• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Kodex Pirátského poslance

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů do volby do Poslanecké sněmovny. Kandidát vyplní svůj písemným souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny.

Preambule

Piráti chtějí ve sněmovně fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.

1. Závazek vůči Pirátské straně

 • 1. Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky projednat​ na jednání klubu a zavazuji se vyslechnout​ doporučení klubu a členské základny Pirátů, bude-li to možné.
 • 2. Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat proti​ usnesení celostátního fóra.
 • 3. V případě, že poslanecký klub označí nějaké hlasování za zásadní​, zavazuji se hlasovat v souladu s poslaneckým klubem​.
 • 4. Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vládě a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné pravomoci celostátního fóra​. Pro vyjádření důvěry vládě budu hlasovat, pouze pokud se na tom usnese klub nebo celostátní fórum.
 • 5. Zavazuji se setrvat​ v klubu poslanců za Piráty po celou dobu trvání mandátu.
 • 6. Nebudu “prát špinavé prádlo”​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.

2. Osobní poctivost

 • 1. Nebudu přijímat výhody, které určí poslanecký klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
 • 2. Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
 • 3. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch ani pro zvýhodnění své vlastní strany.

3. Průhlednost osobních poměrů

 • 1. Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce poslance (např. smlouvy s asistenty a poradci).
 • 2. Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání ​(včetně případného společného jmění manželů).
 • 3. Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany na jejich výzvu předložit majetkové přiznání.

4. Střet zájmů

 • 1. V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem​.
 • 2. V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
 • 3. V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím poslaneckému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
 • 4. Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém​ střetu zájmů.
 • 5. Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, advokáti, osoby blízké apod.).
 • 6. Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
 • 7. Nebudu využívat poslanecké imunity u osobních pochybení.

5. Boj s korupcí

 • 1. Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 • 2. V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

Prohlašuji, že veškeré závazky vyplývající z kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými ​žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu. To neplatí při výkonu mandátu, kde to Ústava neumožňuje, a v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině, postižitelný disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.

původce:
Republikový výbor
příslušný:
Poslanecký klub
typ:
volební, společný, kodex, sněmovní
zkratka:
KoPo
zásadní:
ne
stav:
platný
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
volby/2017/kodex.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 14:18 autor: vojtech.pikal