• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

KOALIČNÍ SMLOUVA

PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ V ROCE 2021

Preambule

Uběhlo třicet let od sametové revoluce. Svobodu a demokracii naše společnost od té doby v mnoha dílčích bojích uhájila. Při pohledu na jiné země, které s odvahou čelí budoucnosti, se však i naše země musí vydat tímto směrem a postavit se i jiným, novým výzvám. A po třiceti letech se takový okamžik přibližuje. Je to okamžik, který může změnit budoucnost naší země a zároveň vejít do historie.

Piráti a Starostové tvoří originální sílu, která vzešla zespoda, a po letech postupného růstu je zralá na takový krok. Představujeme sílu spojující dynamiku a „mladou dravost“ se zkušeností dobrých lokálních správců. Rozumíme dnešnímu světu a potřebám 21. století a zároveň chápeme i skutečné, neideologické obavy, problémy, radosti i potřeby dnešních občanů ČR.

Co přinášíme, je změna. Nechceme zbrojit na minulé války. Přitom umíme navázat na vše dobré, co z minulosti vzešlo. Stát totiž tvoříme my všichni. A naším úkolem je budovat stát, jenž umí sloužit, poskytovat bezpečí a zaručovat rovný přístup všem. Stát, který je moderní, rychlý, jednoduchý, pečující právě tak, aby to bylo příjemné a nesvazující. Stát, který je naším skutečným domovem. Stejně jako je jím vesnice či město, kde každý žijeme.

Piráti a Starostové nabízejí propojení dvou pohledů na svět, které se užitečně doplňují. Nemáme ambici splynout v jeden názorový proud či dojít ke shodě na všech tématech. Představujeme vám společnou vizi pro Českou republiku. Piráti a Starostové se vám představují jako koalice pro budoucnost.


Česká pirátská strana (dále jen „Piráti“) a hnutí Starostové a nezávislí (dále jen „STAN“),

 • s odkazem na principy české ústavní a humanistické tradice, demokratického právního státu, úcty k právům člověka a občana, otevřeného vládnutí jako služby občanům,
 • s odhodláním rozvíjet stát, kde se cítíme jako doma bezpečně a svobodně, kde jsou dostupné kvalitní vzdělání a služby, který pečuje o životní prostředí, podporuje tvořivost a podnikatelského ducha a na druhé straně nenechá nikoho padnout na dno, když zakopne, zraní se či zestárne,
 • s úsilím o to, aby do čela České republiky byly zvoleny poctivé a kompetentní osobnosti, které budou jednat s respektem, podpoří soudržnost společnosti, solidaritu a rozhodování blíže lidem,
 • se zkušeností úspěšné spolupráce na místní, regionální i celostátní úrovni,

se rozhodly spojit síly k účinnému prosazení společné vize, priorit, programových východisek a budoucího programu a tímto jako koaliční strany uzavírají koaliční smlouvu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v roce 2021 a volební období, které následuje.

Koaliční strany se závazně dohodly na následujících dokumentech, které tvoří koaliční smlouvu:

 1. Vize, priority a programová východiska koalice v příloze č. 1 koaliční smlouvy,
 2. Kodex spolupráce v příloze č. 2 koaliční smlouvy,
 3. Společné obsazení kandidátních listin v příloze č. 3 koaliční smlouvy,
 4. Finanční dohoda v příloze č. 4 koaliční smlouvy.

Koaliční smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která byla na důkaz souhlasu podepsána předsedy, místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů obou koaličních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu po schválení příslušnými orgány smluvních stran.


Příloha č. 1 ke koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN ze dne 22. 12. 2020

Programová vize

koalice Piráti a Starostové

Politika je pro nás práce pro lidi a péče o lidi. Nechceme stát, který je výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče. Chceme stát jako domov, kde se cítíme bezpečně a svobodně. Férový stát, v němž víme, že se máme kam obrátit, když potřebujeme pomoci. Stát, který se o člověka postará od jeho narození, nabídne mu kvalitní vzdělání pro 21. století a připraví prostředí pro rozvoj jeho schopností. Stát, který pečuje o životní prostředí, podporuje lidskou tvořivost a podnikatelského ducha, a na druhé straně nás nenechá padnout na dno, když zakopneme, zraníme se, zestárneme. Chceme stát, který pomůže, když to potřebujeme, ale nestrhává nás k zemi, když se chceme rozlétnout.

Pokud Piráti a Starostové ve volbách společně uspějí, zasadí se o stát, který bude rychlý v pomoci, důrazný v prosazování práva a nenápadný, když se nám povede dobře. Správu naší země chceme svěřit lidem poctivým a důvěryhodným, lidem, kteří mají zkušenosti a budou kvalitně rozhodovat ku prospěchu celé společnosti.

Priority koalice

1. Lepší fungování státu blíž občanům
Budeme prosazovat štíhlý stát, k občanům přívětivý a jim sloužící. Podporujeme samosprávy, jejich finanční nezávislost a rozhodování co nejblíže lidem. Veřejnou správu maximálně zdigitalizujeme. Zavedeme do praxe schválený zákon o právu na digitální služby a zajistíme, aby obíhala data, nikoliv občané.

2. Férové daně
Prosazujeme nižší daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší čistou mzdu. Proto podporujeme vyšší a valorizovanou slevu na poplatníka. Abychom získali peníze na nižší daně z práce, je třeba zrušit nedůvodné daňové výjimky. Cílem jsou férové daně, pochopitelné pro každého, které zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné zdravotnictví a kvalitní školství.

3. Dostupné zdravotnictví
Odstraníme nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech. Zajistíme digitalizaci zdravotnictví a zavedeme její jednotné standardy. Samozřejmostí bude zveřejňování anonymizovaných dat o českém zdravotnictví, aby se každý občan mohl podívat na dostupnost zdravotní péče.

4. Vzdělávání pro 21. století
Do vzdělávání zajistíme financování 5 % HDP a zavedeme nový, prostupný a rozmanitější systém: nové typy škol a tříd, větší možnost volby. Vzdělávací curriculum odpovídající potřebám 21. století.

5. Spravedlnost pro všechny
Budeme usilovat o spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení. Prosadíme krajskou příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. I dlužník musí dostat právo na důstojný život.

6. Ochrana naší krajiny
Podpoříme praktické kroky k ochraně klimatu, přírody a krajiny, a to i na lokální úrovni (podpora menších farem, ochrana půdy a vody). Zaměříme se na opatření v krajině podporující přirozenou retenci vody a boj s erozí.

7. Podpora podnikání a inovací
Rozhýbáme inovace ve státě na všech úrovních. Připravíme národní program pro inovace a růst přidané hodnoty podle vzorů ze zahraničí s důrazem na podporu výzkumu a vývoje a malých i středních firem. Srovnáme šance pro jejich podnikání, odstraníme zbytečné překážky a aktualizujeme zákony tak, aby řešily skutečné problémy lidí v moderní době.

8. Průhledné fungování státu
Nabízíme poctivé a kompetentní politiky, kteří zajistí přechod k transparentnímu státu. Ušetříme tak peníze ze státní kasy a zlepšíme kvalitu rozhodování. Omezíme příležitosti pro korupci dle doporučení mezinárodních expertů. Ochráníme oznamovatele korupce. Zavedeme vymahatelnost pravidel v zákoně o střetu zájmů.

Programová východiska

Vedení a řízení státu

 • Koalice Pirátů a STAN je středové a protikorupční uskupení.
 • Hlásíme se k principům české ústavní a humanistické tradice založené na demokratickém právním státě a úctě k právům člověka a občana. Chceme vládnout otevřeně, aby veřejnost vždy věděla, co děláme a proč to děláme. Naše politika slouží a bude sloužit všem lidem bez rozdílu, nikoliv jen několika vyvoleným skupinám. Ve společnosti podporujeme vzájemnou spolupráci, respekt, ohleduplnost i mezigenerační solidaritu. Za základ lidského soužití považujeme rodinu, okruh blízkých, komunitu a obec.
 • Všechny naše návrhy vždy zakládáme na průkazných faktech i expertizách a vycházejí z reálných potřeb občanů či firem. Tyto principy přeneseme i do vedení státu, který bude konečně pro občany oporou a partnerem, nikoliv nepřítelem.
 • Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které nemají střet zájmů a zvládnou hájit zájmy ČR v Evropě i ve světě. Pro nepolitické odborné funkce podporujeme transparentní výběrová řízení.
 • Prosazujeme štíhlý, ale silný stát zejména v oblastech, kde je nezastupitelný, a vedle toho silnou a finančně nezávislou roli samospráv. Vrátíme rozhodování blíže k lidem – místní občané a jimi volení politici vědí lépe než ministerstva, co jejich obec či kraj potřebuje.
 • Stát musí mít jednotnou, ucelenou a dlouhodobou strategii, která vychází z širší politické shody. Strategie se má promítat napříč ministerstvy i odrážet do jejich vnitřního chodu. Chceme moderní flexibilní veřejnou správu, kterou budou řídit kompetentní lidé a jejíž součástí budou zkušené analytické týmy.
 • Zařídíme, aby občané jedním kliknutím na internetu zjistili plnění vládního programu a jak efektivně jsou vynakládány peníze daňových poplatníků. Přínos velkých staveb bude posuzován metodou analýzy nákladů a přínosů (CBA). Velikost přínosu bude rozhodovat o prioritě realizace.
 • Provedeme analýzu a revizi veřejných agend s cílem omezit byrokracii, zjednodušit stávající model, zrušit zbytné nebo málo efektivní agendy a v návaznosti na to snížit počet úředníků ve státní službě.
 • Politici mají v zájmu země spolupracovat a důstojně ji reprezentovat – usilujeme proto o vysokou úrovneň politické kultury a slušnosti. Budeme zohledňovat návrhy opozice, účastnit se jednání sněmovny a interpelací. Zároveň prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit pouze na vedení resortu.

