• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Hospodářský předpis ke koaliční smlouvě

původce:
Republikový výbor
zkratka:
HoPr
zásadní:
ne
koalicni:
ano

§ 1 Působnost předpisu

Tento vnitřní předpis stanoví způsob provedení koaliční smlouvy uzavřené dne 21. 1. 2021 mezi Českou pirátskou stranou a hnutím Starostové a nezávislí pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 (dále jen „koaliční smlouva“) a navazující 9. volební období Poslanecké sněmovny v záležitostech týkajících se hospodaření a rozpočtu.

§ 2 Specialita úpravy

Nestanoví-li tento předpis něco jiného, použijí se pravidla hospodaření, rozpočtová pravidla a organizační řád.

Účelové určení příspěvků ve prospěch krajských sdružení

§ 3 Příspěvek na úhradu volebních nákladů

Podíl Pirátů na příspěvku na úhradu volebních nákladů, který obdrží koalice po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, je účelově určen ve prospěch krajských sdružení poměrem, který stanoví rozpočtová pravidla. Částka se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu hlasů, kterých dosáhla v daném volebním kraji koalice.

§ 4 Příspěvek na mandát poslance

(1) Příspěvek na mandát poslance v 9. volebním období Poslanecké sněmovny se nejprve upraví o kompenzaci podle koaliční smlouvy, pokud je to potřeba (bod 6 finanční dohody), poté se stanoví podíl účelově určený krajským sdružením podle rozpočtových pravidel a ten se rozdělí mezi krajská sdružení podle váženého součtu tak, že 70 % váhy tvoří počet získaných mandátů poslance celou koalicí a 30 % váhy tvoří počet získaných mandátů poslance nominovaných Piráty.1)

(2) Předepsaný výpočet na následující rok se provede jen jednou ročně k okamžiku schválení návrhu rozpočtu republikovým předsednictvem.

§ 5 Stálý příspěvek

Stálý příspěvek je účelově určen ve prospěch krajských sdružení způsobem, který stanoví rozpočtová pravidla.

§ 6 Společné ustanovení

K hlasům obdrženým v zahraničí se ve fázi dělení určené částky mezi krajská sdružení nepřihlédne.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7 Příslušnost k hospodaření s rozpočtovou položkou týkající se voleb

(1) Příslušnost hospodařit s rozpočtovou položkou určenou v rámci rozpočtu strany na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 přechází okamžikem zřízení celostátního volebního štábu podle koaliční smlouvy na celostátní volební štáb koalice.

(2) Příslušnost hospodařit s rozpočtovou položkou určenou v rámci rozpočtu krajského sdružení na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021 přechází okamžikem zřízení krajského volebního štábu podle koaliční smlouvy na krajský volební štáb koalice.

(3) Změnu rozpočtové položky provede finanční tým i bez návrhu.

§ 8 Uznání role společných týmů koalice pro účely vnitřních předpisů

Pro účely vnitřních pravidel se společné týmy zřízené koalicí považují za týmy uvnitř strany, kde je to potřebné k naplnění účelu koalice (např. odpovědnost za rozpočtovou položku apod.).

§ 9 Vystavení plné moci

Vyžaduje-li to naplnění koaliční smlouvy, vystaví předseda Pirátů nebo jiný příslušný orgán písemně plnou moc k jednání jménem strany osobě pověřené koaliční radou nebo jinak oprávněnou podle koaliční smlouvy k jednání týkajícímu se společného majetku za podmínek organizačního řádu.2) Při jednání se pokud možno uvede, že jde o jednání na účet koalice.

§ 10 Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti s koncem 9. volebního období Poslanecké sněmovny. S výjimkou § 4 tento předpis také pozbývá účinnosti, pokud skončí koaliční smlouva.

1) Jedná se o systém jehož přepočet zohledňuje vedle síly v jednotlivých krajích také celkovou sílu koalice. Struktura váženého součtu zohledňuje v této věci regionální rizika.
2) § 30 a 31 organizačního řádu
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/hopr.txt · Poslední úprava: 17.02.2021 16:07 autor: vojtech.pikal