• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla participativního rozpočtování

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PaRo
zásadní:
ne
§ 1 Účel předpisu

Tento předpis upravuje

 • a) rozdělování prostředků v participativním rozpočtování mezi veřejně prospěšné projekty,
 • b) vztah mezi účastníky projektu.
§ 2 Projekt

Projekt je soubor věcných, časových, osobních a finančních podmínek pro činnost potřebnou k dosažení veřejně prospěšného účelu. Kde z okolností nevyplývá nic jiného, vztahují se ustanovení o projektu jen na jeho část, která je vymezena v přihlášce projektu.

§ 3 Participativní rozpočtování

Participativní rozpočtování je postup sestavování rozpočtu1), ve kterém každý člen svým hlasem rozhoduje o tom, který veřejně prospěšný projekt bude financován z rozpočtovaných prostředků. Výše participativního rozpočtu vychází z rozpočtu strany.

§ 4 Účastníci projektu

(1) Na každém projektu se vždy účastní

 • a) řešitel projektu, který projekt přihlašuje do participativního rozpočtování, rozhoduje o všech záležitostech projektu a nese za něj plnou odpovědnost,
 • b) příslušný výkonný orgán jednající za stranu; příslušným orgánem je výkonný orgán s odpovídající celostátní působností, který projekty ve své působnosti koordinuje, hospodaří s prostředky projektu a kontroluje plnění projektu, zejména veřejně prospěšného účelu, za stranu.

(2) Řešitelem projektu může být jen člen, který

 • a) není v rejstříku dlužníků se splatnými závazky vůči straně, pokud je veden, a
 • b) účastní se jako řešitel nejvýše tří projektů.
§ 5 Kolo participativního rozpočtování

Každé kolo participativního rozpočtování zahajuje republikový výbor usnesením vydaným na návrh republikového předsednictva, které obsahuje

 • a) termín pro přihlášení projektů,
 • b) rozpočtový strop kola,
 • c) počet hlasů každého člena, nejvýše však 5,
 • d) výši prostředků připadající na jeden hlas,
 • e) nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu.

Přihláška projektu

§ 6 Přijatelnost přihlášky

(1) Přihláška je přijatelná, pokud je v souladu s právem a politikou strany, zejména

 • a) má předepsané náležitosti (§ 7),
 • b) je podána v termínu pro přihlášení projektů daného kola participativního rozpočtování,
 • c) odpovídá strategii příslušného výkonného orgánu, pokud je zveřejněna,
 • d) převážná část projektu spočívá v dobrovolnické bezplatné činnosti,
 • e) navrhované výdaje projektu lze hradit z peněz strany2),
 • f) minimální výše prostředků na projekt činí nejméně trojnásobek prostředků na jednoho člena (§ 5 písm. c) a d) ), nejméně však 10 000,- Kč.

(2) Příslušný orgán může souhlas odepřít pouze v případě, kdyby byla přihláška nepřijatelná. Má se za to, že přihláška, se kterou příslušný orgán vyslovil souhlas, je přijatelná.

§ 7 Náležitosti přihlášky projektu

(1) Přihláška projektu se podává písemně prostřednictvím informačního systému strany.

(2) Přihláška projektu musí obsahovat aspoň následující údaje:

 • a) název projektu, k němuž se přihláška podává, a případně upřesnění záměru, které přihlášku dostatečně odlišuje od ostatních přihlášek,
 • b) veřejně prospěšný účel, který má být projektem dosažen,
 • c) označení účastníků projektu (§ 4),
 • d) věcné podmínky projektu (vybavení k řešení projektu, které bude nutné zakoupit nebo se souhlasem jeho správce používat),
 • e) časové podmínky projektu (termín zahájení a řádného ukončení projektu, členění projektu na úseky, odhadovaný celkový čas strávený dobrovolnickou prací na projektu),
 • f) osobní podmínky projektu (označení osob, které přislíbily věnovat svůj čas projektu dobrovolnicky)
 • g) finanční podmínky projektu (minimální a maximální výše prostředků na projekt, při jejichž získání bude projekt řešen, orientační rozpočet projektu, další zdroje financování, výše odměny pro řešitele nebo jiné osoby (§ 21), pokud je navrhována),
 • h) upřesnění způsobu a termínu, kdy bude výsledek projektu zveřejněn (§ 22).

(3) Přihláška může obsahovat i další údaje, zejména krátký srozumitelný popis projektu a nebo výzvu k podpoře členům, která nesmí přesáhnout délku 200 znaků.

