• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Důvod a způsob založení

Důvod založení

Piráti jsou politická strana, která působí v České republice. Důvodem vzniku byl pocit občanů, že v digitálním věku přicházíme stále o více práv. Místo aby Internet sloužil všeobecnému prospěchu lidí, pomalinku, tu více, tu méně zřetelně se mění v nástroj kontroly a manipulace.

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize kopírovacího monopolu tak, aby se nemohl stát záminkou pro útoky na svobodu Internetu.
hmac: : info:duvod
čl. 2 odst. 1 stanov
hmac: : info:duvod

Způsob založení

Ministerstvo vnitra Českou pirátskou stranu registrovalo dne 17.6.2009 pod číslem MV-39553-7/VS-2009 (§ 6 odst. 1 zákona o politických stranách).

Podmínky činnosti

Česká pirátská strana je jako politická strana samostatnou právnickou osobou. To znamená, že v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svoji odpovědnost. Do její činnosti může stát zasahovat pouze na základě zákona a zákonem stanoveným způsobem. Piráti hospodaří s vlastním majetkem na základě schváleného rozpočtu a za podmínek stanovených zákonem mají nárok na státní příspěvky.

Česká pirátská strana dodržuje podmínky vyplývající ze zákona o politických stranách:

Zákonný požadavek Piráti
Politická strana nesmí porušovat ústavu a zákony. Piráti odmítají porušování ústavy a zákonů, naopak prosazují nezávislý dohled nad politickými stranami a posílení veřejné kontroly. Ačkoliv některé naše akce se mohou zdát radikální, vždy klademe důraz na soulad se zákony.
Politická strana musí mít demokratické stanovy a demokraticky ustavené orgány. V České pirátské straně se uplatňuje princip dělby moci a široké bezprostřední demokracie, která se uskutečňuje přes internetové fórum. Všichni vedoucí představitelé strany jsou voleni v přímých, rovných a tajných volbách a mohou být odvolání. Členská základna má na základě členského podnětu, který získá podporu aspoň pětiny členů, možnost přezkoumat a zrušit rozhodnutí libovolného orgánu. (čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov)
Politická strana nesmí směřovat k uchopení a držení moci a potlačení rovnoprávnosti občanů. Pirátská strana prosazuje ve svém politickém programu zlepšení podmínek pro rovnou soutěž politických stran (programový bod Politické strany) a pro větší zapojení občanů (programový bod Přímá demokracie). Pirátská strana také v programu zdůrazňuje rovnoprávnost občanů (programový bod Rovnoprávnost) a bojuje všemi zákonnými prostředky proti rasismu, strachu a nejistotě ve společnosti. (čl. 2 stanov)
Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Piráti jsou rozděleni do 14 krajských sdruženích, která mohou zřizovat svá místní sdružení, která jsou jim podřízena. (čl. 7 stanov).
Ze strany a hnutí může každý svobodně vystoupit. Každý člen strany může z České pirátské strany svobodně vystoupit. Stačí vystoupení řádně oznámit předsednictvu sdružení a uvést v něm den, kdy má zaniknout členství. Zánik členství bere na vědomí příslušné předsednictvo, nestane-li se tak, republikové předsednictvo. Členství zaniká vzetím na vědomí. (čl. 3 stanov)
Politické strany nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Česká pirátská strana uznává zásadu svobodného výkonu mandátu voleným zástupcem. Představitelé zvolení za naši stranu se rozhodují podle svého vědomí a svědomí, měli by se držet programu, se kterým byli zvoleni, a měli by svá rozhodnutí být schopni obhájit (Demokratické minimum). Příslušné orgány vydávají jménem strany veřejně dostupná odborná stanoviska, která mohou zvolení představitelé využít jako doporučení (viz např. Připravované předpisy).
Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky. Piráti nemají žádné ozbrojené složky, a to ani námořní. Nejsme propojeni ani s žádnými hackerskými skupinami nebo jinými nelegálními organizacemi.

Principy činnosti

Piráti při své činnosti vycházejí ze základních programových cílů vyjádřených v čl. 2 stanov. Činnost strany se řídí také dalšími stranickými předpisy.

Při činnosti se uplatňují zejména následující zásady:

  • Piráti dělají to, co hlásají. Pirátský program má proto přímou závaznost jako stranický předpis.
  • Piráti mají průhledné hospodaření. Pirátská strana hospodaří pouze s penězi na transparentních účtech a všechny doklady publikuje na webu.
  • Piráti zapojují do rozhodování. Náš program i naše akce připravujeme tak, aby se na nich mohlo podílet co nejvíce lidé bez bariér bránících zapojení.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.