• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro členy a příznivce

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PCP
zásadní:
ne
§ 1 Účel předpisu

Tato pravidla stanoví práva a povinnosti, která se přímo týkají všech členů a registrovaných příznivců strany.

§ 1a Ověření totožnosti

(1) V rámci registrace příznivce a přijímání člena se provádí ověření totožnosti. Ověření se opakuje po změně údajů potřebných k ověření totožnosti.

(2) Způsob ověřování totožnosti a okruh osob oprávněných ověřovat totožnost stanoví administrativní odbor vyhláškou. Ověření totožnosti jsou oprávněni provádět nejméně členové příslušného předsednictva oblastního sdružení.

(3) V systému pro ověření totožnosti se archivuje nejméně jméno, příjmení a funkce ověřujícího, a datum a místo nebo jiný způsob ověření.

Nábor členů a příznivců

§ 1b Digitální podání

Členská přihláška a žádost příznivce o registraci se podává digitálně. Zájemce o podání má právo požádat sdružení o asistenci s podáním, kterou sdružení poskytne, zpravidla spolu s ověřením totožnosti. Členská přihláška se podepisuje digitálně odesláním formuláře s povinnými údaji prostřednictvím příslušného informačního systému strany, přičemž totožnost jednající osoby musí být ověřena podle tohoto vnitřního předpisu.

§ 2 Registrace příznivců

(1) Příznivci podávají žádost o registraci, ve které vyplní alespoň funkční kontakt a název krajského sdružení, případně místního sdružení, ke kterému chtějí náležet a údaje potřebné k ověření totožnosti.

(2) V rámci registrace příznivce ověří člen příslušného oblastního předsednictva znalost Poslání a programových cílů strany.

(3) Hostování (Čl 3. (4) Stanov) registrovaných příznivců není možné.

(4) Člen může v rámci ukončení členství, vyjma vyloučení, požádat o statut registrovaného příznivce a administrativní odbor ho zaregistruje bez nutnosti provádět ověření znalosti ideových cílů strany.

§ 3 Osobní údaje

(1) Členská přihláška obsahuje tyto osobní údaje (čl. 3(2)a St): jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, státní příslušnost a uchazeč k ní připojí funkční kontakt. Z přihlášky musí být jasné, kterému oblastnímu sdružení je určena.

(2) Personální odbor může vydat formulář, kde člen vyplní informace o svých možnostech pomoci a schopnostech. V takovém případě se formulář považuje za součást přihlášky.

(3) Veřejný seznam členů obsahuje jméno (jména) a příjmení, oblastní příslušnost a aktuální stranické a veřejné funkce. Veřejný seznam registrovaných příznivců obsahuje zvolené jméno či přezdívku, oblastní příslušnost a aktuální stranické a veřejné funkce. U osob zvolených, jmenovaných či kandidujících do veřejných funkcí1) vždy zveřejňujeme občanské jméno. Totožnost registrovaného příznivce, kontaktní a další stanovené údaje členů, příznivců a spolupracovníků strany a údaje, kde s tím daná osoba vyslovila souhlas, jsou dostupné členům a pověřeným spolupracovníkům strany. Administrativní odbor může vyhláškou2) stanovit další podrobnosti pro zveřejňování údajů v seznamech členů, příznivců, sdružení a stranických i veřejných funkcí.

§ 3a Hostující členi

Při žádosti o hostující členství se postupuje obdobně jako při žádosti o členství, s výjimkou podání přihlášky.

§ 4 Podmínka občanství

(1) Občanem se ve stanovách rozumí

 • a) státní občan České republiky 3) a dále
 • b) občan Evropské unie 4), který má v České republice potvrzen přechodný pobyt nebo povolen trvalý pobyt.5)

(2) Příslušný orgán splnění podmínky občanství ověří, ledaže to zjevně není třeba.

§ 5 Zákaz podvodného náboru členů

(1) Podvodným náborem je přijetí za člena osoby, která nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při jejím přijímání za člena v omyl, zejména

 • a) vůbec politické cíle strany nezná,
 • b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
 • c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
 • d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru (například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení), navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov.

(3) Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

Jednání členů komunity

§ 6 Pravidla chování uvnitř komunity

Pravidla chování uvnitř komunity upravuje Kodex chování. Seznámení s Kodexem chování je součástí členské přihlášky a žádosti o registraci dle § 1a.

§ 7 Výkon práv a povinností

Člen strany a registrovaný příznivec vykonávají všechna svoje práva a povinnosti přímo a osobně.

