• @cen_kk has upload permissions
 • @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Vzory úkonů k rozhodčímu řízení

Úkony účastníka řízení

Oznámení o podezření z porušení předpisů

Oznámení o podezření z porušení předpisů

Soukromá zpráva
Od: Náhodný Člen
Komu: Komise - kontrolni

Ahoj, dneska jsem se dozvěděl, že předsednictvo místního sdružení v Horní Dolní schválilo proplacení pronájmu v místním baru na schůzi. Proplacení má údajně proběhnout z veřejných peněz. Piráti si ale schválili, že z veřejných peněz budou platit jenom veřejně prospěšné aktivity bezprostředně sloužící veřejnosti, poplatky státu nebo velké mezinárodní konference. Mám tedy podezření, že uvedeným rozhodnutím předsednictvo místního sdružení porušilo pravidla hospodaření. Prosím, aby tuto záležitost kontrolní komise prošetřila, a informovala mě o výsledku šetření. Zdraví Člen

Stížnost na porušení předpisů

Stížnost na porušení předpisů

Soukromá zpráva
Od: Náhodný Člen
Komu: Komise - kontrolni

Ahoj, v souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci neoprávněného financování pronájmu na konání schůze z veřejných prostředků:

Účastníci řízení
 1. Náhodný Člen (stěžovatel)
 2. předsednictvo místního sdružení v Horní Dolní (odpůrce)
Vylíčení rozhodných skutkových okolností
Předsednictvo místního sdružení v Horní Dolní dne 28. 10. 2013 schválilo proplacení pronájmu ve výši 5000 Kč na konání schůze v baru „Louka“ v Horní Dolní, která se konala dne 24. 10. 2013. Finanční odbor tuto žádost dne 31. 10. 2013 proplatil. Tyto skutečnosti lze prokázat příslušným usnesením předsednictva krajského sdružení, žádostí o proplacení publikovaných na našich internetových stránkách.
Tvrzení porušení předpisů
Svým jednáním krajské předsednictvo porušilo pravidla hospodaření o nakládání s veřejnými prostředky, neboť konání schůze nebylo službou veřejnosti. V daném případě totiž šlo o schůzi, na kterou žádná veřejnost nepřišla ani se zde neprovozovaly veřejně prospěšné aktivity (např. předvádění svobodného software, instruktáž o svobodné hudbě apod.)
Vyjádření k přijatelnosti stížnosti
Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť:
 1. Smírného řešení nelze dosáhnout. Svoje námitky jsem předal předsedovi místního sdružení v Horní Dolní soukromou zprávou. Předseda místního sdružení Vojtěch Filip mi ale odpověděl následující soukromou zprávou ze dne 1. 11. 2013: „Co se nám do toho pleteš? Jsou to peníze v našem rozpočtu a budeme si s nimi dělat, co chceme. Nějaké předpisy republikového výboru o hospodaření s veřejnými penězi nás nezajímají.“
 2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč jsem složil dne 2. 11. 2013 na hlavní bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise.
Návrh výroku rozhodčího nálezu
Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
 1. Proplacením pronájmu konání schůze v baru „Louka“ v Horní Dolní, která se konala dne 24.10. 2013, z veřejných prostředků porušilo místní předsednictvo v Horní Dolní § 3b pravidel hospodaření, neboť využilo veřejné prostředky mimo předepsaný účel.
 2. Za toto porušení předpisů odpovídá člen místního předsednictva v Horní Dolní Vojtěch Filip, který pro proplacení hlasoval a jako hospodář podal žádost o proplacení, a Jan Zeman, který pro proplacení hlasoval, ačkoliv na tuto skutečnost byli předem upozorněni a vzhledem k jejich funkci jim musela být známa.
 3. Vojtěch Filip a Jan Zeman jsou povinni zjednat nápravu tak, že každý z nich je povinen uhradit polovinu způsobené škody ve výši 5000 Kč České pirátské straně převodem na bankovní účet 2100048174/2010 s účelovým určením ve prospěch místního sdružení v Horní Dolní, a to do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.
 4. Vojtěchu Filipovi, který žádost jako hospodář podal, se ukládá zákaz nakládat s majetkem strany po dobu 2 let do doručení tohoto rozhodčího nálezu.
 5. Vojtěch Filip a Jan Zeman jsou povinni nahradit náklady řízení Náhodnému Členovi tak, že každý z nich je povinen uhradit polovinu paušálních nákladů ve výši 300 Kč, a to převodem na jeho bankovní účet 123123123/2010 do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Návrh na nápravu rozhodčího nálezu

