• virtual_user má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Prováděcí vyhláška k hospodaření a rozpočtům

Finanční odbor České pirátské strany stanovuje následující pravidla:

§ 1 Lhůty

 1. Propadná lhůta pro doložení transakce dokladem je 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku (§13 PraH)
 2. Lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku je 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno (§16 PraH), není-li při schválení žádosti stanoveno jinak.
 3. Lhůta pro oznámení omylu je 1 měsíc.
 4. Lhůta pro předložení rozpočtu kraje k registraci je do 28. února (§23 RoPr).

§ 2 Tvorba krajských rozpočtů

 1. Rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku.
 2. Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle návodu pro tvorbu rozpočtu.
 3. Příjmy mají povinné kapitoly:
  • Dary krajskému sdružení
  • Převod nevyčerpaných prostředků z roku …
 4. Další příjmové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.
 5. Výdaje mají tyto povinné kapitoly:
  • Rezerva předsednictva (§11 RoPr)
  • Propagace, pořádání akcí
 6. Další výdajové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.

§ 3 Úhrada cestovních náhrad

 1. Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být schválena příslušným orgánem, který člena (členy) na cestu vysílá.1)
 2. Souhlas musí obsahovat místo odjezdu a cíl cesty, případně i trasu (např. při volební kampani) a v případě použití automobilu i přibližnou délku v kilometrech.
 3. Souhlas může určit konkrétní typ dopravy, který musí být k cestě použit (např. „vlak nebo autobus“) tak, aby cesta byla co nejlevnější 2).
 4. Souhlas musí být vložen do žádosti o proplacení.
 5. Pro použití automobilu, s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut, se stanovuje částka 2,50 Kč/km.
 6. Po návratu z cesty podá příslušný hospodář 3) Žádost o proplacení, která bude obsahovat také tyto náležitosti:
  • v poli „Záměr“ se jako první slova uvede „Pracovní cesta“.
  • v poli „Doklad“ se uvede „cestovné“ při cestě autem, v ostatních případech se vloží skeny jízdenek, letenek, případně i faktur a účtenek za ubytování nebo jiné výdaje.
 7. Při použití dražší dopravy, než jaká byla schválena, se proplatí částka jen do výše schváleného druhu dopravy a je třeba doložit ceny této levnější dopravy v době cesty (např. screenshot ceníku přepravce).

§ 4 Oznamovací povinnost

 1. Oznamovací povinnost dle §10 StFO (Obecné právo posudku) se realizuje podáním žádosti o proplacení. V případě kladného posudku provede FO alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtu příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska).
 2. V žádost o proplacení se v poli „Opora v rozpočtu“ uvádí:
  • přesný název kapitoly krajského rozpočtu, nebo
  • číslo a přesný název kapitoly rozpočtu strany

§ 4a Podepisování žádostí

 1. Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v podatelně FO nové vlákno a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti.
 2. Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně FO existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.
 3. Žádosti, nepodepsané hospodářem, nebudou proplaceny.

§ 5 Doklady

 1. Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě (§1 Lhůty)
 2. Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční odbor.
 3. Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu odboru poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
 4. Doklad musí splňovat náležitosti, uvedené v Návodu pro vystavování a zasílání dokladů

§ 6 Cizí měny

 1. Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční odbor dle skutečnosti.
 2. Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance).
 3. Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.
 4. Je-li žádost doložena dokladem v cizí měně a má být proplacena v korunách, proplácí se částka v kurzu ČNB střed, platném v den vystavení dokladu, nebo v den vystavení nejstaršího dokladu, je-li dokladů více.
 5. Žádá-li hospodář o proplacení částky v jiném kurzu, je povinen doložit doklad o nákupu cizí měny (z banky, směnárny, bankomatu), na kterém je uveden nákupní kurz, jinak bude proplacena částka podle předchozího bodu.

Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

Skrýt štítek

původce:
Finanční odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
FO-HoRo
zásadní:
ne
složka:
Finanční odbor
adresát:
hospodáři organizačních jednotek

Související

Legislativní proces

1) Republikové předsednictvo předběžně schválilo některé cesty pro své členy a vedoucí orgánů.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.