• @cen_kk has upload permissions
 • @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Kontrolní komise

Část obecná

§ 1 Úvodní a organizační ustanovení

(1) Kontrolní komise České pirátské strany (dále jen „KK“) tímto za účelem efektivní organizace své činnosti dle článku 6, odstavce (1) Stanov České pirátské strany přijímá tento Jednací řád.

(2) KK si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Na volbu se přiměřeně uplatní systém hlasování dle § 12 odst. 3 Jednacího řádu Celostátního fóra České pirátské strany. Volba probíhá veřejně. Kandidát na předsedu či místopředsedu nemůže hlasovat v hlasování o obsazení funkce, do níž sám kandiduje.

(3) Předseda:

 • a) svolává a řídí zasedání KK,
 • b) zastupuje KK v jiných orgánech České pirátské strany.

(4) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Předseda může na místopředsedu rozhodnutím přenést výkon části konkrétně vymezené působnosti. Toto pověření je možno učinit jako dlouhodobé.

(5) KK může zvolit jednoho z členů jako asistenta Kontrolní komise (dále jen „asistent KK“), který vykonává administrativní a podpůrnou činnost související s odbavováním podání a stížností podle pokynů konkrétního zpravodaje. Tato pozice je hrazena z prostředků KK dle PraH a asistent eviduje výkon své funkce v redmine KK; tento měsíční výkaz schvaluje předseda KK.

(6) Asistent KK:

 • a) vede a eviduje korespondenci KK,
 • b) eviduje jednotlivá usnesení KK v příslušném tématu na fóru a předává je případně příslušným stranickým orgánům,
 • c) odpovídá za vedení interních zápisů z jednání KK nebo z jiných jednání s účastí KK,
 • d) dozoruje lhůty v jednotlivých případech na redmine KK v době mezi jednotlivými jednáními KK,
 • e) poskytuje další podporu činnosti KK na základě úkolů ostatních členů KK.

(7) KK:

 • a) prověřuje a vyšetřuje podezření na porušení obecně závazných právních předpisů a předpisů strany,
 • b) dohlíží na hospodaření,
 • c) přijímá podané stížnosti a pomáhá odstraňovat jejich formální nedostatky, případně se dle vlastního uvážení připojuje ve veřejném zájmu,
 • d) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,
 • e) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi (dále jen „RK“).

§ 2 Vyloučení z šetření

(1) Každý člen KK, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům šetření nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v šetření, při jejichž provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit.

(2) V odůvodněných případech může KK usnesením vyloučit člena KK z šetření pro podjatost. Má se za to, že je člen KK podjatý, namítne-li sám svou podjatost.

(3) Vyloučením z šetření není dotčeno právo vyloučeného člena KK účastnit se zasedání a porady.

§ 3 Zpravodaj

(1) Po zahájení šetření před KK určí předseda zpravodaje dané věci. Při určování vychází předseda z projevené vůle členů KK, jakož ze znalostí, kvalit a zatížení jednotlivých členů KK. KK může k návrhu kteréhokoliv člena určit většinou všech členů jiného zpravodaje.

(2) KK v rámci šetření postupuje v zájmu hospodárného a spravedlivého procesu tak, aby vyřizování stížnosti zpravidla nepřesáhlo 30 dní.

(3) Zpravodaj zejména:

 • a) komunikuje s účastníky řízení a shromažďuje jejich vyjádření a další relevantní informace a stanovuje přiměřené lhůty pro jejich dodání,
 • b) zajišťuje důkazy,
 • c) sepisuje stížnost nebo ji pomáhá vytvářet stěžovateli,
 • d) zastupuje KK při jednání o stížnosti před RK.

(4) Přesáhne-li doba řízení 30 dní od určení zpravodaje, zjistí předseda od zpravodaje stav vyřizování věci. Je-li z povahy věci zjevné, že prodlení spočívá v činnosti zpravodaje, určí KK na návrh předsedy nového zpravodaje.

§ 4 Zasedání

(1) KK projednává usnesení primárně na zasedáních, případně na internetovém fóru strany, nebo platformě Zulip.

