• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle §5(2) ZřKO následující:

Vyhláška k jednání celostátního fóra

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-PravCF
zásadní:
ne
stav:
aktuální

Kromě všeobecných pravidel fóra na jednání celostátního fóra platí tato pravidla podle jednacího řádu:

 1. slušnost,
 2. mluvit k věci,
 3. stručnost1)
 4. z formátování používej jen tučné, kurzívu a odstavce.

Příspěvky porušující pravidla se přesunou do Zvláštních záznamů.

Členské podněty celostátnímu fóru

Celostátní fórum lze z podnětu členů svolat, požádá-li o to skupina členů společně s návrhem pořadu jednání nebo pokud se uvolnila funkce volená celostátním fórem. Důvodem pro svolání mohou být zejména

 1. mimořádný přezkum rozhodnutí orgánu strany (Čl. 5(8)h St) a
 2. návrh předpisu nebo programového dokumentu.

Rozesílání členských podnětů

 1. Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů v příslušném fóru, rozešle na žádost člena administrativní odbor všem členům strany v e-mailu jako členskou iniciativu s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho týdne od žádosti.
 2. Nejpozději současně s rozesláním administrativní odbor také vyvěsí oznámení o podnětu na nástěnce CF jako důležité. Důležitost odstraní po týdnu. Oznámení po ukončení podnětu (stažení, zahájení jednání, uplynutí lhůt).
 3. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla určí jako polovina z počtu členů potřebných pro podání návrhu na zahájení jednání2).
 4. Toto pravidlo se nevztahuje na členské podněty nesplňující kvality přijatelného návrhu dle § 4(1) JdŘ a již zařazené do jednání.

Doba pro projevení nesouhlasu

Pokud se jedná o členský podnět pro zahájení jednání a nehrozí-li vážná škoda z prodlení(viz § 27 JdŘ) stanoví se nejmenší doba pro možnost projevit nesouhlas 24 hodin od založení podnětu.3)

Doručení předsedovi

 1. Za členský podnět doručený předsedovi4) se považuje alespoň odkaz na podnět doručený do podatelny republikového předsednictva. Předsedající v souladu s § 4 odst. (2) Jednacího řádu5) navrhovatele nasměruje či návrh na mimořádný přezkum, který je jinak zcela přijatelný, sám doručí.
 2. Administrativní odbor jako správce podatelny6) případné špatně doručené podněty předsedovi o kterých se dozví přesune do podatelny předsednictva a uvědomí o nich předsedající.

K jednání na Internetu

Veřejnost Jednání

 1. Není-li žádáno jinak, jednání se zahajují jako veřejná7), s právem účasti pro členy i všechny registrované příznivce.8) Probíhající veřejná jednání celostátního fóra na internetovém fóru a zde archivovaná jednání celostátního fóra jsou přístupná všem pro čtení bez nutnosti registrace na internetovém fóru.
 2. Neveřejným jednáním se rozumí jednání s účastí pro členy a všechny registrované příznivce, a případné hosty, ale bez práva čtení pro veřejnost9). Při neveřejném jednání se postupuje obdobně, jako v uzavřeném jednání.
 3. Při jednání svolaném jako uzavřené10) se má za to, že návrh na uzavřenost má podporu skupiny členů. Pokud tedy nelze uzavřenost jednání po zahájení schválit konsensem, přikročí se rovnou ke sčítanému hlasování.
 4. Pokud je úspěšný členský podnět neveřejný nebo uzavřený, není-li požádáno jinak, zahajuje se odpovídající jednání jako neveřejné resp. uzavřené.

Zahájení Jednání

 1. Termínem pro zahájení jednání o volbě dle § 19 (a) JdŘ11) je kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž mandát dotčeného orgánu končí.
 2. Po zahájení jednání o volbě v případě potřeby navrhne předsedající prodloužit lhůty tak, aby byl při řádném průběhu co nejméně krácen končící mandát.12)
 3. Doporučuje se zahajovat jednání a vyhlašovat jejich lhůty, aby byla co nejlépe naplněna zásada společných rozhodujících hlasování dle druhé věty § 13 JdŘ13).
 4. Zahájení jednání předsedající oznamuje nejméně na Nástěnce Celostátního fóra.14) Dále se jednání oznamuje v pravidelném Newsletteru.

Rozprava

 1. Nestanoví-li předsedající ze zvláštního důvodu při svolání jinak, lhůta pro úvodní slovo je 24 hodin.
 2. Předsedající může vyhlásit lhůtu pro závěrečná slova a pro procedurální návrhy, které mají být zahrnuty do závěrečného hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší, než nejmenší možná délka lhůty na rozmyšlenou15). Pokud předsedající lhůtu pro závěrečná slova nevyhlásí, má se za to že končí v den předcházející dni zahájení hlasování.

Zahájení hlasování

Pokud k není schválen jiný postup, předsedající zahájí rozhodující hlasování v den zahájení hlasování16). V případě dřívějšího zahájení jednání musí být lhůty na rozmyšlenou a lhůty pro závěrečná slova důsledně dodrženy.

Prezentace kandidáta

 1. Pokud není schváleným návrhem postupu stanoveno jinak, tak prezentací kandidáta na webu strany17) se rozumí odpovídající medailonek na webu lide.pirati.cz, který si může každý kandidát vytvořit a spravovat přes systém nalodeni.pirati.cz. Pro účely primárních voleb je tato prezentace totožná s prezentací dle § 10 volebního řádu, pokud mediální odbor nestanoví 18) jiný - další - formát prezentace.
 2. Při zaznamenání návrhu kandidáta19) předsedající neopomene posoudit v rámci podmínek přijatelnosti i aktuálnost a úplnost prezentace kandidáta. Pokud prezentaci shledá nedostatečnou pro připuštění kandidáta do hlasování, tento postup v jednání řádně oznámí.

