• @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Stížnost RP na členy KS MSK

Výrok

Rozhodčí komise rozhodla jednohlasně ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech, Martin Švadlenka dne 18. ledna 2011 v řízení ve věci poškození dobrého jména strany členy na návrh Republikového předsednictva ČPS a Marcela Kolaji proti Robertu Adámkovi, Jiřímu Vontrobovi, Jiřímu Demelovi a Karlu Fuzikovi, takto:

Výrok

 1. Žalovaným nebylo prokázáno poškození dobrého jména strany (ve smyslu čl. 3(5)c stanov ČPS).
 2. Žalovaní vystavením downpage s ohledem na účinnost §2(3)b StTO vědomě dezinformovali veřejnost.
 3. Rk ukládá žalovaným napomenutí za vědomé dezinformování strany a veřejnosti o účinnosti přijatých předpisů a porušení povinnosti člena v čl. 3(8)b. Touto formou veřejného protestu proti přijatým předpisům krátkodobě ohrozili dobré jméno strany.
 4. RK oceňuje stažení downpage během 48h jako vstřícný krok žalovaných a nepožaduje vyvození přísnějších disciplinárních opatření.

RK ukládá

 1. Orgánům a jednotkám ČPS, aby při přijímání předpisů vždy přihlíželi k tomu, nakolik předpisy mění faktický (zaběhlý) stav věcí a pro vyhnutí se konfliktům explicitně stanovovali dostatečnou legisvakanční lhůtu, která umožní seznámení se s právním stavem věcí, jeho vyjasnění a přizpůsobení se nové legislativní realitě, případně umožní obrátit se na kontrolní orgány v případě pochybností o přijatých předpisech s žádostí o výklad 1).
 2. RK ČPS stanovuje legisvakanční lhůtu 2) předpisu Schválení jednacího řádu a statutů na 16 dní, tedy do 31.8.2010.

Poučení

 1. Členové, orgány a jednotky strany jsou při svém konání v oblasti působností odborů a komisí (i na krajské úrovni) povinni řídit se doporučeními příslušného odboru či komise (krajského odboru či komise, je-li zřízena), tedy v případě pochybností své záměry s příslušným odborným orgánem (odborem či komisí) konzultovat 3). Doporučení či rozhodnutí orgánů lze přezkoumat u kontrolních orgánů ČPS.
 2. Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykoná se po marném uplynutí lhůty, během níž smí celostátní fórum rozhodnutí mimořádně přezkoumat.

Jistota

 1. Rozhodčí komise rozhodla z důvodu potvrzení důvodu podání, že dle §16(3) StRK vrací složenou jistotu navrhovateli, k čemuž bude neprodleně informován FO ČPS.

Odůvodnění

Okolnosti řízení

Ve vyšetřené stížnosti v uvedené věci doručené rozhodčí komisi 22.9.2010 shrnula kontrolní komise okolnosti případu a předala podání navrhovatelů nepozměněné k rozhodnutí https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=197&t=5199&start=0. RK zahájila dne 24.9.2010 řízení na základě usnesení https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=246&t=5460.

Nesporné okolnosti

 • 15.8.2010 byl RV ČPS přijat předpis RV 14/2010, který vyhlásil s okamžitou účinností nové znění statutů odborů a komisí s jedinou výjimkou, a tou je odsunutí učinosti části o předpisu StTO upravujícího provoz krajských webů na dobu, kdy budou splněny technické podmínky pro jejich centrální provoz.
 • Žalovaní pokračovali po nějakou dobu v provozu internetového fóra tak, jak jim ukládalo rozhodnutí KS MSK z roku 2009. V krátké době několika dní však vzali na vědomí novou právní realitu a odstranili z tohoto fóra znaky strany, přičemž upozornili členy fóra, že jediným oficiálním fórem ČPS je fórum na adrese http://www.ceskapiratskastrana.cz/forum.
 • Žalovaní též v průběhu vyjasňování výkladu předpisů nedbali na upozornění o odsunuté účinnosti části předpisu StTO a v rozporu se skutečností informovali prostřednictvím tzv. downpage stranu a veřejnost o tom, že předpisy ČPS zakazují provoz předmětné krajské WWW prezentace. Downpage byla po 48h stažena.

