• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jednací řád republikového výboru

Právě čtete návrh dokumentu. Tento dokument není oficiálně schváleným dokumentem. Nevyjadřuje názory nebo stanoviska strany. Dokumenty připravované ostatními členy můžete připomínkovat na internetovém fóru Pirátů.

§ 1 Subsidiarita jednacího řádu celostátní fóra

Pro jednání republikového výboru, k němuž přísluší (čl. 9 St), se použije Jednací řád celostátního fóra vyjma předepsaných odchylek. Ustanovení jednacího řádu celostátního fóra se za podmínek předchozí věty použijí přiměřeně; kde jednací řád celostátního fóra mluví o členu strany, má se tím v jednacím řádu republikového výboru na mysli člen republikového výboru.

§2 Právo posudku

Výkonný orgán smí požádat, aby mohl nejpozději do týdne od počátku rozpravy předložit vlastní posudek k cizímu návrhu, o němž se domnívá, že se týká jeho působnosti. Žádost smí republikový výbor zamítnout v hlasování o návrhu postupu, jinak je jí vázán.

§ 3 Jednatelé republikového výboru

(1) Členové republikového výboru mezi sebou volílosuje ze zájemců tři jednatele, kteří výbor organizují, spravují a zastupují tam, kde to vyžaduje předpis1). Jednatelé jsou pověřeni na 126 měsíců, nejdéle však do konce funkčního období výboru.

(2) Jednatelé ve své působnosti zejména:

 • a) předsedají jednáním republikového výboru,
 • b) spravují podatelnu republikového výboru,
 • c) spravují webové stránky republikového výboru,
 • d) dohlíží na termíny vyřizování podání,
 • e) dohlíží na organizační záležitosti republikového výboru.

(3) Jednatelé se v nepřítomnosti zastupují. Při sporu mezi jednateli se rozhoduje hlasováním všech jednatelů. Jednatelé mohou konsensem delegovat své povinnosti na další členy.

(4) Výbor může jednatelům ukládat úkoly v rozsahu jejich působnosti, nebo úkolem v jejich působnosti pověřit jiného člena výboru. Výbor může jednatele v odůvodněných případech také odvolat.

Výčet odchylek

§ 5 Předsedající

Předsedajícím je libovolný člen republikového výboru, který zahájí jednání nebo převezme předsedání, aniž by předsedal ve vlastní věci. Neujme-li se nikdo předsedání, je jednání povinen předsedat jednatel republikového výboru. Při jednání na internetu se předsedajícím v případě potřeby rozumí rovněž vedoucí administrativního odboru nebo jeho člen, který byl k tomu pověřen. Republikový výbor stále může vybrat předsedajícího z účastníků na základě návrhu postupu. Zasedání zahajuje jako předsedající jednatel.

K § 16 JdŘ, § 20 JdŘ a § 33 JdŘ:

§ 4 Lhůty

(1) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 dní od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.

(2) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 24 hodin.

(3) V případě referenda může být doba na rozmyšlenou na žádost navrhovatele zkrácena na 12 hodin, ale pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni jednatelé a hrozí v případě dodržení řádné doby na rozmyšlenou nepřiměřená újma. V tomto případě se ovšem hlasování nepovažuje nikdy za řádně oznámené.

(4) Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 3 až 14 dnů od zahájení jednání.

(5) Lhůty dle tohoto paragrafu lze prodloužit přijetím návrhu takového postupu.

K § 15(1) JdŘ:

§ 5 Zahájení jednání

Jinak jednání předsedající zahájí, i když republikový výbor neschválil rozpočet nebo výsledky hospodaření do měsíce od doby, kdy je mělo republikové předsednictvo nebo finanční odbor předložit, nebo pokud nebylo řádně oznámeno zasedání republikového výboru do dvou měsíců a republikový výbor už 3 měsíce nezasedal.

K § 3 JdŘ a místo § 6 JdŘ:

§ 6 Přístup na jednání

(1) Účastnit se smí

 • a) člen republikového výboru,
 • b) člen strany vykonávající funkci volenou celostátním fórem,
 • c) pověřenec komise nebo odboru,
 • d) člen strany vykonávající:
  • (1) mandát poslance nebo senátora parlamentu České republiky,
  • (2) funkci člena vlády České republiky,
  • (3) funkci prezidenta České republiky,
  • (4) mandát poslance Evropského parlamentu.
 • e) člen strany zvolený do funkce v mezinárodní organizaci pirátských stran,
 • f) osoba, s jejíž účastí republikový výbor souhlasil v mezích tohoto souhlasu.

(2) Ustanovení o působnosti orgánů se nevztahují na právo účasti. Počet účastníků a hlasujících nelze omezit.

(3) Hlasování republikového výboru jsou veřejná, pokud se republikový výbor neusnese před hlasováním a na základě odůvodněného návrhu na tajném hlasování2).

(4) Jednání republikového výboru je veřejné, pokud republikový výbor neschválí návrh postupu, aby jednání bylo uzavřené. Tím není dotčena povinnost zveřejnit ihned usnesení. Jednání je uzavřené od schválení takového návrhu postupu. Pokud však bylo na žádost svoláno jako uzavřené, je uzavřené již od počátku. Po zahájení jednání a úvodním slovu navrhovatele je však třeba schválit návrh postupu, aby bylo jednání uzavřené.

(5) Uzavřené jednání musí být zveřejněno nejpozději týden před koncem volebního období republikového výboru.

(6) Veřejnost podle tohoto paragrafu znamená vysílače, nestanoví-li republikový výbor jinak.

Místo § 37 JdŘ:

§ 7 Svolání zasedání

(1) Zasedání republikového výboru je svoláno usnesením republikového výboru nebo řádným oznámením předsedy strany účastníkům, které obsahuje datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora. Má se za to, že zasedání svolané usnesením republikového výboru dle tohoto odstavce je řádně oznámené.

(2) Zasedání musí být svoláno nejméně 14 dnů před jeho konáním.

(3) Pořad zasedání musí být účastníkům řádně oznámen nejméně 7 dnů předem.

K § 36 JdŘ:

§ 8 Hlasování na Internetu

Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu
(mimo rozhodující hlasování)
24 hodin
Rozhodující hlasování 48 hodin
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.