• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Návrh novely volebního řádu

u příležitosti komunálních voleb.

Přidání textu je vyznačeno tučně, odebrání přeškrtnutím, skutečné změny (něco je jen přečíslování) jsou navíc podtrženy.

Důvodová zpráva

§ 1 Účel volebního řádu

(1) Volební řád upravuje se zřetelem na postup stranických orgánů

 • a) sněmovní volby,1)
 • b) senátní volby,2)
 • c) evropské volby,3)
 • d) krajské volby,4)
 • e) prezidentské volby.5)
 • a) komunální volby.6)
 • b) krajské volby,7)
 • c) sněmovní volby,8)
 • d) senátní volby,9)
 • e) evropské volby,10)
 • f) prezidentské volby.11)

(2) Účelem stanoveného postupu je zajistit, aby strana

 • a) včas veřejnosti představila volební program, lídra a kandidáty pro dané volby,
 • b) dodržela termíny a povinnosti, které stanovují zákony České republiky pro průběh voleb.

Část obecná

§ 2 Poškození dobrého jména

Zakazuje se podpora programu nebo vystupování, které se příčí základním politickým cílům České pirátské strany (čl. 2 St) nebo dobrým mravům.

§ 3 Volební spolupráce

(1) V odůvodněných případech může Česká pirátská strana spolupracovat ve volbách s jiným politickým subjektem, pokud tím není poškozeno dobré jméno strany (§2), zejména

 • a) kandidovat s ním ve volební koalici nebo
 • b) si navzájem vypomáhat v kampani.

(2) Pro platnost volební spolupráce je třeba včas (§5)

 • a) oznámit republikovému výboru na internetovém fóru záměr o ní jednat aspoň 3 týdny 1 týden před jejím uzavřením a
 • b) uzavřít o ní písemnou smlouvu vymezující podmínky spolupráce.
§ 4 Termín přihlášení

Termínem přihlášení se pro účely tohoto předpisu rozumí zákonem stanovený den, do kterého může být podána kandidátní listina pro účast v daných volbách.

§ 5 Harmonogram voleb

Příprava voleb probíhá podle následujícího harmonogramu:

Úkon Lhůta
Oznámení záměru jednat o volební spolupráci (§3) 2 měsíce před termínem přihlášení
Uzavření smlouvy o volební spolupráci (§3) 6 týdnů před termínem přihlášení
Primární volby (§8) měsíc před termínem přihlášení
Splnění podmínek kandidatury (§10) primární volby
Předložení volebního programu (§12) a kandidátní listiny (§7) 3 týdny před termínem přihlášení
Odvolání kandidáta 48 hodin před zahájením voleb

Kandidáti

§ 6 Samostatná kandidátní listina

Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny, která je sestavena v primárních volbách a předkládá se republikovému výboru.

§ 7 Kandidátní listina

(1) Kandidátní listinou se pro účely tohoto předpisu rozumí každý písemný úkon, kterým strana nominuje jednoho nebo více kandidátů do voleb veřejných funkcí.

(2) Pokud obsahuje kandidátní listina jediného kandidáta, je tento kandidát lídrem. Jinak kandidátní listina sestává

 • a) z lídra, kterým je kandidát na prvním místě kandidátní listiny,
 • b) z čelných kandidátů, kterými jsou kandidáti v další sedmině z nejvyššího přípustného počtu kandidátů zaokrouhlené nahoru,
 • c) z ostatních kandidátů.

(3) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá.

§ 8 Primární volby

(1) Primárních voleb se může účastnit každý, kdo splňuje podmínky kandidatury (§10). Splnění podmínek u všech kandidátů zkontroluje před primárními volbami organizátor voleb.

(2) Primární volby12) probíhají po skupinách tajným hlasováním

 • a) nejprve o lídrovi,
 • b) potom o čelních kandidátech,
 • c) potom o všech ostatních místech na kandidátní listině.

(3) Do předložení kandidátní listiny republikovému výboru

 • a) lze kandidátní listinu stejným způsobem doplňovat o další kandidáty, kteří se řadí za již zvolené kandidáty,
 • b) lze usnesením jednotlivého kandidáta nebo náhradníka odvolat anebo kandidátní listinu jako celek zrušit.

(4) Lídr se volí podle pravidel pro volbu předsedy strany (§30(2) JdŘ). Ostatní volby probíhají podle pravidel pro volbu členů republikového výboru (§31(2) JdŘ), ve které se však druhé kolo volby koná povinně. Kandidáti se řadí podle počtu hlasů ve druhém kole. Kandidáti se stejným počtem hlasů ve druhém kole se dále řadí podle počtu hlasů v prvním kole. Nelze-li ani takto pořadí určit, rozhoduje los. Primární volby probíhají přiměřeně pravidlům pro volbu do orgánu strany voleného celostátním fórem.13)

(5) Republikový výbor může schválit alternativní volební systémy pro primární volby, které seřadí kandidáty s většinovou podporou jinak.

