• @cen_rk has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Obecně o organizační struktuře

Organizační struktura České pirátské strany se zakládá na moci, která pochází z členů České pirátské strany, a je propůjčena orgánům strany a organizačním jednotkám, protože se to považuje za hospodárné. Orgány strany se navzájem kontrolují pomocí soustavy brzd a protivah, aby žádný z nich neuchopil veškerou moc a nepočínal si despoticky; koncepce dělby moci pochází z díla Montesquiueho a za její nejzdařilejší projev se považuje ústava Spojených států amerických.

Česká pirátská strana má jednak ústřední orgány, jednak hierarchicky uspořádané organizační jednotky, kterými jsou oblastní sdružení krajská a místní. Orgány strany smí zasahovat do činnosti organizačních jednotek pouze v případech, kdy to předpisy dovolují. Je tak zajištěno, že k takovému zásahu musí svolit samy organizační jednotky, protože se podílejí jak na činnosti republikového výboru, tak na činnosti celostátního fóra. Naopak samotná možnost úpravy zaručuje, že se jednotka řídí politikou strany, kterou od strany očekávají voliči.

Ústřední orgány

Organizační struktura Pirátské strany

Za ústřední orgány se považují orgány společné pro celou stranu. Rozdělují se na tři oddělené moci: moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní, které se navzájem kontrolují, a každá z nich je přímo volena členskou základnou (zpravidla celostátním fórem). Při selhání může celostátní fórum zvoleného odvolat.

Kromě dělby moci se používá také členění podle způsobu odpovědnosti a pravomoci — rozeznává se moc politická a moc úřední. Moc politickou charakterizuje volnost v rozhodování (nikdo nenutí republikový výbor, aby přijal některý předpis, rovněž předsednictvo a komise), zatímco moc úřední ve většině případů postupovat musí, protože jinak by ohrozila stabilitu strany nebo porušila základní práva členů (například kontrolní komise nesmí věc nevyšetřit, pokud není podání zjevně neopodstatněné, a rozhodčí komise nesmí upřít rozhodnutí, mediální odbor sám nevymýšlí politiku strany, pouze ji prezentuje); moc úřední tvoří především odbory, které poskytují servis ostatním orgánům a členům strany, a rozhodčí a kontrolní komise, což jsou dva přezkumné orgány zaručující soudní ochranu právům členů a rozhodující spory ve straně.

 • Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany a tudíž suverénem; celostátní fórum představuje jednotu všech členů strany. Jakýkoliv jiný orgán nebo člena může odvolat či zrušit, pokud tak učiní podle předpisů, které samo přijalo, zejména jednacího řádu. Samotný název orgán vlastně nevyhovuje, protože celostátní fórum není orgánem, nýbrž celým tělem.
 • Republikový výbor je zákonodárným orgánem, což znamená, že přesněji formuluje pravomoci jednotlivých orgánů, které jsou ve vůli celostátního fóra vyjádřeny jen matně, aby byly dostatečně pružné. Znamená to, že republikový výbor přijímá statuty ostatních orgánů, ale přijímá rovněž celkové programové dokumenty, schvaluje financování atd. Republikovému výboru předkládají svoje návrhy vedoucí odborů a komise ke schválení a republikový výbor má některé zvláštní pravomoci, např. může udělit výjimku již vyloučenému členovi, aby mohl znovu vstoupit do České pirátské strany.
 • Republikové předsednictvo je výkonným a statutárním orgánem. Republikovému předsednictvu připadají všechna důležitá rozhodnutí „praktické“ politiky. Předsednictvu předsedá předseda, který vede stranu a společně s dalšími strany ji zastupuje v médiích. Předsednictvo dále plní všechny důležité úkoly, ke kterým poskytují odbory správu, například podepisuje významné smlouvy atd.
 • Komise jsou orgány, jejichž členové jsou si zásadně rovni a fungují jako kolektiv. Přesto netvoří komise homogenní skupinu: některé komise mají spíše ceremoniální charakter pro účely celostátního fóra (volební komise), některé patří k výkonné moci (programové komise) a některé patří k přezkumným orgánům (kontrolní a rozhodčí komise). Nadto jsou tyto podskupiny zřízeny podle jiného předpisu: přezkumné přímo ze stanov, programové podle zřízení komisí a odborů a volební podle jednacího řádu celostátního fóra.
 • Odbory jsou orgány, které vede jedna osoba. Spravují záležitosti strany a poskytují podporu předsednictvu a komisím, prostě politickým orgánům k plnění jejich povinností.

Organizační jednotky

Organizační jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci (čl. 6(2) St).

 • Krajské sdružení
  • Krajské fórum
  • Krajské předsednictvo
  • Krajská volební komise
 • Místní sdružení
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/organizace.txt · Poslední úprava: 24.11.2011 00:29 autor: Jakub Michalek