• virtual_user has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Prováděcí vyhláška k hospodaření a rozpočtům

Finanční odbor České pirátské strany stanovuje následující pravidla:

§1 Lhůty

 1. Propadná lhůta pro doložení transakce dokladem je 6 týdnů od převedení peněz na ohlášku, nejpozději však do 15. ledna následujícího roku (§7(1) PraH)
 2. Lhůty pro zpětné proplacení a ohlášku je 4 týdny od podání žádosti, které bylo vyhověno (§10(3) PraH), není-li při schválení žádosti stanoveno jinak.
 3. Lhůta pro oznámení omylu je 1 měsíc (§13(2) PraH).
 4. Lhůta pro předložení rozpočtu kraje k registraci je do 28. února (§21(b) RoPr).

§2 Tvorba krajských rozpočtů

 1. Rozpočtové přebytky (deficity) na účetních střediscích krajských sdružení (výsledek hospodaření) se pro potřeby rozpočtu následujícího roku převádějí k 31.12. na fondy příslušného účetního střediska a stávají se příjmem (výdajem) krajského rozpočtu následujícího roku.
 2. Při tvorbě rozpočtu se postupuje podle návodu pro tvorbu rozpočtu.
 3. Příjmy mají povinné kapitoly:
  • Dary krajskému sdružení
  • Převod nevyčerpaných prostředků z roku …
 4. Další příjmové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.
 5. Výdaje mají tyto povinné kapitoly:
  • Rezerva předsednictva (§9 RoPr)
  • Propagace, pořádání akcí
 6. Další výdajové kapitoly jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.

§3 Úhrada cestovních náhrad

 1. Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být předem schválena příslušným orgánem, který člena (členy) na cestu vysílá.
 2. Souhlas musí obsahovat místo odjezdu a cíl cesty, případně i trasu (např. při volební kampani) a v případě použití automobilu i přibližnou délku v kilometrech.
 3. Souhlas může určit konkrétní typ dopravy, který musí být k cestě použit (např. „vlak nebo autobus“) tak, aby cesta byla co nejlevnější. (§4 PraH)
 4. Souhlas musí být příslušným orgánem vložen do podatelny Finančního odboru ještě před zahájením cesty. Stačí forma upozornění, s odkazem na hlasování (např. krajského předsednictva), nebo rozhodnutí vedoucího odboru.
 5. Pro použití automobilu, s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut, se stanovuje částka 2,50 Kč/km.
 6. Po návratu z cesty a jejím případném vyhodnocení (např. zpráva z jednaní) podá příslušný hospodář 1), nebo jím pověřená osoba, zpětnou Žádost o proplacení, která bude obsahovat také tyto náležitosti:
  • v poli „Název záměru“ se jako první slova uvede „Pracovní cesta“.
  • v poli „Doklad“ se uvede odkaz na oznámení v podatelně Finančního odboru (viz bod 4.) a kopie jízdenek, letenek, případně i faktur a účtenek za ubytování nebo jiné výdaje (pokud bylo předem schváleno jejich proplacení).

§4 Oznamovací povinnost

 1. Oznamovací povinnost dle §10 StFO (Obecné právo posudku) se realizuje podáním žádosti o proplacení. V případě kladného posudku provede FO alokaci potřebných zdrojů a jejich zablokování na účtu příslušné rozpočtové kapitoly (účetního střediska).
 2. V žádost o proplacení se v poli „Opora v rozpočtu“ uvádí:
  • přesný název kapitoly krajského rozpočtu, nebo
  • číslo a přesný název kapitoly rozpočtu strany

§4a Podepisování žádostí

 1. Žádost o proplacení se podepíše tak, že hospodář založí v podatelně FO nové vlákno a vysloví tam svůj souhlas s proplacením žádosti.
 2. Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně FO existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.
 3. Žádosti, nepodepsané hospodářem, nebudou proplaceny.

§5 Doklady

 1. Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě (§1 Lhůty)
 2. Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční odbor.
 3. Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu odboru poštou nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
 4. Doklad musí splňovat náležitosti, uvedené v Návodu pro vystavování a zasílání dokladů

§6 Cizí měny

 1. Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční odbor dle skutečnosti.
 2. Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance).
 3. Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.
 4. Je-li žádost doložena dokladem v cizí měně a má být proplacena v korunách, proplácí se částka v kurzu ČNB střed, platném v den vystavení dokladu, nebo v den vystavení nejstaršího dokladu, je-li dokladů více.
 5. Žádá-li hospodář o proplacení částky v jiném kurzu, je povinen doložit doklad o nákupu cizí měny (z banky, směnárny, bankomatu), na kterém je uveden nákupní kurz, jinak bude proplacena částka podle předchozího bodu.

Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje (§5 StFO).

Zobrazit štítky

Skrýt štítky

původce:
Finanční odbor
zkratka:
FO-HoRo
zásadní:
ne
složka:
Finanční odbor
adresát:
hospodáři organizačních jednotek

Legislativní proces

1) hospodář viz §2(4) PraH
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/spisy/4_2010.1394817673.txt.gz · Poslední úprava: 14.03.2014 17:21 autor: Petr Vileta