Finance a průhledné hospodaření

 • Prosazujeme nízké daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší čistou mzdu. Proto podporujeme daňová opatření snižující náklady na práci, např. valorizovanou slevu na poplatníka.
 • Chceme spravedlivější rozložení daňové zátěže. Nízké zdanění práce musí být doprovázeno zlepšováním prostředí pro podnikatele a živnostníky, odbouráváním byrokracie a zjednodušováním systému. Stát nesmí aktivním občanům házet klacky pod nohy. Zasadíme se i o návrat lidí tvrdě postihovaných exekucemi z šedé zóny do legální ekonomiky. Podpoříme zvýšení motivace pro reinvestici zisků v Česku.
 • Abychom získali peníze na nízké daně z práce, je třeba odstranit nedůvodné daňové výjimky a postavit se proti nelegálním praktikám v oblasti daňové optimalizace. Preferujeme nepřímé daně. Cílem je přehledný, jednoduchý a srozumitelný daňový systém, který každý pochopí, a který zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné zdravotnictví a kvalitní školství.
 • Finance státu musí být dlouhodobě rozpočtově udržitelné, zadlužení je přijatelné pouze v krizi a při půjčkách na investice s vysokou návratností. Nepřipustíme, aby byla koronakrize zneužita k zadlužování našich dětí tempem půl bilionu za rok. Zvážíme zavedení víceletého financování, aby financované instituce nežily v nejistotě.
 • Podporujeme postupný přechod k transparentnímu státu, zejména rozklikávací rozpočet, povinné použití analýz nákladů a výnosů u velkých projektů, audity hospodárnosti výdajů, širší použití hromadných nákupů a propojení výsledků akcí s rozpočtovými daty. Navážeme na vlastnickou politiku státu a zprůhledníme firmy většinově ovládané státem.
 • Na pozastavení EET navážeme jeho zrušením pro řemeslníky a drobné podnikatele (3. a 4. vlna).
 • Posílíme kapacity Nejvyššího kontrolního úřadu, rozšíříme jeho působnost a zavedeme koordinaci kontrol.
 • Dopředu připravíme finanční programy pro budoucí krizové situace, připravíme jasná pravidla pro výjimečné kompenzační programy, které budou vybudovány pro potřeby státu, obcí, firem i domácností a budou spustitelné ze dne na den.
 • Podporujeme maximální zjednodušení administrativy v daňové oblasti, včetně zavedení jednotného inkasního místa.

Zdravotnictví a zvládnutí epidemie

 • Zlepšíme připravenost země na další vývoj epidemie koronaviru a případné jiné budoucí krize. V zájmu ochrany zdraví našich občanů budeme na všech opatřeních spolupracovat s experty a samosprávami i zveřejňovat data, aby byli lidé plně informováni. Nastavíme předvídatelný právní rámec, kde budou významná omezení práv občanů vždy pod kontrolou sněmovny a budou k nim stanovená jasná pravidla pro kompenzace. Zlepšíme řízení hygien a cílení opatření.
 • Zavedeme jednotné standardy elektronizace ve zdravotnictví, které umožní sdílení dat mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. Tím se zrychlí předávání informací mezi lékaři, což zvýší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty. Citlivé údaje se budou sdílet pouze se souhlasem pacienta a za přísných podmínek zajišťujících ochranu dat.
 • Samozřejmostí bude zveřejňování anonymizovaných dat o českém zdravotnictví, aby měl každý občan přehled o dostupnosti a kvalitě zdravotní péče. Zmírníme nerovnost v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech, zejména té specializované.
 • Zlepšíme vzdělávací a pracovní podmínky pro lékaře, aby neodcházeli z oboru nebo do zahraničí.
 • Zasadíme se o reformu služeb v oblasti návykového chování a racionalizaci politiky v této oblasti.
 • Předložíme návrhy k legalizaci a zdanění konopí a dostupnosti vhodných lékových forem konopí pro léčbu.
 • Prevence je nejlepší léčba. Budeme občany pozitivně motivovat, aby dbali o své zdraví, docházeli na preventivní prohlídky a věděli, jak nemocem nejlépe předcházet.
 • Zasadíme se o dodržování a lepší vymahatelnost práv pacientů ve zdravotnických zařízeních.
 • Posílíme pravomoci praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, dětských stomatologů. Posílíme jejich těsnější zapojení do diagnostických, léčebných a preventivních procesů.
 • Zavedeme rovné podmínky pro financování zdravotnických zařízení podobného typu, tedy odstraníme stávající nerovnost ve financování výkonů a služeb pro zdravotnická zařízení stejného typu, která vykonávají srovnatelné zdravotní výkony. Regulaci musí provést ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami.
 • Odstraníme nerovnost mezi poskytovateli zdravotní péče – i soukromá zařízení musí mít reálnou možnost zařazení do systému. Posílíme dostupnost lékařské péče v regionech.
 • Sjednotíme podmínky a úhrady pro všechny typy zdravotnických zařízení bez ohledu na právní subjektivitu vlastníka, definujeme standardní poskytování zdravotních služeb a budeme pružně reagovat na vyvíjející se potřeby ve zdravotnictví, zejména pak v době epidemie či pandemie, a to včasnými zásahy do úhradových vyhlášek pro získání jistoty poskytovatelů zdravotních služeb.

Školství, věda a sport

 • Zvýšíme a udržíme výdaje na vzdělávání nad 5 % HDP.
 • Modernizujeme obsah vzdělávání, aby lépe připravil studenty pro budoucí život.
 • Posílíme rozmanitost a prostupnost vzdělávacího systému, a tím rozšíříme i možnost volby pro žáky a studenty. Zavedeme zcela nový systémový přístup kariérního poradenství.
 • Podpoříme rozvoj kvality škol a přenos dobré praxe mezi nimi. Školy budou v žácích hledat talent a rozvíjet ho.
 • Snížíme administrativní zátěž na školách, aby místo záplavy byrokracie měly více času na svou hlavní funkci.
 • Podporujeme stabilní a transparentní financování výzkumných institucí s důrazem na kvalitu v hodnocení výzkumu.
 • Chceme pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu za podmínky zvyšování podílu investic soukromého sektoru.
 • Podpora sportovních klubů bude transparentní a přímá a půjde přednostně na sport mládeže ve volném čase.

Spravedlnost a boj proti korupci

 • Prosadíme krajskou příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. Zastavíme 200 000 nezákonných exekucí. Chceme navrátit lidi v exekucích zpátky do běžného života a legální ekonomiky. Pro každého člověka musí být výhodnější oficiálně pracovat, než brát zakázky načerno kvůli obavám ze zabavení příjmu. Nikomu nesmí být zabavovány finance na zajištění základních životních potřeb.
 • Omezíme příležitosti pro korupci v územním plánování, veřejných zakázkách, fungování úřadů a v lobbingu. Ochráníme oznamovatele korupce. Realizujeme doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy GRECO. Zavedeme skutečnou vymahatelnost omezení plynoucích pro politiky ze zákona o střetu zájmů.
 • Ctíme nezávislost soudů. Zřídíme radu pro soudnictví a zjednodušíme soudní soustavu.
 • Pro vedoucí státní zástupce zavedeme funkční období a výběrová řízení. Ve spolupráci se státními zástupci zefektivníme prevenci hospodářské kriminality.
 • Uplatníme odpovědnost za justiční excesy.
 • Usilujeme o rovnoprávnost občanů. Podpoříme opatření ke snížení bezdůvodných rozdílů v příjmech mužů a žen.
 • Podpoříme rovnoprávné sňatky pro osoby stejného pohlaví.1)
 • Usnadníme veřejnosti přístup k datům o justici. Zavedeme elektronický soudní spis s nahlížením na dálku a standardy kvality, občané tak budou moci nahlížet do spisů z domova, jednání se zrychlí a ušetří se peníze za poštu.
 • Usilujeme o nižší recidivu pachatelů trestné činnosti a náklady vězeňství. Základem bude spravedlivější nastavení druhu i délky trestů a větší důraz na přípravu vězňů na plnohodnotný a řádný život po opuštění věznice.

