• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut technického odboru

§1 Působnost technického odboru

Technický odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

 • a) technické správy a vývoje systémů strany,
 • b) integrací přidružených systémů a systémů třetích stran.
 • c) poskytování technického servisu ostatním organizačním složkám v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.
Technickou správou
systému se rozumí správa hardware a software aplikace, která technický systém realizuje, včetně přístupových údajů k uživateli root. Technická správa zahrnuje i údržbu a instalaci nových částí aplikace.
Administrací
systému se rozumí správa přístupových a editovacích oprávnění včetně moderování a editace všech informací. Administrace zahrnuje i instalaci nových částí aplikace, pokud to technická správa umožňuje a technický správce a administrátor se na tom dohodnou.
Moderováním
systému se rozumí možnost editace dat bez vlivu na přístupová oprávnění.

Obecná část

§2 Požadavky na technické systémy

(1) Na systémech strany a přidružených systémech se přednostně užívá svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem, jiný se využívá pouze výjimečně.

(2) Na systémech strany a přidružených systémech se přednostně pracuje s technologicky neutrálními datovými formáty odpovídající standardům (PDF, HTML, CSS, ODT, ODS).

(3) Zakazuje se bez povolení příslušného administrátora (§3§5) vydaného ve spolupráci s republikovým předsednictvem v případech pro stranu prospěšných:

 • a) na systémech strany provozovat aplikace dalších osob,
 • b) provozovat podobný systém, který může vyvolat dojem, že se jedná o systém České pirátské strany, zejména propojením s jinými systémy strany, používáním jména, zkratky a loga České pirátské strany nebo jména její organizační jednotky.
§3 Systémy strany

(1) Technický odbor administruje podepisování serverových certifikátů u certifikační autority.

(2) Mediální odbor administruje

 • b) mailer na osoby jiné osoby než vysílače.

(3) Administrativní odbor administruje

 • b) web obsahující i weby všech organizačních jednotek,
 • c) aplikace pro správu údajů o osobách a mailer na vysílače,
 • d) datovou schránku České pirátské strany.

(4) Finanční odbor administruje

 • a) PayPal, jehož stav pravidelně zveřejňuje,
 • b) aplikaci pro správu účtů a účetnictví.
§3a Domény

(1) Základní doménou strany je doména druhého řádu pirati.cz, ze které se odvozují domény třetího řádu předsunutím zkráceného názvu.

(2) Domény pro systémy strany se odvozují ze základní domény (odst. 1).

(3) Jiné domény strana pro systémy strany používá, pouze

 • a) je-li tak zvlášť stanoveno pro významné projekty (§11(1)b StTO) nebo
 • b) je-li to nutné k zajištění služeb na dříve užívaných stranických doménách.
§4 Přidružené systémy
Provozovatel přidruženého systému
je člen strany nebo právnická osoba, která podléhá podle svých stanov kontrole hospodaření stranou a změna stanov vyžaduje souhlas strany, nebo jejich uskupení, jejichž jménem a na jejichž odpovědnost se přidružený systém provozuje.

(1) Přidruženými systémy jsou

(2) Přidružené systémy technicky spravuje a administruje jejich provozovatel, nedohodne-li se jinak s technickým odborem na technické správě nebo s orgánem strany na administraci.

(3) Kontrolní komise dohlíží na to, aby provoz přidružených systémů nepoškozoval Českou pirátskou stranu. Přidružené systémy jsou dále na straně organizačně nezávislé, nedohodnou-li se provozovatel a mediální odbor jinak.

§5 Systémy třetích stran

(1) Česká pirátská strana používá kromě vlastních systémů také systémy třetích stran. Zejména:

(2) Systémy třetích stran technicky spravuje třetí strana a administruje je mediální odbor.

Zvláštní část

§6 Web

(1) Web slouží k prezentaci politiky strany na veřejnosti, výměně dat a spolupráci při tvorbě delších textů. Na web může přispívat každý člen a registrovaný příznivec, není-li jmenný prostor vyhrazen některé organizační složce nebo není stránka z důležitých důvodů zamčena proti úpravám (šablony, číslo bankovního účtu, formuláře, kontakty apod.).

(2) Oblastní sdružení se v adresách označují nejvýše dvouslovným názvem oblasti.

(3) Na webu se vyhlašují přijaté předpisy a rozhodnutí; každý spis bude opatřen spisovou značkou ve tvaru zkratky orgánu, mezera a pořadové číslo v roce lomené rokem.

(4) Web běží na doméně pirati.cz.

§7 Internetové fórum

(1) Fórum je autoritativní systém pro vedení seznamu členů, seznamu funkcí, správu přístupových oprávnění a hesel pro systémy strany.

(2) Fórum slouží i k výměně názorů a hlasování uvnitř strany a zároveň ke komunikaci se sympatizanty strany.

(3) Z technických důvodů lze názvy používat bez diakritiky.

(4) Přístupová práva k fóru jsou na základě skupin. Skupiny na fóru jsou zejména:

(5) Vytvářet skupiny s podobnými nebo zavádějícími názvy se zakazuje.

§9 Mailer

(1) Mailer slouží k rozesílání tiskových zpráv, newsletteru a dalších oznámení vhodných k rozesílání elektronickou poštou v případě, kdy je třeba rozeslat zprávu většímu množství příjemců.

(2) Hromadné e-maily na osoby mimo stranu se zasílají tak, aby příjemce neviděl seznam osob, jimž byl e-mail zaslán.

§10 E-mail

(1) E-mailové a jabberové adresy členů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz.

(2) Všechny emaily přidělené členům se přeposílají na jejich e-mail uvedený při registraci do fóra.

(3) Každý představitel strany musí pro činnost strany používat přidělenou e-mailovou adresu pro příchozí i odchozí elektronickou poštu.

(4) Kromě adres na jméno používá Česká pirátská strana zejména adresy

 • a) info@pirati.cz pro obecnou komunikaci,
 • b) adresy s příponou pirati.cz pro jednotlivé skupiny na internetovém fóru, pro něž to stanoví administrativní odbor.
§11 Seznamy domén

(1) Technický odbor vydá ve spolupráci s republikovým předsednictvem

 • a) seznam domén třetího řádu podle §3a(1) StTO,
 • b) seznam projektů s vlastní doménou doménou druhého řádu,
 • c) seznam dalších adres podle §10(4) StTO.

(2) Seznam dalších adres nemusí v odůvodněných případech obsahovat přesnou adresu, aby nebyla zneužívána pro hromadnou nevyžádanou korespondenci.

§12 Provedení

(1) Tento předpis provedou administrátoři pro systém, který administrují, jinak ho provede technický odbor.

(2) Technický odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem stanoví, zda neužívané domény kopírují nastavením základní doménu (emailové, jabberové adresy atp.) nebo jsou na tuto doménu přesměrovány.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.