• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Důvodová zpráva k Pirátské identitě

Navrhovatel: Republikové předsednictvo

Zpravodaj: místopředseda Mikuláš Ferjenčík

Tato důvodová zpráva zdůvodňuje motivaci navrhovatele k předložení návrhu koncepce komunikace a značky a jeho jednotlivých ustanovení. Zpráva proto jen objasňuje a narozdíl od Pirátské identity nemůže být právně závazná.

Obecná část

Účel úpravy

(Chaos.) Dosavadní skoro dvouletou existenci Pirátské strany charakterizuje chaos v komunikaci. Projevem tohoto chaosu jsou zkomoleniny názvu v médiích a nejasnost, zda má strana působit jako parta slušných hochů nebo rebelů. Navrhovatelé mají za to, že Pirátská strana musí zůstat unikátní stranou, což by se mělo odrážet i v její komunikaci. Komunikace zásadně respektuje názor členů, ale nesmí tomu být na úkor názoru strany, o kterém se rozhoduje po vypsání všech argumentů a názorů hlasováním. Komunikace Pirátské strany musí být konzistentní a srozumitelná.

(Projednání.) Republikový výbor projednal na několika zasedáních východiska Pirátské značky, která by měla odrážet to, co jsme. Členové v brainstormingu sepsali asociace, které se jim se značkou pojí a hodnoty, které je sbližují. Na jejich základě vznikl Pirátský klíč, z něhož značka vychází.

(Atributy v Pirátském klíči.) Pirátský klíč vymezuje atributy, které nás charakterizují. Nechceme vypadat jako „smažky“ nebo „amatéři“, protože jimi prostě nejsme. Často ale podobné nálepky získáváme, protože nám je přidělí naše chyby, nebo korporace, které naše myšlenky berou jako hrozbu a snaží se nás pošpinit. Takto nás Dilia označila za „křiklouny“, OSA za „nepřítele autorů“, ČPÚ za „prznitele malých holčiček“ a TOP09 za „kokoty“. Jedinou obranou je vybudovat dostatečně silný vlastní obraz Pirátské strany; jinak hrozí, že náš obraz budou utvářet právě naši soupeři, protože jejich úsilí je soustředěné, zatímco my neurčitě těkáme mezi názory. Proto je potřeba poskytnout členům jasný návod, jak naše ideje srozumitelně komunikovat tak, aby výsledný obraz dával smysl, který určujeme my, nikoliv OSA.

Nezbytnost úpravy

(Zásady.) Přijetí Pirátské identity přispěje ke srozumitelné komunikaci, protože sjednotí dosud rozpolcené termíny a výrazové prostředky. Naše hodnoty jako otevřenost a sdílení informací budeme prezentovat zásadově a nebudeme z nich ustupovat, přestože se třeba setkají s negativní kritikou v internetových diskusích. Například nesmí strana ustupovat těm, kdo odmítají boj proti rasismu, protože se bojí, aby je (neo)nacisti nezmlátili. Pirátská strana je neohrožená a její politiku by neměl svazovat ani strach ze starých struktur, ani strach z násilníků. Představitelé strany a členové teď budou mít k dispozici jasné a konzistentní teze, které jim usnadní sdílení našich myšlenek.

(Grafický manuál.) Po přijetí Pirátské identity bude možné vytvořit zadání grafického manuálu, který bude hodnoty shrnuté v Pirátské identitě vyjadřovat. Teď grafický manuál neexistuje a grafické prvky, které máme k dispozici vznikaly živelně, jak se strana utvářela. Kvůli neustálým volbám a spěchu nebyl čas věnovat jim více pozornosti a dát si pozor, aby vzbuzovaly přesně ty asociace, které Pirátskou stranu vystihují. Přestože pracujeme jako dobrovolníci, rádi bychom, aby grafický manuál docílil profesionální prezentace.