Návrh na nápravu rozhodčího nálezu

Soukromá zpráva
Od: Náhodný Člen
Komu: Komise - rozhodci

Ahoj, v souladu s organizačním řádem podávám následující návrh na nápravu rozhodčího nálezu ze dne 21. 8. 2013 ve věci mé povinnosti napravit porušení předpisů, kterého jsem se dopustil tím, že jsem dne 20. 7. 2913 vnikl do serverovny České pirátské strany a zničil jsem tam server České pirátské strany. Rozhodčím nálezem mi rozhodčí komise uložila koupit nový server stejné specifikace. Po průzkumu trhu jsem však zjistil, že takový server není možné zajistit, ačkoliv bych to rád udělal, a proto žádám o změnu výroku v bodě 2 (výrok o nápravě) následovně:

Náhodnému Členovi se ukládá napravit porušení předpisů podle bodu 1 tím, že uhradí způsobenou škodu ve výši 8000 Kč České pirátské straně převodem na bankovní účet 2100048174/2010 s účelovým určením ve prospěch technického odboru do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Úkony komise

Odpověď na podezření na porušení předpisů

Odpověď na podezření na porušení předpisů

Ahoj, reagujeme na tebou podané oznámení o podezření na porušení předpisů. Tebou uváděné skutečnosti jsme prověřili a podle našeho názoru zakládají důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu. Tuto stížnost jsme tudíž podali a dále bude ve sporu vystupovat kontrolní komise jako účastník řízení. Za kontrolní komisi zdraví Jules Winnfield.

:

Ahoj, reagujeme na tebou podané oznámení o podezření na porušení předpisů. Tebou uváděné skutečnosti jsme prověřili a podle našeho názoru nezakládají důvod k podání stížnosti ve veřejném zájmu. Na uvedené schůzi totiž probíhala mezinárodní konference s účastí Pirátských stran z 21 zemí, čili není pravda, že by šlo o klasickou schůzi. Použití veřejných prostředků na významné mezinárodní konference je v souladu s rozpočtovým určením. Touto reakcí tudíž považujeme případ za uzavřený. Pokud trváš na tom, aby byl formálně posouzen kontrolní komisí, podej kontrolní komisi stížnost a v řízení pak budeš vystupovat vlastním jménem a na vlastní odpovědnost jako stěžovatel. Informace o tom, jak má vypadat stížnost, najdeš na webu kontrolní komise. Za kontrolní komisi zdraví Jules Winnfield.

Odpověď na stížnost

Odpověď na stížnost

Ahoj, reagujeme na tebou podanou stížnost ve věci XY.

Vyplní zpravodaj
V tomto konkrétním případě kontrolní komise zjistila následující:

 • Porušení předpisů: (Jakým jednáním byl porušen jaký předpis)
 • Kdo nese odpovědnost za porušení předpisů:
 • Přijatelnost stížnosti:
 • Zpravodaj kontrolní komise:

VARIANTY

1)

Kontrolní komise konstatuje, že zjištěné závěry neodůvodňují, aby kontrolní komise podávala v této věci stížnost ve veřejném zájmu. Proto oznámení odkládá.