Klima a životní prostředí

 • Chceme chránit budoucnost našich dětí, a proto prosadíme účinná opatření na zmírnění dopadů změny klimatu, která se projevuje extrémními výkyvy počasí, požáry, suchem, bleskovými povodněmi a rozsáhlým vymíráním rostlinných a živočišných druhů. Budeme usilovat o naplňování klimatických cílů EU a Pařížské dohody, zejména rychlé ukončení provozu uhelných elektráren. Prověříme možnost zavedení uhlíkové a ekologické daně a ukončení neperspektivních fosilních dotací. Zaměříme se na adaptační opatření ve vztahu ke změnám klimatu.
 • Posílíme roli Ministerstva životního prostředí v zemědělství, čímž zlepšíme ochranu vody, půdy, lesa, klimatu i biodiverzity. Ministerstvo životního prostředí bude spolutvůrcem zemědělské dotační politiky.
 • Prosazujeme účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona i podle lesního, vodního a dalších složkových zákonů.
 • Podpoříme opatření vedoucí k přirozenému zadržování vody v krajině, opatření snižující erozi půdy a vytvářející podmínky pro rozmanitou faunu i flóru.
 • Budeme pozorně sledovat vliv kvality životního prostředí na lidské zdraví, například dopady stavu ovzduší. Prosadíme naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj ČR a budeme usilovat o dlouhodobé naplňování globálních 17 cílů udržitelného rozvoje. Podpoříme také projekt Zelená města.
 • Budeme předcházet vzniku odpadů – nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne. Prosadíme principy oběhového hospodářství. Prosadíme lepší využití druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty) a bioodpadů. Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách.

Zemědělství a krajina

 • Základním cílem zemědělství musí být dlouhodobá udržitelná produkce zdravých potravin.
 • Předpokladem pro to je zdravá krajina a živá půda s dostatkem organické hmoty, půda neohrožená erozí.
 • Z toho důvodu podpoříme formou zemědělských dotací ekologické zemědělství, výrazněji podpoříme rodinné farmy a všechna opatření na ochranu půdy.
 • Podpoříme protierozní pásy, výsadby stromů, keřů, alejí, biokoridorů, protierozní agrotechniku. Podpoříme zadržování vody v půdě a krajině podporou úprav meliorací na zvýšení hladiny vody v půdním horizontu. Podpoříme zvýšení kvality půdy podporou pěstování meziplodin a organického hnojení.
 • Snížíme byrokratickou zátěž v zemědělství a změníme kurz od kontrol k poradenství.
 • Nepodpoříme pěstování plodin pro výrobu pohonných hmot a pro výrobu bioplynu.
 • Výrazně podpoříme prodej místní zemědělské produkce – prodej ze dvora, na trzích. Podpoříme dodávky lokální a bio produkce do veřejného stravování. Veškerá dotační opatření sladíme se strategií EU „Od vidlí na vidličku“ – s podporou ekologického zemědělství, podporou lokálních distribučních řetězců, ochranou půdy a zlepšením vodního režimu krajiny.
 • Tváří v tvář ochromující kůrovcové kalamitě v hospodářských lesích zajistíme, aby státní a vojenské lesy byly příkladem transparentního a udržitelného hospodaření v lesích. A to důsledným zaměřením se na zadržování vody v lesích, podporou mimoprodukčních funkcí lesa, přechodem na víceleté porosty s výrazným podílem melioračních a listnatých dřevin. Cílem je zvýraznění funkce lesa jako zásobárny vody a adaptace lesního hospodaření a skladby porostů na zvyšování průměrné teploty.

Místní rozvoj a podpora regionů

 • Připravíme novou strategii pro rozvoj venkova, místních veřejných služeb i pracovních příležitostí, aby se tady všem lidem dobře žilo a mladí neměli důvod odcházet. Blízkost samosprávy občanům považujeme za důkaz vysoké úrovně místní demokracie, chceme ji proto zachovat.
 • Budeme prosazovat přesun kompetencí z centra směrem k samosprávám. Vybrané centrální státní úřady přestěhujeme do regionů. Část dotací nahradíme navýšením podílu obcí na vybraných daních. Budeme více podporovat dobrovolné sdílení zdrojů mezi obcemi za účelem optimalizaci systému. Prověříme evropské i národní dotační tituly, zavedeme přehlednou evidenci dotací, systém „jedna cílová potřeba, jedny kumulované veřejné zdroje, jeden poskytovatel“ a zhodnocení jejich výsledků a efektivity. Prosadíme pravidla proti střetu zájmů.
 • Zprůhledníme veřejné zakázky a rozšíříme metodickou podporu, aby bylo při výběru dodavatele jednodušší zohlednit kvalitu, zvýhodnit kratší dodavatelské řetězce a společenskou prospěšnost. Posílíme objektivitu a rychlost přezkumu veřejných zakázek. Zavedeme státní expertizu projektové dokumentace velkých a nákladných projektů před jejich případným spuštěním.
 • Opravíme stavební právo, abychom zrychlili výstavbu potřebné infrastruktury a přispěli k lepší dostupnosti bydlení. To vše při zachování adekvátní účasti veřejnosti.
 • Je třeba zajistit základní standardy veřejné infrastruktury a služeb pro všechny občany ČR, podpoříme např. rozšíření gigabitového připojení k internetu do obcí, škol a úřadů.
 • Usilujeme o zvláštní podporu transformace strukturálně postižených a hospodářsky a sociálně ohrožených regionů.
 • Konečně připravíme a přijmeme zákon o cestovním ruchu, díky kterému zůstane více peněz z cestovního ruchu přímo v regionech.

Průmysl, podnikání a inovace

 • Vytvoříme prostředí pro růst přidané hodnoty v českém hospodářství, a tím i zisků českých firem a mezd českých zaměstnanců.
 • Rozšíříme národní program pro inovace podle osvědčených vzorů ze zahraničí s důrazem na podporu malých a středních českých firem. Začínajícím i rozvíjejícím se podnikatelům usnadníme život a pomůžeme v inovačních centrech. Usilujeme o propojení soukromé, veřejné a akademické sféry i plné využití místních znalostních kapacit. Podpoříme atraktivní programy pro české absolventy v zahraničí a pomůžeme do hospodářství přilákat experty z celého světa.
 • Spustíme přípravu na přijetí EURA a budeme usilovat o vstup do ERM II.
 • Spustíme portál umožňující založit firmu za 1 den.
 • Využijeme nové příležitosti v energetice. Prosazujeme nový přístup k obnovitelným zdrojům, například komunitní energetiku, a jejich zahrnutí do energetického mixu.
 • Přezkoumáme podmínky tendru na výstavbu bloku JE Dukovany a model jeho financování, abychom ochránili státní rozpočet i peněženky občanů. Projekt nesmí dopadnout fiaskem jako dotace na obnovitelné zdroje. Zasadíme se i o to, aby vybraný dodavatel neohrozil bezpečnost naší země.
 • Budeme prosazovat efektivní implementaci Průmyslu 4.0, který přichází se zaváděním digitalizace a automatizace výroby a přinese i změny na trhu práce.

Digitalizace, efektivní veřejná správa a bezpečnost

 • V oblasti informatiky zavedeme do praxe zákon o právu na digitální službu , který dává občanům právo komunikovat s úřady a státem online. Prosadíme otevřená rozhraní a data, podpoříme software s otevřeným kódem, rozšíříme elektronický spis. Zřídíme i digitalizační agenturu. Obíhat mají data, nikoliv občané.
 • Uděláme maximum pro ochranu soukromí občanů a zabráníme neodůvodněnému šmírování jejich onlinové komunikace.
 • Poskytneme obcím lepší servis pro zajištění veřejných služeb, například v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 • Opravíme služební zákon, aby došlo k omezení vlivu politiků na státní správu a bylo konečně naplněno doporučení Evropské komise, na jehož základě legislativa původně vznikla. Přihlásíme se k jasnému závazku redukce počtu úředníků a také jejich zákonné odpovědnosti.
 • Zavedeme plně transparentní financování politických stran. Nepřipustíme omezení registru smluv či práva na informace.
 • Podpoříme korespondenční volbu a odstranění deformací volebního systému.
 • Podpoříme celostátní referendum podle zákona o obecném referendu ve sněmovně (ST 111/3) za jasně stanovených podmínek 450 000 podpisů pro sběr, nemožnost hlasovat o ústavních záležitostech, daních a mezinárodních smlouvách.
 • Podpoříme konstruktivní boj proti dezinformacím a účinnou kyberbezpečnost státu při zachování občanských svobod online.
 • Chceme lépe chránit příslušníky bezpečnostních sborů i běžné občany před možnými spory ohledně oprávněnosti a průběhu zásahů. Zvážíme povinné nahrávání represivních zákroků policie.
 • Zřídíme logistické zázemí pro krizové situace, aby se neopakovala situace, kdy stát nakupuje roušky a zdravotnický materiál v krizi prakticky jen od zahraničních firem.

