• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Společný program pro krajské volby 2016

typ:
společný, volební, krajský
stav:
archiv

Naším cílem je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit se do veřejného dění a kultivace svého okolí.

Otevřeme hospodaření kraje

Otevřené hospodaření

Zprůhledníme financování

 • Zveřejňujeme vše, co můžeme, ne jen to, co musíme.

  Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Zveřejňování smluv nyní již upravuje zákon o registru smluv, my ovšem chceme zveřejňovat smlouvy i nad rámec povinností dle tohoto zákona, tedy i ty s hodnotou nižší než 50 000 Kč. Zároveň hodláme zveřejňovat i faktury, které vypovídají o reálných částkách vyplacených na základě smluvních vztahů.

 • Zavedeme transparentní účetnictví kraje.

  Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby kraj přešel k využívání otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný.

 • Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

  Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.

 • Rozšíříme informace zveřejňované o dotacích.

  U poskytnutých dotací budeme zveřejňovat i jejich vyúčtování, aby každý viděl, kam veřejné prostředky nakonec doputovaly.

 • Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

  Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit, a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Dohodám firem mimo aukční systém nelze předejít, ale motivační faktor ke skutečné soutěži tuto nevýhodu vyvažuje. Najdeme vhodný, legislatvně možný, mix kritérií regionality, referencí a předchozí zkušenosti s dodavatelem takový, abychom zabránili například účelovému vzniku firem pro jedinou vypsanou zakázku.

Budeme hospodařit efektivně

 • Povedeme úřady a organizace zřízené krajem k úspornému hospodaření.

  Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě. Je potřeba dbát, aby na konci roku nedocházelo k samoúčelnému utrácení. Řešením je komunikace s vedoucími úředníky při přípravě rozpočtu a individuální posouzení převedení nevyčerpaných peněz do dalšího roku. Úspory v jednom roce nesmí být automaticky důvodem pro snížení rozpočtu v roce následujícím. Obdobně by to mělo fungovat i v organizacích zřízených krajem.

 • Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.

  V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Pro nákup služeb a v dalších případech, kde to bude vhodné, využijeme centrální zadávání.

 • Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.

  Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl proto vystupovat aktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

 • Snížíme byrokracii.

  Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Komunikace s úřadem by měla probíhat primárně elektronickou cestou. Umělé zvyšování zaměstnanosti zbytečným byrokratickým aparátem ztěžuje podnikání a znepříjemňuje lidem životy. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace nebo zkrácení pracovní doby při zachování platu úředníkům včas plnícím své úkoly. Propouštěni by měli být neschopní či zkorumpovaní úředníci. Naopak chceme motivovat pracovité a poctivé zaměstnance, kteří jsou podmínkou hladkého chodu úřadu a spokojenosti občanů.

 • Preferujeme vyrovnaný rozpočet.

  Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje.

Víme, jak řídit kraj zodpovědně

 • Dozorčí rady a představenstva krajských podniků obsadíme odborníky.

  Nesouhlasíme s praktikami starých politických stran, které placená místa v orgánech společností využívají jako trafiky. Dozorčí rady a představenstva začneme obsazovat minimálně z jedné třetiny skrze průhledná nominační řízení, kde nejdůležitějším kritériem bude odbornost. Ředitelé společností a příspěvkových organizací budou vybíráni výběrovou komisí, která bude složená z odborníků.

 • Budeme řídit město metodikou projektového řízení.

  V programovém prohlášení rady i v různých strategiích kraje musí být jasně stanoveny termíny a odpovědné osoby u jednotlivých úkolů. Na Internetu hodláme zveřejňovat průběžné plnění našich priorit a jednotlivých cílů, aby každý mohl v reálném čase zhodnotit, zda svou práci děláme dobře, tak jak to již nyní činíme například na Pražském magistrátu.

 • Občané se dovědí, jak moc pracujeme a s kým se scházíme.

  Budeme zveřejňovat seznam schůzek s lobbisty, kolik hodin pracujeme a čím se zrovna zabýváme. Software toto umožňující nabídneme zdarma všem dalším zvoleným politikům nejen v krajích, včetně zaškolení. Přehledně také zveřejníme, kolik peněz od kraje dostáváme.

 • Poženeme úředníky k odpovědnosti za svoje jednání.

  Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří porušují zákon, a to zejména, pokud porušením zákona způsobili škodu.

Zapojíme občany do rozhodování

Zapojení občanů

Jednáme s lidmi otevřeně

 • Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.

  O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na jednání výborů kraje musí mít přístup každý občan, jednání rady a komisí by měla být také co nejvíce otevřená, pokud by tím nedošlo k porušení zákona.