Poučení: Pokud trváte na úplném vyšetření případu, musíte kontrolní komisi podat vlastní stížnost. Stížnost musí mít náležitosti stanovené rozhodčím řádem (§ 10 RŘ a následující). Stížnost se podává kontrolní komisi do podatelny nebo soukromou zprávou a je třeba předem zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 300 Kč na transparentní bankovní účet strany s variabilním symbolem ve prospěch rozhodčí komise, případně požádat kontrolní komisi o její prominutí z důvodu nemajetnosti. Se stížností může být spojen návrh předběžného opatření. Jménem kontrolní komise bude případ řešit přidělený zpravodaj kontrolní komise. Pokud považujete jeho postup za nesprávný, můžete se obrátit na kontrolní komisi jako celek.

2)

Výše uvedené podezření vychází z prozatím zjištěných skutečností a může být v budoucnu vyvráceno. Je tedy třeba zdůraznit, že výše uvedená informace je pouze předběžným závěrem, který bude dále zkoumán a může se ukázat pravdivým i nepravdivým. Rozhodčí řízení začíná podáním stížnosti. Řízení končí vydáním opatření o odložení nedůvodné stížnosti nebo rozhodčím nálezem.

Kontrolní komise konstatuje, že zjištěné závěry odůvodňují, aby kontrolní komise podala v této věci stížnost ve veřejném zájmu.

Poučení: Kontrolní komise nyní věc přebírá, sestaví stížnost ve veřejném zájmu, bude v řízení vystupovat jménem strany a ponese náklady řízení. Jménem kontrolní komise bude případ řešit přidělený zpravodaj kontrolní komise. Stížnost ve veřejném zájmu bude dále vyšetřována. Kontrolní komise zejména požádá o vyjádření jednotlivé účastníky řízení. Pokud se stížnost ukáže důvodnou, bude předána rozhodčí komisi. Přílohou stížnosti bude návrh kontrolní komise na rozhodnutí. Rozhodčí komise věc projedná a rozhodne v ní rozhodčím nálezem. V této věci nemusíte podnikat žádné další kroky, nicméně uvítáme vaši pomoc při vyšetřování.

Výzva k podání vysvětlení

Výzva k podání vysvětlení

Vyzývám administrativní odbor, aby podal do tří dnů od doručení této výzvy průběžnou zprávu o tom, které z osob, o něž jde a jejichž přijetí nebylo dodatečně schváleno, jsou zapsány v seznamu členů a které tedy budou mít hlasovací právo na zasedání.

Poučení: Toto je oficiální výzva kontrolní komise. Členové a orgány strany jsou povinni poskytnout kontrolní komisi součinnost ve věcech patřících do její působnosti. Zejména jsou povinni poskytnout písemně bez zbytečného odkladu na požádání kontrolní komise odůvodněné stanovisko ke kontrolované záležitosti nebo odpovědi na otázky kontrolní komise týkající se kontrolované záležitosti. Povinnost součinnosti vyplývá ze Stanov, čl. 13 (1) a (2) a Organizačního řádu, paragrafů 18 (3) a (4), 26 a 28.
Kontrolní komise je při výkonu své funkce vázána mlčenlivostí, pokud jde o důvěrné informace, a tyto údaje nebudou sděleny mimo pověřené orgány strany. Pokud takové údaje sdělujete, žádáme o výslovné označení skutečností, na které se mlčenlivost vztahuje, a jejich zaslání soukromou zprávou kontrolní komisi. Jinak je možné zasílat údaje veřejně do podatelny nebo jiným vhodným způsobem. Odepření součinnosti kontrolní komisi je porušením předpisů, kvůli kterému může být podána stížnost ve veřejném zájmu a jde k tíži toho, kdo součinnost odepřel.

Výzva k doplnění stížnosti

Výzva k doplnění stížnosti

Kontrolní komise rozhodla zpravodajem Vincentem Vegou dne 20. 2. 2014 o stížnosti Marcelluse Wallace ze dne 19. 2. 2014 ve věci usnesení celostátního fóra o změně stanov vedené u kontrolní komise pod sp. zn. KK 3/2013 následujícím opatřením:

Stěžovatel se vyzývá, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto opatření

 • složil na hlavní účet strany č. 2100048174/2010 u banky FIO zálohu na náklady řízení ve výši 300 Kč s variabilním symbolem 120800 (rozhodčí komise) nebo prokázal kontrolní komisi nemajetnost a
 • vyjádřil se k tomu, jakým způsobem se pokusil o smírné odstranění sporu (například uvést znění námitky na celostátním fóru podle zápisu, případně doložit protest proti zápisu apod.).