Práce a sociální péče

 • Prosadíme zákon o podpoře v bydlení, abychom zvýšili dostupnost bydlení v obcích, zejména pro seniory, rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny.
 • Zasadíme se o důstojné a finančně udržitelné důchody. Principem bude navýšený a státem zaručený důchodový základ, který bude doplněn zásluhovou složkou a dobrovolným spořením. Přechod do důchodu by měl být více pozvolný, podpoříme tak pozitivní finanční motivací seniory, kteří se dobrovolně rozhodnou alespoň částečně pracovat i v důchodovém věku. Náklady, které přinese změna důchodového systému, je třeba rozprostřít solidárně mezi všechny generace.
 • Odstraníme závislost na dodavateli informačních systémů MPSV a zpřístupníme srozumitelné a přehledné informace o dávkách.
 • Podpoříme regionální dostupnost a stabilní víceleté financování sociálních služeb, dětské skupiny a kratší úvazky.
 • Podporujeme domácí i paliativní péči a spolupráci s neziskovým sektorem, transformace ústavů na komunitní zařízení či reformu psychiatrické péče.

Doprava

 • Prosadíme dlouhodobé, předvídatelné a transparentní financování a plánování výstavby silnic, železnic či další infrastruktury. Urychlíme projekty liniových staveb. Zajistíme efektivní spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy během přípravy projektů.
 • Prioritou pro nás bude napojení na systém evropské vysokorychlostní železnice. Podpoříme přípravu projektů, které zrychlí železniční spojení Prahy a krajských měst, železnice musí projít změnou pro 21.století.
 • Zasadíme se o propojenou pasportizaci veřejného majetku a zavádění inteligentních dopravních systémů řízení.
 • Zajistíme víceleté financování údržby silnic 2. a 3. třídy kraji úpravou rozpočtového určení daní.
 • Podpoříme využívání veřejné hromadné a bezmotorové dopravy pro pohyb na krátké vzdálenosti.
 • Uvolníme blokované územní rezervy určené pro výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe a umožníme tam místo toho rozvoj obcí.
 • Využijeme potenciál českého průmyslu, který plyne z členství ČR v Evropské kosmické agentuře a z plánovaného umístění sídla Agentury EU pro kosmický program do ČR.
 • Dohlédneme na větší bezpečnost v dopravě.

Kultura a podpora tvorby

 • Prosadíme navýšení financování kultury ze státního rozpočtu. Zásadně zprůhledníme dotační tituly ministerstva kultury.
 • Budeme chránit nezávislost veřejnoprávních a dalších médií. Změníme pravidla pro mediální rady, aby je nemohli zneužívat politici tvořící sněmovní většinu. Podpoříme transparentnost a občanské financování nezávislých médií v digitální éře. Zasadíme se o jejich trvale udržitelné financování.
 • Chceme podporovat novou tvorbu, proto snížíme DPH na autorskou tvorbu. Při plném respektu k právům autorů a vydavatelů přizpůsobíme autorský zákon digitální době. Zpracujeme analýzu k možnostem omezení poplatků z prázdných médií a z reprodukčních přístrojů, a to při zachování požadavků evropského práva a mezinárodních smluv na spravedlivou kompenzaci autorům. Zohledníme v autorském zákoně nálezy Ústavního soudu k povinnosti platit poplatky kolektivním správcům za přijímač bez hospodářského významu. Zprůhledníme kolektivní správu autorských děl a omezíme její uplatňování v případech, kdy o to autor nestojí.
 • Do podmínek udělení dotace či státní podpory zaneseme podmínku, aby autorské dílo vytvořené za veřejné peníze bylo přístupné občanům, školám a byznysu pod veřejnou licencí. Stane se tak po určitém čase, kdy již pro autora či vydavatele nemá podstatný komerční význam. Ve vědeckém světě již dnes dochází ke zpřístupnění vědeckých děl v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access).
 • Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.
 • Zreformujeme zákon o památkové péči a posílíme systémové příspěvky státu na péči o památky.

EU, zahraniční politika a obrana

 • Chceme se aktivně účastnit rozhodování v EU a NATO, jichž jsme a chceme být i nadále plnohodnotnými členy.
 • Zájmem Česka je integrovaná a akceschopná EU, kde bude mít Česko silný hlas a schopnost získat spojence pro prosazování společných zájmů. Zaměříme se na využití příležitosti předsednictví ČR v Radě EU.
 • EU musí posílit spolupráci v oblasti zdravotnictví a boje se zdravotními riziky, např. prostřednictvím sdílení lékařských kapacit, soběstačností v produkci zdravotnického materiálu, koordinací postupů, včetně omezení cestování z třetích zemí apod. Dlouhodobě usilujeme o demokratičtější EU, omezení byrokracie i dotací a užší spolupráci zemí EU v oblasti ochrany hranic a v rámci NATO. Podporujeme postupné zapojení ČR do Eurozóny, čímž získáme vliv na ekonomická rozhodnutí v EU, pomůžeme podnikatelům a snížíme náklady na obsluhu státního dluhu. Budeme také podporovat klimatickou politiku EU a důraz na udržitelný rozvoj na půdě EU i OSN.
 • Důsledně dohlédneme na to, aby rizikové firmy z totalitních a autoritářských států nezískaly přístup ke klíčové infrastruktuře našeho státu.
 • V zahraniční politice se orientujeme na užší mezinárodní spolupráci s podobně smýšlejícími demokratickými státy a na obchod, kulturní výměnu a mírovou spolupráci s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace, změny klimatu a dalších globálních problémů. Kvóty na počty migrantů nepodporujeme.
 • Chceme rozvíjet zahraniční politiku založenou na demokratických hodnotách, budeme chránit právní stát, podporovat disidenty, přijmeme zákon na ochranu lidských práv v zahraničí a legislativu proti obchodu s lidskými orgány. Jsme proti vykořisťování chudších zemí, klademe důraz na udržitelnost a spravedlivé pracovní podmínky.
 • Zvýšíme transparenci přípravy mezinárodních smluv, aby na prvním místě byly zájmy občanů, nikoliv korporací. Podpoříme aktualizaci zastaralých úmluv, včetně Úmluvy OSN o omamných látkách.
 • Podporujeme stabilní a předvídatelné financování obrany a pozvolné navyšování jejího rozpočtu směrem k společným cílům v NATO, a to zejména v návaznosti na přípravu smysluplných projektů posilujících bezpečnost našich obyvatel a přispívajících k rozvoji vědy a výzkumu.
 • Budeme podporovat přeshraniční spolupráci, která umožňuje společné řešení problémů sousedních obcí, krajů a regionů.

Příloha č. 2 ke koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN ze dne 22. 12. 2020

Kodex spolupráce

PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ V ROCE 2021

1. Základní principy koalice

1.1. Spolupráce v rámci koalice je založena na oboustranně výhodném rovném partnerství zohledňujícím podporu obou koaličních stran u voličů a v regionech podle dohodnutého klíče.
1.2. Koaliční strany respektují vnitřní mechanismy druhého partnera, kterými musí projít odsouhlasení některých úkonů, zejména odsouhlasení smluv příslušným orgánem strany, vnitrostranický postup výběru kandidátů na funkce, přijímání zaměstnanců atd.
1.3. Ačkoliv se tato koaliční smlouva uzavírá pouze pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 a navazující volební období, koaliční strany deklarují, že mají zájem spolupracovat na všech úrovních. Postup na těchto úrovních je však v gesci příslušných organizačních jednotek koaliční strany.

2. Koaliční rada

2.1. Nejvyšším orgánem koalice je koaliční rada, která se schází ve formátu 2 až 5 členů ve stejném počtu za každou koaliční stranu. Členy jsou zpravidla předsedové či místopředsedové stran a předsedové poslaneckých klubů, nebrání-li jejich účasti závažné důvody.
2.2. Koaliční rada rozhoduje konsenzem. Nelze-li v určité otázce konsenzu dosáhnout, zástupci koaličních stran se zavazují k vyjednávání. Rozhodnutí koaliční rady je po vyjednávání přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů koaliční rady z každé koaliční strany.
2.3. Koaliční rada může rozhodovat o společných otázkách koalice. Koaliční rada zejména:

 • 2.3.1. zřizuje pracovní týmy koalice jako jsou volební štáb, odborné týmy, programový tým, krajské volební štáby, a to zpravidla na principu sdíleného předsednictví těchto týmů, určuje jejich složení,
 • 2.3.2. pověřuje zřízené týmy či osoby plněním úkolů pro koalici,
 • 2.3.3. zmocňuje osoby k jednání na účet koalice,
 • 2.3.4. může přenést své kompetence podle koaliční smlouvy na zřízený tým, na předsedy stran, předsedy poslaneckých klubů, krajské vyjednávací týmy nebo jiné osoby,
 • 2.3.5. schvaluje název, případně logo koalice,
 • 2.3.6. schvaluje program koalice podle programových východisek v koaliční smlouvě,
 • 2.3.7. schvaluje povolební strategii koalice,
 • 2.3.8. potvrzuje kandidátní listiny obsazené koaličními stranami podle postupu dohodnutého v koaliční smlouvě,
 • 2.3.9. potvrzuje konkrétní dohodu koaličních stran o podpoře či spolupráci s jiným subjektem,
 • 2.3.10. schvaluje vzor prohlášení kandidáta obsahující prohlášení a závazky podle zákona a podle koaliční smlouvy,
 • 2.3.11. schvaluje pravidla pro dary a pro hospodaření se společnými prostředky pro volební kampaň,
 • 2.3.12. schvaluje volební zmocněnce a jejich náhradníky,
 • 2.3.13. plní další úkoly, stanoví-li tak koaliční smlouva.

