• filip_hajny has upload permissions
 • @cen_p has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Návrh systému garantů celostátnímu fóru

Republikové předsednictvo předkládá celostátnímu fóru následující návrh:

Celostátní fórum se usneslo takto:

 1. Dosavadní §1(1) ZřKO se nahrazuje §1(2) ZřKO a §1(2) ZřKO zní následovně:

  (1) Obdobné postavení jako vedoucí odboru má garant programového bodu, jehož funkce je celostátním fórem zřízena pro každý vymezený programový bod.

 2. §2 ZřKO zní následovně:

  §2 Garanti programových bodů

  (1) Jednotlivé programové body připravují a rozpracovávají jejich garanti. Garant se v rozsahu svého programového bodu podílí na informování veřejnosti, odpovídá na odborné otázky jménem strany a řídí příslušné pracovní skupiny. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí, rozhodnutím republikového předsednictva.

  (2) Republikové předsednictvo zastupuje stranu v otázkách programu jako celku, zejména se vyjadřuje k programovým bodům s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, projednává spory mezi garanty, které se týkají programových bodů v jejich působnosti.

 3. §4 ZřKO se vypouští, nadpis „Pravomoc“ se mění na nadpis „Pravomoc a působnost“ a nadpis „Působnost“ se vypouští.

 4. Do jednacího řádu se vkládá následující §33b:

  §33b Garant

  (1) Způsobilost být garantem programového bodu má jen člen strany nebo registrovaný příznivec.

  (2) Na funkci garanta se přiměřeně použijí pravidla pro vedoucího odboru, pokud není stanoveno jinak.

 5. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru zajistit dopracování Pirátského programu nejpozději 1 rok před dnem, kdy má v roce 2014 uplynout volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 6. Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby byli garanti podle §1(2) ZřKO poprvé voleni postupně, nejpozději však 1 rok před dnem, kdy má v roce 2014 uplynout volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Do té doby se ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) a § 4 odst. 4 JdŘ pro volbu garanta použijí, pouze navrhne-li to republikové předsednictvo.

Pro návrh: Jakub Michálek, Lenka Matoušková, Mikuláš Ferjenčík, Marcel Kolaja

Legislativně technická upřesnění na základě rozpravy celostátního fóra a pozměňovací návrh Petra Kopače, který přijalo republikové předsednictvo, začlenil zpravodaj Jakub Michálek.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.