Výběr přihlášek

§ 8 Postup při výběru

Kancelář strany

 • a) bezodkladně po vyhlášení kola participativního rozpočtování vydá jeho harmonogram, jak vyplývá z tohoto předpisu,
 • b) bezodkladně po termínu pro přihlášení projektů shromáždí všechny přijatelné přihlášky a předá je administrativnímu odboru k provedení hlasování,
§ 9 Hlasování o projektech

Administrativní odbor provede hlasování o projektech, a to přiměřeně způsobu, jakým hlasuje celostátní fórum v řádně oznámeném hlasování o usnesení, a podle dalších následujících zásad:

 • a) k oznámení hlasování připojí výzvu k podpoře (§ 7(3)) každé přijatelné přihlášky, pokud je uvedena,
 • b) hlasující mají možnost seznámit se s přehledem přihlášek daného kola na jediné internetové stránce, která je výstupem odpovídajícího informačního systému,
 • c) u hlasování je uveden odkaz na úplné znění tohoto vnitřního předpisu,3)
 • d) hlasování trvá 11 dní,
 • e) každý člen strany má k dispozici hlasy v počtu, který určil republikový výbor pro dané kolo (§ 5),
 • f) své hlasy může člen kdykoli během hlasování změnit,
 • g) průběžný počet hlasů je během hlasování viditelný, aby mohli členové své hlasy optimálně rozvrhnout, a projekty nedostávaly více peněz než potřebují, jinak je hlasování tajné.
§ 10 Výše prostředků na projekt

Výše prostředků, kterou určitý projekt získal v participativním rozpočtování, se určí jako násobek počtu hlasů pro něj odevzdaných a částky připadající na jeden hlas, nejvýše však maximální částka na projekt(§ 7(2)g)). Pokud by výše prostředků na všechny projekty, které je možné zahájit, měla přesáhnout rozpočtový strop, republikový výbor projedná zvýšení rozpočtového stropu a/nebo snížení výše prostředků přidělených projektům.

§ 11 Výsledek hlasování

(1) U každé přihlášky se při vyhlášení výsledků hlasování uvede

 • a) počet hlasů, který získala v hlasování, a tomu odpovídající výše prostředků, přičemž k prostředkům získaným nad maximální výši prostředků na projekt uvedenou v přihlášce se nepřihlíží,
 • b) skutečnost, zda může být projekt zahájen; projekt může být zahájen právě tehdy, pokud získané prostředky na projekt dosahují aspoň minimální výše prostředků na projekt uvedené v přihlášce.

(2) Pokud projekt může být zahájen,

 • a) finanční tým pro něj zaregistruje4) výdajovou rozpočtovou položku(§ 8 RoPr) pod názvem projektu(§ 7(2)a)), rozpočtovým limitem5) ve výši získaných prostředků(§ 10) a příslušným výkonným orgánem jako hospodařícím týmem6); dále jako účel peněz7) odkáže přihlášku projektu.
 • b) záměry8) z této rozpočtové položky odpovídající přihlášce s výjimkou odměny(§ 21) se považují za schválené bez ohledu na jejich výši.

Zahájení a řízení projektu

§ 12 Zahájení projektu

Pokud je projekt možné zahájit (§ 11(1)b)), řešitel zahájí projekt. Pokud řešitel nezahájí v termínu projekt, jedná se o závažné porušení povinností a projekt může být podstoupen jinému řešiteli(§ 14).

§ 13 Doručování

Účastníci projektu souhlasí s tím, že k doručování lze používat elektronických nástrojů strany.

 • a) Vůči straně mohou ostatní účastníci projektu právně jednat pouze prostřednictvím podatelny příslušného orgánu, ledaže je mu ze zvláštních důvodů třeba zaslat zprávu soukromou zprávou prostřednictvím uživatelského účtu nebo skupiny.
 • b) Strana vůči ostatním účastníkům projektu právně jedná prostřednictvím jejich uživatelského účtu.

Dodáním zprávy podle tohoto ustanovení platí zpráva za doručenou.

§ 14 Zánik účasti na projektu

(1) Účast strany na projektu nezaniká. Důvodem zániku účasti řešitele na projektu je jen pozbytí způsobilosti být účastníkem projektu nebo závažné porušení povinností řešitele (§ 18).

(2) Porušení povinnosti se může dovolat jen účastník, který ho nezpůsobil a je jím dotčen. U nepodstatného porušení povinností se požaduje předchozí výzva k nápravě s upozorněním na hrozící následky.

(3) Účast řešitele na projektu zaniká buď rozhodnutím výkonného orgánu z předepsaného důvodu nebo vystoupením řešitele z projektu. Účast na projektu zaniká jen písemným oznámením toho, kdo chce zániku účasti na projektu dosáhnout, všem účastníkům.

(4) Pokud řešitel přestal být účastníkem projektu, lze jeho práva a povinnosti bez jeho souhlasu postoupit jinému členovi strany rozhodnutím výkonného orgánu.