2.4. Program jednání koaliční rady předkládají předsedové koaličních stran, kteří také mohou předjednávat záležitosti zařazené na program jednání koaliční rady.
2.5. Z jednání koaliční rady se pořizuje zápis závěrů a podstatných stanovisek koaličních stran, který podepisuje nejpozději na následujícím jednání koaliční strany alespoň jeden člen koaliční rady za každou koaliční stranu.
2.6. Projev vůle na koaliční radě může podle vnitřních poměrů koaliční strany vyžadovat předchozí souhlas určitého orgánu této koaliční strany. V takovém případě se tato koaliční strana zavazuje informovat druhou koaliční stranu na vyžádání, o který orgán jde a v jakém termínu se projednání věci očekává.

3. Program koalice

3.1. Koalice kandiduje se společným programem, který vychází z programových východisek uvedených v příloze č. 1 koaliční smlouvy.
3.2. Každá strana může vedle koaličního programu prosazovat své vlastní programové priority, pokud nejsou se společným programem v rozporu.
3.3. Rozhodne-li se koaliční rada vstoupit do vlády a schválí povolební koalici s účastí na vládě, nahrazují programové závazky, které jsou výsledkem vyjednávání povolební koalice, programové závazky podle této koaliční smlouvy.
3.4. Práce na společném programu budou pokračovat po podepsání této smlouvy.

4. Kandidátní listiny

4.1. Strany se dohodly, že volebními lídry koalice jsou celostátní lídři obou koaličních stran a kandidátem na předsedu vlády České republiky je celostátní lídr Pirátů.
4.2. Pirátům náleží 10 míst lídrů kandidátní listiny, STAN náleží 4 místa lídrů kandidátní listiny. Klíč rozdělení míst na kandidátní listině je uveden v příloze 3 koaliční smlouvy.
4.3. Strany nominují na kandidátní listinu důvěryhodné a kompetentní osobnosti připravené vykonávat mandát splňující formální kritéria volitelnosti stanovená právními předpisy, které souhlasí s programovým směřováním koalice a zaváží se dodržovat koaliční smlouvu.
4.4. Koaliční strany se zavazují nenavrhovat na nižší místa kandidátní listiny osobnosti se zjevným záměrem získat preferenční hlasy a změnit tak dohodnutý poměr na volitelných místech, zejména osobnosti stojící mimo struktury jedné z koaličních stran. Případné výhrady dle předchozí věty řeší před umístěním kandidáta na kandidátní listinu koaliční rada.
4.5. Kandidátní listiny budou podány k registraci v zákonem určeném termínu u jednotlivých krajských úřadů po schválení k tomu pověřenými orgány obou koaličních stran a po jejich podpisu statutárními zástupci obou koaličních stran.

5. Povinnosti kandidátů

5.1. Kandidát koalice je povinen:

 • 5.1.1. dodržovat koaliční smlouvu včetně všech jejích příloh,
 • 5.1.2. zdržet se jakékoliv výzvy, přímé či nepřímé, veřejné či osobní, ke kroužkování,
 • 5.1.3. řádně a včas odevzdat prohlášení a dokumenty nutné ke kandidatuře,
 • 5.1.4. aktivně se zapojit do volební kampaně a vystupovat v ní tak, aby nepoškozoval dobré jméno koalice a koaličních stran,
 • 5.1.5. respektovat rozhodnutí koaliční rady, volebního štábu a dalších osob a týmů oprávněných ve věcech koalice rozhodovat,
 • 5.1.6. poskytnout veškerou potřebnou součinnost k naplnění koaliční smlouvy a rozhodnutí podle ní učiněných,
 • 5.1.7. řešit případné neshody s kolegy z koaliční strany nejprve osobně.

5.2. Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení:

 • 5.2.1. bude prosazovat programová východiska koalice a volební program koalice,
 • 5.2.2. vstoupí do poslaneckého klubu strany, která ho nominovala, a během volebního období v něm setrvá s výjimkou toho, pokud bude po projednání na koaliční radě vyloučen,
 • 5.2.3. před předložením svého návrhu či hlasováním na plénu sněmovny či výboru své záměry a sporné otázky projedná na jednání svého klubu tak, aby bylo možné s předstihem organizovat práci a hlasování ve sněmovně,
 • 5.2.4. bude hlasovat v souladu s koaliční smlouvou uzavřenou mezi Piráty a STAN a v případě účasti ve vládě v souladu se smlouvou o povolební koalici na vládní úrovni, s případnou výjimkou u otázek tzv. zásadní výhrady svědomí, kde mají poslanecké kluby obvykle volné hlasování,
 • 5.2.5. bude brát práci poslance, případně člena vlády jako prioritu, a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času; z funkcí zastupitelů na obci či kraji je přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí,
 • 5.2.6. nebude přijímat výhody, které koaliční rada označí za neetické,
 • 5.2.7. učiní maximum, aby se vyvaroval střetu zájmů nebo ho vhodným způsobem ošetřil.

5.3. Koaliční strany vyvinou veškeré přiměřené úsilí, aby koaliční strany a jimi nominovaní kandidáti svým povinnostem dostáli či v případě potřeby urychleně zjednali nápravu. Pokud jde o vážný problém, může koaliční rada rozhodnout o vyškrtnutí kandidáta, snížení jeho pořadí na kandidátní listině nebo jiném opatření kompenzujícím vzniklou újmu.

6. Volební zmocněnec

6.1. Volebním zmocněncem bude určena taková osoba, která splňuje záruku nejvyšší důvěry obou koaličních stran a písemně se zaváže dodržovat koaliční smlouvu. Řídí se pokyny koaliční rady vydanými na základě této koaliční smlouvy. Pokud je vůle stran v rozporu, vyvine veškeré přiměřené úsilí k vyjasnění situace. Pokud od jedné ze stran dostane pokyn, o kterém se vzhledem k okolnostem domnívá, že by mohl být v rozporu se zájmy druhé strany, obě strany o tom neprodleně vyrozumí. Totéž platí pro určení a jednání zástupce volebního zmocněnce.
6.2. Odvolat volebního zmocněnce mohou pouze obě koaliční strany společným prohlášením. V takovém případě se funkce ujímá dříve ustanovený zástupce volebního zmocněnce a koaliční strany neprodleně ustanoví nového zástupce volebního zmocněnce podle výše uvedených pravidel. Tyto změny bez zbytečného odkladu oznámí koaliční strany společně registračnímu úřadu.
6.3. Změny na dojednané kandidátní listině jsou do podání kandidátky k registraci krajskému úřadu oprávněny provádět pouze společně zástupci obou koaličních stran. Totéž platí i pro změny na kandidátce činěné po jejím podání k registraci. Pokyny k těmto změnám jsou zmocněnci předány písemně.
6.4. Koalice se dohodla, že delegace členů okrskových volebních komisí bude ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2021 realizována prostřednictvím elektronického systému Pirátů, do kterého budou moci obě koaliční strany vložit preferované nominace členů okrskových volebních komisí.

7. Volební kampaň

7.1. Koaliční strany zřizují společný volební štáb, v jehož čele stojí hlavní manažer kampaně. Hlavní manažer řídí kampaň a odpovídá za její běh. Volební štáb rozhoduje konsenzem. Nelze-li v určité otázce konsenzu dosáhnout ani po vyjednávání, rozhoduje většina členů volebního štábu. Jednání volebního štábu se mohou s hlasem poradním účastnit další osoby (tiskový mluvčí, stratég kampaně aj.).
7.2. Kampaň bude vedena čestně a poctivě, nebudou šířeny nepravdivé či zavádějící informace. Kampaň propaguje celostátního lídry, krajské lídry a kandidáty v čele kandidátní listiny za oba subjekty a přiměřeně také kandidáty na volitelných místech na kandidátní listině i ostatní kandidáty. Kterýkoliv kandidát může vést osobní kampaň zaměřenou na svou osobu, avšak nejsou přípustné jakékoliv výzvy, přímé či nepřímé, veřejné či osobní, ke kroužkování.
7.3. Koaliční strany určí své společné odborné mluvčí (členy vládního týmu) pro jednotlivé programové oblasti, a to v dostatečném časovém předstihu s cílem představit voličům transparentně nejen priority v programových oblastech, ale i důvěryhodné celostátně známé osobnosti, schopné důstojně reprezentovat koalici.
7.4. Užívací práva k názvu, případně logu budou náležet oběma koaličním stranám v plném rozsahu.