Odůvodnění: Podle § 18 rozhodčího řádu je stěžovatel před podáním stížnosti povinen složit zálohu na náhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč na bankovní účet strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise. Kontrolní komise složení zálohy stěžovateli odpustí, pokud stěžovatel prokáže nemajetnost a stížnost je na první pohled opodstatněná. Nesplnění podmínky má podle § 11 odst. 1 písm. e) za následek nepřijatelnost stížnosti. Podle § 11 odst. 2 rozhodčího řádu nejde-li o stížnost zjevně nedůvodnou, kontrolní komise pomůže stěžovateli odstranit vady stížnosti, aby byla přijatelná, nebo ho odkáže na jiný způsob řešení sporu. Podle § 23 rozhodčího řádu o povinnostech účastníků řízení v zájmu vedení rozhodčího řízení a lhůtách pro jejich splnění anebo o jiných podmínkách rozhodčího řízení rozhoduje kontrolní komise písemným opatřením, které se doručuje některým z uznávaných způsobů. Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví jinak. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení. Vadu spočívající v nepřijatelnosti stížnosti lze odstranit tím, že stěžovatel stížnost na výzvu kontrolní komise doplní o potřebnou náležitost.

Poučení: Podle § 10 rozhodčího řádu je stížnost je písemný návrh, kterým se zahajuje řízení, ve kterém se stěžovatel domáhá vydání rozhodčího nálezu. Stížnost je v určitém výroku důvodná, pokud jen pokud je přijatelná. Stížnost musí být opatřením odložena před přijetím návrhu kontrolní komise, pokud není přijatelná, a tedy ani důvodná (§ 14 odst. 1 písm. a) rozhodčího řádu). Odložením stížnosti rozhodčí řízení končí (§ 14 odst. 2 rozhodčího řádu). Pokud stěžovatel stížnost na výzvu kontrolní komise nedoplní tak, aby byla stížnost přijatelná, bude stížnost odložena a rozhodčí řízení ukončeno.

Výzva k odpovědi na stížnost

Výzva k odpovědi na stížnost

Kontrolní komise rozhodla zpravodajem Vincentem Vegou dne ……. o stížnosti ………… ze dne …………. proti odpůrci ……………… ve věci ……………….. vedené u kontrolní komise pod sp. zn. KK …/20.. následujícím opatřením:

Odpůrce se vyzývá, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto opatření zaslal odpověď na přiloženou stížnost.

Odůvodnění: Kontrolní komise je orgánem, který vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů ve stranických věcech (čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov). Kontrolní komise obdržela v nadepsané věci stížnost na porušení předpisů, kde jste byl označen jako ten, kdo za porušení předpisů odpovídá (odpůrce). Kontrolní komise tímto apeluje, abyste se věc pokusili vyřešit smírně, pokud je to možné. Podle § 13 rozhodčího řádu stížnost doručuje kontrolní komise ostatním účastníkům řízení se lhůtou k odpovědi. Kontrolní komise tímto odpůrci poskytuje prostor k vyjádření, k němuž přezkumné orgány při rozhodování přihlédnou.

Podle § 23 rozhodčího řádu o povinnostech účastníků řízení v zájmu vedení rozhodčího řízení a lhůtách pro jejich splnění anebo o jiných podmínkách rozhodčího řízení rozhoduje kontrolní komise písemným opatřením, které se doručuje některým z uznávaných způsobů. Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.

