• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Obecný statut pro odbory a komise

Politika strany
označuje soubor doktrín a stanovisek, které hodlá Česká pirátská strana prosazovat a které uvádí předpisy strany, programové dokumenty celostátního fóra, republikového výboru a komise a rovněž doporučení k výkladu, které tyto orgány podávají. Takto vymezenou politiku strany a její doplnění upravuje republikové předsednictvo a v rámci své působnosti odbory.
Vysílač
označuje orgán nebo organizační jednotku strany, člena strany nebo jejího registrovaného příznivce.
Vysílání
označuje sdělování veřejnosti a úkony, které k němu směřují.
§1 Obecná úprava

Tento obecný statut upravuje činnost všech odborů a komisí, pokud není zvlášť stanoveno jinak.

§2 Ratihabice

Jednání se nepovažuje dále za neplatné, pokud bylo dodatečně schváleno předepsaným způsobem.

§3 Finance

Kde to lze, pracují všechny organizační složky s dobrovolníky. Jinak mají v souladu s předpisy České pirátské strany o rozdělení financí a předpisy finančního odboru nárok na proplacení nezbytných nákladů při realizaci svých úkolů z rozpočtu České pirátské strany.

Vedoucím orgánu
pro účely tohoto předpisu rozumí i předseda komise, nebo jiný člen kolektivního orgánu, který orgánu předsedá.
§4 Vedoucí orgánu

(1) Vedoucí orgánu

 • a) rozděluje úkoly mezi jednotlivé členy v souladu s rozvrhem práce nebo jiným dohodnutým způsobem,
 • b) svolává zasedání orgánu,
 • c) jedná za orgán navenek, včetně podepisování smluv jménem České pirátské strany v působnosti orgánu, které byly ohlášeny podle pravidel hospodaření,
 • d) spravuje záležitosti orgánu (např. publikuje rozhodnutí podle §8(2) StTO).

(2) Pro splnění oznamovací povinnosti stačí oznámit věc vedoucímu orgánu.

(3) Při změně vedoucího orgánu zaškolí předchozí vedoucí nového ve všech potřebných záležitostech orgánu a předá mu kontakty získané jménem České pirátské strany.

§5 Zastupování vedoucího orgánu

(1) Předsedu komise zastupuje místopředseda komise.

(2) Vedoucího odboru zastupuje jeden z asistentů vedoucího odboru.

(3) Vedoucí orgánu může přenést některé své povinnosti na člena orgánu.

§6 Plná moc

(1) Orgán smí pověřit člena nebo externího spolupracovníka, aby jménem České pirátské strany v mezích působnosti orgánu politicky vystupoval nebo činil právní úkony.

(2) Pověření externího spolupracovníka musí být písemné, podepsané vedoucím orgánu a obsahovat

 • a) poučení o pravidlech politiky strany nebo uzavírání smluv jménem České pirátské strany,
 • b) jméno, datum narození a trvalé bydliště zmocněnce a zmocnitele,
 • c) rozsah úkonů, na které se plná moc vztahuje, pod sankcí neplatnosti,
 • d) omezení vyplývající z předpisů České pirátské strany,
 • e) podpis zmocnitele.

(3) Pokud mají straně vzniknout jednáním na základě plné moci závazky, místo nichž lze vymáhat budoucí peněžní plnění, nebo jiné podobně závažné závazky, platí předchozí odstavec i pro členy strany.

§7 Srozumitelnost jednání

(1) Vysílač má v případech právního jednání nebo jednání se sdělovacími prostředky, kdy by mohly vzniknout pochybnosti, povinnost bez vyzvání objasnit ostatním stranám jednání, za koho jedná.

(2) Vysílač musí ostatním stranám jednání předat kontakty na orgány České pirátské strany, do jejichž působnosti jednání spadá, informovat tyto orgány o jednání pokud možno předem a případně doplnit jimi vyžádané informace.

(3) Pokud jménem České pirátské strany nebo její organizační jednotky jednal někdo neoprávněně, posuzuje se jednání jako nepřikázané jednatelství.

§8 Srozumitelnost vysílání

(1) Vysílač nesmí vysílat politický názor v rozporu s politikou strany, aniž by na rozpor výslovně upozornil.

(2) Funkcionář strany nesmí vysílat politický názor, který politika strany neupravuje, aniž by z obsahu vysílání nebo okolností vyplývalo, že tento názor nepatří do politiky strany.

(3) Vysílač na pochybách se před vysíláním politického názoru ujistí u člena příslušné programové komise nebo člena příslušného odboru.

§9 Zákaz pro porušení srozumitelnosti

Příslušná programová komise nebo odbor smí tomu, kdo porušil zásadu srozumitelnosti jednání a vysílání předběžně pozastavit nebo zakázat. Rozhodnutí lze přezkoumat.

Výkonné orgány

Výkonný orgán
znamená orgán zřízený ZřKO.
§10 Republikové předsednictvo

(1) Ve své působnosti jednají výkonné orgány jménem České pirátské strany ve spolupráci s republikovým předsednictvem, které jim smí ukládat úkoly.