8. Podpora jiných subjektů a vztah s nimi

8.1. Podpora této koalici je otevřená všem demokratickým politickým stranám, hnutím, dalším politickým subjektům i jednotlivcům respektujícím vládu práva a svobodu jednotlivce. Jakákoliv konkrétní dohoda o podpoře či spolupráci však musí být odsouhlasena koaliční radou. Strany této smlouvy nebudou ve volební kampani spolupracovat v jakékoli formě s KSČM a jinými nedemokratickými a extrémistickými formacemi.

9. Schvalování závazků a právní jednání navenek

9.1. Na účet koalice navenek jedná a za plnění zákonných povinností koalice zodpovídá koaliční rada, případně jí pověřená osoba.
9.2. Nesnese-li věc odkladu, můžou v jednotlivé věci ve shodě jednat celostátní lídři i bez pověření; o tom musí koaliční radu neprodleně informovat.
9.3. Ve věcech vedení volební kampaně je oprávněn na účet koalice jednat též hlavní manažer volební kampaně.
9.4. Těmito ustanoveními není dotčeno, aby za koalici či na její účet jednaly jiné osoby, stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva (např. volební zmocněnec).

10. Financování činnosti koalice

10.1. Strany povedou společnou volební kampaň, která bude financovaná ze společného rozpočtu. Finanční dohoda, která tvoří přílohu č. 4 koaliční smlouvy, upravuje

 • 10.1.1. výši vkladu a přijímání darů,
 • 10.1.2. sestavení rozpočtu kampaně,
 • 10.1.3. hospodaření se společným majetkem a jeho kontrolu,
 • 10.1.4. státní příspěvky a vzájemné kompenzace,
 • 10.1.5. rozhodný poměr Pirátů vůči STAN pro účely mechanismů v koaliční smlouvě (dále jen „rozhodný poměr“),
 • 10.1.6. přípravu zákonných výkazů.

11. Povolební postup

11.1. Koaliční strany se dohodly, že po volbách vytvoří samostatné poslanecké kluby, které budou postupovat jednotně při vyjednávání o zastoupení koaličních stran ve vedení Poslanecké sněmovny a v jejích orgánech, ve vyjednáváních o vládní koalici, v hlasováních o důvěře vládě, o státním rozpočtu a dle dohody případně o dalších důležitých zákonech v rámci společného programu.
11.2. Koaliční rada vytvoří společný vyjednávací tým. Vyjednávací tým postupuje na principu předchozí vzájemné shody a sděluje stanovisko koalice Pirátů a STAN ostatním subjektům vyjednávajícím o vládní koalici.
11.3. Vyjednávání o vládě bude probíhat podle dohodnuté povolební strategie a podle volebního programu, které schválí koaliční rada.
11.3.1. Cílem vyjednávání bude dosáhnout širokého naplnění priorit koalice a jejího volebního programu a zajistit pro tento účel co nejlepší obsazení potřebných postů ve vládě a Poslanecké sněmovně.
11.3.2. Při jmenování a odvolávání ministrů bude koalice postupovat v souladu s Ústavou. Návrh na nominaci či odvolání ministra bude ve výlučné pravomoci celostátního lídra koaliční strany, která post obsazuje podle dohodnutého klíče či jiné dohody. Návrh za koalici podá celostátní lídr navrhující koaliční strany předsedovi vlády po projednání s celostátním lídrem koaličního partnera.
11.3.3. Koaliční rada sestaví již před volbami vládní tým, ze kterého budou přednostně zvažovány vhodné nominace na funkci člena vlády za koalici, a to na základě nominací obou koaličních stran.
11.3.4. Kandidátem koalice na předsedu vlády je celostátní lídr Pirátů, kandidátem na místopředsedu vlády je celostátní lídr STAN.
11.3.5. Ve vyjednávání zohledníme roli předsedy vlády, odbornost kandidátů na ministry, význam resortů a obsazení dalších míst obsazovaných koalicí, přičemž poměr míst ministrů mezi koaličními stranami Piráti a STAN nebude méně příznivý pro STAN než 2:1.
11.4. Poslanecké kluby budou spolupracovat podle dohody předsedů poslaneckých klubů. Pokud o to kterýkoliv z nich požádá, nejméně dvakrát za pravidelný šestitýdenní cyklus schůze Poslanecké sněmovny se uskuteční společné jednání poslaneckých klubů. Poslanecké kluby budou také společně plánovat a organizovat práci, dohlížet nad plněním programu koalice a rozdělovat tisky mezi zodpovědné poslance koalice. Podrobnosti dohodnou předsedové poslaneckých klubů.
11.5. Poslanecké kluby vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se předem informovaly a nalezly shodu v otázkách jednání sněmovny, zejména při předkládání návrhů, v prvním a třetím čtení, v nominacích a volbách a při sestavování pořadu jednání.
11.6. Při obsazování vládního týmu a funkcí v Poslanecké sněmovně koaliční strany vyjdou z rozhodného poměru podle výsledku voleb a budou postupovat ve vzájemné shodě.
11.7. Pokud v důsledku preferenčních hlasů získá mandát poslance jiná koaliční strana než určuje dohodnuté pořadí na kandidátní listině, zohlední koaliční rada a celostátní lídři obou koaličních stran ve svých rozhodnutích vhodnou formu nefinanční kompenzace.
11.8. Obsazování funkcí, pracovních míst a jiných pozic, na jejichž obsazení vznikne koalici v souvislosti s výsledky voleb nárok, ať smluvní či zákonný, bude probíhat na základě dohody s přihlédnutím ke kvalifikaci, zkušenostem a jiným kvalitám kandidáta na takovou pozici, přičemž není vyloučeno ani otevřené výběrové řízení.
11.9. Koaliční strany se dohodly, že v případě volby prezidenta republiky konané během trvání koaliční smlouvy budou nejprve společně exkluzivně jednat o společném postupu a teprve pokud takový postup nepovede ke společné nominaci, budou postupovat samostatně.

12. Řešení sporů

12.1. Nastane-li mezi stranami této smlouvy spor ohledně plnění, výkladu či tvrzeného porušení této smlouvy anebo jeho hrozby, strany se zavazují, že jej budou přednostně řešit smírně, osobním jednáním zainteresovaných osob či jednáním s mediátorem, kterému obě strany důvěřují, anebo postoupením na vyšší úroveň v rámci koalice, případně celostátním lídrům koaličních stran, a vyvinou veškeré potřebné úsilí k dosažení dohody a smírnému vyřešení věci.
12.2. Nepodaří-li spor vyřešit dohodou či jednáním, má kterákoliv strana právo vyvolat smírčí řízení, a to na základě písemného návrhu na koaliční radě. Smírčího řízení se účastní tři zástupci každé smluvní strany. Výsledek smírčího řízení je pro strany závazný. Doba smírčího jednání by neměla přesáhnout 21 dní.
12.3. Podezření na nezákonné či neetické chování kandidátů a zástupců koalice bude neprodleně řešeno na základě faktů za účasti pověřených zástupců obou koaličních stran; výsledné ověřené informace budou předány oběma koaličním stranám. Koaliční strany se zavazují, že do tohoto projednání budou taková podezření u druhé koaliční strany komentovat pouze v tomto duchu.

13. Závěrečná ujednání

13.1. Koaliční smlouva se uzavírá dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v roce 2021 a volební období, které bude po těchto volbách následovat.
13.2. Koaliční strany prohlašují, že výsledek voleb nemá vliv na platnost ustanovení koaliční smlouvy a že bez ohledu na výsledky jsou připraveny tuto smlouvu plnit. Zavazují se nevydávat vyjádření, která by naplnění koaliční smlouvy mohla zpochybňovat či mařit.
13.3. Koaliční smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne účinnosti do konce 9. volebního období Poslanecké sněmovny.
13.4. Smlouvu lze vypovědět pouze z důvodu vážného porušení smlouvy zaviněného druhou smluvní stranou, k němuž neúspěšně proběhlo smírčí řízení, a to s výpovědní dobou 30 dnů od skončení tohoto smírčího řízení.
13.5. Koaliční smlouva je veřejná.


