• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Všeobecný kodex veřejného zastupitele

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí a přiměřeně též pro kandidáty Pirátů na jiných kandidátních listinách a pro osoby, které byly do veřejné funkce jmenovány. Orgán, který schvaluje program pro dané volby, může pro tyto volby schválit další, vlastní kodex, který však s tímto nesmí být v rozporu.

Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery.

1. Závazek vůči Pirátské straně

 • Zavazuji se hlasovat v souladu se základními programovými cíli Pirátů1) a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či příslušného oblastního fóra.
 • Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy, dokud přiměřeně situaci nevyčerpám možnosti smírného a osobního řešení, a následně řešení prostřednictvím příslušných orgánů strany.
 • Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti celostátního fóra2) či příslušného oblastního fóra.
 • Zavazuji se setrvat v zastupitelském 3) klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání svého mandátu, s výjimkou případu, kdy bych byl z klubu vyloučen.
 • V případě vstupu do koalice se zavazuji podepsat a dodržovat koaliční smlouvu, která byla řádně odsouhlasena příslušným fórem.
 • Zavazuji se respektovat závaznost hlasování klubu v zásadních záležitostech jako jsou například hlasování o důvěře a nedůvěře, o rozpočtu a jeho změnách, o věcech s dopadem na koalici či jiné takto označené klubem. Závaznost hlasování musí být předem schválena nejméně třípětinovou většinou klubu.

2. Osobní poctivost

 • Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský klub nebo Pirátská strana jako neetické a o veškerých výhodách hodnoty převyšující jednorázově nebo v ročním úhrnu 5000 Kč, které v souvislosti s výkonem funkce obdržím, budu informovat do 14 dnů od jejich obdržení vedení klubu; klub může určit specifické podmínky.
 • Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.

3. Transparence

 • Vždy budu jednat maximálně otevřeně a transparentně. Pokud nastane závažný důvod jednat jinak, vysvětlím a oznámím tuto skutečnost příslušnému předsednictvu.
 • Zavazuji se projednat významné záměry, návrhy a sporné otázky před předložením na svém klubu či jiným zavedeným způsobem, aby bylo možné s předstihem organizovat práci a hlasování klubu.
 • Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
 • Pokud se během či po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů4).
 • Souhlasím se zveřejněním svých příjmů z rozpočtu veřejných subjektů a jimi ovládaných právnických osob a vynaložím úsilí o jejich zveřejnění i u osob ve funkcích obsazených rozhodujícím vlivem strany či klubu a jeho představitelů, a to v podobě odpovídající použitelným právním předpisům.

4. Střet zájmů

 • V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
 • V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde.
 • V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
 • Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
 • Zavazuji se po dobu výkonu funkce vzdát pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických či veřejných subjektů), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, pokud bych v takovém postavení byl v ​neustálém​střetu zájmů se zájmy daného veřejného subjektu.
 • V případě účasti na veřejných zakázkách, nenárokových dotacích, investičních pobídkách či jiném podobném nástroji, kde k neustálému střetu zájmů nedochází, to předem oznámím vedení klubu; pokud bude taková účast vyhodnocena jako problémová, zavazuji se neprodleně vynaložit veškeré úsilí k jejímu ukončení. To platí pro všechny případy, kdy jsem příjemcem jako fyzická osoba, skutečný majitel či člen voleného orgánu právnické osoby.
 • Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.

5. Boj s korupcí

 • Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 • V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

6. Kumulace funkcí

 • Zavazuji se brát uvolněnou funkci jako prioritu a zařídit si své ostatní aktivity (práce v jiném orgánu, studium, podnikání, zaměstnání, výuka atd.) tak, abych výkonu funkce mohl věnovat dostatek času.
 • S uvolněnou funkcí je přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí zastupitele.
 • Uvolněnou funkcí se rozumí funkce poslance, člena vlády, senátora, uvolněného zastupitele5) a jiná obdobná funkce.

7. Závěrečná ustanovení

 • Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů.
 • Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
  • při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
  • při obchodním vedení obchodní korporace.
 • Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.
 • S výjimkou ustanovení v článku 1.4 (setrvání v klubu) se zastupitelským klubem v tomto kodexu rozumí zastupitelský klub dle § 5a ZřKO, tedy všichni zástupci za Českou pirátskou stranu v rámci jednoho orgánu veřejné moci.
 • Pokud by mělo být oznámení učiněno sobě samému či není vůči komu učinit některý krok, učiní se vůči klubu, příslušnému předsednictvu nebo osobě, která jmenovala toho, kdo kodex podepsal.
 • Kandidát svůj souhlas s kodexem potvrdí podpisem.6) Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce.
 • Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.
 • Toto znění kodexu se uplatní na kandidáty zvolené v primárních volbách pro volby do veřejných funkcí konané po vyhlášení tohoto znění kodexu, není-li stanoveno jinak.

Tento dokument byl schválen celostátním fórem.

Štítek

Štítek

příslušný:
Republikový výbor
původce:
Celostátní fórum
typ:
společný, volební, kodex, všeobecný
schváleno:
3. 5. 2022
zásadní:
ne
stav:
platný

Související

Legislativní informace

Kodex byl prvotně schválen celostátním fórem v jednání CF 12/2019 a následně v jednání CF 10/2022 zásadně upraven.

V jednání CF 15/2022 byla z kodexu schválena individuální výjimka.

Republikový výbor je dle usnesení CF 10/2022 pověřen k provádění drobných úprav a aktualizací kodexu v návaznosti na změny jiných dokumentů.

2) sněmovní a evropské volby
3) klub zastupitelů obce, kraje, poslanecký, senátorský
4) § 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů
5) Funkcí uvolněného zastupitele se rozumí uvolněný starorosta, hejtman, místostarosta, náměstek nebo jakýkoliv zastupitel uvolněný pro výkon funkce podle § 71 (1) a) Zákona o obcích, respektive § 41 (1) a) Zákona o krajích.
6) v rámci zákonného prohlášení kandidáta, viz § 10 (2) a) Volebního řádu
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/kodex_zastupitele.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 14:17 autor: vojtech.pikal