• filip_hajny has upload permissions
 • @cen_p has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Dohoda o výkonu některých povinností spojených s funkcí

Majitelka Česká pirátská strana strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná předseda PhDr. Ivan Bartoš, narozen 20.3.1980, trvale bytem U Botiče 1390/3, 140 00, Praha 4, který zastupuje republikové předsednictvo ve všech věcech podle čl. 14(1) St,

a

správce Jiří Kadeřávek starší, narozen 8.2.1947, trvale bytem Tvarožná 361, 66405 Tvarožná, Jihomoravský kraj, který vykonává u majitelky funkci vedoucího finančního odboru, a podle §1 StFO jedná za majitelku jejím jménem v oblasti správy bankovních účtů včetně zřizování nových oprávnění k bankovním účtům podle §10(2) PraH a podepisuje smlouvy týkající se bankovních účtů a hospodaření majitelky,

uzavírají dne …………….. v ……………….. podle §9(1) StFO v účinném znění následující dohodu:

§1 Úvodní ustanovení

(1) Tato dohoda se řídí vnitřními předpisy majitelky ve znění účinném v den účinnosti této dohody:

(2) Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by zakládala jakýkoliv pracovní poměr, nebo nárok na odměnu. Použití zákoníku práce a obchodního zákoníku je vyloučeno; podpůrně se použije občanský zákoník ve znění účinném v den účinnosti této dohody.

(3) Vedlejší dispozicí se rozumí právo převádět peníze z bankovních účtů majitelky na cizí účty jejím jménem.

(4) Hlavní dispozicí se rozumí právo

 • a) určovat osoby s vedlejší dispozicí k účtům majitelky,
 • b) zakládat vedle hlavního účtu nové účty a
 • c) oprávnění potřebná pro správu všech účtů majitelky jako celku (například jejich společného převodu do jiného peněžního ústavu).
§2 Shodná prohlášení stran

(1) Majitelka má u peněžního ústavu družstevní záložny FIO hlavní účet číslo 2100048174/2010 a případně všechny další peněžní účty vedené pod jejím jménem, na které se tato dohoda vztahuje.

(2) Majitelka potvrzuje, že správce má k účtům oprávnění v rozsahu hlavní i vedlejší dispozice a správce má podle vůle majitelky všechna potřebná oprávnění, která může výkon dispozice vyžadovat.

§3 Závazky správce

(1) Správce se zavazuje nakládat s majetkem v souladu s vnitřními předpisy majitelky.

(2) Pokud ten, komu správce udělil vedlejší dispozici, pozbude funkce, dispoziční práva mu správce neprodleně odebere.

(3) Pokud správce pozbude vlastní funkce, musí se pokusit převést obě dispozice na svého nástupce ve funkci, který se stranou uzavřel hmotnou odpovědnost analogicky této dohodě. Do té doby nesmí správce činit jiné úkony s účty. Pokud tato práva nepřevede do dvou měsíců od okamžiku, kdy pozbyl funkce, musí se jich vzdát.

§4 Hmotná odpovědnost za škodu

Správce odpovídá majitelce za škodu způsobenou porušením této dohody bez ohledu na zavinění, ledaže by se škůdce odhalil a škodu uhradil; zejména odpovídá za škodu způsobenou

 • a) převody uskutečněnými pod identifikačními údaji přidělenými správci peněžním ústavem, které byly uskutečněny v rozporu s předpisy nebo touto dohodou, a
 • b) přidělením dispozice jiné osobě, než dovolují předpisy nebo tato dohoda.
§5 Bezúplatnost dohody

Správce se zavazuje k bezúplatné správě podle této dohody. Bezúplatná správa podle této dohody odpovídá důstojnosti a cti, která k funkci patří, a správce se zavazuje, že žádná plnění v souvislosti s touto dohodou nebude požadovat. Tímto ustanovením není dotčena pravomoc republikového výboru stanovit, že za výkon funkce náleží správci odměna.

§6 Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků; za majitelku je podepisuje předseda strany nebo pověřený místopředseda.

(2) Tato dohoda zároveň účinkuje jako dohoda o plné moci, kterou majitelka zmocňuje správce k jednání jejím jménem v rozsahu shora uvedeném, přičemž strany si sjednaly, že správce je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě v rozsahu zmocnění podle této dohody (vedlejší dispozice), pokud celková peněžní hodnota úkonu třetí osoby nepřesáhne 50000 Kč.

(3) Strany se ujišťují, že tuto dohodu uzavřely podle své svobodné vůle.

(4) Dohoda účinkuje od podpisu do okamžiku, kdy správce dispoziční práva pozbude. Potom trvají jen odpovědnostní vztahy.

…………………………….
Správce

…………………………….
Jménem majitelky

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.