• @pak_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád krajského fóra Pardubického kraje

původce:
Krajské fórum Pardubický kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
PaK-JdŘ
zásadní:
ne

1. Vycházíme z Jednacího řádu celostátního fóra.

 • 1.1. Pro jednání krajského fóra Pardubického kraje se přiměřeně použijí ustanovení Jednacího řádu celostátního fóra (dále jen JdŘ) vyjma neaplikovatelných ustanovení a níže předepsaných odchylek.
 • 1.2. Celostátními pojmy v JdŘ se zde myslí analogické krajské:
  • 1.2.1. celostátní fórum – krajské fórum (dále jen KF),
  • 1.2.2. člen strany – člen krajského sdružení (dále jen člen KS),
  • 1.2.3. republikové předsednictvo – předsednictvo krajského sdružení (dále jen PKS),
  • 1.2.4. člen republikového předsednictva – člen PKS, atp.

2. Platnost pro místní fóra

 • 2.1. Místní fóra v Pardubickém kraji mohou tento řád přejmout a řídit se jím analogicky ke krajskému fóru.

3. Jednání a hlasování

 • 3.1. místo § 2(2) JdŘ: Předsedajícím je pověřený člen PKS, jiný člen KS pověřený členem PKS nebo stanovený návrhem postupu.
 • 3.2. místo § 5: Skupinou členů je jen taková skupina, která čítá alespoň jedné desetiny nebo dvou odmocnin ze všech členů KS.
 • 3.3. místo § 47: Řádným oznámením se rozumí e-mailová zpráva na adresu @pirati.cz všech členů KS nebo hromadná soukromá zpráva všem členům KS na Pirátském fóru. Doporučuje se též využít interní komunikační kanály.
 • 3.4. místo § 15(1): Jednání zahájí předsedající tehdy, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží člen PKS nebo skupina členů KS. Zahájení jednání bezodkladně řádně oznámí členům KS.
 • 3.5. místo § 16(2): Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 dnů od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.
 • 3.6. místo § 16(3): Doba na rozmyšlenou činí minimálně 24 hodin.
 • 3.7. místo § 17: V rozhodujícím hlasování KF vybere jednu z následujících možností:
  • a) schválení některého návrhu usnesení ve znění po skončení rozpravy,
  • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení,
  • c) odkázání PKS nebo jiný návrh postupu, který předsedající zaznamenal.
 • 3.8. místo § 27: Jednání v referendu zahájí a členům KS bezodkladně řádně oznámí předsedající jen na žádost, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží:
  • a) skupina členů, která podpořila členský podnět (3.9), u něhož bylo od počátku získávání podpory výslovně napsané , že může být projednán v referendu,
  • b) PKS, pokud se má navrženým usnesením schválit dokument, který byl vyjednán s třetími stranami.
 • 3.9. místo § 34: Každý člen KS může podat návrh na zahájení jednání KF tzv. členským podnětem ve vyhrazené sekci na internetovém fóru.
  • a) Členové KS musí mít možnost projevit souhlas i nesouhlas s členským podnětem pomocí ankety. Návrh může sbírat potřebnou podporu maximálně 3 měsíce od podání členského podnětu.
  • b) Podnět, který získá podporu skupiny členů, podá jeho navrhovatel předsedajícímu k zahájení jednání 3.4. K podnětům, ke kterým více členů projeví nesouhlas než souhlas, se nepřihlíží.
 • 3.10. místo § 36: Pro hlasování na internetu platí, že
  • a) všeobecná shoda na návrhu postupu může být popřena námitkou jakéhokoliv člena KS během 24 hodin po podání návrhu,
  • b) hlasování o návrhu postupu mimo rozhodující hlasování musí být řádně oznámeno bezodkladně po jeho zahájení a trvá 24 hodin,
  • c) rozhodující hlasování musí být řádně oznámeno bezodkladně po jeho zahájení a trvá 72 hodin.

4. Zasedání – schůze

 • 4.1. místo § 37: Zasedání KF svolá předseda KS nebo jím pověřený člen PKS řádným oznámením všem členům KS, které obsahuje datum, čas a místo konání a organizátora zasedání nejméně 7 dnů před jeho začátkem.
 • 4.2. místo § 33: Návrh bodu zasedání může na pořad zařadit skupina členů KS nebo člen PKS. Pořad zasedání řádně oznámí předseda KS nebo jím pověřený člen PKS nejméně 3 dny před jeho začátkem.
 • 4.3. Tečka na konci §38 (1) (Pro přístup na místo zasedání se musí osoba podepsat do listiny přítomných. Za přítomného se považuje každý, kdo je fyzicky přítomen, je-li zapsán v listině přítomných.) se nahrazuje čárkou a přidává se text: „nebo je připojený vzdáleně, prostřednictvím komunikačního systému strany umožňujícího ověření totožnosti a je zapsán do listiny přítomných předsedajícím.“

5. Volby

 • 5.1. doplňuje se § 19 e): probíhá volba celostátního fóra, do níž může KF nominovat kandidáta (§ 21 a) JdŘ) a skupina členů předloží návrh na nominaci takového kandidáta.
 • 5.2. místo § 20(2): Lhůta pro navrhování kandidátů činí minimálně 7 dnů od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet přijatelných kandidátů, aby mohl být orgán řádně obsazen, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dnů, a to i opakovaně.
 • 5.3. místo § 20(4): Doba na rozmyšlenou činí minimálně 24 hodin.
 • 5.4. místo § 21: Přihlášený kandidát, který splňuje předpoklady pro výkon funkce, se považuje za řádně nominovaného, není-li stanoveno jinak tímto řádem nebo návrhem postupu. Volí-li se po skupinách (typicky primární volby), nezvolení kandidáti jsou automaticky řádně nominováni do voleb všech dalších skupin, pokud to výslovně neodmítnou.
 • 5.5. místo § 25: Pokud se některá funkce uvolní, ostatní členové orgánu s výjimkou předsedy KS se posouvají na nejbližší vyšší volné místo. Na volné místo vypíše předsedající doplňující volbu, nestanoví-li KF svým usnesením jinak. Doplněný člen vstupuje do funkce jen na zbývající část volebního období.
 • 5.6. místo § 45:
  • 5.6.1. KF si vyhrazuje do své působnosti:
   • a) primární volby k sestavení kandidátní listiny do voleb do zastupitelstva kraje,
   • b) schválení volebního programu včetně povolební strategie a kodexu kandidáta ve volbách do zastupitelstva kraje,
   • c) schválení koaliční smlouvy o účasti České pirátské strany ve vedení kraje,
   • d) primární volby k sestavení kandidátní listiny do voleb do Poslanecké sněmovny,
   • e) primární volby k sestavení kandidátní listiny do senátních voleb v obvodech na území kraje (u obvodů přesahujících hranice kraje se předpokládá společné jednání se sousedními kraji).
  • 5.6.2. Existují-li, místní fóra si na příslušném území vyhrazují do své působnosti (v opačném případě si do své působnosti vyhrazuje krajské fórum):
   • a) primární volby k sestavení kandidátní listiny do voleb do zastupitelstev obcí,
   • b) schválení volebního programu včetně povolební strategie a kodexu kandidáta ve volbách do zastupitelstev obcí,
   • c) schválení koaliční smlouvy o účasti Pirátů ve vedení obce.

Související

Řídíme se také

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/pardubicko/jdr.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 16:22 autor: vojtech.pikal