Příloha č. 3 ke koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN ze dne 22. 12. 2020

OBSAZENÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ V ROCE 2021

Piráti a STAN se dohodly na následujícím klíči pro rozložení kandidátních listin ve volebních krajích:

Hlavní město Praha
1.-2. Piráti, 3. STAN, 4.-6. Piráti, 7. STAN, 8.-10. Piráti, 11. STAN, 12.-15. Piráti a dále podle zipu

Středočeský kraj
1. STAN, 2.-3. Piráti, 4. STAN, 5.-6. Piráti, 7. STAN, 8.-9. Piráti,10. STAN a dále podle zipu

Jihočeský kraj
1. Piráti, 2. STAN, 3.-4. Piráti, 5. STAN a dále podle zipu

Plzeňský kraj
1. STAN, 2.-4. Piráti, 5. STAN a dále podle zipu

Karlovarský kraj
1. Piráti, 2. STAN a dále podle zipu

Ústecký kraj
1.-2. Piráti, 3. STAN a dále podle zipu

Liberecký kraj
1. STAN, 2. Piráti a dále podle zipu

Královéhradecký kraj
1. Piráti, 2. STAN, 3.-4. Piráti, 5. STAN a dále podle zipu

Pardubický kraj
1. Piráti, 2. STAN, 3.-4. Piráti, 5. STAN a dále podle zipu

Kraj Vysočina
1. Piráti, 2. STAN a dále podle zipu

Jihomoravský kraj
1. Piráti, 2. STAN, 3.-6. Piráti, 7. STAN, 8.-9. Piráti, 10. STAN a dále podle zipu

Olomoucký kraj
1. STAN, 2.-4. Piráti, 5. STAN a dále podle zipu

Zlínský kraj
1. Piráti, 2. STAN a dále podle zipu

Moravskoslezský kraj 1.- 3. Piráti, 4. STAN, 5.-7. Piráti, 8. STAN a dále podle zipu

Je-li uvedeno, že kandidátní listina se dále sestaví podle zipu, znamená to, že za posledním zmíněným místem z kandidátní listiny následuje kandidát druhé koaliční strany a od tohoto místa se již kandidáti obou koaličních stran střídají až do konce kandidátní listiny po jednom místě.


Příloha č. 4 ke koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN ze dne 22. 12. 2020

Finanční dohoda

PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY KONANÉ V ROCE 2021

Koaliční strany
Česká pirátská strana (dále jen „Piráti“), IČ 71339698, politická strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, a

hnutí Starostové a nezávislí (dále jen „STAN“), IČ 26673908, politické hnutí se sídlem Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1,

se dohodly na této finanční dohodě:

1. Úvodní prohlášení

1.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena koaliční smlouva k vytvoření koalice pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 (dále jen „koaliční smlouva“).
1.2. Tato finanční dohoda navazuje na koaliční smlouvu a určuje vzájemné finanční a majetkové vztahy a závazky mezi stranami koalice týkající se těchto voleb a volebního období Poslanecké sněmovny, které po nich následuje.
1.3. Finanční dohoda se uzavírá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZPS“) a zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „VolZ“) a § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o sdružení majetku.

2. Financování kampaně

2.1. Smluvní strany se zavazují na společnou volební kampaň přispět z vlastních zdrojů následujícími vklady:

 • Piráti: 33 000 000 Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) a
 • STAN: 16 000 000 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých).

2.2. Prostředky na kampaň budou sdruženy na volební účet koalice (dále jen „volební účet“) zřízený v souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky.
2.3. Koaliční strany odvedou na volební účet koalice

 • 2.3.1. první třetinu výše svých vkladů do 20 dnů od podpisu smlouvy,
 • 2.3.2. druhou třetinu do 1. května 2021 a
 • 2.3.3. třetí třetinu do 1. července 2021.

2.4. Ve financování kampaně bude zohledněna krajská úroveň, a to včetně již zasmluvněných plnění pro účely volební kampaně. Koaliční rada zřídí krajské volební štáby, které budou konsolidovat zdroje koalice specifické pro krajskou úroveň a v souladu s celostátní kampaní vést volební kampaň na krajské úrovni.
2.5. Dále se strany zavazují, že vyvinou maximální možné úsilí, aby volební kampaň byla podpořena dalšími podporujícími subjekty, soukromými dary a příspěvky v rámci pravidel a limitů stanovených právními předpisy a koaliční smlouvou. Dary na kampaň jsou přijímány v souladu s pravidly pro dárce, která schvaluje koaliční rada.
2.6. Společně získané prostředky od dárců pro koalici jsou příjmem koalice nad rámec vkladů obou stran.
2.7. Koaliční strany strany mohou nadále přijímat dary jednotlivě, pokud dárce výslovně projeví vůli darovat jednotlivé straně. Koaliční strany se však zavazují, že i takto získané dary na kampaň využijí ve prospěch koalice v souladu s touto smlouvou.

3. Hospodaření se společným majetkem

3.1. Schválení pravidel pro hospodaření se společným majetkem včetně stanovení případných jiných podmínek a omezení výdajů, než jsou uvedena v koaliční smlouvě, je v působnosti koaliční rady.
3.2. Vzhledem k tomu, že koalice nemá právní osobnost, stranou příslušných závazkových vztahů musí být jedna ze stran, nebo jimi zřízená právnická osoba. U závazku učiněného na společný účet se uvede údaj o koalici.
3.3. Volební účet zřídí Piráti do 10 dnů od účinnosti koaliční smlouvy. S prostředky na volebním účtu se nakládá podle koaliční smlouvy, rozhodnutí koaliční rady a volebního štábu koalice.
3.4. Rozpočet a financování kampaně bude maximálně transparentní, dárcovské smlouvy s přispěvateli na kampaň i smlouvy na výdaje v kampani budou zveřejněny, nebrání-li tomu zákonná překážka.
3.5. Rozpočet kampaně je koncipován jako vyrovnaný. Rozpočet se základním rozpisem položek kampaně podléhá souhlasu volebního štábu.
3.6. V hospodaření koalice se postupuje podle těchto pravidel:

 • 3.6.1. jakákoli objednávka musí být učiněna osobami, jež jsou k jednání za koalici oprávněny na základě koaliční smlouvy či pověření,
 • 3.6.2. závazky týkající se společné volební kampaně přesahující 500 000 Kč vyžadují spolupodpis pověřených osob obou stran; koaliční rada může tento limit stanovit odchylně,
 • 3.6.3. jednotlivé výdaje na kampaň musí být doloženy řádně vystavenými účetními doklady a uhrazeny ve stanovených lhůtách splatnosti,
 • 3.6.4. provedené objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč a všechny přijaté faktury v souvislosti s volební kampaní budou evidovány v elektronickém systému poskytnutém Piráty (piroplaceni.pirati.cz), kde budou přístupné zástupcům obou koaličních stran v reálném čase,
 • 3.6.5. proplacení z volebního účtu provádí či přímým přístupem prostřednictvím například bankovní karty k volebnímu účtu disponuje pouze osoba pověřená koaliční radou (pokladník),
 • 3.6.6. Piráti zajistí oddělené vedení účetnictví volební kampaně.

3.7. Obě strany jsou si povinny poskytovat si při plnění závazků týkajících se koalice maximální součinnost.
3.8. Pokud bude některá koaliční strana nebo obě koaliční strany odpovídat za škodu či hradit pokutu za jednání, které nevzniklo v důsledku činnosti koaliční rady či jiných osob či útvarů oprávněných jednat ve věcech týkajících se koalice, pokud je takové jednání koalici přičítáno a přitom ho zavinila pouze jedna z koaličních stran, pak má vůči ní druhá koaliční strana právo na náhradu vynaložených nákladů.
3.9. Kontrola hospodaření se společným majetkem bude zajištěna auditorem, kterého potvrdí koaliční rada po projednání s kontrolními orgány obou stran. Zjištěné nedostatky budou řešeny volebním štábem.
3.10. Po volbách volební štáb provede závěrečné vyúčtování kampaně, které bude následně ověřeno auditorem, a vyhotoví zprávu o financování volební kampaně. Tyto dokumenty předloží koaliční radě.
3.11. Případné nevyužité prostředky a společný majetek se po skončení, vyúčtování kampaně a jeho ověření auditorem rozdělí mezi koaličními stranami v souladu s § 16a VolZ ve stejném poměru, v jakém se strany podle této dohody zavázaly na kampaň přispět.

4. Příspěvek na úhradu volebních nákladů

4.1. Rozhodný poměr Pirátů vůči STAN pro účely rozdělení příspěvku na úhradu volebních nákladů a pro další mechanismy v koaliční smlouvě (dále jen „rozhodný poměr“) se stanoví podle dosaženého počtu mandátů celkově získaných koalicí ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 podle tabulky uvedené v příloze k finanční dohodě.
4.2. Koaliční strany se dohodly, že příspěvek na úhradu volebních nákladů (podle § 85 VolZ), na který vznikne koalici nárok po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, se bude mezi koaliční strany dělit v rozhodném poměru. Koaliční strany uplatní nárok koalice u Ministerstva financí společnou žádostí, která již bude zohledňovat zúčtování vkladů podle následujícího bodu.
4.3. Zúčtování vkladů proběhne tak, že celková výše vkladů koaličních stran na volební kampaň se rozpočte mezi koaliční strany v rozhodném poměru podle skutečného počtu mandátů získaných koalicí ve volbách. Vzájemná pohledávka vyplývající z rozdílu mezi takto vypočtenou výší vkladu a skutečnou výší jimi složených vkladů, které se považují za zálohu, se zohlední v částce nárokované po Ministerstvu financí.
4.4. V žádosti o výplatu příspěvku na úhradu volebních nákladů uvedou koaliční strany čísla bankovních účtů koaličních stran, na které má být příspěvek na úhradu volebních nákladů převeden, a odpovídající částku.

