• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Neoznámení zasedání v Kadani

orgán:
Rozhodčí komise
značka:
KK 4/2014
účastníci:
Republikový výbor, Helena Jarolímková, Bc. Lukáš Nový, Bc. František Navrkal, Bc. Vojtěch Pikal, Kontrolní komise
zpravodaj kontrolní komise:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
zpravodaj rozhodčí komise:
Ing. Roman Kučera
podáno:
2014-03-24
nález:
2014-10-22
skončeno:
2014-10-22
stav:
nález nevykonán
oblast:
rozhodování volených orgánů

Dne 24. 3. 2014 kontrolní komise obdržela stížnost člena Vojtěcha Pikala, kterou se domáhá „zneplatnění“. Na výzvu kontrolní komise stěžovatel stížnost dne 25. 3. 2014 doplnil, aby byla přijatelná.

Ohledně účastníka řízení, kterým je republikový výbor, kontrolní komise doručuje rovněž jeho členu Martinu Kučerovi, neboť jediný jednatel František Navrkal je vedle republikového výboru také účastník řízení, tedy mohlo by dojít ke střetu zájmů mezi účastníky řízení.

Předběžné opatření

Kontrolní komise dne 26. 3. 2014 postoupila rozhodčí komisi návrh na předběžné opatření. Rozhodčí komise dne 28. 3. 2014 vyhověla návrhu a vydala následující předběžné opatření:

Vykonatelnost usnesení o změně rozpočtových pravidel a usnesení o změně pravidel participativního rozpočtování přijatých na zasedání republikového výboru v Kadani dne 22. 3. 2014, sp. zn. RV 16/2014, se odkládá až do skončení rozhodčího řízení o jejich platnosti. Tím není dotčeno existující odložení vykonatelnosti jednoho z předmětných usnesení podle stanov.

Kontrolní komise následně začala připravovat stížnost ve veřejném zájmu a vyzvala republikový výbor k podání originálu řádného oznámení. Z něho kontrolní komise zjistila, že bylo odesláno opožděně. Kontrolní komise tedy přistoupila ve veřejném zájmu na stranu stěžovatele a postoupila stížnost rozhodčí komisi s návrhem výroku rozhodnutí.

Nález rozhodčí komise

Vyhlášením usnesení o změně pravidel participativního rozpočtování a o změně rozpočtových pravidel, vydal republikový výbor na zasedání v Kadani konaném dne 22. 3. 2014 právní akty, které jsou nicotné (nemají zamýšlený právotvorný účinek), neboť nebyly přijaty potřebnou většinou členů republikového výboru. Za porušení předpisů vydáním napadených usnesení nese odpovědnost republikový výbor jako orgán strany. Náprava uvedených právních aktů se zjednává následovně: Napadená usnesení jsou od počátku nicotná. Vynecháním kontroly, zda bylo zasedání řádně oznámeno, porušila předsedající Helena Jarolímková svou povinnost předvídanou jednacím řádem republikového výboru. Za své jednání nese odpovědnost. Republikový výbor je povinen nahradit náklady řízení rozhodčí komise tak, že uhradí paušální náklady řízení ve výši 300 Kč vnitřním převodem ve prospěch rozhodčí komise do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, a to ze svého rozpočtu.

Rozhodčí komise se ztotožnila s návrhem kontrolní komise a to poměrem hlasů 4-0-0

Hlasovali:

Michal Ketner
Roman Kučera
Adam Skořepa
Roman Šemík (poradní hlas)

všichni PRO

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.