• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Dohoda o výkonu některých povinností spojených s funkcí

Majitelka Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná místopředseda ……………………………………, narozen ……………………, trvale bytem ……………………………………, který byl republikovým předsednictvem majitelky pověřen k uzavření této dohody podle čl. 14(1) St,

a

správce ……………………………………, narozen ……………………, trvale bytem ……………………………………, který vykonává u majitelky funkci předsedy strany, a podle čl. 14(1) St činí za majitelku písemné právní úkony jejím jménem,

uzavírají dne …………….. v Praze podle §9(1) StFO v účinném znění následující dohodu:

§1 Úvodní ustanovení

(1) Tato dohoda se řídí vnitřními předpisy majitelky ve znění účinném v den účinnosti této dohody:

(2) Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by zakládala jakýkoliv pracovní poměr, nebo nárok na odměnu. Použití zákoníku práce a obchodního zákoníku je vyloučeno; podpůrně se použije občanský zákoník ve znění účinném v den účinnosti této dohody.

(3) Vedlejší dispozicí se rozumí právo převádět peníze z bankovních účtů majitelky na cizí účty jejím jménem.

(4) Hlavní dispozicí se rozumí právo

  • a) určovat osoby s vedlejší dispozicí k účtům majitelky,
  • b) zakládat vedle hlavního účtu nové účty a
  • c) oprávnění potřebná pro správu všech účtů majitelky jako celku (například jejich společného převodu do jiného peněžního ústavu).
§2 Shodná prohlášení stran

(1) Majitelka má u peněžního ústavu družstevní záložny FIO hlavní účet číslo 2100048174/2010 a případně všechny další peněžní účty vedené pod jejím jménem, na které se tato dohoda vztahuje.

(2) Správce má hlavní i vedlejší dispozici k účtům a povinnost udělit tomu, kdo vykonává funkci vedoucího finančního odboru, hlavní i vedlejší dispozici.

§3 Závazky správce

(1) Správce se zavazuje nakládat s majetkem v souladu s vnitřními předpisy majitelky.

(2) Správce se zavazuje užívat vedlejší dispozici a právo určovat osoby s vedlejší dispozicí jen v případech, kdy je to nezbytně nutné a prodlení by majitelku poškodilo.

(3) Správce se zavazuje udělit hlavní dispozici jen jedné osobě uvedené v §2(2) této dohody. Pokud tato osoba již funkci vedoucího finančního odboru nevykonává, všechna dispoziční práva jí správce neprodleně odebere.

(4) Pokud správce pozbude vlastní funkce, musí se pokusit převést obě dispozice na svého nástupce ve funkci, který se stranou uzavřel hmotnou odpovědnost analogicky této dohodě. Do té doby nesmí správce činit jiné úkony s účty. Pokud tato práva nepřevede do dvou měsíců od okamžiku, kdy pozbyl funkce, musí se jich vzdát.

§4 Hmotná odpovědnost za škodu

Správce odpovídá majitelce za škodu způsobenou porušením této dohody bez ohledu na zavinění, ledaže by se škůdce odhalil a škodu uhradil, zejména odpovídá za škodu způsobenou

  • a) převody uskutečněnými pod identifikačními údaji přidělenými správci peněžním ústavem, které byly uskutečněny v rozporu s předpisy nebo touto dohodou, a
  • b) přidělením dispozice jiné osobě, než dovolují předpisy nebo tato dohoda.
§5 Bezúplatnost dohody

Správce se zavazuje k bezúplatné správě podle této dohody. Bezúplatná správa podle této dohody odpovídá důstojnosti a cti, která k funkci patří, a správce se zavazuje, že žádná plnění v souvislosti s touto dohodou nebude požadovat. Tímto ustanovením není dotčena pravomoc republikového výboru stanovit, že za výkon funkce náleží správci odměna.

§6 Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků; za majitelku je podepisuje pověřený místopředseda.

(2) Strany se ujišťují, že tuto dohodu uzavřely podle své svobodné vůle.

(3) Dohoda účinkuje od podpisu do okamžiku, kdy správce dispoziční práva pozbude. Potom trvají jen odpovědnostní vztahy.

…………………………….
Správce

…………………………….
Jménem majitelky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.