• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pravidla fundraisingu

Efektivní fundraising umožní Pirátské straně hlasitěji prosazovat své priority a témata ve veřejné diskusi. Vysílání našich myšlenek může být za pomocí zdrojů získaných fundraisingem výrazně zesíleno. Fundraising musí být svázán systémem pravidel, postupů a doporučení tak, aby nemohl být zneužit jako nástroj politické korupce a naopak, aby dovolil získávání zdrojů u skupin, které jsou našim myšlenkám nakloněny, nebo kterým by přinesla či přináší aplikace našich myšlenek výhody.

Institucionalizace fundraisingu v ČPS

Fundraising jako proces nemůže být náhodnou činností náhodných členů. Běžný člen ani člen žádného z orgánů ČPS neuvažuje nad událostmi ve straně a veřejnosti v kontextu fundraisingu, což je i důvodem neutěšeného stavu financí v ČPS.

Takováto optika nahlížení je bezpodmínečně nutná pro identifikaci příležitostí k fundraisingu. Téměř každé dění v ČPS a ve veřejnosti obecně může být nahlíženou optikou fundraisingu a dává možnost k oslovení patřičných skupin s žádostí o podporu politiky ČPS (kampaň). K tomu je nutné disponovat patřičnými databázemi , argumentačními postupy a manuály a mechanismy oslovování. Vše musí být připraveno a spravováno člověkem, pro kterého je fundraising v ČPS ústředním kontextem činnosti.

Vyhodnocení kampaní bude také důležitou podpůrnou složkou pro rozhodování RP a FO o využití získaných zdrojů. Činnost fundraisera tedy mj. znamená sledovat a diskutovat připravované kroky ČPS. Fundraiser by měl být pravou rukou RP, které určuje vnější vystupování ČPS vůči veřejnosti. Fundraiser by tedy měl být vybírán RP a měl by se účastnit diskusí a rozhodování v RP jako člen s poradním hlasem.

Práce s databázemi

Fundraiser by měl pracovat s databází příznivců (sponzorů - minulých, současných i potenciálních) a měl by si udržovat perfektní přehled o poskytnutých darech (čímž by sňal tuto činnost z beder FO). Znamená to, že fundraiser by měl být sběhlý v práci s databázemi (po technické i analytické stránce). Databáze mu umožní vyhodnotit a vyselektovat skupiny sponzorů vhodných k oslovení ve vztahu k právě vedené kampani.

Práce se sponzory

Na základě databází by měl fundraiser vést aktivní komunikaci se sponzory a provádět trvalý sběr dat, která jsou klíčová pro identifikaci vhodnosti sponzora pro určité kampaně.

Měl by se aktivně dotazovat sponzorů na jejich ochotu přispívat, čím je podmíněna, na co jsou ochotni přispívat. Měl by také argumentovat a vysvětlovat, k čemu může ČPS zdroje využít, jak byly zdroje využity v minulosti a k jakým vedly výsledkům (use cases).

Fundraiser by měl mít připraveny různé argumentační manuály, měl by bý připraven reagovat patřičně na argumenty odpůrců, měl by aktivně identifikovat sady argumentů pro podporu svých kampaní.

Typy kampaní

Kampaně fundraisingu lze úspěšně kategorizovat, přičemž pro každý typ kampaní lze nalézt optimální postupy a argumentační manuály, které povedou k maximalizaci získaných zdrojů.

Dlouhodobý (necílený) fundraising

Dlouhodobý fundraising získává zdroje poskytnuté na základě dlouhodobé činnosti a směrování ČPS. Typicky se jedná o kampaň vedenou mezi příznivci (voliči) ČPS a jejími členy. Dobrým způsobem zdá se býti pravidelný reporting o činnosti strany s vypíchnutím politických a mediálních úspěchů (PirateLeaks, Zákon o hazardu, PPI, aj.). Fundraiser musí vést aktivní dialog s MO a webmasterem.

Tento typ fundraisingu se v ČPS na jisté amatérské úrovni praktikuje od jejího založení a aktuálně je schopen získat cca 100.000,- Kč ročně. Potenciál je ale daleko vyšší, odhadujeme cca desetinásobný.

Cílený fundraising

Cílená kampaň je založena na identifikaci konkrétních profesních skupin a nalezení takových částí programu ČPS, které pro tyto skupiny představují výhodu. Pro tuto kampaň je třeba následně vypracovat argumentační manuál. Kampaň může být dobrou platformou pro zapojení těchto profesních skupin do politiky ČPS, pro naslouchání jejich argumentům a řešením.

Příklad: Pohostinská zařízení jsou pod stále silnějším tlakem vydavatelských lobby prezentovaných organizacemi jako OSA, Intergram aj. V programu ČPS lze snadno identifikovat body, jejichž realizace povede k odstranění tohoto nátlaku, což je dobrou platformou pro vypracování argumentačního manuálu. Pohostinská zařízení se sdružují v profesní organizaci Asociace hotelů a restaurací v ČR, se kterou lze navázat kontakt a dialog a prostřednictvím které lze oslovovat příslušná zařízení.

Událostní fundraising

Událostní typ kampaně představuje obrovskou příležitost pro získávání zdrojů. Událostní kampaň je založena na využití synergického efektu, který vznikne tím, že spojíme cílenou kampaň s některou z mediálních událostí.

Paradoxně tak lze využít i kampaní ideových protivníků pro získání zdrojů pro ČPS. Namátkou uvedeme např. kampaně OSA či BSA a jejich využití pro předložení argumentů ČPS. Je dobré vidět, že tyto kampaně jsou vedeny jednostranně a příjemce je tedy aktivně nakloněn k naslouchání názorům druhé strany.

Jiná podkategorie událostní kampaně jsou přímé politické úspěchy. Např. odmítnutí částí zákona o hazardu, který s sebou nesl i cenzuru Internetu je jistě pozitivní zprávou nejen pro všechny svobodomyslné uživatele sítě, ale také pro cizí sázkové kanceláře a tuzemské telekomunikační operátory. Ti by byli totiž pod mnohamiliónovými sankcemi nuceni implementovat technicky a finančně náročná řešení. Zde lze vypracovat mohutný seznam argumentů, proč by měli tito operátoři podporovat činnost ČPS a na základě této události dokázat, že činnost ČPS přináší praktické pozitivní výsledky a že je ČPS schopna takto politicky koordinovaně působit.

Účelový fundraising

Ochota sponzorů přispívat je někdy podmíněna přesným zacílením daru na konkrétní účel. Jedná se např. o argumentaci sponzora: „Já vám přispěju, ale chci vidět konkrétní výsledek. Co mi můžete nabídnout?“. Fundraiser by měl mít připravenu sadu účelových kampaní (na provoz serveru, na vyplácení účetní, …). Účelový fundraising je spíše doplňkem předchozích kampaní, resp. jejich možným praktickým vyústěním.

Vyhodnocování a vykazování činnosti

Vykazování činnosti a úspěchů fundraisera je samo o sobě argumentem pro sponzory. Navíc je klíčové ve vztahu k celkové činnosti ČPS. Vyhodnocování úspěšnosti je také důležitou zpětnou vazbou.

Profesionalizace pozice

Pozice fundraisera nabízí perfektní příležitost k její profesionalizaci, protože je sama o sobě založena na získávání zdrojů. Pokud bude fundraiser činnost vykonávat jako hlavní pracovní náplň, bude se jí moci věnovat s patřičnou koncentrací a systémovou úrovní. Proto navrhujeme, aby byla pozice fundraisera finančně odměňována jako podíl na získaných zdrojích.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.