• @predsedajici has upload permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @cen_rv has upload permissions
 • @jednatele has delete permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání republikového výboru ve Starých Splavech

Zápis z jednání republikového výboru ve Starých Splavech dne 24. srpna 2013.

Usnesení

Republikový výbor schvaluje tematické rozdělení volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na rok 2013 na následující 3 základní obsahové celky:

 1. Svobodný přístup k informacím,
 2. Reforma demokracie,
 3. Znalostní společnost.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vypracovat a předložit návrh tohoto volebního programu republikovému výboru.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu připravit koncepci volební kampaně a předložit ji republikovému výboru. Termín splnění úkolů: 29. 8. 2013.

Situace v technickém odboru je neudržitelná. Do voleb republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby zajistilo komunikační kanál mezi stranou a vedoucím technického odboru Lukášem Novým.

Zápis z jednání

Seznam přítomných

Jednání zahájil místopředseda Jakub Michálek v 10.05 hodin. Předsedající oznámil, že zasedání republikového výboru bylo řádně oznámeno soukromou zprávou i přes internetové fórum, a tedy republikový výbor se na něm usnáší většinou přítomných členů. Zapisovatelem byl jmenován Roman Kučera. Ověřovatelem zápisu byl jmenován Zdeněk Štěpánek.

Pořad jednání

 1. Programové body Pirátského programu (po 20 min)
  1. Programové body Sociální systém, znalostní ekonomika
  2. Programový bod Drogy
  3. Programový bod Věda a výzkum
 2. Volební program pro volby do sněmovny 2013 (cca 4 hod)
  1. Strategie volební kampaně (včetně vizuálu)
  2. Představení východisek volebního programu (stanovy)
  3. Dohoda na způsobu uspořádání programových bodů
  4. Příprava programu ve skupinách
 3. Organizační informace (cca půl hod)
  1. Jednací řád celostátního fóra
  2. Situace technického odboru
  3. Uložené úkoly celostátního fóra

Oběd bude v 12.30-13.30 hodin.

Republikový výbor schválil pořad jednání všeobecnou shodou.

O slovo se hlásí Ivo Vašíček a uvádí, že by bylo vhodné vydat během zasedání tiskovou zprávu o schválení volebního programu. Místopředseda Jakub Michálek vyjadřuje pochybnosti, zda se volební program podaří sestavit na místě, ale že bude možné vydat koncept, který se na místě schválí.

1. Programové body Pirátského programu

a) Sociální systém

Místopředsedkyně Lenka Wagnerová přednáší pracovní verzi programového bodu o sociálním systému. Libor Špaček doporučuje v kampani nezdůrazňovat téma základního příjmu, protože sociálně slabší s tím stejně nepřesvědčíme, ti volí komunisty a socialisty. Petr Vyhnal představuje svou vizi průběžného důchodového systému, který by měl motivovat k vyšší porodnosti. Děti platí jakoby daňové asignace rodičům. Předsedající Jakub Michálek doporučuje, aby bylo další podrobné projednání odročeno na internetové fórum. Na odročení na internetové fórum je všeobecná shoda.

b) Drogy

Garant programového bodu Drogy Michal Kettner přednáší návrh přejmenovat programový bod Drogy na Omamné a psychotropní látky (zkráceně OPL).

V rozpravě Lenka Matoušková uvedla, že nejdůležitější je primární prevence. Jde o to vytvořit prostředí, aby se omamné a psychotropní látky nepoužívaly k řešení průšvihu. Lukáš Černohorský dále uvádí, že je třeba vysvětlit nově použité pojmy a doplnit odkazy, aby program byl srozumitelnější. Viktor Mahrik se ptá na to, jakým způsobem se určuje stupeň nebezpečnosti látky. Michal Ketner uvádí, že ho určují vědci podle výzkumu, regulace, záleží i na způsobu výroby. Podle Michala Ketnera by měla regulace také zohlednit, zda je látka syntetická nebo přírodní; pěstování rostlin by zakazováno být nemělo.

Poznámka: Graf nebezpečnosti lze najít např. na mezinárodních stránkách Wikipedie.

Místopředseda Jakub Michálek vyjádřil pochybnost o tom, zda je vhodné něco označovat širší veřejnosti neznámou zkratkou OPL. V textu by bylo vhodné se zkratce vyhnout a v nezbytných případech mluvit o omamných a psychotropních látkách.

c) Věda a výzkum

Garant programového bodu Věda a výzkum Ondřej Kolek se věnoval zlepšení přehlednosti tohoto bodu a přeformuloval ho do odrážek. Návrh koluje na papíře. Místopředseda Jakub Michálek uvedl, že koncept již bude aplikován ve volebním programu, ale před volbami se změnou formulace jednotlivých programových bodů nepočítá.

d) Vzdělanostní ekonomika

Své poznámky ke zbývajícímu programovému bodu Vzdělanostní ekonomika představila místopředsedkyně Lenka Wagnerová.

