• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Zasedání celostátního fóra v Křižanově

Usnesení

Celostátní fórum bylo řádně oznámeno a tedy se usnáší většinou přítomných členů.

Změna sídla (zásadní návrh)

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. V čl. 1(3) St se adresa „Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6“ nahrazuje slovem „Praha“
 2. Dokud republikový výbor nestanoví jinak, sídlem strany zůstává dosavadní adresa.

Změna zkratky (zásadní návrh)

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. Zkratka strany se mění z ČPS na Piráti. Zkratka se skloňuje a používá se v množném čísle.
 2. V předpisech strany se strana označuje výlučně svým názvem. Republikovému předsednictvu se ukládá, aby ve spolupráci s administrativním odborem uvedl předpisy strany včetně stanov, ve kterých se vyskytují zkratky, v soulad s tímto ustanovením.
 3. V usnesení CF 1/2011 v bodě 2 zní věta druhá takto: „Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby stanovil mezinárodní zkratku pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích v souladu se zvyklostmi společenství Pirátských stran.“
 4. Republikovému výboru se ukládá přijmout změny vyplývající z těchto předpisů do 2 měsíců od účinnosti těchto změn.

Kopírovací monopol (zásadní návrh)

Celostátní fórum se usneslo takto:

Stanovy

 1. V čl. 2(1) St se slovní spojení „práv k nehmotným statkům“ nahrazuje slovním spojením „kopírovacího monopolu“ a slovo „nemohla“ se nahrazuje slovem „nemohl“.
 2. V čl. 2(2) St se slovo „autorských“ nahrazuje slovem „kopírovacích“.

Zřízení komisí a odborů

 1. V ZřKO se slovní spojení „komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet“ v příslušných tvarech nahrazuje slovním spojením „komise pro kopírování a Internet“ v příslušných tvarech a slovní spojení „komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii“ v příslušných tvarech nahrazuje slovním spojením „komise pro otevřený stát“ v příslušných tvarech.
 2. §4(1) ZřKO zní:
  „Komise pro kopírování a Internet působí v oblasti kopírovacího monopolu, farmaceutického monopolu a patentů, zachování základních lidských práv v internetovém věku, včetně svobodného přístupu k informacím na Internetu, zamezení sledování občanů a svobodného software.“
 3. Toto usnesení účinkuje vyhlášením; administrativnímu odboru se ukládá, aby provedl nahrazení podle bodu 1 i ve statutech.

Výroční zpráva předsedy strany

Celostátní fórum schvaluje výroční zprávu předsedy strany (čl. 8(5)f St).

Zápis

Pořad jednání

Celostátní fórum určilo zapisovatelem Jaroslava Kučeru a pověřilo výkonem funkce skrutátorů členy volební komise.

Návrh pořadu jednání předložilo republikové předsednictvo takto: V sobotu OpenSpace konference, v neděli projednávání změn stanov a výsledků OpenSpace. O tom, které změny stanov vůbec budou projednány rozhodne celostátní fórum.

Někteří členové oponovali, že je třeba řešit změny stanov, když je přítomno nejvíce členů, tj. v sobotu. Předsednictvo upravuje svůj návrh tak, aby hlasování o stanovách proběhlo v sobotu od 17 do 18. V neděli se nebudou změny stanov řešit.

Pozměňovací návrh na změnu pořadu jednání předložil Jiří Kadeřávek:

Dopolední blok OpenSpace bude nahrazen hlasováními o stanovách. V neděli se nebudou změny stanov řešit.

Hlasování 24-7-3. Pozměňovací návrh byl přijat.

Navržený sobotní program tedy zní:

 • Dopoledne změny stanov
 • 13:00 oběd
 • 14:00–18:00 OpenSpace

Pokud se nestihnou změny stanov, proběhne hlasování bez rozpravy. Návrh ve znění pozměňovacího návrhu byl přijat optickou většinou.

Změna sídla

Zásadní návrh na změnu sídla předložil administrativní odbor. V rozpravě nezazněly žádné připomínky; jde o administrativní změnu, abychom se dostali k poštovním zásilkám. Adresa bude v budoucna patrně nastavena na někoho z republikového předsednictva.

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. V čl. 1(3) St se adresa „Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6“ nahrazuje slovem „Praha“
 2. Dokud republikový výbor nestanoví jinak, sídlem strany zůstává dosavadní adresa.

Hlasování 37-0-0. Návrh přijat.