(2) Zasedání svolává předseda v předstihu nejméně 7 dní. Zasedání je možno konat fyzicky nebo prostřednictvím online videokonference.

(3) Zasedání KK jsou uzavřená, pokud je s ohledem na zájem a k návrhu některého z účastníků neurčí KK za veřejné.

(4) Na uzavřeném zasedání smí být přítomni pouze členové KK, neusnesou-li se jinak.

(5) Průběh zasedání řídí předseda, jeví-li se to pro vyřízení věci účelným, může předseda pověřit řízením zasedání s jeho souhlasem jiného člena KK. Předsedající uděluje slovo osobám přítomným na zasedání, bez výzvy předsedajícího lze do zasedání zasahovat pouze krátkými procedurálními připomínkami, o nichž předsedající neprodleně rozhodne.

Část zvláštní

§ 5 Příjem a evidence oznámení

(1) Oznámení je libovolná informace, která může vést k podezření na porušení předpisů.

(2) Oznámení je možno přijmout jakoukoliv formou – ústně, písemně, elektronicky apod. Oznámení je možno přijmout i anonymně; případně na přímou žádost neanonymního zdroje jej KK bude za anonymní dále považovat.

(3) Příslušný člen KK, který oznámení přijal, jej uvede v nezkrácené formě na soukromém kanále na stranickém systému Zulip. Předseda KK po poradě s členy KK určí, zda je oznámení natolik závažné a důvěryhodné, aby bylo evidováno v podatelně KK na redmine.

(4) Oznámení přijatá podatelnou KK v redmine se považují za evidovaná automaticky.

(5) KK nadále pracuje s oznámením dle vlastního uvážení, zjišťuje dodatečné informace a na základě nich rozhodne, zda oznámení odloží, uzavře smír, nebo bude oznámení dále šetřit jakožto stížnost.

§ 6 Příjem a evidence stížností

(1) Stížnost je písemný návrh k zahájení řízení, který je definován v § 10 Rozhodčího řádu(dále jen RŘ).

(2) Stížnost je vždy evidovaná v podatelně KK na redmine, v případě přijetí stížnosti jinou formou jí následně do redmine v plném rozsahu zaeviduje asistent KK či jiný pověřený člen KK.

(3) Evidencí stížnosti započíná šetření stížnosti.

§ 7 Šetření stížnosti

(1) Každá evidovaná stížnost je podrobena šetření, které zahrnuje zejména povinné určení zpravodaje stížnosti dle § 3 tohoto jednacího řádu, který nadále vede šetření s povinností:

 • a) vypořádání případného návrhu předběžného opatření dle § 12 RŘ,
 • b) určení přijatelnosti stížnosti dle § 11 RŘ a případné dopracování náležitosti dle § 13 RŘ,
 • c) rozhodnutí o připojení či nepřipojení se ke stížnosti ve veřejném zájmu,
 • d) rozhodnutí o důvodnosti stížnosti, případně o jejím odložení dle § 14 RŘ.

(2) Šetření stížností je uzavřeno usnesením KK na návrh zpravodaje:

 • a) pokud je potřeba hájit veřejný zájem, předáním stížnosti rozhodčí komisi, včetně navrženého výroku, kde následně KK zastupuje zpravodaj,
 • b) pokud není třeba hájit veřejný zájem:
  • i) odložením stížnosti dle § 14 RŘ (platí i pro případ uzavření smíru),
  • ii) předáním stížnosti rozhodčí komisi za stěžovatele, KK se nadále nebude rozhodčího řízení účastnit.

Závěrečná ustanovení

§ 8 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tento jednací řád byl schválen usnesením KK ze dne 30. 7. 20201).

(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení a aplikuje se i na již probíhající řízení.


Související dokumenty

Další informace

Schválen 30. 7. 2020 a vyhlášen 25.8.

Odkaz na PDF: jednaci-rad-kk.pdf


Zobrazit štítek

Skrýt štítek

původce:
Kontrolní komise
typ:
jednací řád
zkratka:
JŘKK
zásadní:
ne
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/jednaci_rad.txt · Poslední úprava: 24.08.2020 22:02 autor: vojtech.pikal