Příspěvky

§ 8 Výše příspěvku

(1) Člen platí členský příspěvek v jedné roční splátce ve výši přiměřené jeho finančním možnostem, kterou si podle vlastní vůle stanoví v rozmezí 200 Kč až 49999 Kč.

(2) Registrovaní příznivci příspěvek platit nemusí.

§ 9 Pokrytí příspěvku

(1) Členský příspěvek zaplacený při vstupu do strany pokrývá období jednoho roku, které začíná vznikem členství a končí prvním výročím vzniku členství.

(2) Členský příspěvek na další rok pokrývá vždy období jednoho roku do dalšího výročí vzniku členství. Je splatný vždy do jednoho měsíce od začátku období, za které se platí.

(3) Administrativní odbor členovi nejpozději 14 dní před výročím zašle výzvu k zaplacení. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nezaplatí, členství je pozastaveno.

(4) Pokud nedojde k zaplacení členského příspěvku při vstupu do strany do 30 dnů od oznámení přijetí zájemci o členství, žádost o členství se ruší.

Pozastavení členství a funkce

§ 9a Pozastavení členství

(1) Pozastavení členství zaznamenává administrativní odbor. Případné hostování člena je pozastavením členství také pozastaveno. Osoba s pozastaveným členstvím se nemůže stát registrovaným příznivcem.

(2) Pozastavená členství se nezapočítávají do počtu členů6). Pokud by mělo z důvodu pozastavení členství zaniknout místní sdružení kvůli nízkému počtu členů, sdružení nezaniká, ale jeho působnost a působnost jeho orgánů převezme v plném rozsahu nadřízené krajské sdružení.

(3) Pozastavením členství nezanikají členské povinnosti (čl. 3 (8) St), zejména povinnosti dle volebního řádu (§ 2, § 11 a další VŘ). Pokud k pozastavení došlo z důvodu nezaplacení členského příspěvku, nelze členství obnovit, dokud není dlužný příspěvek zaplacen.

(4) Výkon volené či jiné stranické funkce, jejichž výkon je podmíněn členstvím, se po dobu pozastavení členství pozastavují.

§ 9b Pozastavení funkce

(1) Výkon funkce je může být pozastaven

 • a) dnem pozastavení členství,
 • b) dnem vyznačeným v žádosti o pozastavení funkce, nejdříve však dnem doručení této žádosti nadřízenému orgánu, nebo
 • c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou.

(2) K výkonu funkce pozastavením uvolněné je povolán náhradník. Není-li k dispozici náhradník a je třeba funkci obsadit k řádnému obsazení orgánu, je zahájena dovolba.7) Pokud je pozastavení výkonu funkce obnoveno před uplynutím funkčního období, osoba se vrátí k výkonu funkce tam, kde orgán není plně obsazen. Na pozastavenou funkci je možno rezignovat běžným způsobem.

(3) Příjme-li člen pověření pro výkon funkce, která je neslučitelná s funkcí do které je zvolen, výkon volené funkce se pozastaví po dobu pověření. Pověření funkcí zvolením do neslučitelné funkce zaniká.

Vyloučení ze sdružení a zrušení registrace

§ 10 Vyloučení ze sdružení

Příslušné předsednictvo podá na člena stížnost a navrhne jeho vyloučení ze sdružení či ze strany, pokud k tomu shledá důvod (§ 8a rozhodčího řádu).

§ 11 Zrušení registrace

Registraci příznivce může předsednictvo zrušit usnesením. V usnesení uvede důvod, pro který je registrace rušena. Důvod nesmí být diskriminační. Při zrušení registrace předsednictvo příznivce poučí, že rozhodnutí lze přezkoumat.

§ 12 Zrušení hostování

Kromě obdobného postupu jako při vyloučení člena ze sdružení (§ 10) může o zrušení hostování rozhodnout příslušné oblastní fórum usnesením.

1) Veřejnou funkcí rozumíme funkci v orgánu veřejné moci podle § 5a ZřKO.
2) Vyhláška stanovující podrobnosti zveřejňování údaj v seznamech zatím vydána není.
3) § 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.
4) Čl. 9 smlouvy o Evropské unii.
5) § 87a a § 87g a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
6) poznámka: skupina členů
7) Lze použít ustanovení o pověření (§ 44 (2) JdŘ)
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/pcp.txt · Poslední úprava: 25.04.2024 16:18 autor: vojtech.pikal