• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předběžná otázka - odebrání statusu Registrovaného příznivce

Odpověď na předběžnou otázku:https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=13609#p165386

Evidenční číslo RK 20/2012

Předběžná otázka:

Je možné odebrat registrovanému příznivci jeho status například na základě usnesení krajského předsednictva? Vzhledem k tomu, že existují určitá hlasování, ve kterých má hlas i RegP, pak by KS mělo mít možnost tento status odebrat.

Odpověď RK

Odebrat Registrovanému příznivci status Registrovaného příznivce je možné, ovšem nikoli na základě usnesení krajského předsednictva.

Odůvodnění

Dle čl.4(3)St platí:

Čl. 4 Registrovaní příznivci strany […] Další ustanovení o členech se použijí na registrované příznivce přiměřeně.

Z čehož vyplývá platnost čl.3(5)St

Čl. 3 Členství (5) Členství zaniká c) vyloučením v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany

a v přímé návaznosti i platnost čl.3(1)St

Čl. 3 Členství (1) Členem strany může být občan ČR, který f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany v minulosti vyloučen

V praxi to tedy znamená, že status Registrovaného příznivce může být příznivci odebrán pouze na základě vyšetřování Kontrolní komise a usnesení Rozhodčí komise, nebo Celostátního fóra.

Ve věci hlasování Registrovaných příznivců dle čl.4(3)St platí:

Čl. 4 Registrovaní příznivci strany (3) […] Při všech hlasováních mají pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni do vedení žádného orgánu strany. Další ustanovení o členech se použijí na registrované příznivce přiměřeně.

Registrovaní příznivci tedy nemohou přímo ovlivnit výsledek hlasování. Jedinou výjimku tvoří primární volby v případě, že se na udělení práva hlasovat usnese oblastní předsednictvo viz čl.7(5)St

Čl. 7 Oblastní sdružení (5) Oblastní předsednictvo e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit oblastní volební komisi.

a to pouze v prezenčním hlasování viz RK 10/2012.

Podrobné Odůvodnění a vyšetřené skutečnosti

Rozhodčí komise konstatuje, že v současné praxi existuje dvojznačnost používání pojmu „Registrovaný příznivec“. Dle první interpretace, vycházející ze Stanov, jde o neanonymní osobu, která prochází obdobnou přijímací procedurou jako člen. Alternativní interpretací je anonymní, nijak fakticky neověřovaný účet na fóru.

Zatímco „Registrovaného příznivce“ dle interpretace, vycházející ze stanov, lze jeho statusu zbavit, u anonymního účtu „RegP“ na fóru by to postrádalo jakýkoliv smysl a vedlo jen k možnému zahlcení fóra multiúčty. Rozhodčí komise tedy musela zvážit, který z výkladů pojmu „Registrovaný příznivec“ je primární a zdali nedošlo k chybě ve formulaci Stanov.

Na základě zjištěné skutečnosti, že v době vzniku stanov se pojem „Registrovaný příznivec“ užíval pro konkrétní osobu, která musela vyplnit obdobnou přihlášku jako člen, Rozhodčí komise konstatuje, že praktická interpretace pojmu „RegP“ na fóru je chybná.

Na základě uvedených skutečností Rozhodčí komise v RK 10/2012 vyloučila možnost hlasování na fóru pro takzvané „RegP“, neboť to odporuje zásadám rovnosti hlasů (jeden hlasující může snadno „podvodem“ získat více hlasů).

Doporučení

Rozhodčí komise doporučuje Republikovému výboru, aby uvedl do souladu Stanovy s možnostmi praktického používání fóra a nezaměňoval anonymní účty „RegP“ s významem statusu „Registrovaného příznivce“. Dále doporučuje, aby, bude-li to technicky realizovatelné, byl vytvořen systém, který bude lépe reflektovat Stanovy a umožní Registrovaným příznivcům uplatnit své právo poradního hlasu.


Rozhodčí komise dne 31.10.2012 ve složení Tomáš Koláčný (zpravodaj), Filip Krška, Jiří Kadeřávek, Martin Švadlenka, Roman Kučera, Martin Brož.

Návrh odhlasován následujícím způsobem:

  • Pro návrh: Roman Kučera, Tomáš Koláčný, Filip Krška, Martin Brož
  • Proti návrhu: (Jiří Kadeřávek, Martin Švadlenka)
  • Neúčastnili se: Jiří Kadeřávek, Martin Švadlenka
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/20_2012.txt · Poslední úprava: 08.11.2012 23:34 autor: Tomas Kolacny