(Současná grafická praxe.) Konkrétně jde o název značky strany, její zkratku a její logo. Již nás doprovází skoro dva roky. Tyto výrazové prvky jsou dnes v zásadě navzájem konzistentní, ale nejsou bohužel konzistentní s naším programem a s tím, jací jsme a jak chceme působit. Jsme především Piráti, jsme mezinárodní, neznáme hranice a vymezujeme se proti starým strukturám. Přesto jsme si vytvořili logo, které na první pohled vzbuzuje jako asociaci nacionalizmus, protože jeho nejvýraznějším znakem je česká národní vlajka. Pomineme-li grafické důsledky jako omezení barevného vzhledu na trikoloru, musíme uznat nesoulad mezi tím, že vystupujeme jako strana bytostně mezinárodní, ač se prezentujeme jako strana nacionalistická. Vlajka ve znaku možná charakterizuje národní odboj nebo české legie, nikoliv však Pirátskou stranu. Nelze se tak divit, když babička přijde za naším členem, který logo prezentuje a vyjádří mu podporu s tím, že je opravu „potřeba se zbavit těch imigrantů a nepřizpůsobivých občanů“ nebo že na naše průvody lidé volají policejní složky. Velké a úspěšné strany jako Pirátské strany ve Švédsku a Německu národní výrazové prvky rovněž nepoužívají, protože nijak nekorelují s jejich programem.

(Zkratka a název značky.) Problémem zkratky značky ČPS je její podobnost starým strukturám ODS a ČSSD. U nich už zkratka vůbec nic nevyjadřuje a to je stav, kterému se chceme vyhnout. Je proto lepší se otevřeně prezentovat jako Piráti. Tuto zkratku používají i Piráti v Německu, kteří jsou v současnosti nejúspěšnější Pirátskou stranou. Rovněž velká většina Pirátských stran používá název Pirátská strana bez doplňků v běžné komunikaci, což je i rozumně dlouhé označení, které koncentruje pozornost na podstatu hnutí, tj. Pirátství. Pro mezinárodní označení se doporučuje používat dosavadní název v případech, kdy má rozlišování smysl.

(Logo.) Z důvodu souladu s atributy v Pirátském klíči navrhujeme, aby značku doplňovalo logo původní Pirátské strany ve Švédsku, které používá velká část Pirátských stran (včetně Pirátské strany v Německu) a aby bylo toto logo doplněno jiným výrazovým prvkem pouze v případě, že tak bude lépe komunikovat naše ideje. Jednoduchost a snadná zapamatovatelnost Pirátské plachty upoutá pozornost na naše ideje lépe než česká vlajka, která je v současnosti dominantním prvkem. Ovšem tento přechod by měl být v případech, kdy ho nelze provést okamžitě (jako u prodeje propagačních předmětů) pozvolný, aby neprodané zásoby propagačních předmětů nepřišly vniveč. O konečné podobě grafického manuálu rozhodne celostátní fórum, jehož schválení bude grafický manuál podléhat.

(Pirátské dvanáctero.) Úprava způsobu komunikace je také vhodná s ohledem na to, že republikový výbor v únoru schválil Pirátské dvanáctero, které již používá Pirátský lexikon. Pirátská identita by měla tuto změnu vystihnout a docílit, aby představitelé strany měli jasný návod, jak o Pirátském dvanácteru a Pirátském programu srozumitelně informovat. Z tohoto důvodu navrhovatelé trvali na tom, aby byl dokument stručný, což se podařilo.

Zvláštní část

Zvláštní část zdůvodňuje všechna ustanovení Pirátské identity, která jsou vytištěna tučně. Komentář je normálním řezem.

Pirátská identita

Název Pirátská identita byl zvolen, protože tento dokument poskytuje návod, jak hovořit o Pirátské straně. Podle Wikipedie se identitou rozumí „sociální reprezentace podstatných znaků subjektu“. Pirátská identita dává Pirátské straně možnost tuto reprezentaci utvářet vlastní vůlí. Společně určujeme náplň toho, co to znamená být Pirát.

Pirátská identita je způsob komunikace mezi Piráty a veřejností.

Pro účely dokumentu se rozlišují u komunikace její obsah, který je pevně daný programem, a její způsob. V obsahu problém není, zatímco ve způsobu komunikace mohou snadno nastat nedorozumění a minimálně představitelé potřebují návod, jak na to. Tímto návodem, jak komunikovat, je právě Pirátská identita, jejíž definici úvodní věta obsahuje.

Obraz Pirátské strany se utváří na základě obsahu a způsobu její komunikace. Obsah a způsob komunikace nesmí být v rozporu, protože rozpor v komunikaci narušuje její důvěryhodnost.

