• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Sestavování krajského rozpočtu

Tento návod již neplatí, použijte ho jen jako inspiraci. Krajský rozpočet si sestavte ve fóru a o zápis na web Pirátů požádejte Finanční odbor.
Pro číslování kapitol a položek použijte tento číselník Návrh číselníku rozpočtových kapitol a položek

Tento návod pro krajská sdružení vás naučí sestavit rozpočet krajského sdružení, aby z něj mohlo krajské sdružení čerpat peníze na svoji činnost.

Příjmy rozpočtu krajského sdružení vycházejí z rozpočtu strany (viz např. Rozpočet Pirátů na rok 2014). Výdaje si určuje krajské sdružení samo. Doporučujeme postupovat tak, že krajské předsednictvo nejprve vytvoří návrh rozpočtu na webu, pak ho předloží krajskému fóru ve formátu PDF a nechá ho schválit usnesením krajského fóra.

Rozpočet se vypracuje podle rozpočtových pravidel. Rozpočet určuje pouze maximální výdaje. Skutečné výdaje jsou však vázány na stav krajského účtu nebo analytického rozpisu podle účetnictví.

Rozpočet se sestavuje následovně:

 1. Založte nový rozpočet pomocí průvodce založením nového rozpočtu. Tím vznikne nový rozpočet, který je třeba naplnit položkami. Pokud vám rozpočet nejde založit, je možné, že ho založil už někdo před vámi. Již vytvořený rozpočet naleznete v seznamu rozpočtů.
 2. Takto založený rozpočet již obsahuje všechny základní příjmové kapitoly, které jsou převzaty z rozpočtu strany. Vaším úkolem je rozvrhnout také výdaje a případně vypsat zbytek jako přebytek. Pro tento účel zvolte ve spodní části stránky menu Rozpočtové úpravy a v něm vyberte odkaz Přidání výdajové položky rozpočtu.
 3. Po kliknutí na tento odkaz bude řada polí předvyplněna. Vaším úkolem je zejména vložit kód, podle kterého jsou položky v rozpočtu řazeny (kódy jsou popsány zde), a vložit rozpočtový limit, tj. objem prostředků, který lze z rozpočtové položky čerpat. Příjmové položky mají kladné znaménko, výdajové položky mají záporné znaménko. Všechny hodnoty jsou v českých korunách.
 4. Takto můžete vkládat další rozpočtové položky, ale celkové výdaje nesmí přesáhnout rozpočtové příjmy. Celkové příjmy a výdaje snadno poznáte, protože jsou zobrazovány na titulní stránce vašeho krajského rozpočtu. Dávejte také pozor na to, aby byl rozpočet vyrovnaný i ohledně účelového určení (tj. zejména aby v příjmech i výdajích byly veřejné peníze ve stejné výši).
 5. Pokud vám peníze zbudou, vložte je do rozpočtu jako přebytkovou rozpočtovou položku podobným způsobem, jako jste vložili. Nicméně si dejte pozor, že přebytek má v rozpočtu záporné znaménko (neboť přebytek je fakticky také výdajem, a to úložkou na vnitřní účet).
 6. Rozpočet převeďte tisknutím do souboru PDF a nechte schválit krajským fórem. Není třeba podnikat žádné další kroky, finanční odbor se o něm dozví automaticky a registruje ho, případně vám pomůže odstranit nedostatky. Od okamžiku registrace lze z rozpočtu čerpat peníze.

Příjmy

V průběhu roku můžete také získat účelově určené dary, což jsou další peníze, které můžete v rozpočtu rozdělit. Účelově určené dary jsou typicky peníze darované na bankovní účet strany s variabilním symbolem krajského sdružení. V případě přijetí účelově určených darů není potřeba schvalovat změnu rozpočtu, ale pouze se založí nová příjmová rozpočtová položka v celostátním rozpočtu, která je účelově určená ve prospěch krajského sdružení, a to v kapitole účelově určených darů pro krajská sdružení. Z této položky lze čerpat částku, která skutečně ve prospěch krajského sdružení přišla a použít ji na daný účel.

Výdaje

Výdaje zpravidla nesmí přesahovat příjmy snížené o rezervu. Výdaje musí být rozepsány podle účelu, např. kancelářské potřeby, pořádání schůzí, tisk propagačních materiálů atd. Při účetnictví se bude kontrolovat, zda byl výdaj uplatněn v souladu s touto kapitolou rozpočtu; nároky, které nebyly uvedeny ve výdajích, budou muset být uhrazeny z rezervy.

Rezerva předsednictva

Rezerva předsednictva znamená peníze vyhrazené v rozpočtu, se kterými nakládá předsednictvo v průběhu roku podle svého uvážení. Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu příjmů rozpočtu.

Ostatní výdaje

Další výdajové kapitoly a položky jsou nepovinné a vytváří se pouze pokud je k tomu důvod.

Příklady:

 • Nákup vybavení - např. petiční stolek, megafon, vlajka atd.
 • Provozní náklady - např. pronájem kanceláře, poštovné, baterie do megafonu atd.

Je přitom potřeba pamatovat na to, že pokud jde o veřejné peníze, bude finanční odbor kontrolovat také, zda jsou peníze čerpány v souladu s pravidly pro hospodaření s veřejnými penězi. V takovém případě musí čerpání odpovídat jak názvu položky, tak účelovému určení peněz.

složka:
Finanční odbor
adresát:
krajské předsednictvo
stav:
neplatný
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.