Poučení: Odpověď podejte písemně některým z uznávaných způsobů a zřetelně ji označte jako odpověď na konkrétní stížnost. Odpověď musí obsahovat obdobné náležitosti jako stížnost. K prokázání svých tvrzení jsou účastníci řízení povinni předložit nebo označit důkazy. Náležitostí odpovědi odpůrce jsou vyjádření k označení stěžovatele a odpůrce, vyjádření k vylíčeným skutkovým okolnostem a označeným důkazům, případně označení vlastních důkazů, vyjádření odpůrce k tvrzení o tom, jak bylo porušením předpisů přímo zasaženo do stěžovatelových práv nebo byl porušen veřejný zájem, vyjádření odpůrce k přijatelnosti stížnosti a vyjádření odpůrce k návrhu výroku rozhodčího nálezu, případně návrh jiného výroku, který uvede odpůrce. Zaslání odpovědi je právem, nikoliv povinností odpůrce. Pokud nicméně odpůrce požadované skutečnosti na výzvu neuvede, mohou být vykládány k jeho tíži (§ 2 rozhodčího řádu). Je tedy v zájmu odpůrce, aby uvedl a doložil všechny podstatné skutečnosti, na základě kterých by přezkumné orgány mohly věc nestranně posoudit.

Návrh kontrolní komise

Návrh kontrolní komise

Kontrolní komise prošetřila stížnost podanou Náhodným Členem (viz zde). Rozhodnutí místního předsednictva v Horní Dolní byl prokázán příkaz k proplacení. Stížnost byla doručena místnímu předsednictvu v Horní Dolní a to reagovalo odpovědí, že šlo o mezinárodní konferenci. Výslechem členů sdružení Zdeňka Nejedlého a Libora Jedlého, majitele předmětného baru Josefa Sirotka a výslechem Aloise Zimmermana z Pirátské strany Německa bylo prokázáno, že k žádné konferenci v uvedenou dobu nedošlo. O těchto výsleších byl pořízen protokol. Podle našeho názoru je stížnost důvodná, na vyvození odpovědnosti za chybné hospodaření s veřejnými prostředky je jasný veřejný zájem a navrhované sankce považujeme za přiměřené. Souhlasíme s návrhem rozhodnutí, jak ho zaslal stěžovatel.

Kontrolní komise prošetřila stížnost podanou Náhodným Členem (viz zde). Rozhodnutí místního předsednictva v Horní Dolní byl prokázán příkaz k proplacení. Stížnost byla doručena místnímu předsednictvu v Horní Dolní a to reagovalo odpovědí, že šlo o mezinárodní konferenci. Výslechem členů sdružení Zdeňka Nejedlého a Libora Jedlého, majitele předmětného baru Josefa Sirotka a výslechem Aloise Zimmermana z Pirátské strany Německa bylo prokázáno, že k žádné konferenci v uvedenou dobu nedošlo. Výslechem prvních tří uvedených jsme také zjistili, že vysoká cena pronájmu z veřejných peněz byla způsobena tím, že si předseda místního sdružení v Horní Dolní Vojtěch Filip objednal na schůzi striptýz od místních prostitutek. O těchto výsleších byl pořízen protokol. Podle našeho názoru je stížnost důvodná, na vyvození odpovědnosti za chybné hospodaření s veřejnými prostředky je jasný veřejný zájem. Z dalšího vyjádření Vojtěcha Filipa vyplývá, že tyto skutkové okolnosti jsou správné, nicméně uvedený odmítá jednání o smíru. Proto považujeme zpřísnění výroku rozhodčího nálezu následovně:

 1. Proplacením pronájmu konání schůze v baru „Louka“ v Horní Dolní, která se konala dne 24.10. 2013, z veřejných prostředků porušilo místní předsednictvo v Horní Dolní § 3b pravidel hospodaření, neboť využilo veřejné prostředky mimo předepsaný účel. Zaplacení striptýzu z veřejných prostředků ve vlastnictví strany je přitěžující okolností, neboť takovým jednáním byl sledován osobní prospěch hospodáře a hospodář jednal ve střetu zájmů.
 2. Za toto porušení předpisů odpovídá člen místního předsednictva v Horní Dolní Vojtěch Filip, který pro proplacení hlasoval a jako hospodář podal žádost o proplacení, a Jan Zeman, který pro proplacení hlasoval, ačkoliv na účelové určení veřejných prostředků byli předem upozorněni a vzhledem k jejich funkci jim muselo být známo. Člen místního předsednictva v Horní Dolní Vojtěch Filip mladší také odpovídá za to, že způsob použití veřejných prostředků neoprávněně utajil.
 3. Vojtěch Filip a Jan Zeman jsou povinni zjednat nápravu tak, že každý z nich je povinen uhradit polovinu způsobené škody ve výši 5000 Kč České pirátské straně převodem na bankovní účet 2100048174/2010 s účelovým určením ve prospěch místního sdružení v Horní Dolní do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.
 4. Vojtěch Filip, který žádost jako hospodář podal a neoprávněně utajil informace o použití veřejných prostředků, se vylučuje z České pirátské strany.
 5. Vojtěch Filip a Jan Zeman jsou povinni nahradit náklady řízení Náhodnému Členovi tak, že každý z nich je povinen uhradit polovinu paušálních nákladů ve výši 300 Kč převodem na jeho bankovní účet 123123123/2010 do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Odložení stížnosti

Odložení stížnosti

Kontrolní komise rozhodla zpravodajem Julesem Winnfieldem takto:

Stížnost Náhodného člena podaná dne 12. 10. 2013 ve věci pronájmu zaplaceného místním sdružením v Horní Dolní z veřejných peněz se odkládá.

Kontrolní komise prošetřila stížnost podanou Náhodným Členem (viz zde). Rozhodnutí místního předsednictva v Horní Dolní byl prokázán příkaz k proplacení. Stížnost byla doručena místnímu předsednictvu v Horní Dolní a to reagovalo odpovědí, že šlo o mezinárodní konferenci. Výslechem členů sdružení Zdeňka Nejedlého a Libora Jedlého, majitele předmětného baru Josefa Sirotka a výslechem Aloise Zimmermana z Pirátské strany Německa bylo prokázáno, že na daném místě byla pořádána mezinárodní konference Pirátských stran. Mezinárodní konference proběhla s účastí Pirátských stran z 21 zemí, čili není pravda, že by šlo o klasickou schůzi. Použití veřejných prostředků na významné mezinárodní konference je podle § 3b písm. c) rozpočtových pravidel v souladu s jejich rozpočtovým určením. K porušení předpisů nedošlo a stížnost tedy není důvodná. Taková stížnost musí být odložena bez podání návrhu kontrolní komise (§ 13 písm. a) RŘ).

Za kontrolní komisi zdraví Jules Winnfield.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit kontrolní komise jako nadřízený orgán zpravodaje, pokud to navrhne kterýkoliv člen kontrolní komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Kontrolní komise rozhodla zpravodajem Julesem Winnfieldem takto:

Stížnost Náhodného Člena podaná dne 12. 10. 2013 ve věci pronájmu zaplaceného místním sdružením v Horní Dolní z veřejných peněz se odkládá.

Odůvodnění: Kontrolní komise prošetřila stížnost podanou Náhodným Členem (viz zde). V podané stížnosti není uvedena informace o tom, zda stěžovatel složil zálohu na náhradu nákladů rozhodčího řízení. Na transparentním účtu není žádný příjem evidovaný pod jménem stěžovatele. Kontrolní komise stěžovatele vyzvala ke složení zálohy na bankovní účet ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval a zálohu nesložil ani nepožádal o osvobození od této povinnosti, tedy stížnost je nepřijatelnou (§ 11 odst. 1 písm. e) RŘ) a také nedůvodnou (§ 14 odst. 1 RŘ). Taková stížnost musí být odložena bez podání návrhu kontrolní komise (§ 13 písm. a) RŘ). Kontrolní komise bude skutečnosti uvedené ve stížnosti dále posuzovat jako podnět a v případě zjištění porušení předpisů podá stížnost ve veřejném zájmu.