Jakákoliv komunikace se řídí pravidly vyplývajícími ze společenského diskurzu. Rozpory odpuzují, pokud je nelze brát jako prvky diskursu tajemství (např. Bible). My ovšem diskurs tajemství nepoužíváme, protože naší klíčovou hodnotou je otevřenost. Na rozpory v komunikaci si musíme dávat pozor, aby se otevřenost neobrátila proti nám. Otevřenost je zároveň pojistkou, která nám dává zpětnou vazbu a pomáhá nám vyvarovat se nesmyslů a slepých cest.

Například Pirát, který mluví o kopírovacím monopolu jako o „ochraně autorských práv“ se nevědomky dostal do rozporu mezi tím, co má na mysli, a tím, co skutečně sděluje.

Termín kopírovací monopol je vysvětlen v Pirátském dvanácteru. Ochrana autorských práv je nesmyslný a demagogický termín, který neinformuje, ale zamlžuje. Tento příklad byl vybrán jako typický.

Jiný příklad rozporu v komunikaci by bylo mezinárodní hnutí, které by si do znaku umístilo národní vlajku. Rozpory v komunikaci způsobují zbytečná nedorozumění.

Příklad navazuje na stávající situaci s logem (viz obecná část). Rozpor spočívá v nacionalismu, který národní vlajka vyvolává. Takové konotace jsou nežádoucí.

Pokud se nám podaří uvést v soulad obsah a způsob naší komunikace, podpoří se navzájem a vytvoří srozumitelný obraz Pirátské strany. Ideje pak prýští přímo z programu a rozlévají se mezi Piráty a veřejnost.

Úvod uzavírá proklamace ideálního stavu. Nechceme prezentovat nějaký konstrukt. Úplně stačí, když budeme prezentovat sami sebe a informovat ostatní o věcech, které nás zajímají. Jiná témata dokážou lépe zpracovat subjekty, které se na ně soustředí a proto je vhodné jim podrobnější agendu přenechat a koncentrovat se na naše hlavní body. Tato filosofie účelnosti pochází ze svobodného software. Poslední věta je trochu zabarvená, aby dokument měl slavnostní ráz :-), pochází z návrhu statutu první mezinárodní organizace českého krále Jiřího z Poděbrad.

Obsah komunikace

Obsah komunikace je náš politický program. Pirátská strana přináší politiku pro digitální věk, ve kterém Pirátství znamená informační otevřenost. Piráti otevírají stát veřejnosti a brání Internet, aby zůstal svobodným prostorem pro sdílení informací. Nabízíme řešení problémů, se kterými si stávající staré struktury nevědí rady.

První kapitola připomíná, o čem chceme informovat. Jako každá politická strana se zaměřujeme na svůj program, který je ovšem odlišný než u jiných stran, které nabízejí lék na vše a zároveň na nic. Recepty z 18. století už totiž jaksi nefungují. První a druhá věta by měla být používána jako stručná charakteristika Pirátské strany. Poslední věta nás vymezuje vůči současným politickým stranám, s nimiž jsme zcela nespokojeni.

Politický program zahrnuje:

Tento odstavec rekapituluje politický program, který tvoří ohnisko politiky strany (v ní je navíc ještě práce komisí, které program rozvádějí, sledují aktuální trendy apod.)

 • Poslání a programové cíle
  Základem budou navždy stanovy, jejichž cíle nebyly změněny od počátku strany a jejich změna bude patrně pouze formulační, nikoliv věcná, tak jak se precizuje náš pohled na věc.
 • Pirátské dvanáctero
  Pirátské dvanáctero je stručný dokument pro člověka, který nemá moc času studovat celý program. Pirátské dvanáctero je jediný zcela aktuální program.
 • Pirátský program.
  Pirátský program není zatím vypracován a k jeho vypracování byly pověřeny programové komise. Pirátský program je program pro celou stranu a pro všechny volby. Z jeho principů budou vycházet jednotlivé volební programy pro různé volby na všech úrovních.

Pro dosažení plné legitimity by měly být programové dokumenty postupně předloženy celostátnímu fóru k projednání. V případech, kdy není v rozporu s Pirátským dvanácterem, platí za Pirátský program dočasně druhý celostranický program ze sněmovních voleb v roce 2010.

