbor ho schvaluje pouze v odůvodněných případech.

(3) Jednotlivý volební program každého kandidáta musí být dále v souladu s jednotlivým volebním programem jeho kandidátní listiny.

Volební kampaň

§ 15a Vedení volební kampaně

(1) Za vedení volební kampaně je zodpovědné předsednictvo, které je podle předpisu oprávněno vyjednávat volební spolupráci (dále jen „příslušné předsednictvo“).

(2) Příslušné předsednictvo může k vedení volební kampaně zřídit podřízené týmy (§ 15b, § 15c).

(3) Pokud probíhá volební spolupráce (§ 3), uplatní se pravidla přiměřeně dle dohody.

§ 15b Volební štáb

(1) Úkolem volebních štábů na celostátní, krajské a místní úrovni je připravit, vést a provádět volební kampaň včetně sestavení jejího pracovního rozpočtu a hospodaření s prostředky volební kampaně.

(2) Volební štáb je tým úkolovaný příslušným předsednictvem.

(3) V čele volebního štábu stojí volební manažer

(4) Finanční prostředky pro financování volební kampaně jsou vedeny na odděleném transparentním účtu 11), který je evidován v seznamu bankovních účtů strany.

(5) Rezerva pro nečekané naléhavé výdaje volební kampaně se schvaluje jako záměr podle pravidel hospodaření.

§ 15c Volební výbor

(1) Příslušné předsednictvo je oprávněno zřídit volební výbor a přenést na něj své kompetence týkající se volební kampaně, zejména schvalování záměrů (§ 11 odst. 2 písm. a) pravidel hospodaření), schvalování pracovního rozpočtu, řešení strategických otázek kampaně a úkolování volebního štábu a dohled nad ním.

(2) Volební výbor je tým úkolovaný příslušným předsednictvem.

(3) Ve volebním výboru má aspoň po jednom zástupci příslušné předsednictvo a mediální odbor strany. Většina členů volebního výboru musí být členové strany.

Dohled nad volbami

§ 16 Dohled nad volební spoluprací

Republikový výbor smí

 • a) zakázat jednání o volební spolupráci,
 • b) zakázat uzavření smlouvy o volební spolupráci a
 • c) zrušit volební spolupráci.
§ 17 Změna volebního programu a kandidátní listiny

V mimořádných a odůvodněných případech může republikový výbor změnit

 • a) předložený volební program nebo
 • b) předloženou kandidátní listinu.
§ 18 Nečinnost při primárních volbách

Pokud nejsou primární volby včas (§5) vyhlášeny, může je vyhlásit republikové předsednictvo.

§ 19 Nečinnost při předkládání

(1) Pokud není republikovému výboru volební program včas předložen a republikový výbor nestanoví jinak, použije se pro dané volby

 • a) poslední společný volební program pro daný druh voleb a
 • b) poslední jednotlivý volební program v rozsahu, v jakém neodporuje poslednímu společnému programu pro daný druh voleb.

(2) Pokud není republikovému výboru kandidátní listina včas předložena, přísluší ji sestavit republikovému předsednictvu.

§ 20 Volební zmocněnec

Ten, kdo jedná s úřady nebo ostatními politickými subjekty jménem České pirátské strany ve věci voleb, kterých se strana účastní, je rozhodnutím republikového výboru nebo jiného příslušného stranického orgánu vázán a je povinen je bezodkladně vykonat.

Část zvláštní

§ 20a Komunální volby

(1) Oblastní fórum toho oblastního sdružení, ve kterém je obec, do jejíhož zastupitelstva se volí,

 • a) volí lídra kandidátní listiny v primárních volbách,
 • b) volí čelní kandidáty a ostatní kandidáty na kandidátní listině v primárních volbách, není-li stanoveno jinak,
 • c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.

(2) Pokud je území příslušného oblastního sdružení větší než území obce, do jejíhož zastupitelstva se volí, může oblastní fórum rozhodnout o konání primárních voleb pouze mezi členy, případně i registrovanými příznivci, bydlícími v dané obci. V takové případě je nutné takto sestavenou kandidátní listinu potvrdit usnesením příslušného oblastního fóra.

(3) Příslušné oblastní předsednictvo

 • a) organizuje primární volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.

(4) Příslušné oblastní fórum může kvótu podle § 8, odst. 6 snížit až na lídra a čelní kandidáty.

(5) V případě, že nemá jít o lídra ani čelního kandidáta, nemusí být kandidát členem ani registrovaným příznivcem České pirátské strany a nevztahuje se na něj ustanovení § 10 odst. (2) písm. b).

(6) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu pro komunální volby s výjimkou voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy podepisuje předseda příslušného krajského sdružení na návrh toho, kdo organizuje dané volby.

§ 21 Krajské volby

(1) Krajské fórum

 • a) schvaluje jednotlivý volební program,
 • b) sestavuje kandidátní listinu a
 • c) má pravomoc v mimořádných a odůvodněných případech zrušit jednotlivý volební program nebo jeho část, pokud jde o jednotlivý volební program kandidáta na kandidátní listině, kterou sestavilo.