2. Volební program pro volby do sněmovny 2013

Bod na pořadu jednání uvádí místopředseda Jakub Michálek. K přípravě volební kampaně se začal scházet neformální volební štáb. Nyní je třeba sestavit volební program, což je politické rozhodnutí, které přísluší republikovému výboru. Bylo by vhodné schválit aspoň 3 základní témata, aby s nimi mohli lidé zapojení do kampaně pracovat.

Místopředseda Jakub Michálek představil koncept volebního programu pro volby do sněmovny, který sestavilo republikové předsednictvo. Program vychází ze základních programových cílů Pirátů. Programový bod má tři vůdčí okruhy, a to svobodný přístup k informacím, demokratickou reformu a rozvoj znalostní společnosti.

Libor Špaček uvádí, že mu přijde lepší název informační svoboda. Rozděluje se práce mezi přítomné na tři pracovní skupiny, které mají program dopracovat, vedené Luďkem Maděrou, Jakubem Michálkem a Lenkou Wagnerovou. Poté pracovní skupiny představují výstupy, které bude nutné postupně převést na webovou stránku.

Republikové předsednictvo předkládá návrh usnesení:

Republikový výbor schvaluje tematické rozdělení volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na rok 2013 na následující 3 základní obsahové celky:

 1. Svobodný přístup k informacím,
 2. Reforma demokracie,
 3. Znalostní společnost.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vypracovat a předložit návrh tohoto volebního programu republikovému výboru.

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu připravit koncepci volební kampaně a předložit ji republikovému výboru. Termín splnění úkolů: 29. 8. 2013.

Pro návrh:
Proti návrhu:
nikdo
Zdržuje se:

Republikový výbor návrh jednomyslně schválil. K usnesení bude vydána tisková zpráva, kterou zajistí Ivo Vašíček.

2. Organizační informace

a) Jednací řád celostátního fóra

Místopředseda Jakub Michálek představil návrh nového jednacího řádu celostátního fóra, který by měl být vypracován a schválen do zasedání, aby přímo na zasedání mohla proběhnout volba elektronicky. Návrh obsahuje řadu dalších zlepšení a je připravován na padu. Tímto bodem je zároveň vypořádán úkol celostátního fóra uložený republikovému předsednictvu.

b) Situace technického odboru

Republikové předsednictvo představilo problematickou situaci v technickém odboru. Krtek je sólista a kdyby vypadl a špagetová příšera si ho odnesla, jsme ztraceni. Nereaguje. Není manažer. Nekomunikuje.

Michal Wagner tlumočí, že klíče nechce dát z ruky. Jakub Michálek uvádí, že nejsou zveřejňovány zdrojové kódy ani stanoven postup k jejich zveřejnění, což je v rozporu s programem, a také že republikové předsednictvo nedostalo odpověď na dotaz ohledně stavu v technickém odboru. Jakub Michálek zorganizoval online setkání aktivních lidí v technické oblasti, aby získal technický odbor více komunitní charakter. Republikové předsednictvo zvažuje návrh na odvolání Lukáše Nového. Ivan Mikoláš doporučuje sehnat do technického odboru člověka, který bude komunikovat za vedoucího, a pokud to do voleb nějak vydrží, tak řešit pouze věci, které hoří.

Usnesení navrhla Lenka Wagnerová:

Situace v technickém odboru je neudržitelná. Do voleb republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby zajistilo komunikační kanál mezi stranou a vedoucím technického odboru Lukášem Novým.

c) Uložené úkoly celostátního fóra

Republikový výbor bude diskutovat o brzdách a protiváhách, které by měly doprovázet změnu stanov ohledně obsazování republikového výboru, a to na internetovém fóru.

Na konci zasedání byl zmíněn dotaz, zda Pirátská strana převede část státního příspěvku na své kandidáty. Patrik Doležal uvedl, že s veřejnými penězi strana hospodaří v přísném režimu a že mohou být použity pouze na veřejně prospěšné účely. Není tedy přípustné za ně platit reklamu nebo je někomu rozdávat, lze spolufinancovat pouze obecně prospěšné projekty kandidátů. Všeobecná shoda panovala na tom, že náklady kandidátů na kampaň jdou z kapsy kandidátů a není možné je platit ze státního příspěvku.

Zasedání ukončil předsedající v 18:36.

Zapsal Roman Kučera a upravil předsedající Jakub Michálek.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.