Změna zkratky

Zásadní návrh na změnu zkratky předložil republikový výbor. Původní návrh zněl takto:

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. Zkratka strany se mění z ČPS na Piráti. Zkratka se skloňuje a používá se v množném čísle.
 2. Kde dosud stála ve stanovách, dalších předpisech a usneseních celostátního fóra zkratka „ČPS“, nahrazuje se tato zkratka příslušným tvarem zkratky „Piráti“.
 3. V usnesení CF 1/2011 v bodě 2 zní věta druhá takto: „Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby stanovil mezinárodní zkratku pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích v souladu se zvyklostmi společenství Pirátských stran.“
 4. Republikovému výboru se ukládá přijmout změny vyplývající z těchto předpisů do 2 měsíců od účinnosti těchto změn.

Pozměňovací návrh Jirky Kadeřávka:

2. V předpisech používat pouze plný název strany. K provedení AO.

Pozměňovací návrh přijat optickou většinou.

Vyhlášena krátká přestávka na začlenění pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh byl začleněn do původního návrhu takto:

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. Zkratka strany se mění z ČPS na Piráti. Zkratka se skloňuje a používá se v množném čísle.
 2. V předpisech strany se strana označuje výlučně svým názvem. Republikovému předsednictvu se ukládá, aby ve spolupráci s administrativním odborem uvedl předpisy strany včetně stanov, ve kterých se vyskytují zkratky, v soulad s tímto ustanovením.
 3. V usnesení CF 1/2011 v bodě 2 zní věta druhá takto: „Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby stanovil mezinárodní zkratku pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích v souladu se zvyklostmi společenství Pirátských stran.“
 4. Republikovému výboru se ukládá přijmout změny vyplývající z těchto předpisů do 2 měsíců od účinnosti těchto změn.

V odůvodnění vysvětleno, že věta první druhého bodu zaručuje, že se nebude vztahovat například na vymezení zkratky, stejně tak že se ustanovení vztahuje pouze na předpisy a komunikační strategie (Pirátská identita) a usnesení celostátního fóra jím nejsou dotčena.

Hlasování o zásadním návrhu ve znění pozměňovacího návrhu 39-1-2. Návrh byl přijat.

Další návrhy na změnu stanov

Nejprve zjistíme, zda má celostátní fórum vůbec vůli se zabývat předloženými návrhy. Návrhy byly přečteny a bylo konstatováno, že byly předloženy na poslední chvíli, ačkoliv pro předkládání není stanoven limit.

 • Celostátní fórum hlasuje o tom, zda se bude zabývat návrhem republikového výboru na změnu názvu strany. Přijato optickou většinou.
 • Celostátní fórum hlasuje o tom, zda se bude zabývat návrhem Marcela Kolaji na reorganizaci republikového výboru. Hlasování 13-21-8. Neschváleno.
 • Celostátní fórum hlasuje o tom, zda se bude zabývat návrhem Roberta Adámka na reorganizaci republikového výboru. Hlasování 16-17-8. Neschváleno.
 • Celostátní fórum hlasuje o tom, zda se bude zabývat návrhem Tomáše Vymazala na úpravu působnosti republikového výboru. Schváleno optickou většinou.
 • Celostátní fórum hlasuje o tom, zda se bude zabývat návrhem komise pro kopírování a Internet na změnu stanov tak, aby odpovídaly Pirátskému lexikonu (kopírovací monopol). Schváleno optickou většinou.

Změna názvu strany

Název: Změna názvu strany

Navrhovatel: Republikový výbor, RV 7/2011

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. Název strany se mění z České pirátské strany na Pirátskou stranu.
 2. Kde dosud stálo ve stanovách, dalších předpisech a usneseních celostátního fóra slovní spojení „Česká pirátská strana“, nahrazuje se toto spojení příslušným tvarem slovního spojení „Pirátská strana“.
 3. V usnesení CF 1/2011 v bodě 2 zní věta druhá takto: „Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby stanovil mezinárodní název strany v různých jazycích a její zkratku pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích v souladu se zvyklostmi společenství Pirátských stran.“
 4. Republikovému výboru se ukládá přijmout změny vyplývající z těchto předpisů do 2 měsíců od účinnosti těchto změn.

Proběhla podrobná rozprava. Pozměňovací návrhy nebyly podány.

Hlasování o zásadním návrhu 21-16-4. Návrh nebyl přijat, protože nedosáhl třípětinové většiny nutné pro změnu stanov.

Úprava působnosti republikového výboru

Zásadní návrh na změnu stanov k projednání na CF v Křižanově

Název: Úprava působnosti republikového výboru

Navrhovatel: kontrolní komise, místopředseda komise Tomáš Vymazal

Čl. 9(5)b zní takto:

b) navrhuje zřízení komisí a odborů a schvaluje jejich statut, vyjma statutů rozhodčí a kontrolní komise

K čl. 8(5) se připojuje písmeno i), které zní:

schvaluje statut kontrolní a rozhodčí komise

Vzhledem k časové tísni nebyla v souladu s pořadem jednání neproběhla rozprava. Oponentní zprávu přednesl Jakub Michálek.