Sestavení pořadu zasedání

 1. Jednání o sestavení pořadu zasedání není možno považovat za řádně zahájené, dokud jasně určena vyhrazená doba konání zasedání. V případě potřeby předsedající požádá svolavatele o doplnění času zahájení a ukončení jednání. S organizátorem upřesní potřebné pauzy v jednání (přestávky, organizace, stravování apod.).
 2. Předsedající shromáždí dříve na zasedání odročená rozhodnutí a po případné dohodě s navrhovateli určí dobu pro jejich body. Předsedající na pořad zasedání přednostně zařadí volbu předsednictva (§ 22 JdŘ) a odročené návrhy na změnu stanov (§ 32 JdŘ).
 3. Předsedající navrhne lhůtu pro navrhování tak, aby bylo možné hlasovat o přijatelnosti bodů (bod 4.) a aby republikový výbor měl dostatek času na bezpečné projednání (bod 5.).
 4. Pokud je třeba konat rozhodující hlasování (§ 33 odst. (3) JdŘ), vyhlásí předsedající jedno kolo hlasování o přijatelnosti návrhů. (Každý hlasující má tolik hlasů, kolik je návrhů.)
 5. Pokud po rozhodujícím hlasování nelze pořad konsensuálně sestavit odkáže předsedající sestavení republikovému výboru (§ 33 odst. (4) JdŘ).

Zásady elektronického hlasování

 1. Pro tajná hlasování je určen stranický systém Helios.
 2. Titulní strana hlasování (první příspěvek při hlasování ve fóru) obsahuje celé znění návrhu usnesení, včetně vyznačení změn. Pokud to vzhledem k rozsahu není možné, tak odkaz na návrh v jednání, v souboru na mraku nebo odkaz na wiki. Titulní strana dále musí obsahovat odkazy na úvodní a závěrečná slova, případně kandidátské řeči a prezentace kandidátů. Dále informace o trvání hlasování, potřebné většině (zásadní návrh, absolutní většina) a případných dalších kolech hlasování a postupech losu.20)
 3. Sčítaná hlasování se při zahájení oznamují (odkazem na hlasování) 21)
  1. a) v jednání ve kterém mají proběhnout,
  2. b) automatizovaným oznámením na Nástěnce,
  3. c) emailem22),
  4. d) SMS z Chobotnice zaslanými všem oprávněným hlasujícím, kteří ještě nehlasovali; kromě těch kteří zasílání upozornění osobně odmítnou v nastavení systémů.
 4. Oznámení hlasování je řádné23), pokud nastane nejvýše do jedné hodiny od doby, kdy mělo hlasování nejpozději začít.24)
 5. Předsedající může hlasování připomenout, těm kteří ještě nehlasovali, na začátku posledního dne hlasování Zprávou (emailem nebo SMS) z heliosu či chobotnice.
 6. Po zahájení hlasování lze do vlákna jednání psát jen podstatné připomínky typu, že hlasování není správně nastaveno, ostatní budou odstraněny. Pro námitky a proceduru je vhodné mít oddělené nové vlákno a během hlasování původní zamknout.
 7. Výsledky hlasování vyhlašuje předsedající, a to vždy v novém příspěvku v jednacím vlákně. Po vyhlášení výsledků se vlákno zamkne a je zakázáno ho měnit.
 8. Tato pravidla platí přiměřeně i pro oblastní sdružení a jejich jednání a hlasování na systémech strany (Internetové fórum, Helios). Povinnost oznamování SMS platí jen pokud byl ve sdružení schválen odpovídající záměr.

Los

Způsob losu vybere svým postupem předsedající tak, aby nebyly pochybnosti o náhodnosti a nezávislosti výsledku. Způsob losu by měl být oznámen do začátku hlasování.

Možnosti losování jsou popsány v návodu https://wiki.pirati.cz/navody/losovani


Výkladové poznámky a vnitřní odkazy nejsou součástí předpisu. Jejich původcem je administrativní odbor.

1) Spojuj příspěvky do jednoho, nereaguj na maličkosti, necituj dlouhé pasáže.
5) Pokud je návrh nepřijatelný, předsedající pomůže navrhovateli vadu návrhu odstranit, pokud je to možné.
8) Dle § 26 (3) OŘ mají neuzavřeným jednání všech týmů právo přihlížet členové a registrovaní příznivci.
9) bez ohledu na registraci na fóru
10) Dle § 6 (1) a (2) JdŘ mají na uzavřené jednání přístup členové, registrovaní příznivci s funkcí volenou celostátním fórem, případně další osoby(hosté) jen se souhlasem předsedajícího.
11) Jednání zahájí jen tehdy, pokud je třeba zvolit členy orgánu voleného celostátním fórem, aby byl řádně obsazen, nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat.
12) Viz Čl. 6 odst. (7) a (8) Stanov; „Volební období všech volených funkcí je dvouleté.“ a „Volební období začíná (…) vyhlášením výsledků volby.“
13) Rozhodující hlasování se konají pokud možno ve stejnou dobu.
14) Dalším vhodným způsobem oznámení zahájení jednání je SZ na fóru.
15) Většinou 5 dní
16) většinou pátek, viz § 36 (3) JdŘ
17) viz § 21 (1) JdŘ; Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem
21) Na hlasování je také vhodné upozornit také na zulipu.
24) Viz. začátek hlasování § 36 (3) JdŘ
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/cf.txt · Poslední úprava: 02.03.2024 15:56 autor: vojtech.pikal