Za kontrolní komisi zdraví Jules Winnfield.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit kontrolní komise jako nadřízený orgán zpravodaje, pokud to navrhne kterýkoliv člen kontrolní komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Rozhodčí nález

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 3. 11. 2013 v Praze ve složení Jan Vojáček (předseda), Jan Starý, Luboš Zelený (zpravodaj) o stížnosti Náhodného Člena, podané dne 12. 10. 2013 ve věci pronájmu zaplaceného místním sdružením v Horní Dolní z veřejných peněz, takto:

 1. Proplacením pronájmu konání schůze v baru „Louka“ v Horní Dolní, která se konala dne 24.10. 2013, z veřejných prostředků porušilo místní předsednictvo v Horní Dolní § 3b pravidel hospodaření, neboť využilo veřejné prostředky mimo předepsaný účel.
 2. Za toto porušení předpisů odpovídá člen místního předsednictva v Horní Dolní Vojtěch Filip, který pro proplacení hlasoval a jako hospodář podal žádost o proplacení, a Jan Zeman, který pro proplacení hlasoval, ačkoliv na tuto skutečnost byli předem upozorněni a vzhledem k jejich funkci jim musela být známa.
 3. Vojtěchu Filipovi, který žádost jako hospodář podal, se ukládá zákaz nakládat s majetkem strany po dobu 2 let do doručení tohoto rozhodčího nálezu.
 4. Vojtěch Filip a Jan Zeman jsou povinni nahradit náklady řízení Náhodnému Členovi tak, že každý z nich je povinen uhradit polovinu paušálních nákladů ve výši 300 Kč převodem na jeho bankovní účet 123123123/2010 do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Odůvodnění:

Rozhodčí komise prošetřila stížnost podanou stěžovatelem, jakož i odpověď odpůrce a návrh kontrolní komise. Rozhodčí komise vzala za prokázané, že předsednictvo místního sdružení požádala o proplacení částky 5 tisíc Kč z veřejných prostředků na pronájem místa pro konání schůze. Výslechem členů sdružení Zdeňka Nejedlého a Libora Jedlého, majitele předmětného baru Josefa Sirotka a výslechem Aloise Zimmermana z Pirátské strany Německa bylo prokázáno, že na daném místě nebyla pořádána mezinárodní konference Pirátských stran. Tvrzení odpůrce o konání mezinárodní konference tak bylo vyvráceno. Na druhou stranu rozhodčí komise nepřisvědčila návrhu kontrolní komise na zpřísnění výroku z důvodu údajného využití peněz na prostituci, neboť šlo o spekulaci jednoho ze svědků a tvrzení nebylo prokázáno. Omezení práva na hospodaření s majetkem strany u Vojtěcha Filipa je odůvodněno závažností provinění, která dosahuje škody nikoliv nepatrné podle trestního zákoníku, a zájmem strany na řádném využití jejích prostředků. Vzhledem k prvnímu provinění Vojtěcha Filipa však není třeba volit přísnější omezení práv či vyloučení, neboť jsou dány předpoklady jeho nápravy, Vojtěch Filip následně vinu přiznal. Oba odpůrci během řízení nahradili způsobenou škodu zasláním částky na bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch místního sdružení Horní Dolní, tedy nebylo třeba pojmout do rozhodčího nálezu také výrok o nápravě, která již byla dobrovolně zjednána. V tomto rozsahu se řízení zastavuje.

Za rozhodčí komisi předseda Marek Nový. Pro návrh hlasovali Marek Nový a Luboš Zelený, proti návrhu hlasoval Jan Starý, který si vyhradil odlišné stanovisko.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Odlišné stanovisko Jana Starého:

Podle mého názoru je uložené omezení práv u Vojtěcha Filipa příliš mírné, neboť svým jednáním výrazně poškodil dobré jméno České pirátské strany, a taková osoba by neměla mít možnost kandidovat za Českou pirátskou stranu do veřejných funkcí, jak se nyní děje na kandidátní listině Pirátů v komunálních volbách v Horní Dolní.