§ 9 Náhradníci

(1) Ten, kdo nebyl zvolen jen kvůli omezenému počtu míst na kandidátní listině, stává se náhradníkem v pořadí.

(2) Seznam náhradníků je při posuzování kandidátní listiny v rámci strany její nedílnou součástí.

(3) V případě vyškrtnutí kandidáta před termínem pro doplnění kandidátní listiny se první náhradník stává posledním kandidátem.

§ 10 Podmínky kandidatury

(1) Ve volbách za Českou pirátskou stranu smí kandidovat pouze její člen nebo registrovaný příznivec, který ke dni konání primárních voleb

 • a) podepsal čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem a programem pro dané volby, a
 • b) vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec, a
 • c) nekandiduje souběžně do více funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.

(2) Nezpůsobilému kandidátovi poskytne organizátor voleb pomoc se splněním podmínek kandidatury, je-li to možné. Pokud nezpůsobilý kandidát podmínky přesto nesplní nebo pokud mu pomoci nelze, k jeho kandidatuře se nepřihlíží. Proto nebude připuštěn k primárním volbám, nebude zařazen na kandidátní listinu, případně ho volební zmocněnec z kandidátní listiny odvolá.

§ 11 Omezení kandidatury za jiné politické subjekty

(1) Člen strany a její registrovaný příznivec nesmí kandidaturou za jiný politický subjekt poškozovat dobré jméno strany (§2). Člen je povinen kandidaturu za jiný politický subjekt oznámit republikovému výboru na internetovém fóru.

(2) Zvolený představitel strany nesmí bez povolení kandidovat za jiný politický subjekt, pokud v daných volbách sestaví kandidátní listinu Česká pirátská strana. Na toto povolení se vztahují ustanovení o přijímání kandidátní listiny v daných volbách.

Volební programy

§ 12 Volební program

(1) Volební program je dokument předložený jménem České pirátské strany voličům, který je informuje o opatřeních, která kandidáti v případě zvolení budou prosazovat.

(2) Volební programy vždy vycházejí ze základních programových dokumentů a zveřejňují se na systémech strany.

§ 13 Druhy volebních programů

Volební programy se člení na

 • a) společné volební programy (§14) a
 • b) jednotlivé volební programy (§15).
§ 14 Společný volební program

Republikový výbor schvaluje následující volební programy společné pro všechny volby daného druhu:

 • a) evropský program pro volby do Evropského parlamentu,
 • b) sněmovní program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • c) senátní program pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
 • d) krajský program pro volby do zastupitelstev krajů,
 • e) prezidentský volební program pro volbu prezidenta České republiky.
 • a) komunální program pro volby do zastupitelstev obcí,
 • b) krajský program pro volby do zastupitelstev krajů,
 • c) sněmovní program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • d) senátní program pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
 • e) evropský program pro volby do Evropského parlamentu,
 • e) prezidentský program pro volbu prezidenta České republiky.
§ 15 Jednotlivý volební program

(1) Jednotlivý volební program lze sestavit pro každou kandidátní listinu a každého kandidáta ve volbách daného druhu.

(2) Jednotlivý volební program vychází z příslušného společného volebního programu a republikový výbor ho schvaluje pouze v odůvodněných případech.

(3) Jednotlivý volební program každého kandidáta musí být dále v souladu s jednotlivým volebním programem jeho kandidátní listiny.

Dohled nad volbami

§ 16 Dohled nad volební spoluprácí

Republikový výbor smí

 • a) zakázat jednání o volební spolupráci,
 • b) zakázat uzavření smlouvy o volební spolupráci a
 • c) zrušit volební spolupráci.
§ 17 Změna volebního programu a kandidátní listiny

V mimořádných a odůvodněných případech může republikový výbor změnit

 • a) předložený volební program nebo
 • b) předloženou kandidátní listinu.
§ 18 Nečinnost při primárních volbách

Pokud nejsou primární volby včas (§5) vyhlášeny, může je vyhlásit republikové předsednictvo.

§ 19 Nečinnost při předkládání

(1) Pokud není republikovému výboru volební program včas předložen a republikový výbor nestanoví jinak, použije se pro dané volby

 • a) poslední společný volební program pro daný druh voleb a
 • b) poslední jednotlivý volební program v rozsahu, v jakém neodporuje poslednímu společnému programu pro daný druh voleb.

(2) Pokud není republikovému výboru kandidátní listina včas předložena, přísluší ji sestavit republikovému předsednictvu.

