• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednací řád republikového výboru

Právě čtete návrh dokumentu. Tento dokument není oficiálně schváleným dokumentem. Nevyjadřuje názory nebo stanoviska strany. Dokumenty připravované ostatními členy můžete připomínkovat na internetovém fóru Pirátů.

§ 1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

Pro jednání republikového výboru se použije Jednací řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra se za podmínek předchozí věty použijí přiměřeně. Kde jednací řád celostátního fóra mluví o celostátním fóru, má se tím v jednacím řádu republikového výboru na mysli republikový výbor; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu strany, má se tím v jednacím řádu republikového výboru na mysli člen republikového výboru.

§2 Právo posudku

Výkonný orgán smí požádat, aby mohl nejpozději do týdne od počátku rozpravy předložit vlastní posudek k cizímu návrhu, o němž se domnívá, že se týká jeho působnosti. Žádost smí republikový výbor zamítnout v hlasování o návrhu postupu, jinak je jí vázán.

§ 3 Jednatelé republikového výboru

(1) Členové republikového výboru mezi sebou vybírají tři jednatele, kteří výbor organizují, spravují a zastupují tam, kde to vyžaduje předpis1).

(2) Jednatelé jsou do funkce vybráni na 6 měsíců, nejdéle však do konce funkčního období výboru. Kandidáty na jednatele navrhuje skupina členů republikového výboru. Jednatelé se vybírají losem. Pokud jsou do výběru navrženi nejvýše 3 kandidáti, jsou bez dalšího vybráni. Jednatele lze odvolat postupem při odvolání2).

(3) Jednatelé ve své působnosti zejména:

 • a) předsedají jednáním republikového výboru,
 • b) spravují podatelnu republikového výboru,
 • c) spravují webové stránky republikového výboru,
 • d) dohlíží na termíny vyřizování podání,
 • e) dohlíží na organizační záležitosti republikového výboru.

(4) Jednatelé se v nepřítomnosti zastupují. Při sporu mezi jednateli se rozhoduje hlasováním jednatelů. Jednatelé mohou konsensem delegovat své povinnosti na další členy.

(5) Republikový výbor může jednatelům ukládat úkoly v rozsahu jejich působnosti, nebo úkolem v jejich působnosti pověřit jiného člena výboru.

Výčet odchylek

§ 4 Předsedající

(1) Předsedajícím je libovolný člen republikového výboru, který zahájí jednání nebo převezme předsedání, aniž by předsedal ve vlastní věci. Neujme-li se nikdo předsedání, je jednání povinen předsedat jednatel republikového výboru.

(2) Republikový výbor stále může vybrat předsedajícího z účastníků na základě návrhu postupu.

(3) Zasedání zahajuje jako předsedající jednatel. Pokud jednatel není na zasedání přítomen, zahájí zasedání jiný člen republikového výboru.

K § 16 JdŘ, § 20 JdŘ a § 33 JdŘ:

§ 5 Lhůty

(1) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 dní od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.

(2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 7 dní od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet kandidátů, aby mohla být funkce řádně obsazena, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.

(3) Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 3 až 14 dnů od zahájení jednání.

(4) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 24 hodin.

(5) V případě referenda může být doba na rozmyšlenou na žádost navrhovatele zkrácena na 12 hodin, ale pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni jednatelé a hrozí v případě dodržení řádné doby na rozmyšlenou nepřiměřená újma. V tomto případě se ovšem hlasování nepovažuje nikdy za řádně oznámené.

(6) Lhůty dle tohoto paragrafu lze prodloužit přijetím návrhu takového postupu.

§ 6 Zahájení jednání

(1) Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra jednání předsedající zahájí také, když

 • a) republikovému výboru nějaké rozhodnutí odkáže celostátní fórum,
 • b) republikovému výboru není předložen rozpočet nebo výsledky hospodaření ve lhůtě, kdy je mělo republikové předsednictvo nebo finanční odbor předložit,
 • c) nebylo řádně oznámeno zasedání republikového výboru do dvou měsíců a republikový výbor už 3 měsíce nezasedal,
 • d) je třeba vybrat jednatele, aby jich byl předepsaný počet, nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat, nebo
 • e) mu vedoucí orgánu předloží přijatelný návrh usnesení, pokud se má navrženým usnesením schválit dokument, který byl vyjednán s třetími stranami.

