• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Podkladové a koncepční materiály k Pirátské identitě

Tyto podkladové a koncepční materiály nebyly oficiálně schváleny a slouží pouze k informování členů, příznivců a veřejnosti o průběhu příprav. Oficiálním materiálem jsou Pirátská identita a její součástky a Důvodová zpráva k Pirátské identitě.

Funkce Pirátské identity vyplývá z následujícího schématu:

Organizační identita

Organizační identita se souhrn idejí, programů a obecných postojů. Organizační identita slouží jako klíč či pomůcka k vytváření konzistentních postojů, které jsou potřebné jak pro tvorbu komunikaci, tak i pro uvědomování a inkorporování vizí a poslání Pirátské strany.

Součástí organizační identity jsou jak programové dokumenty (připravené v komisích a schválené RV), tak i obecné hodnotové či ideové zásady (schvalované RV).

Navrhovanými součástmi Pirátské identity mohou být:

Hodnotová východiska

Pirátská strana stojí na 3 základních moderních hodnotách

 • Svoboda – znamená, že každý může činit a myslet podle své vůle, ale tak, aby neškodil druhému. Svoboda jednotlivce má své hranice v tom, že musí umožňovat realizovat svobodu druhých.
 • Rovnost – nikdo nebude krácen na svých právech. Všichni jsou si rovni bez rozdílu pohlaví, rasy, věku a náboženského vyznání.
 • Vzájemnost – svoboda a rovnost nemůže být realizována individuálně, ale jenom ve vzájemných vztazích jednotlivců či skupin. Vzájemnost znamená hypotetickou smlouvu o přijetí pravidel svobody a rovnosti.

Politické principy

Hodnotová východiska se přetváří do politických principů, podle kterých Pirátská strana poznává, hodnotí, komunikuje a vytváří svůj program. Politické principy Pirátské strany jsou zásady moderního liberalismu. Tyto principy stojí v jádru vytváření férové společnosti:

 1. Každý má mít stejné právo na co nejširší systém stejných základních svobod, jaký lze sloučit se stejnými svobodami pro všechny ostatní (princip svobody).
 2. Společenské a hospodářské nerovnosti jsou přijatelné, pokud:
  1. jsou spojeny s úřady a postaveními, k nimž má každý přístup (princip rovnosti šancí), a pokud
  2. nejvíce prospějí těm, kteří jsou nejméně zvýhodněni (princip diference).

První princip zajišťuje politickou a právní rovnost a zároveň maximalizuje individuální svobody, především svobodu politickou (volební právo), svobodu slova a šíření informací a shromažďování, nedotknutelnost osoby a právo na majetek. Druhý princip připouští nerovnosti, podmiňuje je ovšem zachováním rovných šancí na vzestup a tím, že zvýhodnění je mohou jen snižovat, nikoli zvětšovat. „Rovnost šancí“ není jen formální rovnost před zákonem, nýbrž i záruka toho, že lidé se stejným nadáním či předpoklady také skutečně dostanou stejné příležitosti ke vzdělání, zabezpečení zdravotní péče a vzestupu, a to nezávisle na svém výchozím společenském postavení. Princip diference znamená, že sociální nerovnosti jsou přípustné jen tehdy, pokud postavení nejslabších bude přijatelné a nebude se zhoršovat.

Pro realizaci politických principů je potřeba vytvářet prostory pro komunikativní jednání, které je opakem instrumentálního jednání. Instrumentální jednání se nejvíce projevuje v reklamě a politice, kdy jednání je jenom prostředek dosahování zisku nebo moci. Oproti tomu komunikativní jednání vyžaduje vytváření takových situací či prostorů, v nichž probíhá komunikace, která vede k obnovování a sdílení kulturních hodnot a znalostí a slouží k dosahování konsenzu jednotlivců, kteří v průběhu takového jednání budují i svou identitu.

Mezi podmínky pro realizaci politických principů komunikativním jednáním patří i co největší otevření státní moci, tak, aby všichni mohli mít přístup k informacím tím státní moc, která se řídí jednáním instrumentálním, kontrolovat.

Vhodným (ale ne jediným možným) prostorem, pro komunikativní jednání je svobodný, necenzurovaný Internet.

Vize a mise

Vize: Piráti chtějí psát dějiny během zásadního přerodu k informační společnosti.

Mise: Naše poslání je práce na moderní společnost, která technologie používá k otevřenosti moci a sdílení informací, ne proti lidem.

Politický program

Pirátské dvanáctero

Společenská kultura

Týká se vnitřního zřízení Pirátské strany. Cílem pirátské etikety je Pirátská demokracie. Pirátská demokracie znamená rovnou šanci pro každého člena představit svůj názor a prosadit ho prostřednictvím orgánů nebo všeobecného hlasování. Orgány Pirátské demokracie jsou tavícím kotlíkem, který tříbí názory. Prosazování názorů se děje slušně a nesmí být z něj nikdo vyloučen.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.