Pirátství pro nás znamená otevřenost, otevřenost vůči informacím. Prostě a jednoduše, věříme ve sdílení a občanské svobody. Někteří nás proto nazývají Piráty. Dobře, v tom případě jsme Piráti a jsme na to hrdí.

Kapitola končí definicí Pirátství. Jsme hrdí na to, že jsme Piráti, že stojíme proti starým strukturám a že zastupujeme generaci digitálního věku. Pirátství už není jen vzdor jako u Pirate Bay, ale je to alternativa proti neschopným strukturám. Alternativa spočívající v otevření informačních zdrojů a jejich sdílení. Je to jediná alternativa pro svobodnou informační společnost. Druhá až čtvrtá věta pochází z článku Ricka Falkvinge (přeloženého na Pirátských novinách), zakladatele Pirátského hnutí.

Způsob komunikace

Sdílení vychází z principu svobodného šíření ideálů.

Způsob komunikace je rozhodující část Pirátské identity (je to vlastně Pirátská identita sama, ostatní části jsou jen pro připomenutí a zasazení do kontextu). První věta konstatuje fakt: Mezi lidmi se šíří myšlenky tak, že je svobodně sdílí tak, že si o nich povídají, že vnímají svoje okolí a že sami myšlenky šíří prostřednictvím Internetu či jinak. Sdílení je obecný způsob lidské komunikace v informačním věku. Ideály jsou pak jen podskupinou myšlenek a platí pro ně totéž, co pro myšlenky.

Způsob komunikace respektuje právo kohokoliv vyjádřit vlastní názor. Názor strany vyjadřují demokraticky zvolené orgány.

Pirátská strana se odlišuje od ostatních stran tím, že dává svým členům možnost mít vlastní názor. Nemáme všelék, máme společné hodnoty a jsme otevřeni diskusi. Takové vyjadřování lze omezit jen v případech, kdy by si člen uzurpoval právo mluvit jménem strany v rozporu s oficiálními stanovisky, nebo by takový dojem vyvolával, aniž by byl zvolen. Předpisy strany řeší problematiku tak, že členy omezují jen tím, aby neprosazovali opak Pirátských idejí (pak by jejich příslušnost k Pirátům nedávala smysl). Představitelé pak nesmí v kontextu Pirátské strany vyjadřovat názory mimo politiku strany, protože by si tím uzurpovali roli celostátního fóra, republikového výboru a komisí, které k tomu mají mandát. Předpisy však nikoho vlastního názoru nezbavují, jenom ve sporných případech žádají, aby člověk deklaroval, že jde o jeho vlastní názor. (§7 až §9 StOK)

Pirátské ideje nelze schovat za bezvýznamnou zkratku tak, jak to dělají staré struktury.

Tato věta nás odlišuje od starých stuktur. Kdo je KDU-ČSL, ČSSD, ODS? To už dávno nejsou myšlenky. Dnes už politické strany dokonce vznikají bez názvu jako například strana „TOP“ 09. Této prázdnotě se chceme zásadně vyhnout.

Nechceme jejich nálepky pravice nebo levice.

Zastaralé dělení odmítáme již od počátku a nechceme se na naši politiku dívat periskopem 18. století a Francouzské revoluce. To jsou jenom nálepky, které zakrývají prázdnotu stávajících starých struktur, ale skutečný význam nemají. Na těchto nálepkách stojí i jejich obrovské kampaně a manipulativní prostředky.

Naše komunikace má za účel informovat. Nechceme násilně přesvědčovat a nechceme se vnucovat. Přesvědčujeme díky informování.

Každý má přístup k našim zdrojům a naše vyjádření mají jednoznačný význam (Pirátský lexikon).

Naše zdroje tu jsou, jsou dostupné a kdo chce, tak je může využít. Naše zdroje jsou přístupné i pro ostatní politické strany, které od nás kopírují. Abychom uchovali přehlednost a srozumitelnost termínů, používáme v našich vyjádřeních termíny, které vycházejí z programu a nemají nežádoucí význam. Tyto termíny shrnuje Pirátský lexikon, který vypracovala komise pro kopírování a Internet.

