• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Všeobecný kodex veřejného zastupitele

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí. Orgán, který schvaluje program pro dané volby, může pro tyto volby schválit další, vlastní kodex, který však s tímto nesmí být v rozporu. V případě schválení vlastního kodexu se zmíněnému orgánu doporučuje definovat pravidla pro kumulaci funkcí a střet zájmů u nevolených veřejných funkcí (pozice ve statutárních a kontrolních orgánech veřejných korporací).

Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery.

1. Závazek vůči Pirátské straně

 • Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či příslušného oblastního fóra.
 • Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy, dokud přiměřeně situaci nevyčerpám možnosti smírného a osobního řešení, a následně řešení prostřednictvím příslušných orgánů strany.
 • Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti celostátního fóra 1) či příslušného oblastního fóra.
 • Zavazuji se setrvat v zastupitelském 2) klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání svého mandátu.

2. Osobní poctivost

 • Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
 • Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.

3. Transparence

 • Vždy budu jednat maximálně otevřeně a transparentně. Pokud nastane závažný důvod jednat jinak, oznámím tuto skutečnost příslušnému předsednictvu.
 • Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
 • Pokud se během či po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů 3).

4. Střet zájmů

 • V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
 • V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde.
 • V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
 • Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
 • Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.

5. Boj s korupcí

 • Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 • V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

6. Kumulace funkcí

 • V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, senátor, člen vlády, prezident, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.

7. Závěrečná ustanovení

 • Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů.
 • Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
  • při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
  • při obchodním vedení obchodní korporace.
 • Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.
 • Kandidát svou účastí v primárních volbách vyslovuje předběžný souhlas s tímto kodexem, který formálně potvrdí podpisem před zařazením na kandidátní listinu pro dané volby. Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.

Tento dokument byl schválen celostátním fórem.

Štítek

Štítek

příslušný:
rv
původce:
Celostátní fórum
typ:
společný volební
schváleno:
30.10.2019
zásadní:
ne
stav:
platný
1) sněmovní a evropské volby
2) klub zastupitelů obce, kraje, poslanecký, senátorský
3) § 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/kodex_zastupitele.txt · Poslední úprava: 10.11.2021 13:57 autor: vojtech.pikal