  Kdokoli má mít možnost vytvářet audiovizuální záznam zasedání a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Kvalitní audiovizální záznam navíc musí zajistit sám kraj. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně návrhů a hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Záznamy o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný je dohledat a jejich obsah následně pochopit.

 • Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.

  Podklady k zasedáním vyjma těch, které tvoří z velké části jen osobní údaje a bylo by nepřiměřeně náročné je anonymizovat nebo by anonymizace zcela podklady zbavila informačního obsahu, musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu zasedání musí být podložen důvodovou zprávou. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování, nebudeme tedy hlasovat pro usnesení, která nejsou dostatečně dobře podložena.

 • Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.

  Zasadíme se, aby odborná veřejnost a občanské iniciativy měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva či rady.

Usnadníme přístup k informacím

 • Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací.

  Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny podstatné informace, u kterých není důvod k utajení. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá.

 • O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.

  Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

 • Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

  Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

 • Spustíme portál otevřených dat.

  Informace budeme zveřejňovat ve formátu otevřených dat. Budou tak strojově čitelné a kdokoliv s nimi bude moci dále pracovat. Při vývoji portálu budeme spolupracovat a inspirovat se u jiných kde to již funguje, například s členy spolku Otevřená města. Podpoříme tím vývoj různých aplikací veřejným i soukromým sektorem a zvýšíme celkovou informovanost o kraji.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

 • Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu.

  Současný zákon o krajském referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci. Referenda se mohou konat společně s volbami, aby se snížila jejich nákladnost a zvýšila volební účast.

 • Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

  Zavazujeme se, že všichni naši zástupci na kraji se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, krajský zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

 • Zřídíme web, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.

  Prosazujeme dobře cílenou legislativu, která řeší skutečné potřeby občanů. Aby zastupitelé nežili ve slonovinové věži, zřídíme web, kde bude moci hlasovat každý občan kraje a vyjádřit svůj názor každý člověk, který má zájem o dění v kraji. Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům. Pokud se hlasování na webu osvědčí, bude možné jej rozšířit a stanovit závaznost rozhodnutí pro krajské zastupitelstvo.

 • Usnadníme setkávání občansky aktivních občanů a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí.

  Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Kraje mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským iniciativám. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové občanské iniciativy. Vznikajícím občansky prospěšným iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.

Veřejné služby slouží občanům

Doprava

Dohlédneme na kvalitní a dostupné veřejné služby

 • Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.

  Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Úbytek infrastruktury vede k vylidňování obcí. Zavírání místních škol či knihoven podpoříme jen v případech odůvodnených odbornými studiemi. Zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Předpokládáme, že námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné, služby a jejich rozvoj.

 • Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám.

  Není pro nás přijatelné, aby se kraj podílel na zvyšování nerovnosti mezi občany v přístupu k cestám, zdravotním zařízením a jiným veřejným službám. Nechceme, aby byly někteří občané v některých oblastech neodůvodněně zvýhodňováni v přístupu k veřejným službám na úkor ostatních. Při plánování infrastruktury budeme brát v úvahu dostupnost služeb, aby nevznikaly vyloučené lokality.

 • Stavíme se proti sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

  Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Většina lidí má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů.

Dopravní infrastruktura s koncepcí a rozmyslem

 • Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

  Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

 • Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.

  V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.

 • U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.

  Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.

Zlepšíme dopravní obslužnost

 • Zasadíme se o to, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

  Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklostezky a cyklotrasy náhle nekončily.

 • Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.

  Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

  Budeme poskytovat data o prostředcích veřejné dopravy tak, aby je mohly využívat různé komerční i nekomerční aplikace.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch

 • Je třeba udržovat kulturní i přírodní památky a objevovat nové, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

  Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný krajský web. Dostupné informace v držení kraje (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o kraji.

 • Pro cestovní ruch podporujeme zviditelňování kulturních akcí.

  Dnes se jezdí hlavně na větší akce v krajských městech, my je chceme rozšířit i do menších měst. Pořadatelé akcí by o dotace z krajského rozpočtu měli soutěžit v průhledných grantových řízeních.

 • Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.

  Evropské dotace mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na golfová hřiště či soukromé zámečky, ze kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.

 • Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.

  Není potřeba vynalézat kolo. Pokud je nějaký projekt úspěšný, měl by být dostatečně propagován, aby ho mohly realizovat ostatní kraje či obce. Proto podporujeme jejich vzájemnou větší komunikaci. Užitečné je také čerpat inspiraci ze zahraničí, kde mají často větší zkušenosti.

Prosadíme moderní technologie

Digitální kraj

Usnadníme občanům styk s úřady

 • Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

  Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

 • Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.

  Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

Osvobodíme software a formáty

 • Budeme používat svobodné formáty.

  Krajský úřad bude všechny dokumenty určené veřejnosti zveřejňovat ve svobodných a otevřených formátech, pokud takový formát ve vhodné kvalitě existuje pro daný typ dat (např. ODT a PDF pro textové dokumenty, WebM pro audiovizuální soubory, apod.). Kraj nesmí žádat po občanech používání konkrétních placených programů pro bezchybný přístup k informacím, které vytvořil.

 • Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem.

  V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, může také kdokoliv studovat kód a odhalit případné zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.

 • Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.

  U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli nepřístupnosti zdrojového kódu a smluvené licenci nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

 • Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.

  Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Internet pro všechny

 • Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.

  Stejně tak, jako se kdysi staly nepostradatelnými vodovody a elektrická síť, začíná být i Internet nepostradatelný pro způsob života většiny lidí. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

  Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových. Investice, které jsou určeny na rozvoj sítí (tzv. NGA) použijeme tak, aby odpovídaly podtřebám obyvatel v kraji a byly stimulační pro rozvoj kunkurečního prostředí mezi poskytovateli připojení.

 • Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.

  Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

 • Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

  Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

Investujeme do vzdělání

Knihovna

Kvalitní školy se nám vyplatí

 • Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

  Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Jsme proti rušení osmiletých gymnázií především proto, že zastáváme tezi o svobodné volbě vzdělávací dráhy dětí. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).

 • Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a pomůžeme zachovat školy i v menších městech.

  Zejména v obcích a malých městech chceme i z pozice kraje podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení menších středních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž.

 • Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

  Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

 • Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

  Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Usnadníme lidem samostatné vzdělávání

 • Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.

  Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.

 • Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků.

  Pokud se člověk vzdělává ve více oborech, získává tvořivost a širší rozhled, ale také má lepší šanci najít uplatnění na pracovním trhu a přizpůsobit se jeho budoucím změnám, které nepochybně přijdou. Nelze ani zaručit nabídku práce v daném oboru pro všechny jeho absolventy, proto je zaměření na více oborů velkou výhodou. Podporujeme také studenty s výbornými studijními výsledky v rámci specializace příslušné školy a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají (olympiády, korespondenční semináře, odborná soustředění) a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.

  Všeobecná vzdělanost přispívá k celkovému přehledu občanů o dění v nejrůznějších oblastech společenského a vědeckého života, může mít i kladný vliv na úroveň vztahů mezi lidmi a zvýšit účast občanů na řízení společnosti. Informovaní občané, kteří mají možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, vyžadují méně asistence ze strany státu a jsou méně náchylní k páchání trestné činnosti.

 • Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

  Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.

Podporujeme kulturu a sport

 • Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.

  Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven. Pirátská strana podporuje jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

 • Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

  Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru měst neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

 • V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

  Je zbytečné podporovat subjekty, které jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích a městech by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

 • Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

  Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

 • Kraj je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

  Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na krajské úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, kraj by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací.

Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby

Operace

Vyřešíme financování zdravotnictví

 • Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje.

  Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na Internetu a vedly otevřené účetnictví. Zveřejněny nebudou jen ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnit neumožňuje (soukromí - osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích, ať už právní nebo faktickou, např. podpoříme rozšíření svobodného softwaru.

Kvalita a osobní přístup v sociálních službách

 • Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.

  Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Prosazujeme tedy, aby se při plánování krajské zdravotní a sociální péče brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

 • Kraj by měl prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

  Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

 • Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

  Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Dáme lidem šanci najít práci

 • Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.

  Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.

 • Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

  Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Chráníme životní prostředí

Ropná rafinerie

Odstraňujeme ekologické zátěže

 • Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.

  Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

 • Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.

  Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Umožníme třídění odpadu na krajském úřadu a dalších institucích patřících ke kraji. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.

 • Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

  Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

 • Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

  Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování projektů, na kterých se finančně podílí kraj, (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.

Energetiku stavíme na inovacích

 • Chceme iniciovat výzkum, vývoj a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.

  Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách.

 • Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.

  Není možné odstraňovat občany z půdy, ke které mají osobní vztah desítky let, jen za účelem těžby uhlí, na kterých vydělávají soukromé společnosti. Za úplnou nezbytnost považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou.

Ekologicky rozvíjíme města i krajinu

 • Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.

  Hlavním hlediskem při přidělování dotací průmyslovým podnikům by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

 • Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních spolků k projektům s dopadem na životní prostředí.

  Neziskové spolky a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na rozhodování o přidělení dotací a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

 • Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.

  Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

 • Nebudeme svítit pánubohu do oken.

  Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
volby/2016/program.txt · Poslední úprava: 25.05.2024 19:07 autor: vojtech.pikal