5. Stálý příspěvek a příspěvek na činnost politického institutu

5.1. Koaliční strany konstatují, že podle § 20 odst. 3 ZPS nárok na stálý příspěvek vzniká politické straně nebo hnutí, nikoliv koalici jako celku.
5.2. Koaliční strany uzavírají následující dohodu o podílu členů koalice na volebním výsledku v souladu s § 20 odst. 10 ZPS pro účely zjištění nároku na stálý příspěvek a určení jeho výše podle § 20 odst. 6 ZPS:

 • 5.2.1. Pokud bude volební výsledek koalice aspoň 10 %, dělí se volební výsledek tak, že každé straně se započítá 5 % a zbylá část volebního výsledku se rozpočítá mezi obě strany podle rozhodného poměru podle této smlouvy, takže budou mít obě strany nárok na stálý příspěvek v maximální výši (§ 20 odst. 6 ZPS).
 • 5.2.2. Pokud bude volební výsledek koalice aspoň 6 % hlasů a menší než 10 % hlasů, dělí se volební výsledek tak, že každé straně náleží polovina volebního výsledku koalice.
 • 5.2.3. Pokud bude volební výsledek koalice menší než 6 % hlasů, dělí se volební výsledek tak, že pro účely rozhodnutí Ministerstva financí připadá celý výsledek Pirátům; Piráti jsou však povinni vždy do 15 dnů od obdržení stálého příspěvku polovinu takto obdržené částky vyplatit STAN.

5.3. Koaliční strany se dohodly, že pro účely výpočtu výše příspěvku na činnost politického institutu se bude vycházet z výše stálého příspěvku určeného podle předchozího bodu. Pokud bude volební výsledek koalice menší než 6 % hlasů, ručí Piráti za to, že jejich politický institut do 15 dnů od obdržení příspěvku na činnost politického institutu odvede polovinu té části příspěvku na činnost institutu, která připadá na stálý příspěvek vyplacený pouze Pirátům (tj. polovinu z 10 % výše stálého příspěvku), politickému institutu STAN.
5.4. Pokud volební výsledek dosáhne aspoň 6 % a Ministerstvo financí v rozporu s bodem 5.1 odmítne vyplatit oběma koaličním stranám stálý příspěvek, zachovají se koaliční strany tak, aby každá koaliční strana dostala z přiznané části stálého příspěvku přiznaného jen jedné straně či koalici jako celku stejný díl a nepřiznanou část stálého příspěvku uplatní koaliční strany soudně s tím, že náklady řízení budou platit, případně hradit, stejným dílem.
5.5. Koaliční strany se dohodly, že Ministerstvu financí pro účely naplnění ustanovení § 20 odst. 10 ZPS zašlou dohodu, která je v příloze této finanční dohody, která obsahuje pouze část, která se bezprostředně týká Ministerstva financí. Tím není dotčeno plné znění ujednání v této kapitole finanční dohody, které zakládá nárok na vzájemné plnění.

6. Příspěvek na mandát poslance a jeho kompenzace

6.1. Koaliční strany berou na vědomí, že podle § 20 odst. 9 ZPS jestliže byl poslanec zvolen na kandidátní listině koalice, příspěvek na mandát náleží straně a hnutí, za které byl na kandidátní listině koalice uveden.
6.2. Koaliční strany se dohodly, že pokud to bude možné, příspěvek na mandát poslance budou po vzájemném ujištění nárokovat ve výši rozhodného poměru připadajícího na danou stranu z celkové částky odpovídající příspěvkům na mandát za všechny poslance zvolené na kandidátní listině koalice.
6.3. Nebude-li to možné, uplatní každá koaliční strana příspěvek na mandát poslance podle bodu 6.1. Koaliční strany si budou odchylku od nároku podle bodu 6.2 kompenzovat. Nárok na kompenzaci uplatní zkrácená strana po vyplacení příspěvku na mandát poslance Ministerstvem financí u druhé koaliční strany výzvou k plnění. Vyzvaná koaliční strana uhradí kompenzaci do 15 dnů od obdržení výzvy.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po třech stejnopisech. Tuto smlouvu lze měnit jen základě písemného dodatku stvrzeného souhlasem obou dvou smluvních stran.
7.2. Dohodu o státních příspěvcích, která tvoří včetně tabulky rozhodného poměru přílohu této finanční dohody, předloží každá z koaličních stran nejpozději poslední den stanovený pro registraci kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021 Ministerstvu financí (§ 20 odst. 8 ZPS).
7.3. Pokud by se dodatečně ukázalo, že jednotlivá část této dohody je neplatná, není tím dotčena platnost zbytku této dohody, pokud lze neplatnou část rozumně oddělit. Strany se zavazují, že v případě neplatnosti jednotlivé části této dohody vyvinou veškeré přiměřené úsilí k nápravě a k dosažení cíle této dohody.
7.4. Zejména, nebudou-li z jakéhokoliv důvodu platby rozděleny podle vůle stran projevené v této dohodě, strany se zavazují tyto příjmy vzájemně vypořádat tak, aby nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního roku po celou dobu 9. volebního období Poslanecké sněmovny příjmy odpovídaly sjednaným vztahům.

Dohoda o státních příspěvcích

Koaliční strany
1/ Česká pirátská strana (dále jen „Piráti“), IČ 71339698, politická strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2,
a
2/ hnutí Starostové a nezávislí (dále jen „STAN“), IČ 26673908, politické hnutí se sídlem Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1,

se pro účely voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v roce 2021 dohodly na následujícím ujednání podle § 20 odst. 10 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZPS“):

1. Koaliční strany konstatují, že podle § 20 odst. 3 ZPS nárok na stálý příspěvek vzniká politické straně nebo hnutí, nikoliv koalici jako celku.
2. Koaliční strany uzavírají následující dohodu o podílu členů koalice na volebním výsledku v souladu s § 20 odst. 10 ZPS pro účely zjištění nároku na stálý příspěvek a určení jeho výše podle § 20 odst. 6 ZPS:

 • 2.1. Pokud bude volební výsledek koalice aspoň 10 %, dělí se volební výsledek tak, že každé straně se započítá 5 % a zbylá část volebního výsledku se rozpočítá mezi obě strany podle rozhodného poměru v příloze této smlouvy, takže budou mít obě strany nárok na stálý příspěvek v maximální výši (§ 20 odst. 6 ZPS).
 • 2.2. Pokud bude volební výsledek koalice aspoň 6 % hlasů a menší než 10 % hlasů, dělí se volební výsledek tak, že každé straně náleží polovina volebního výsledku koalice.
 • 2.3. Pokud bude volební výsledek koalice menší než 6 % hlasů, dělí se volební výsledek tak, že pro účely rozhodnutí Ministerstva financí připadá celý výsledek Pirátům.

3. Koaliční strany se dohodly, že pro účely výpočtu výše příspěvku na činnost politického institutu se bude vycházet z výše stálého příspěvku určeného podle předchozího bodu 2.

Rozhodný poměr

mezi Piráty a STAN podle celkového počtu mandátů, který získá koalice Pirátů a STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2021

Počet mandátů Rozhodný poměr Počet mandátů Rozhodný poměr Počet mandátů Rozhodný poměr
40 a méně 2,250 60 2,152 80 1,955
41 2,250 61 2,138 81 1,948
42 2,250 62 2,125 82 1,941
43 2,250 63 2,112 83 1,935
44 2,250 64 2,100 84 1,929
45 2,250 65 2,088 85 1,923
46 2,250 66 2,077 86 1,917
47 2,250 67 2,066 87 1,911
48 2,250 68 2,056 88 1,905
49 2,250 69 2,045 89 1,825
50 2,250 70 2,036 90 1,813
51 2,250 71 2,026 91 1,800
52 2,250 72 2,017 92 1,788
53 2,250 73 2,008 93 1,776
54 2,250 74 2,000 94 1,765
55 2,232 75 1,992 95 1,754
56 2,214 76 1,984 96 1,743
57 2,198 77 1,976 97 1,732
58 2,182 78 1,969 98 1,722
59 2,167 79 1,962 99 1,712
100 1,703

Štítky

Štítky

původce:
Celostátní fórum
typ:
ideový dokument
zkratka:
KS
zásadní:
ano
koalicni:
ano

Legislativní proces

Smlouva byla celostátním fórem schválena zásadním usnesením v jednání CF 25/2020. Následně jí byla Prováděcím předpisem v jednání CF 3/2021 dána síla vnitrostranického předpisu.

Související dokumenty

Související odkazy

1) Při hlasování o tomto tématu může poslanec v souladu s koaliční smlouvou uplatnit tzv. zásadní výhradu svědomí.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/ks.txt · Poslední úprava: 12.07.2021 19:31 autor: vojtech.pikal