§ 15 Prodloužení projektu

Pokud je projekt řádně řešen, avšak vyskytla se potřeba jej prodloužit, může výkonný orgán rozhodnout o posunutí řádného termínu ukončení projektu. Trvání projektu je takto možno prodloužit nejvýše na dvojnásobek původní doby řešení. Další nebo opakované prodloužení projektu musí schválit republikové předsednictvo.

§ 16 Další použití předpisů

Není-li v přihlášce předem stanoveno jinak, pro díla vzniklá při řešení projektu se uplatní § 19 PraH.

§ 17 Řešení sporů

(1) Proti rozhodnutím výkonného orgánu se lze odvolat k republikovému předsednictvu, které ve věci do týdne rozhodne usnesením.

(2) V případě sporu, který vznikne při řešení projektu nebo v souvislosti s ním a který nejsou účastníci s to vyřešit sami anebo v součinnosti s republikovým předsednictvem, pokusí se nejprve o vyřešení sporu smírčím jednáním u prostředníka zapsaného u rozhodčí komise9)

(3) V případě neúspěchu smírčího jednání se obrátí na kontrolní komisi se stížností podle rozhodčího řádu (§ 10 RŘ).

Řešení projektu

§ 18 Povinnosti řešitele projektu

Řešitel je povinen

 • a) řešit projekt za podmínek uvedených v přihlášce, v tomto předpise a dalších předpisech strany10), s nimiž je povinen se seznámit,
 • b) řádně provést11) všechna díla, jejichž vznik byl předmětem projektu,
 • c) převést na stranu veškerý majetek, který získal řešením projektu, a to do správy příslušného týmu (§ 9 PraH),
 • d) zveřejnit výsledek projektu (§ 22) v odpovídajícím informačním systému strany a poskytnout jiné informace související s projektem požadované stranou,
 • e) dokládat výdaje podle pravidel hospodaření (§ 13 PraH),
 • g) vykazovat průběžně postup při své činnosti za účelem informování veřejnosti,
 • h) postoupit projekt jinému členovi, pokud není schopen ho řádně ukončit.
§ 19 Práva řešitele projektu

Řešitel projektu má právo

 • a) na zřízení odpovídající rozpočtové položky ve výši prostředků na projekt a na převedení nevyčerpaných prostředků do nové rozpočtové položky v rozpočtu strany na následující rok, pokud dosud neuplynul termín pro řádné ukončení projektu,
 • b) proplácení výdajů projektu až do výše prostředků na projekt z odpovídající rozpočtové položky,
 • c) na uzavření smlouvy o dílo12) na odměnu (§ 21) z odpovídající rozpočtové položky, pokud byla uvedena ve finančních podmínkách projektu (§ 7 písm. g)), která musí být vyplacena nejpozději do 14 dnů po řádném ukončení projektu.
§ 20 Řádné ukončení projektu

Projekt nebo úsek projektu je řádně ukončen, pokud řešení projektu nebo jeho úseku ve vymezené nebo dohodou prodloužené době skončilo a řešitel splnil všechny své povinnosti. O řádném ukončení sepíší účastníci projektu záznam.

§ 21 Odměna

Odměna řešiteli nebo jím navrženým osobám je výdajem projektu, který strana hradí jen tehdy, pokud

 • a) projekt nebo jeho úsek vymezený v přihlášce byl řádně ukončen,
 • b) jde o zvlášť složitou a časově náročnou činnost,
 • c) výše odměny za projekt nebo jeho úsek byla uvedena v přihlášce projektu a nepřesahuje 80 Kč za hodinu.
§ 22 Výsledek projektu

(1) Výsledek projektu je dílo vzniklé díky projektu nebo záznam tohoto díla či jiného řešení projektu. Součástí výsledku projektu je také stručná zpráva o řešení projektu, včetně zhodnocení, jak byl dosažen veřejně prospěšný účel.

(2) Na všech výsledcích je řešitel projektu povinen uvést informaci, že jde o projekt financovaný ze státního příspěvku strany s uvedením odkazu na web strany, ledaže to není ze zvláštního důvodu možné.

Související

Sovisející programové body

Související předpisy

Legislativní informace

Tímto předpisem vykonává výbor svou pravomoc dle čl. 9(5)c) Stanov:

Republikový výbor zejména (…) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření (…).

Republikový výbor tento předpis schválil dne 29.1. 2014 a zásadně novelizoval dne 6.2. 2016. Další novelizace proběhla 24.3. 2018, 11.6.2019 a 19.2.2020.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/paro.txt · Poslední úprava: 28.05.2021 07:54 autor: vojtech.pikal