Sporné okolnosti

 • Strany sporu se neshodují zejména ve skutečnostech, zda bylo forum.cps-msk.cz systémem strany. Rozhodčí komise rozhodla, že v době podání (17.8.2010) bylo forum.cps-msk.cz systémem strany. S ohledem na RK stanovenou legisvakanční lhůtu předpisu RV 14/2010 nelze považovat provoz systému forum.cps-msk.cz v době podání za protiprávní, přičemž v současné době systém jednoznačně vyvrací domněnku, že by se jednalo o oficiální systém strany.
 • Strany sporu se neshodují v tom, zda forum.cps-msk.cz vykazovalo znaky systému strany. RK rozhodla, že forum.cps-msk.cz vykazovalo znaky systému strany.
 • Strany sporu se neshodly v tom, zda jsou předpisy ČPS nadřazeny vůli organizačních jednotek. RK rozhodla, že předpisy strany jsou na základě čl. 6 stanov ČPS nadřazeny vůli organizačních jednotek.
 • Strany sporu se neshodly na tom, zda je povinností člena ČPS dohlížet na řádné užití prostředků, které pro ČPS pořídil a které vykazují znaky ČPS. RK rozhodla, že takováto povinnost pro člena existuje.
 • Strany sporu se neshodly na tom, zda je povinností člena ČPS zamezit jednání, které porušuje předpisy ČPS. RK rozhodla, že takováto povinnost pro člena existuje v případech pochybností o dodržování předpisů strany. Člen je povinnen obrátit se v případě pochybností na orgán v oblasti působnosti a posléze na kontrolní orgány ČPS.
 • Žalovaní argumentovali při krocích, které byly důvodně považovány za porušení předpisů strany, že nové znění StTO je v rozporu s pirátskými myšlenkami a poškodily dobré jméno strany. RK se rozhodla pro nedostatečnou specifičnost otázky tuto neposuzovat, upozorňuje však žalované, že ČPS poskytuje dostatek možností na opravu právních aktů, mezi ně však nepatří protest spojený s porušením předpisů.
 • RK dále vyslovuje znepokojení, že okolnosti přijetí RV 14/2010 vzbuzují oprávněné pochyby, zda byly předpisy přijaty s maximální spravedlivě požadovatelnou mírou legitimity ze strany předsedajícího jednání RV. Jedná se zejména o termín přijetí, okolnosti rozpravy, účasti členů RV na hlasování, naplnění RV a neexistenci legisvakančních lhůt. Pochybnosti o legitimitě snižují vážnost předpisu i rozhodování RV. RK ukládá RV, aby předpisy, které přijímá, přijímal vždy s maximální mírou legitimity s ohledem na okolnosti personální a časové.

Odpověď na podání navrhovatele (v pořadí bodů podání)

Navrhovatel se ve svém podání domáhal:

 1. vydání předběžných opaření, což bylo s ohledem na okolnosti v usnesení https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=246&t=5475#p76738 zamítnuto.
 2. rozhodnutí RK, zda žalovaní porušili provozem systému forum.cps-msk.cz předpisy strany. RK rozhodla, že nikoliv.
 3. příkazu odstranění znaků systému strany ze systému forum.cps-msk.cz. RK konstatuje, že žalovaní tyto znaky neprodleně odstranili.
 4. rozhodnutí RK, zda byly vystavením downpage porušeny předpisy ČPS nebo její dobrá pověst. RK konstatuje, že byly porušeny předpisy ČPS v čl. 3(8)b a že byla v ohrožení dobrá pověst ČPS. RK dále konstatuje, že žalovaní rychlým stažením downpage zabránili naplnění hrozby ohrožení dobré pověsti ČPS.
 5. zákazu provozu downpage. RK konstatuje, že downpage byla stažena během 48h od vystavení na žádost orgánů a členů ČPS.
 6. přiměřeného trestu pro žalované. RK rozhodla o napomenutí žalovaných za vystavení nepravdivě informující downpage a nerespektování předpisů ČPS.
1) Je zapotřebí míti na vědomí, že pirátské myšlenky přicházejí z kultury odporu vůči establishmentu a předpisům a že jakákoliv změna předpisů ukládající nové povinnosti vyvolává ve straně zákonitě pnutí. Citlivé zacházení s procedurami přijímání předpisů s ohledem na jejich legitimitu a míru demokratičnosti jsou nutnou podmínkou konsensu a souhlasu s podřízením se členům společným stranickým pravidlům.
2) doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis
3) s přihlédnutím k čl. 3(8)b stanov ČPS, ZrKO
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.