Stejně jednoznačně by se měla prezentovat i značka Pirátské strany (Pirátský klíč).

Politické strany lavírují na nic neříkajících frázích. Tyto fráze v horším případě nic nesdělují, v lepším vypovídají o inkompetenci mluvčího. Absenci názoru se začalo říkat „politická vyváženost“. Podívejme se na příklad z programu strany „TOP“ 09:

Informační společnost přináší v posledních letech celou řadu otázek a problémů, které dosud nebyly řešeny. Dochází k masivnímu porušování autorských práv, které ale není vnímáno jako kriminální čin. Stále častěji se setkáváme s otázkou bezpečnosti na internetu. Na tyto problémy vláda zaměří svou pozornost.
Internet vnímá vláda jako příležitost k většímu zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Projekty on-line demokracie, včetně možnosti samotných voleb, musejí projít důkladnými testy, nicméně jsou cestou, která může pomoci snížit bariéry pro větší zapojení občanů. Bude prosazován takový přístup, aby nedocházelo k rozdělování občanů na ty, kteří s počítači pracovat umějí, a na ty, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo mají k jejich přístupu nějaký handicap.
Vláda naváže na předchozí návrhy a předloží řešení v oblasti jednotného identifikátoru občana – nahrazení nevyhovujícího systému rodných čísel a zprovoznění základních registrů veřejné správy.

První odstavec programu konstatuje, že digitální věk vytvořil otázky. Fakt, že se jim bude vláda věnovat, vůbec neprezentuje žádný názor. Pro tuto stranu jsou technologie cestou, která „může snížit bariéry pro zapojení občanů“. Zda je ale strana chce snížit v textu vůbec nestojí. Jediný obsah spočívá v zákazu diskriminace v oblasti využití technologií.

To je ale moc málo na několik odstavců a jde prakticky o samozřejmost. Poslední věta pak je úplný nesmysl, protože současná koncepce s jednoznačným identifikátorem občana nepočítá, což je dobře. Zákon o základních registrech počítá s tím, že každý registr bude mít vlastní identifikátor a bude existovat převodník mezi identifikátory. Architekti systému se tím pokusili vypořádat s nebezpečím, aby občana nešlo snadno sledovat ve všech systémech pomocí jediného identifikátoru.

Poslední věta citace z politického programu staré struktury tedy jen vypovídá o nekompetenci, která je prakticky jediným jasným poselstvím uvedené citace programu, který má strana „TOP“ 09 pro informační společnost. My se chceme prezentovat jednoznačně a uvedený příklad proto musíme považovat za odrazující projev bezobsažnosti v politice.

Při volbě značky si ideálně vybíráte název, který je co nejvíc unikátní a zároveň vás co nejlépe vystihuje. Název Pirátská strana vyhrává první cenu v obou kategoriích. Buď si budeme říkat Pirátská strana a sami určíme, co tento název znamená, nebo nám budou říkat Pirátská strana, ale nebudeme mít nad jeho významem žádnou kontrolu.

První věta popisuje proces výběru značky (obecnou část a další text) a zejména kritéria, která se při něm uplatňují. Celý odstavec je s drobnými úpravami převzat od Ricka Falkvingeho. K termínu Pirátství jsme byli přinuceni okolnostmi (což není třeba v komunikaci příliš zdůrazňovat), ale termín jsme si osvojili a nakladatelé a zájmové skupiny dnes už litují, že nám dali název s takovým emocionálním nábojem.

Komunikace

Mise: Píšeme dějiny v době zásadního přerodu k informační společnosti a bráníme svá práva ve střetu o budoucnost světa.

Značka stojí schopnosti říci jednou větou, o co nám jde, jaké je naše poslání (mise). Mise je součást korporátní identity, kterou společnost nabízí svým členům a na které stojí její společenská kultura. K nám se členové přidávají, protože jsme zajímaví, neohrožení a bojujeme za správnou věc. Bojujeme proti těm, kdo ohrožují svobodnou budoucnost informační společnosti a kdo chtějí omezit naše práva, jako je svobodné šíření informací. Bojujeme proti těm, kdo uvrhli na mladou generaci nespravedlivá pravidla. Tento velký střet je podstatou naší existence a zároveň zdůvodněním, proč Pirátská strana není věčná, ale její existence je časově limitována na prosazení jejích cílů jako sdílených hodnot, nebo konečné zotročení společnosti. Věříme, že otevřená a digitalizovaná společnost už pak nedovolí návrat k soukromým monopolům a že informace v rukou lidu budou opravdovým zdrojem jeho moci. Až přijde za 40 let další generace s novým myšlenkovým hnutím, stejně jako přišli liberalismus, socialismus nebo zelení, a ostatní z nich budou šílet a budou je nazývat hlupáky, chceme jim vyjít vstříc a pomoci jim.