(2) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,12)
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá jednotlivý volební program a kandidátní listinu republikovému výboru.
§ 22 Sněmovní volby

(1) Celostátní fórum volí celostátního lídra. Zvolený celostátní lídr si vybere krajské sdružení, ve kterém bude kandidovat z těch, od kterých obdržel nominaci a oznámí to příslušnému krajskému předsednictvu.

(2) Krajské fórum sestavuje kandidátní listinu;

 • a) nominuje kandidáty na celostátního lídra,
 • b) sestavuje kandidátní listinu. Vybere-li si zvolený celostátní lídr, že bude kandidovat na kandidátní listině příslušného krajského sdružení, stává se jejím lídrem,

(3) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,
 • b) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.

(4) Republikové předsednictvo má pravomoc vyjednávat volební spolupráci ve sněmovních volbách. Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce na krajské úrovni pověřit krajské předsednictvo.

(5) Republikový výbor schvaluje volební spolupráci, nestanoví-li předpis celostátního fóra něco jiného,13) program a povolební strategii, která má povahu závazného programového dokumentu. Republikové předsednictvo předkládá Republikovému výboru návrh volebního programu, volební spolupráce a povolební strategie.

(6) Příspěvek na volební náklady je hrazen z centrálního rozpočtu. Odpovídající záměr je schválen volbou celostátního lídra, případně schválením koaliční smlouvy.

§ 22a Senátní volby

(1) Kandidátní listinu sestavuje krajské fórum toho krajského sdružení, ve kterém je volební obvod senátních voleb. Sestavením kandidátní listiny je schválen jednotlivý volební program kandidáta.

(2) Republikové předsednictvo má pravomoc vyjednávat volební spolupráci v senátních volbách, není-li stanoveno jinak. Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce v určitém volebním obvodu senátních voleb pověřit krajské předsednictvo, do jehož územní působnosti volební obvod senátních voleb zasahuje.

(3) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,
 • b) předkládá jednotlivý volební program kandidáta a kandidátní listinu republikovému výboru.

(4) Kauce se skládá z rozpočtu krajského sdružení sestavujícího kandidátní listinu. Odpovídající záměr je schválen volbou kandidáta, případně schválením odpovídající volební spolupráce.

§ 23 Evropské volby

(1) Celostátní fórum sestavuje kandidátní listinu.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) organizuje volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.

(3) Každý kandidát může vydat svůj jednotlivý volební program ve své prezentaci. Jednotlivý volební program předkládá kandidát republikovému výboru.

(4) Příspěvek na volební náklady je hrazen z centrálního rozpočtu. Odpovídající záměr je schválen volbou lídra, případně schválením koaliční smlouvy.

§ 23a Prezidentské volby

(1) Celostátní fórum sestavuje kandidátní listinu. Sestavením kandidátní listiny je schválen jednotlivý volební program kandidáta.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) organizuje volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu a jednotlivý volební program kandidáta republikovému výboru.

(3) Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce pověřit kandidáta.

Závěrečná ustanovení

§ 23b Koaliční spolupráce

Při koaliční spolupráci platí obdobně ustanovení o volebním programu pro volební program koalice a ustanovení o primárních volbách v rozsahu míst na kandidátní listině koalice. To platí obdobně i pro jinou volební spolupráci, která má obdobný dopad.

§ 23c Volební rozhodnutí

Volebními rozhodnutími jsou primární volby a další rozhodnutí, kterými se schvaluje, mění nebo ruší kandidátní listina nebo volební program, jakož i pověření příslušného oblastního předsednictva v nejednoznačném případě.

§ 23d Nejednoznačná příslušnost sdružení

V nejednoznačném případě se určí příslušná oblastní sdružení tak, aby celkové území, na které se vztahuje jejich působnost, bylo co nejmenší a ještě pokrývalo území volebního obvodu. Volební rozhodnutí se pak přijímají na společném zasedání příslušných oblastních fór.14) Společné zasedání lze nahradit dílčími jednáními všech příslušných oblastních fór, přičemž počty hlasů získané na dílčích jednáních se posuzují v součtu.

§ 24 Provedení

(1) Předpis provádí administrativní odbor, zejména

 • a) neprodleně po vyhlášení voleb zveřejňuje harmonogram voleb, jak vyplývá ze zákonů a tohoto předpisu, a zanese ho do Pirátského kalendáře,

(2) Mediální odbor stanoví formát prezentace kandidátů § 10 (1) a (2) b).

3) § 24 a násl. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
4) §56 a násl. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
7) Například volba senátora nebo prezidenta České republiky.
8) § 20a odst. 4
10) § 12 jednacího řádu celostátního fóra
11) § 17a odst. 2 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách.
12) Např. čl. 7 odst. 5 písm. d) a e) St.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/vr.txt · Poslední úprava: 08.06.2023 07:42 autor: vojtech.pikal