Rozhodčí komise rozhodla dne 3. 11. 2013 v Praze ve složení Marek Nový (předseda), Jan Starý, Luboš Zelený (zpravodaj) o stížnosti Náhodného Člena podané dne 10. 10. 2013 ve věci zamítnutí přihlášky takto:

 1. Místní předsednictvo v Horní Dolní porušilo zamítnutím přihlášky o členství Náhodného Člena stanovy, neboť zamítnutí přihlášky řádně nezdůvodnilo.
 2. Za toto porušení předpisů odpovídá místní předsednictvo v Horní Dolní jako orgán strany.
 3. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ze dne 6. 10. 2013 ruší. Místnímu předsednictvu v Horní Dolní se ukládá zjednat nápravu tím, že přihlášku znovu projedná a rozhodne o ní předepsaným způsobem.
 4. Místní předsednictvo v Horní Dolní je povinno nahradit náklady řízení Náhodnému Členovi tak, že mu uhradí paušální nákladu ve výši 300 Kč převodem na jeho bankovní účet 123123123/2010 do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Odůvodnění:

Rozhodčí komise prošetřila stížnost podanou stěžovatelem, jakož i odpověď odpůrce a návrh kontrolní komise. Rozhodčí komise vzala za prokázané, že předsednictvo místního sdružení v Horní Dolní neodůvodnilo zamítnutí žádosti Náhodného Člena, neboť šlo o skutečnost nespornou. Předsednictvo místního sdružení se odvolávalo na to, že nemá čas sepisovat u každého svého úkonu rozhodnutí. Taková obhajoba není po právu, neboť předpis písemnou formu nevyžaduje. Místní předsednictvo mělo následovat ducha a smysl stanov, podle něhož má zájemce o členství získat pravdivý důvod svého odmítnutí, ať už je jím důvodná obava, nulový zájem a pomoc při dosavadní činnosti strany nebo jiný důvod. Je zcela v uvážení předsednictva, zda zájemce o členství přijme, neboť na členství není právní nárok (čl. 3 odst. 9 stanov). Tím však není předsednictvo zbaveno své povinnosti zamítnutí přihlášky aspoň ústně zdůvodnit (čl. 3 odst. 3 stanov). Podle názoru rozhodčí komise jednání členů předsednictva nijak zásadně nevybočuje z náplně jejich činnosti, není třeba je brát osobně odpovědné a postačí politická odpovědnost za to, že jako orgán musí nést náklady řízení. V novém řízení místní předsednictvo rozhodne, že je člen přijat nebo mu zamítnutí přihlášky zdůvodní.

Za rozhodčí komisi předseda Marek Nový. Pro návrh hlasovali Marek Nový, Jan Starý a Luboš Zelený, proti návrhu hlasoval nikdo.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Schválení smíru

Schválení smíru

Rozhodčí komise rozhodla dne 3. 11. 2013 v Praze ve složení Marek Nový (předseda), Jan Starý, Luboš Zelený (zpravodaj) o stížnosti Náhodného Člena podané dne 10. 10. 2013 ve věci fyzického útoku odpůrce Miroslava Hrubého o schválení následujícího smíru:

 1. Miroslav Hrubý porušil svým fyzickým útokem dne 3. 10. 2013 nejméně deseti ranami pěstí a třemi kopy svou povinnost nezasahovat do tělesné integrity Náhodného Člena a nezpůsobovat újmu ostatním členům strany.
 2. Za toto porušení předpisů nese Miroslav Hrubý plnou odpovědnost.
 3. Miroslav Hrubý napravil své jednání omluvou Náhodnému Členovi a tím, že dotyčnému koupil čokoládu.

Za rozhodčí komisi předseda Marek Nový. Pro návrh hlasovali Marek Nový, Jan Starý a Luboš Zelený, proti návrhu hlasoval nikdo.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Štítek

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Kontrolní komise
osoba:
michaela_skokanova
adresát:
člen, příznivce
tag:
stížnost, spor, smír, předběžná otázka
stav:
aktualizovaný
aktualizace:
06.03.2020

Na tento návod odkazují tyto stránky.

 
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/vzory.txt · Poslední úprava: 31.03.2020 19:43 autor: petr.vileta