• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Administrativní odbor vyhlašuje podle §5(2) ZřKO následující:

Vyhláška k jednání celostátního fóra

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-PravCF
zásadní:
ne
stav:
aktuální

Kromě všeobecných pravidel fóra na jednání celostátního fóra platí tato pravidla podle jednacího řádu:

 1. slušnost,
 2. mluvit k věci,
 3. stručnost1)
 4. z formátování používej jen tučné, kurzívu a odstavce.

Příspěvky porušující pravidla se přesunou do Zvláštních záznamů.

Veřejnost jednání

Byla-li prohlášena za veřejná, jsou probíhající jednání celostátního fóra na internetovém fóru a zde archivovaná jednání celostátního fóra přístupná všem pro čtení bez nutnosti registrace na internetovém fóru.

Členské podněty celostátnímu fóru

Celostátní fórum lze z podnětu členů svolat, požádá-li o to skupina členů společně s návrhem pořadu jednání nebo pokud se uvolnila funkce volená celostátním fórem. Důvodem pro svolání mohou být zejména

 1. mimořádný přezkum rozhodnutí orgánu strany (Čl. 5(8)h St) a
 2. návrh předpisu nebo programového dokumentu.

Rozesílání členských podnětů

Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů v příslušném fóru, rozešle na žádost člena administrativní odbor všem členům strany v e-mailu jako členskou iniciativu s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho týdne od žádosti. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla určí jako polovina z počtu členů potřebných pro podání návrhu na zahájení jednání2). Toto pravidlo se nevztahuje na členské podněty nesplňující kvality přijatelného návrhu dle § 4(1) JdŘ.

Doba pro projevení nesouhlasu

Pokud se jedná o členský podnět pro zahájení jednání a nehrozí-li vážná škoda z prodlení(viz § 27 JdŘ) stanoví se nejmenší doba pro možnost projevit nesouhlas 24 hodin od založení podnětu.3)

Rozprava na Internetu

 1. Potvrdit kandidaturu a dodat kandidátskou řeč ve které kandidát popíše popíše způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost4) je třeba ve lhůtě pro navrhování, aby bylo zřejmé, že je dostatečný počet kandidátů.5)
 2. Předsedající může vyhlásit lhůtu pro závěrečná slova a procedurální návrhy, které mají být zahrnuty do závěrečného hlasování. Tato lhůta nesmí být kratší, než nejmenší možná délka lhůty na rozmyšlenou6). Pokud předsedající lhůtu pro závěrečná slova nevyhlásí, má se za to že končí v den předcházející dni hlasování.

Zásady elektronického hlasování

 1. Pro tajná hlasování je určen stranický systém Helios.
 2. Titulní strana hlasování (první příspěvek při hlasování ve fóru) obsahuje celé znění návrhu usnesení, včetně vyznačení změn. Pokud to vzhledem k rozsahu není možné, tak odkaz na návrh v jednání, v souboru na mraku nebo odkaz na wiki. Titulní strana dále musí obsahovat odkazy na úvodní a závěrečná slova, případně kandidátské řeči a medailonky kandidátů. Dále informace o trvání hlasování, potřebné většině (zásadní návrh, absolutní většina) a případných dalších kolech hlasování a postupech losu.7)
 3. Ve všech hlasováních musí být možnost odevzdat prázdný hlas. V případě hlasování ve fóru pak možnost Zdržuji se. Jinak hlasování nelze považovat za řádně oznámené.
 4. Sčítaná hlasování se oznamují (odkazem na hlasování) v jednání ve kterém mají proběhnout a dále soukromou zprávou na fóru a emailem8) zaslanými všem hlasujícím.9) Oznámení hlasování je řádné10), pokud nastane nejvýše do jedné hodiny od doby, kdy mělo hlasování nejpozději začít.11)
 5. Předsedající může hlasování připomenout, těm kteří ještě nehlasovali, na začátku posledního dne hlasování emailem z heliosu.
 6. Po zahájení hlasování lze do vlákna jednání psát jen podstatné připomínky typu že hlasování není správně nastaveno, ostatní budou odstraněny. Pro námitky a proceduru je vhodné mít oddělené nové vlákno a během hlasování původní zamknout.
 7. Výsledky hlasování vyhlašuje předsedající, a to vždy v novém příspěvku v jednacím vlákně. Po vyhlášení výsledků se vlákno zamkne a je zakázáno ho měnit.
 8. Tato pravidla platí i pro oblastní sdružení a jejich jednání a hlasování na systémech strany (Internetové fórum, Helios).

Los

Způsob losu vybere svým postupem předsedající tak, aby nebyly pochybnosti o náhodnosti a nezávislosti výsledku. Způsob losu by měl být oznámen na začátku hlasování.

Možnosti losování jsou popsány v návodu https://wiki.pirati.cz/navody/losovani

1) Spojuj příspěvky do jednoho, nereaguj na maličkosti, necituj dlouhé pasáže,
4) Viz § 20 (1) JdŘ.
5) Viz § 20 (2) JdŘ.
6) Většinou 5 dní
8) pokud se hlasuje v heliosu
9) Na hlasování je také vhodné upozornit také na zulipu.
11) Viz. začátek hlasování § 36 (3) JdŘ
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/pravidla/cf.txt · Poslední úprava: 25.01.2023 12:50 autor: vojtech.pikal