Vize: Naším cílem je moderní společnost, která technologie používá k otevřenosti a sdílení informací, ne proti vlastním občanům.

Vize je cíl, kterého chceme dosáhnout a k němuž naše úsilí směřuje. Vize by měla přitahovat a motivovat členy i veřejnost. Naše vize je změna společenských vztahů, zejména změna přístupu státu ke společnosti. Politická strana přijde, prosadí si vlastní zájmy a etabluje nové vlivové skupiny. My chceme stát, který jen odráží vnímání společnosti. Pro nás je přirozené kopírovat informace a nepřirozené zavádět umělé monopoly. Je pro nás přirozené, že korporace nešmírují soukromí občanů a v takové společnosti chceme žít. Současný systém sice nenabízí mnoho demokratických nástrojů, které by nám naši vizi pomáhaly dosáhnout, ale věříme, že s rozvojem nových technologií jsou staré nástroje ovládání společnosti méně a méně účinné a společenská změna je snazší. Sdílení je lidské.

Společenskou kulturou jsou otevřenost, diskuse a skutečná demokracie, které znamenají šanci každého člena představit svůj názor, zapojit se do odborů a komisí a rozhodnout o oficiálním názoru v hlasování.

Pirátská strana je společnost členů a příznivců, kteří spolu jednají v rámci určitých pravidel a určitým způsobem dospívají ke společnému názoru, který se prezentuje jako oficiální názor. Společenská kultura působí především směrem dovnitř do strany. Podstatné je, že stranické dokumenty se připravují otevřeně (např. na Piratopedii) a každý má možnost jejich přípravu sledovat a v rámci vnitrostranické diskuse se na nich podílet. Skutečnou demokracii nelze ztotožnit s karikaturou stranické parlamentní demokracie a vzájemné závislosti orgánů, na které je založeno fungování současné politické reprezentace. Skutečná demokracie musí umožňovat přezkoumatelnost všech rozhodnutí a celostranická hlasování. Moc orgánů není neomezená diktatura na dva roky, ale zahrnuje v sobě i vzájemnou kontrolu orgánů pomocí systému brzd a protivah. To lze jen díky tomu, že je moc oddělena v moci zákonodárné, výkonné a soudní, což předchází tomu, aby se moc soustředila v rukou jednotlivce. Každý člen má v naší demokracii možnost zapojit se do diskuse, ke které dochází na internetovém fóru a na setkáních, má i možnost zapojit se do práce v odborech a komisích, které se věnují konkrétním otázkám a má právo hlasovat v celostranickém hlasování.

Značka je soubor výrazů a symbolů, které se pojí s Pirátskou stranou. Pirátská strana komunikuje značku všemi svými kanály. Konzistentní používání značky je nutné pro důvěryhodnou komunikaci.

Značka působí především směrem navenek k veřejnosti, ale měli by si ji uvědomovat i členové, kteří se na jejím utváření velkou měrou podílejí. Značka obsahuje jak atributy spojené se slovním vyjádřením, které reprezentuje např. slovní označení Pirátská strana nebo Pirátský lexikon, a jednak s grafickým vyjádřením, které reprezentuje grafický manuál, který bude na základě Pirátské identity vypracován ve veřejné zakázce. Pro značku je podstatná konzistence (viz obecná část) ve všech kanálech. Kanály Pirátské strany jsou specifikovány ve statutu technického odboru; jde především o kanály, které má k dispozici mediální odbor (facebook, tiskové zprávy a stanoviska, televizní vystoupení, youtube atd.)

