• @ALL má oprávnění číst
 • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
 • Helca má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla pro členy a příznivce

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PCP
zásadní:
ne
§ 1 Účel předpisu

Tato pravidla stanoví práva a povinnosti, která se přímo týkají všech členů a registrovaných příznivců strany.

Nábor členů a příznivců

§ 2 Registrační formulář

(1) Registrovaní příznivci se registrují podepsáním formuláře, ve kterém vyplní přezdívku, funkční kontakt a název krajského sdružení, ke kterému chtějí náležet. Formulář je i elektronický, kde se za podepsání považuje odeslání.

(2) Pokud příznivec vyplní více krajských sdružení, vykonává vůči němu práva i povinnosti přednostně to sdružení, kterého se daná věc týká.

§ 3 Osobní údaje v členské přihlášce

(1) Členská přihláška obsahuje tyto osobní údaje (čl. 3(2)a St): jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, státní příslušnost a uchazeč k ní připojí funkční kontakt. Z přihlášky musí být jasné, kterému oblastnímu sdružení je určena.

(2) Personální odbor může vydat formulář, kde člen vyplní informace o svých možnostech pomoci a schopnostech. V takovém případě se formulář považuje za součást přihlášky.

§ 3a Hostující členi

Při žádosti o hostující členství se postupuje obdobně jako při žádosti o členství, s výjimkou podání přihlášky.

§ 4 Podmínka občanství

(1) Občanem se ve stanovách rozumí

 • a) státní občan České republiky 1) a dále
 • b) občan Evropské unie 2), který má v České republice potvrzen přechodný pobyt nebo povolen trvalý pobyt.3)

(2) Příslušný orgán splnění podmínky občanství ověří, ledaže to zjevně není třeba.

§ 5 Zákaz podvodného náboru členů

(1) Podvodným náborem je přijetí za člena osoby, která nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při jejím přijímání za člena v omyl, zejména

 • a) vůbec politické cíle strany nezná,
 • b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
 • c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
 • d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru (například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení), navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov.

(3) Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

Jednání členů komunity

§ 6 Pravidla chování uvnitř komunity

Pravidla chování uvnitř komunity ​upravuje komunikační minimum, které schvaluje celostátní fórum.

§ 7 Výkon práv a povinností

Člen strany a registrovaný příznivec vykonávají všechna svoje práva a povinnosti přímo a osobně.

Příspěvky

§ 8 Výše příspěvku

(1) Člen platí členský příspěvek v jedné roční splátce ve výši přiměřené jeho finančním možnostem, kterou si podle vlastní vůle stanoví v rozmezí 200 Kč až 49999 Kč.

(2) Registrovaní příznivci příspěvek platit nemusí.

§ 9 Pokrytí příspěvku

(1) Členský příspěvek zaplacený při vstupu do strany pokrývá období jednoho roku, které začíná vznikem členství a končí prvním výročím vzniku členství.

(2) Členský příspěvek na další rok pokrývá vždy období jednoho roku do dalšího výročí vzniku členství. Je splatný vždy do jednoho měsíce od začátku období, za které se platí.

(3) Administrativní odbor členovi nejpozději 14 dní před výročím zašle upomínku. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nezaplatí, zaniká členství dnem vzetím na vědomí (čl. 3(6) St).

Vyloučení ze sdružení a zrušení registrace

§ 10 Vyloučení ze sdružení

Příslušné předsednictvo podá na člena stížnost a navrhne jeho vyloučení ze sdružení či ze strany, pokud k tomu shledá důvod (§ 8a rozhodčího řádu).

§ 11 Zrušení registrace

Registraci příznivce může zrušit příslušné předsednictvo, pokud žádný z kontaktů nefunguje nebo pokud příznivec závažně nebo opakovaně porušil stanovy či vnitřní předpisy. Při zrušení registrace předsednictvo příznivce poučí, že rozhodnutí lze přezkoumat.

§ 12 Zrušení hostování

Kromě obdobného postupu jako při vyloučení člena ze sdružení (§ 10) může o zrušení hostování rozhodnout příslušné oblastní fórum usnesením.

1) § 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.
2) Čl. 9 smlouvy o Evropské unii.
3) § 87a a § 87g a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.