• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dohoda o výkonu některých povinností spojených s funkcí

Majitelka Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná podle §1 StFO vedoucí finančního odboru Jiří Kadeřávek starší, narozen 8.2.1947, trvale bytem Tvarožná 361, 66405 Tvarožná, Jihomoravský kraj,

a

správce …………………….., narozen ………………., trvale bytem ……………………………………, který vykonává u majitelky funkci vedoucího krajského finančního odboru v krajském sdružení …………………………………………………., a podle §10(5) PraH je účetním orgánem příslušným spravovat bankovní účet majitelky v tomto krajském sdružení,

uzavírají dne …………….. v ……………….. podle §10(2) StFO v účinném znění následující dohodu:

§1 Úvodní ustanovení

(1) Tato dohoda se řídí vnitřními předpisy majitelky ve znění účinném v den účinnosti této dohody:

(2) Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by zakládala jakýkoliv pracovní poměr, nebo nárok na odměnu. Použití zákoníku práce a obchodního zákoníku je vyloučeno; podpůrně se použije občanský zákoník ve znění účinném v den účinnosti této dohody.

(3) Vedlejší dispozicí se rozumí právo převádět peníze z bankovního účtu majitelky na cizí účty jejím jménem.

(4) Hlavní dispozicí se rozumí právo

  • a) určovat osoby s vedlejší dispozicí k účtům majitelky,
  • b) zakládat vedle hlavního účtu nové účty a
  • c) oprávnění potřebná pro správu všech účtů majitelky jako celku (například jejich společného převodu do jiného peněžního ústavu).
§2 Shodná prohlášení stran

(1) Majitelka má u peněžního ústavu družstevní záložny FIO krajský účet pro krajské sdružení …………………………. ……………… pod číslem …………………………., na který se tato dohoda vztahuje.

(2) Majitelka potvrzuje, že správce má ke krajskému účtu oprávnění v rozsahu vedlejší dispozice, pokud celková peněžní hodnota jeho úkonu nepřesáhne 50000 Kč.

§3 Závazky správce

(1) Správce se zavazuje nakládat s majetkem v souladu s vnitřními předpisy majitelky.

(2) Pokud správce pozbude vlastní funkce, musí se pokusit převést dispozici na svého nástupce ve funkci, který se stranou uzavřel hmotnou odpovědnost analogicky této dohodě. Do té doby nesmí správce činit jiné úkony s účty. Pokud tato práva nepřevede do dvou měsíců od okamžiku, kdy pozbyl funkce, musí se jich vzdát.

§4 Hmotná odpovědnost za škodu

Správce odpovídá majitelce za škodu způsobenou porušením této dohody bez ohledu na zavinění, ledaže by se škůdce odhalil a škodu uhradil; zejména odpovídá za škodu způsobenou převody uskutečněnými pod identifikačními údaji přidělenými správci peněžním ústavem, které byly uskutečněny v rozporu s předpisy nebo touto dohodou.

§5 Bezúplatnost dohody

Správce se zavazuje k bezúplatné správě podle této dohody. Bezúplatná správa podle této dohody odpovídá důstojnosti a cti, která k funkci patří, a správce se zavazuje, že žádná plnění v souvislosti s touto dohodou nebude požadovat. Tímto ustanovením není dotčena pravomoc republikového výboru stanovit, že za výkon funkce náleží správci odměna.

§6 Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda se podepisuje ve třech vyhotoveních; jedno obdrží správce a zbylé dvě majitelka. Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků; za majitelku je podepisuje vedoucí finančního odboru.

(2) Tato dohoda zároveň účinkuje jako dohoda o plné moci, kterou majitelka zmocňuje správce k jednání jejím jménem v rozsahu shora uvedeném, přičemž strany si sjednaly, že správce je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě v rozsahu zmocnění podle této dohody (vedlejší dispozice), pokud celková peněžní hodnota úkonu třetí osoby nepřesáhne 50000 Kč.

(3) Strany se ujišťují, že tuto dohodu uzavřely podle své svobodné vůle.

(4) Dohoda účinkuje od podpisu dokud má správce dispoziční právo k účtu. Potom trvají jen odpovědnostní vztahy.

…………………………….
Správce

…………………………….
Jménem majitelky

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.