Od značky a jejího názvu je třeba důsledně odlišovat název strany, který může, ale nemusí být totožný. V současné době je název Česká pirátská strana a protože název se vyskytuje i na hlasovacích lístcích, je do budoucna vhodné diskutovat o jeho sjednocení se značkou a dlouhý název používat pouze v mezinárodním kontextu, ve kterém má opodstatnění. Zkrácení názvu strany ale není částí Pirátské identity a hlasování o jeho návrhu celostátnímu proběhne zvlášť, pokud bude navrženo na zasedání celostátního fóra.

Pirátský klíč

Pirátský klíč vychází z workshopu na zasedání republikového výboru v Praze v listopadu 2010. Koncept Pirátského klíče byl zachycen v zápise RV 17/2010.

Ke komu mluvíme?

 • Vizionář
 • Nemá předsudky
 • Optimista
 • Sdílí
 • Radikální

Nejpodstatnějším rysem je, že cílíme na lidi, kteří se dívají dopředu, mají vizi. Proti otevřenosti stojí předsudky. Optimisté věří, že změna je možná. Mluvíme k těm, kdo sdílí, a to nejen informace, ale kdo se jsou ochotní podělit i o další statky. Nakonec radikalita znamená, že se nebojí jít proti proudu a použít i neobvyklé prostředky a konstatovat přímo nepohodlná fakta, pokud je to nutné.

Povahové rysy členů

 • Tvořivost
 • Rebelství
 • Uvolněnost
 • Idealismus

Hlavní povahový rys je tvořivost čili schopnost něco vytvořit – nabízíme vlastní vizi místo boření. Rebelství znamená, že se vymezujeme proti starým strukturám, které v současnosti drží moc. Uvolněnost znamená, že nic nehrotíme a na nic si nehrajeme, protože lidé ocení, když nás vidí takové, jací jsme. Uvolněnost však nelze vykládat jako nesoustředěnost, zanedbanost a pohodlnost; jde o uvolněnost ve smyslu nadhled, odstup a věcnost. V neposlední řadě jsme i idealisté – věříme tomu, co děláme.

Čím jsme jedineční?

 • Nápady
 • Program
 • Nadšení
 • Otevřenost
 • Digitálnost

Naše jedinečnost jsou naše nápady, které nás napadají u piva, při diskusi nebo i jindy. Nápady nám dodávají šmrnc a odlišují nás od ostatních. Bohužel už jsme jednou z mála stran, kterým ještě zbyl program a které chápou politickou soutěž jako soutěž myšlenek, nikoliv marketingových a cateringových agentur. Protože se nesnažíme vyřešit problémy všehomíra, zbývá nám prostor pro reálné cíle, na které se soustředíme. Ostatní politické strany si najímají reklamní agentury, jejichž pracovníci je propagují, ačkoliv říkají, že volí Piráty.

Naši členové se do kampaně sami zapojují, protože můžou věřit tomu, co dělají. To je nadšení. Skutečná otevřenost a digitálnost jsou poslední dvě charakteristiky. Nevadí tolik, když se něco pokazí, pokud jsme na to díky otevřenosti upozorněni a můžeme to napravit. Jako jediní navíc sami umíme používat současné technické možnosti digitálního světa.

Proč jsme důvěryhodní?

 • Transparence
 • Autentičnost
 • Globálnost
 • Soudržnost

Důvěru získáváme především transparencí, kterou vykazujeme v nebývalém rozsahu. Lidé o nás a našem hospodaření mohou zjistit téměř vše přes web. Dále pak autentičností – děláme to, co hlásáme. Autentičnost v našem případě znamená používání moderních technologií, skutečné demokracie a kopírování. Globálnost znamená, že prezentujeme názory celosvětového hnutí, jehož myšlenky se sdílejí na několika kontinentech a překonávají všechny hranice. Soudržnost znamená, že držíme při sobě. I když vedeme vyostřené diskuse tak máme stále na zřeteli, že jsme všichni na jedné lodi a snažíme se o věcnost a o nalezení společné řeči.

Ideje

 • Sdílení
 • Občanské svobody
 • Otevřený stát
 • Skutečná demokracie
 • Mezinárodnost

Ideje jsou podstatou politického programu, tj. obsahu komunikace. Proto z nich vychází i Pirátský klíč.

Co říkáme?