Hlasování 13-21-7. Návrh byl zamítnut.

Kopírovací monopol

Zásadní návrh na změnu stanov: Kopírovací monopol

 1. V čl. 2(1) St se slovní spojení „práv k nehmotným statkům“ nahrazuje slovním spojením „kopírovacího monopolu“ a slovo „nemohla“ se nahrazuje slovem „nemohl“.
 2. V čl. 2(2) St se slovo „autorských“ nahrazuje slovem „kopírovacích“.

Odůvodnění: Tato ustanovení nepůsobí výkladové potíže, je však s ohledem na změnu způsobu vyjadřování potřeba zdůraznit, že tyto poplatky se neplatí za autory, ale za kopírování. Toto názvosloví je v souladu s Pirátským dvanácterem a Pirátským programem.

Návrh na změnu zřízení komisí a odborů: Zkrácení názvů komisí

 1. V ZřKO se slovní spojení „komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodný internet“ v příslušných tvarech nahrazuje slovním spojením „komise pro kopírování a Internet“ v příslušných tvarech a slovní spojení „komise pro otevřenou státní správu a přímou demokracii“ v příslušných tvarech nahrazuje slovním spojením „komise pro otevřený stát“ v příslušných tvarech.
 2. §4(1) ZřKO zní: „Komise pro kopírování a Internet působí v oblasti kopírovacího monopolu, farmaceutického monopolu a patentů, zachování základních lidských práv v internetovém věku, včetně svobodného přístupu k informacím na Internetu, zamezení sledování občanů a svobodného software.
 3. Toto usnesení účinkuje vyhlášením; administrativnímu odboru se ukládá, aby provedl nahrazení podle bodu 1 i ve statutech.

Vzhledem k časové tísni se hlasuje o obou návrzích společně.

Hlasování 37-0-2. Návrh byl přijat.

Výroční zpráva předsedy strany

Výroční zprávu přednesl předseda strany Ivan Bartoš formou vysvědčení, kde předsednictvo ohodnotilo samo sebe, jak plní program, se kterým bylo do funkce navrhnuto. Výsledná známka byla chvalitebná. Dále hodnotili členové práci předsednictva rovněž známkami. Nejhorší známku získalo předsednictvo za fundraising (dostatečně).

Hlasování 40-0-0. Návrh byl přijat.

Tisková zpráva

Zasedání celostátního fóra v Křižanově Pirátská strana mění zkratku: Místo ČPS přijala zkratku Piráti

Celostátní fórum Pirátské strany proběhlo ve dnech 24.-26.6. 2011 v Křižanově na Vysočině. Celostátní fórum přijalo několik změn stanov, ale hlavní část programu byla kreativní konference OpenSpace.

Hlavní změna stanov spočívá v nahrazení dosavadní zkraky ČPS zkratkou Piráti. Změna zkratky navazuje na rozhodnutí celostátního fóra používat jako značku České pirátské strany označení Pirátská strana a doménu http://www.piratskastrana.cz.

Důvodem pro změnu zkratky byl názor, že Pirátské ideje nelze schovat za bezvýznamnou zkratku. Problémem zkratky ČPS byla její podobnost starým strukturám ODS, ČSSD nebo TOP09. U nich už zkratka nic nevyjadřuje a to je stav, kterému se chceme vyhnout. Je proto lepší se otevřeně prezentovat jako Piráti. Tuto zkratku používají i Piráti v Německu, kteří jsou v současnosti nejúspěšnější Pirátskou stranou se stabilní 2.0 % voličskou podporu.

Na zasedání přednesl předseda Ivan Bartoš výroční zprávu. Zvolil formu vysvědčení, kde u každého bodu svého původního volebního projevu ohodnotil, nakolik se mu ji podařilo splnit. Vysvědčení republikovému předsednictvu pak vystavili i členové, kteří byli nejméně spokojeni s fundraisingem (průměr 4-); celkem dostalo předsednictvo chvalitebnou.

Konference typu OpenSpace umožňuje každému, aby se společně s ostatními věnoval tématům, které ho zajímají. Výsledky diskuse tak budou využity pro rozvíjení důsledků Pirátského programu v oblastech jako svobodný software a zdravotnictví.

Další skupiny se věnovaly připravovaným akcím, práci s dobrovolníky a fundraisingu. Jedna ze skupin OpenSpace se věnovala i připravovanému grafickému manuálu Pirátské strany, do kterého se promítne změna zkratky.

„Zatímco se jiné strany před veřejností uzavírají, naše konference byla skutečně otevřená. Diskusí a workshopů se účastnili i nestraníci a dokonce i lidé, kteří plánují založit vlastní politickou stranu. Sdílení myšlenek je prostě přirozené a nejde zastavit,“ řekl ke konferenci předseda Ivan Bartoš.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.