(2) K projevení souhlasu při spolupráci s republikovým předsednictvem stačí

 • a) v podstatných záležitostech souhlas předsednictvem pověřeného člena,
 • b) jinak oznámení v systému strany.

(3) Pokud republikové předsednictvo oznámenou akci zakáže, smí ji výkonný orgán provést, jen pokud

 • a) akce nemá žádný politický dopad a
 • b) její neprovedení by stranu poškodilo.

(4) Republikové předsednictvo poskytuje výkonným orgánům bez vyzvání všechny podstatné informace, které spadají do jejich působnosti.

Programové komise

§11 Úkoly programové komise

Komise poskytuje odbornou záštitu politice strany, zejména

 • a) vypracovává návrhy programových dokumentů a přijímá programové dokumenty komise,
 • b) autoritativně vykládá přijaté programové dokumenty,
 • c) vyjadřuje se k dotazům,
 • d) jedná s osobami v České republice jménem České pirátské strany,
 • e) ve spolupráci s republikovým předsednictvem zastupuje stranu navenek,
 • f) dohlíží nad srozumitelností politiky strany.
§12 Členové komise

(1) Členové zpracovávají jednotlivé dokumenty samostatně podle své odbornosti.

(2) Komise jako celek schvaluje programové dokumenty komise. Dokumenty členů platí za schválené, pokud komise nerozhodne jinak.

§10 Technický a mediální odbor

Technický a mediální odbor zajistí, aby mohla komise pracovat (zejména publikovat na stranickém webu) samostatně.

§13 Programový rozpor

Vyskytne-li se rozpor mezi programovým dokumentem republikového výboru a komise, rozřeší ho celostátní fórum; do té doby si lze vybrat.

Odbory

§14 Sdílená působnost

(1) Organizační jednotky strany a jednotlivci mohou jednat v působnosti odboru svým jménem, pokud nenarušují výkon pravomoci odboru a výkon pravomoci jinou osobou není vyloučen.

(2) Odbor může ve spolupráci s republikovým předsednictvem nepřípustné jednání zakázat; odepření souhlasu republikového předsednictva zákaz ruší.

(3) Oblastní sdružení jsou povinna podílet se personálně na provozu odborů a komisí přiměřeně počtu členů.

§15 Prosazování politiky strany

Orgány při své činnosti vycházejí z politiky strany a prosazují ji.

§16 Zmocnění k moci nařizovací

(1) Vedoucí odboru může v mezích své působnosti, pro splnění svých úkolů a v mezích předpisů vydat obecně závaznou vyhlášku. Republikový výbor smí vyhlášku zrušit.

(2) K vynucení plnění povinností organizačních jednotek smí republikové předsednictvo nebo odbor ve spolupráci s předsednictvem vydat příkaz k pozastavení nakládání kraje s jeho penězi, který provede finanční odbor. Po splnění povinnosti odbor příkaz neprodleně zruší. Přezkum nemá odkladný účinek.

Závěrečná ustanovení

Pověřenec
znamená buď vedoucího orgánu, nebo jednoho jeho člena, kterého vedoucí pověřil zastupováním pro určité úkony.
Svodka
je seznam provedených úkonů za období od poslední svodky. Každý bod seznamu doprovází nejvýše čtyři věty a odkazy na další informace.
§17 Svodky

(1) Všechny orgány strany musí nejméně každé druhé pondělí uveřejnit svodku.

(2) Všechna krajská sdružení musí nejméně každé první pondělí v měsíci uveřejnit svodku.

(3) Pověřenec vkládá svodku do příslušné části fóra, k níž mají přístup pro čtení všichni členové strany a registrovaní příznivci. Uvozuje ji

 • a) číslo svodky a
 • b) datum, ke kterému se vztahuje.
§18 Uzavřená jednání

(1) Výkonné orgány smějí vést jednání uzavřená příznivcům nebo členům, pokud k tomu mají věcný důvod; jinak jsou jednání členům přístupná. Věcnost důvodu lze přezkoumat.

(2) Člen republikového předsednictva a kontrolní komise, pověřenec programové komise a odboru má právo účastnit se všech jednání organizačních složek bez ohledu na jejich vůli a svou působnost; udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. Toto právo se nevztahuje na uzavřené jednání republikového předsednictva a uzavřená jednání přezkumných orgánů.

(3) Na poradu přezkumných orgánů mají přístup výlučně jejich členové a osoby, kterým to jejich jednací řád povolí.

(4) Tajná jednání a porady všech orgánů v systémech strany se musí zpřístupnit členům nejpozději v následujícím volebním období; nerozhodne-li dotčený orgán o dřívějším zpřístupnění, stane se tak posledním dnem lhůty. Před zpřístupněním budou informace mající povahu osobních údajů vymazány.

§19 Osvědčení

Pokud je to nutné k výkonu působnosti, vystaví předseda strany nebo pověřený místopředseda oprávněné osobě na její žádost osvědčení, které dokládá oprávnění jednat jménem České pirátské strany.

§20 Recepce dosavadních předpisů

Dosud platná pravidla odborů se považují za vyhlášky podle §16(1).

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.