§ 20 Volební zmocněnec

Ten, kdo jedná s úřady nebo ostatními politickými subjekty jménem České pirátské strany ve věci voleb, kterých se strana účastní, je rozhodnutím republikového výboru nebo jiného příslušného stranického orgánu vázán a je povinen je bezodkladně vykonat.

Část zvláštní

§ 20a Komunální volby

(1) Oblastní fórum toho oblastního sdružení, ve kterém je obec, do jejíhož zastupitelstva se volí,

 • a) volí lídra kandidátní listiny v primárních volbách,
 • b) volí čelní kandidáty a ostatní kandidáty na kandidátní listině v primárních volbách, není-li stanoveno jinak,
 • c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.

(2) Příslušné oblastní předsednictvo

 • a) organizuje primární volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.
§ 21 Krajské volby

(1) Krajské fórum

 • a) schvaluje jednotlivý volební program,
 • b) sestavuje kandidátní listinu a
 • c) má pravomoc v mimořádných a odůvodněných případech zrušit jednotlivý volební program nebo jeho část, pokud jde o jednotlivý volební program kandidáta na kandidátní listině, kterou sestavilo.

(2) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,14)
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá jednotlivý volební program a kandidátní listinu republikovému výboru.
§ 22 Sněmovní volby

(1) Krajské fórum sestavuje kandidátní listinu.

(2) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,
 • b) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.

(3) Republikové předsednictvo má pravomoc vyjednávat volební spolupráci ve sněmovních volbách. Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce na krajské úrovni pověřit krajské předsednictvo.

§ 22a Senátní volby

(1) Kandidátní listinu sestavuje krajské fórum toho krajského sdružení, ve kterém je volební obvod senátních voleb. Zasahuje-li volební obvod do území více krajských sdružení, sestavuje se kandidátní listina na společném zasedání jejich krajských fór.15) Sestavením kandidátní listiny je schválen jednotlivý volební program kandidáta.

(2) Republikové předsednictvo má pravomoc vyjednávat volební spolupráci v senátních volbách, není-li stanoveno jinak. Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce v určitém volebním obvodu senátních voleb pověřit krajské předsednictvo, do jehož územní působnosti volební obvod senátních voleb zasahuje.

(3) Krajské předsednictvo

 • a) organizuje volby na úrovni kraje,
 • b) předkládá jednotlivý volební program kandidáta a kandidátní listinu republikovému výboru.
§ 23 Evropské volby

(1) Celostátní fórum sestavuje kandidátní listinu.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) organizuje volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.

(3) Každý kandidát může vydat svůj jednotlivý volební program ve své prezentaci. Jednotlivý volební program předkládá kandidát republikovému výboru.

§ 23a Prezidentské volby

(1) Celostátní fórum sestavuje kandidátní listinu. Sestavením kandidátní listiny je schválen jednotlivý volební program kandidáta.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) organizuje volby,
 • b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
 • c) předkládá kandidátní listinu a jednotlivý volební program kandidáta republikovému výboru.

(3) Republikové předsednictvo může vyjednáváním volební spolupráce pověřit kandidáta.

Závěrečná ustanovení

§ 23b Koaliční spolupráce

Při koaliční spolupráci platí obdobně ustanovení o volebním programu pro volební program koalice a ustanovení o primárních volbách v rozsahu míst na kandidátní listině koalice.

§ 23c Volební rozhodnutí

Volebními rozhodnutími jsou primární volby a další rozhodnutí, kterými se schvaluje, mění nebo ruší kandidátní listina nebo volební program, jakož i pověření příslušného oblastního předsednictva v nejednoznačném případě.

§ 23d Nejednoznačná příslušnost sdružení

V nejednoznačném případě se určí příslušná oblastní sdružení tak, aby celkové území, na které se vztahuje jejich působnost, bylo co nejmenší a ještě pokrývalo území volebního obvodu. Volební rozhodnutí se pak přijímají na společném zasedání příslušných oblastních fór.8) Společné zasedání lze nahradit dílčími jednáními všech příslušných oblastních fór, přičemž počty hlasů získané na dílčích jednáních se posuzují v součtu.

§ 24 Provedení

(1) Předpis provádí administrativní odbor, zejména

 • a) neprodleně po vyhlášení voleb zveřejňuje harmonogram voleb, jak vyplývá ze zákonů a tohoto předpisu, a zanese ho do Pirátského kalendáře,
 • b) vydá vzor prohlášení podle §10(1)a.

(2) Mediální odbor stanoví formát prezentace kandidátů §10(1)b.

1) , 8) § 24 a násl. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
2) , 9) §56 a násl. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
13) § 12 jednacího řádu celostátního fóra
14) Např. čl. 7 odst. 5 písm. d) a e) St.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.