 • Mysli
 • Uvolni se
 • Neboj se
 • Šifruj
 • Sdílej

Myslíte? Víc než si myslíte. Pokud člověk nebude myslet, nebude nás ani chápat, ani podporovat. Pirátská strana není supermarket, kam si může člověk skočit pro pár idejí. Pro ideje je totiž potřeba na rozdíl od nakupování v supermarketu myslet. Chceme, aby člověk nebyl ve stresu, který vzniká třeba ze strachu. Strach způsobuje stát nepřiměřenou represí (exekuce, stíhání nesmyslných „zločinů“). Neboj se a šifruj; technologie digitálního věku jsou naše zbraně. Šifruj vybízí k tomu, aby si člověk uvědomil hodnotu soukromí a dobrovolně si ho chránil prostředky, které má k dispozici. Nakonec přichází na řadu vztahy k ostatním lidem, které charakterizuje sdílení.

Jak chceme působit?

 • Moderní
 • Neohrožení
 • Otevření
 • Komunikativní
 • Věcní
 • Osobití

Jsme strana vzniklá díky technologiím. Proto jsme moderní a chceme tak působit. To se občas nedaří, pokud trváme na byrokratických postupech (papírové přihlášky). Nebojíme se jít proti proudu, proti úřadům, které překračují své kompetence a vyhrožují pokutami. Jdeme pevně za svými cíli. Máme přitom otevřeno pro každého, kdo podporuje naše cíle, ať už má minulost jakoukoliv. Snažíme se s našimi příznivci zůstat v kontaktu, abychom měli zpětnou vazbu, odepisujeme na maily, na podstatné připomínky na facebooku apod. Každý se může osobně setkat s předsedou na akcích, kterých se účastní. Nepotřebujeme bodyguardy, kteří by nás chránili před lidmi. Naše komunikace by měla působit věcně a informativně, nikoliv vypjatě, emotivně, přehnaně nebo křiklounsky, jak se nás snaží onálepkovat organizace jako Dilia. Máme vlastní osobnosti, vlastní styl a vlastní metody (třeba beerstorming), které nabízíme jako alternativu proti starým a opotřebovaným starým strukturám.

Praktické dopady vybraných ustanovení

 • jednota s ostatními stranami, aplikace mezinárodnosti
 • nebude přitahovat tolik fašounků
 • možnost propagace rebrandingu
 • žádná omezení pro výběr stranické barvy
 • černobílá tisknutelnost (není potřeba mít zvlášť čb verzi), tj. snížení nákladů
 • grafická jednoduchost, která neodvádí pozornost na detaily
 • není potřeba dbát na font, který je obsažen v názvu v logu
 • absence názvu dovoluje i využití v případech, kdy by název akci zbytečně politizoval
 • transakční náklady přechodu
 • staré logo má v sobě název
 • černý prapor má ve znaku i fašounkovská organizace Národní odpor, ovšem je jinak stylizovaný

Změna zkratky značky z ČPS na Piráti

 • Jednoznačný význam (uplatní se např. i na hlasovacích lístcích)
 • Hrdě se hlásíme k Pirátství
 • Výjimečnost oproti zkratkám starých struktur
 • Běžnost a přirozenost použití („Piráti si myslí, že“)
 • Odstraní dvojkolejnost mezi naším a mediálním názvem
 • Lépe odpovídá neformálnímu pojetí strany
 • Dobré zkušenosti německých Pirátů a sjednocení s nimi
 • Transakční náklady
 • Nerozlišuje mezi komunitou a stranou (i když je možné psát komunitu s malým písmenem)

Změna názvu značky z Česká pirátská strana na Pirátská strana (s velkým P)

 • Je kratší, tedy je možné používat v titulcích a doménách, lze snadno zapamatovat, obsahuje jen podstatný prvek, kterými se vyhraňujeme proti ostatním českým stranám
 • Proto se vyhneme i nežádoucímu zkracování
 • Odpovídá velké většině zahraničních Pirátských stran
 • Evokuje mezinárodnost, vychází vstříc Moravanům, Slezanům a jiným národnostem
 • Bude možné mnohem lépe integrovat Pirátskou stranu na Slovensku, bez toho, aby působila jako přívěšek.
 • Transakční náklady
 • Nemá odlišující význam v mezinárodním kontextu

Související diskuse

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.