• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Utajované hlasování republikového výboru

orgán:
Rozhodčí komise
značka:
KK 2/2014
účastníci:
Republikový výbor, Jiří Kadeřávek, Michael Polák, Dominika P. Michailidu, Bc. Stanislav Štipl, Helena Jarolímková, Jan Hotárek, Jiří Rezek, Jiří Kadeřávek sen., Ing. Petr Třešňák, Mgr. Martin Kučera, Bc. František Navrkal, Lenka Kozlová, Ing. Petr Kopečný, libor_spacek, Bc. Zdeněk Štěpánek, Ondřej Kallasch, Milan Moravec, Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D., Adam Zábranský
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
podáno:
2014-02-24
stav:
řízení před rozhodčí komisí
oblast:
rozhodování volených orgánů

Dne 13. 2. 2014 kontrolní komise zahájila šetření pro podezření z porušení stanov a vyzvala republikový výbor k zaslání odůvodněného stanoviska do 20. 2. 2014.

Účastník řízení prostřednictvím svého předsedajícího podal vyjádření dne 13. 2. 2014. S tímto vyjádřením podal námitku podjatosti zpravodaje Jakuba Michálka. Kontrolní komise dne 16. 2. 2014 opatřením o námitce podjatosti rozhodla tak, že zpravodaj není vyloučen z projednávání věci.

Kontrolní komise nejprve vyjasnila právní stránku věci stanoviskem ze dne 25. 2. 2014, kde dospěla k následujícím právním závěrům:

Možnost tajného hlasování dostává volený orgán pro případ, že jeho rozhodnutí může vůči straně vyvolat reakci, která by ohrozila konkrétní osoby pronásledováním (např. trestním stíháním). Strana tímto opatřením chrání zejména členy svých volených orgánů. Volený orgán však musí přesvědčivě zdůvodnit možné ohrožení členů strany, které by v konkrétním případě způsobilo vyznačení jmen hlasujících. Nestačí vágní zdůvodnění, které nelze ověřit, přezkoumat ani prokázat.
Pokud chce volený orgán hlasovat tajně, musí při usnášení o tajnosti hlasování dostatečně určitě uvést důvody a okolnosti, které hrozbu dokládají, jakož i označit konkrétní politiku strany, o kterou v rozhodnutí jde. Za ohrožení nelze považovat vyhýbání se vnitrostranické politické odpovědnosti za svůj hlas při přijímání rozhodnutí či pouze obavu ze zhoršení vztahů mezi členy uvnitř strany. Ve sporných případech je na rozhodčí komisi, aby posoudila, zda bylo hlasování utajeno oprávněně.

Zpravodaj pokračoval v šetření a vyzval členy republikového výboru, kteří napadené usnesení schválili, aby podali vysvětlení k několika otázkám, které se týkají podmínek vydání napadeného usnesení. Na základě podaných vyjádření kontrolní komise zjistila, že nebyly dány objektivně dány důvody pro tajné hlasování. Z toho důvodu kontrolní komise podala dne 26. 2. 2014 stížnost ve veřejném zájmu. Účastníkům řízení byla stanovena lhůta pro odpověď na stížnost 5. 3. 2014. Po uplynutí této lhůty byla věc předána rozhodčí komisi s návrhem na rozhodnutí a na smír.


© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.