(2) Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra jednání v referendu předsedající zahájí také, když

 • a) republikovému výboru nějaké rozhodnutí odkáže celostátní fórum v referendu,
 • b) hospodář3) požádá republikový výbor o schválení výjimečného zcizení4) nebo daru cizímu subjektu podléhajícímu schválení republikovým výborem5) z rozpočtu organizační složky6), jejímž je hospodářem, nebo
 • c) mu vedoucí orgánu předloží přijatelný návrh usnesení, pokud se má navrženým usnesením schválit v referendu dokument, který byl vyjednán s třetími stranami.

(3) Vedoucím orgánu se v tomto paragrafu rozumí vedoucí odboru, garant programového bodu, předseda komise nebo předseda strany.

K § 3 JdŘ a místo § 6 JdŘ:

§ 7 Přístup na jednání

(1) Účastnit se smí

 • a) člen republikového výboru,
 • b) člen strany vykonávající funkci volenou celostátním fórem,
 • c) pověřenec komise nebo odboru,
 • d) člen strany vykonávající:
  • (1) mandát poslance nebo senátora parlamentu České republiky,
  • (2) funkci člena vlády České republiky,
  • (3) funkci prezidenta České republiky,
  • (4) mandát poslance Evropského parlamentu.
 • e) člen strany zvolený do funkce v mezinárodní organizaci pirátských stran,
 • f) osoba, s jejíž účastí republikový výbor souhlasil v mezích tohoto souhlasu.

(2) Ustanovení o působnosti orgánů se nevztahují na právo účasti. Počet účastníků a hlasujících nelze omezit.

(3) Uzavřené jednání musí být zveřejněno nejpozději týden před koncem volebního období republikového výboru.

(4) Veřejnost podle tohoto paragrafu znamená vysílače, nestanoví-li republikový výbor jinak.

Místo § 37 JdŘ:

§ 8 Svolání zasedání

(1) Zasedání republikového výboru je svoláno vyhlášením usnesení republikového výboru nebo řádným oznámením předsedy strany účastníkům, které obsahuje datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora. Platí, že zasedání svolané vyhlášením usnesení republikového výboru dle tohoto odstavce je řádně oznámené.

(2) Zasedání musí být svoláno nejméně 14 dnů před začátkem zasedání.

(3) Pořad zasedání musí být účastníkům řádně oznámen nejméně 7 dnů před začátkem zasedání.

K § 36 JdŘ:

§ 9 Hlasování na Internetu

(1) Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu
(mimo rozhodující hlasování)
24 hodin
Rozhodující hlasování 96 hodin

(2) Pokud má hlasovací systém více než 1 kolo a neurčuje, jak se má doba pro hlasování mezi kola rozložit, tak se doba pro hlasování rozloží mezi kola hlasování rovným dílem.

Místo § 17 JdŘ:

§ 10 Rozhodující hlasování při usnášení

(1) V rozhodujícím hlasování republikový výbor vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení některého návrhu usnesení ve znění po skončení rozpravy,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení, i když předsedající takový návrh postupu nezaznamenal,
 • c) schválení některého návrhu usnesení ve znění, ve kterém předsedající návrh poprvé zaznamenal, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá,
 • d) předložení rozhodnutí celostátnímu fóru k projednání, požádání celostátního fóra o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá,
 • e) odročení na jiný čas, nebo jiný návrh postupu, který předsedající zaznamenal.

(2) Pokud republikový výbor v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.

Místo § 29 JdŘ:

§ 11 Rozhodující hlasování při referendu

(1) V rozhodujícím hlasování republikový výbor vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
 • c) požádání celostátního fóra o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu,
 • d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání republikového výboru.

(2) Pokud republikový výbor v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.

Související

Sovisející programové body

Související předpisy

Legislativní informace

Tímto předpisem vykonává výbor svou pravomoc dle čl.6(1) Stanov:

Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů.

Republikový výbor tento předpis schválilo jako svůj nový jednacího řádu dne X.Y. 2014. Nahradilo tak starý svůj starý jednací řád.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.