• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Prováděcí předpis ke koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN

původce:
Celostátní fórum
zkratka:
ProPr
zásadní:
ano
koalicni:
ano

§ 1 Působnost předpisu

Tento vnitřní předpis stanoví způsob provedení koaliční smlouvy uzavřené dne 21. 1. 2021 mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 a navazující 9. volební období Poslanecké sněmovny (dále jen „koaliční smlouva“), která byla schválena usnesením celostátního fóra.1)

§ 2 Inkorporace koaliční smlouvy

Koaliční smlouva má uvnitř Pirátské strany platnost vnitřního předpisu.

§ 3 Specialita úpravy týkající se koalice

Nestanoví-li koaliční smlouva či tento prováděcí předpis něco jiného, použijí se ostatní vnitřní předpisy.

Předpoklady projevu vůle na koaliční radě

§ 4 Obecné ustanovení

Tato část upravuje předpoklady projevu vůle zástupců Pirátů na jednání koaliční rady nebo jiném jednání, kde se přijímá rozhodnutí podle koaliční smlouvy. Zástupci Pirátů požádají o uvedení svého hlasování v zápise z koaliční rady, pokud z něho jinak není zřejmé, kdo z nich jak hlasoval.

§ 5 Obsazování míst na kandidátní listině

(1) Zástupci Pirátů na koaliční radě navrhují část kandidátní listiny nominovanou podle koaliční smlouvy v souladu s postupy upravenými volebním řádem, tedy po primárních volbách a s dohledem republikového výboru.

(2) Zástupci Pirátů na koaliční radě průběžně informují republikový výbor o nominacích STAN před tím, než dojde k jejich potvrzení koaliční radou.

(3) Vyžaduje-li to koaliční smlouva,2) předloží zástupci Pirátů po jednání na koaliční radě prostřednictvím republikového předsednictva návrh republikovému výboru na změnu nominace na kandidátní listinu koalice. Republikový výbor věc urychleně projedná, přičemž dá dotčeným osobám možnost se vyjádřit. Nerozhodne-li do 14 dnů od doručení návrhu, má se za to, že s návrhem vyslovil souhlas.

(4) Volební rozhodnutí, která dosud krajská sdružení učinila, se použijí i nadále pro účely naplnění koaliční smlouvy.

§ 6 Schvalování programu koalice

(1) Zástupci Pirátů na koaliční radě schvalují program koalice v podobě, ve které s ním vyslovil předchozí souhlas republikový výbor.

(2) Stanoví-li v záležitostech celostátní politiky programová východiska v koaliční smlouvě nebo program koalice něco jiného než program Pirátů, odvíjí se politická rozhodnutí v 9. volebním období Poslanecké sněmovny primárně od programových východisek v koaliční smlouvě nebo programu koalice.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro schválení povolební strategie koalice.

(4) Odstavec 1 se použije obdobně pro schválení dohody koaličních stran o spolupráci s jiným subjektem (bod 2.3.9 kodexu spolupráce).

(5) Pokud se návrh schválený republikovým výborem podle odstavce 1 nestane koaličním programem a není při jeho schvalování uvedeno něco jiného, jde o bod samostatného volebního programu Pirátů (bod 3.2 kodexu spolupráce).

§ 7 Pravidla pro hospodaření koalice

(1) Pro hospodaření se společným majetkem platí pravidla v koaliční smlouvě a pravidla pro hospodaření koalice schválená koaliční radou.

(2) Ve vztahu ke společnému majetku nahrazují pravidla hospodaření vydaná v rámci koalice pravidla hospodaření Pirátů.

(3) Zástupci Pirátů na koaliční radě schvalují pravidla pro hospodaření koalice v podobě, ve které s nimi vyslovil předchozí souhlas republikový výbor.

(4) Do doby přijetí pravidel hospodaření koalice hospodaření se společným majetkem řídí pravidly v koaliční smlouvě.

§ 8 Schválení koaliční smlouvy o účasti na vládě

Zástupci Pirátů na koaliční radě schvalují koaliční smlouvu o účasti koalice na vládě po jejím odsouhlasení celostátním fórem Pirátů v referendu.3)

Nominace rolí v rámci koalice

§ 9 Členství v koaliční radě

Nominace do koaliční rady za Piráty v souladu s koaliční smlouvou je v gesci republikového předsednictva jako statutárního orgánu strany.

§ 10 Sestavení odborných týmů a vládního týmu koalice

(1) Při sestavování odborných týmů koalice a vládního týmu vyjdou zástupci Pirátů na koaliční radě z funkcí a nominací v rámci Pirátů.

(2) Stávající týmy v rámci Pirátů působí i nadále a věnují se zejména problematice, která je specifická pro Piráty, přičemž respektují schválená programová východiska koalice a schválený program koalice, případně programová východiska vládní koalice a programové prohlášení vlády.

Závěrečná ustanovení

§ 11 Zásada stejného zacházení

(1) Ustanovení rozhodčího řádu chránící veřejný zájem ve straně nebo její členy4) se obdobně použijí na ochranu koalice a osob, které jednají v její prospěch.

(2) Zjistí-li kontrolní komise, že došlo k porušení koaliční smlouvy, k jehož řešení je podle koaliční smlouvy příslušná koaliční rada, informuje zástupce Pirátů v koaliční radě.

§ 12 Změna koaliční smlouvy

Nerozhodne-li celostátní fórum jinak, koaliční smlouvu lze změnit pouze právním jednáním statutárního orgánu v podobě, ve které se změnou vyslovil předchozí souhlas republikový výbor.

§ 13 Účinnost prováděcího předpisu

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti s koncem 9. volebního období Poslanecké sněmovny. Tento předpis také pozbývá účinnosti, pokud skončí koaliční smlouva.

Legislativní proces

  • Dokument byl schválen v jednání CF 3/2021

Související dokumenty

Související odkazy

1) Usnesení celostátního fóra Pirátů CF 25/2020, ze dne 12. 1. 2021.
2) Např. bod 4.3, 4.4, 5.3 kodexu spolupráce.
3) § 45 písm. b) jednacího řádu celostátního fóra.
4) § 5 rozhodčího řádu
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/propr.txt · Poslední úprava: 20.12.2021 12:33 autor: vojtech.pikal