• @Komise - kontrolni má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Veřejná soutěž o grafický manuál

Přijato 21.7.2011
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12 podpořené podáními účastníků soutěže: Jakuba Ferjenčíka a Leopolda Kyslingera a Jakuba Michálka.
Vyšetřovatel Karel Fuzík
Typ řízení Spor o platnost právního aktu strany
Účastníci řízení Účastníci soutěže, Hodnotící komise
Závažnost Vysoká
Poradní vlákno Poradní vlákno
Předání -

Vyšetřování

Vyšetřování se zabývalo soutěží o základ grafického manuálu strany, zejména zda hodnocení respektovalo zadání.

Komise vydala žádost o předběžné opatření, které bylo vyhověno.

Usnesení

Komise dospěla k následujícímu usnesení (KK 7/2011):


Usnesení kontrolní komise ve věci Soutěže o grafický manuál (KK 7/2011):

Kontrolní komise předává k řešení rozhodčí komisi podněty, které se týkají Veřejné soutěže o základ grafického manuálu ČPS. KK zaznamenala dva podněty a zároveň věc šetřila z vlastní iniciativy. Komise šetření spojila podnětů a vede jej pod značkou KK 7/2011. Podané podněty KK předává bez posouzení k řešení RK ( Obecné podmínky pro výběrová řízení), prověřila pouze správnost v podáních uvedených faktů. Mimo oficiální podání KK zaregistrovala další námitky, se kterými se ztotožnila nebo při svém šetření dospěla k podobným závěrům jako namítající.

1. Dne 15. 07. 2011 ve 12:12 hodin obdržela KK ve věci podání Jakuba Michálka prostřednictvím SZ, stěžovatel nevyjádřil úmysl zůstat v anonymitě, proto jako text podání komise použila citaci kompletní SZ:


„Žádám vyšetření způsobu hodnocení svobodné soutěže o základ grafického manuálu v případě hodnotitelů Jaroslav Kučera a Petr Stehlík.

Důvodem je porušení podmínek soutěže, kterého se dopustili tím, že při hodnocení ignorovali Pirátskou identitu a v hodnocení nepostupovali podle pokynů v zadání. Podle programu České pirátské strany platí

Samozřejmostí se musí stát zápis i s jmenným hlasováním členů komise. Pokud soud rozhodne, že zakázka nebyla přidělena v souladu se zadáním, budou odpovědní úředníci postiženi podle služebního zákona.

Tento program je podle usnesení RV 9/2010 závazný pro všechny členy, kteří se jím musí řídit a prosazovat ho i ve vnitřních věcech strany. Kontrolní komise by měla prošetřit, do jaké míry postupovali jmenovaní v souladu se zadáním. Typický případ excesu je hodnocení loga počtem bodů 0 z 10, přičemž zadání obsahovalo specifikaci:

Logo

Z důvodu souladu s atributy v Pirátském klíči navrhujeme, aby značku doplňovalo logo původní Pirátské strany ze Švédska, které používá velká část Pirátských stran a aby bylo toto logo doplněno jiným výrazovým prvkem pouze v případě, že tak bude lépe komunikovat naše ideje. Jednoduchost a snadná zapamatovatelnost Pirátské plachty upoutá pozornost na naše ideje lépe než česká vlajka, která je v současnosti dominantním prvkem.

Podrobné zdůvodnění změny loga uvádí důvodová zpráva k Pirátské identitě.

Jak Pirátské logo, tak značka (podle usnesení CF 1/2011 Pirátská strana) jsou v návrhu loga obsaženy, a proto je zjevně nesprávné hodnotit návrh, který formálně splňuje doporučené specifikace, nulovým počtem bodů.“


Kontrolní komise prověřila v podání zmiňovaná fakta a konstatuje jejich autenticitu. Nepřipojuje žádné další stanovisko.

2. KK zaregistrovala příspěvek na fóru odeslaný dne 14. 07. 2011 ve 22:41 hodin neregistrovaným uživatelem označeným jako Jakub Ferjenčík:


„Vzhledem k tomu, že vlákno podatelny kontrolní komise nefunguje, a vzhledem k tomu, že můj příspěvek je napsaný formou otevřeného dopisu, postuji ho sem.

Předem říkám, že s jeho sepsáním nemá můj bratr Mikuláš zhola nic společného, ani neví, že takový dopis existuje. K formulaci mě přinutila neprofesionální práce hodnotící komise. Vím, že soutěž ještě není 100% uzavřená (chybí oznámkování 3 lidí panem Stehlíkem), ale zítra odjíždím na dovolenou. S pozdravem JF“

http://www.uloz.to/9684837/stiznost-a-otevreny-dopis-pdf


Tento příspěvek, který lze považovat za podání, kontrolní komise přijala, zajistila kopii odkazovaného souboru z veřejného úložiště a z této pořídila otisk MD5 - bf1c12101bcf71cdada4af00320c3e17. Soubor je přiložen.

Kontrolní komise prověřila v podání zmiňovaná fakta a konstatuje jejich autenticitu. Komise neprověřovala totožnost stěžovatele. Nepřipojuje žádné další stanovisko.

3. Kontrolní komise vlastním šetřením zjistila následující sporné skutečnosti, týkající se šetřené věci:

a) Vítězný návrh Václava Urbana - obsahuje prvky s licenčími omezeními, které jsou vyloučeny podle §17 PraH a také podle Obecných podmínek pro výběrová řízení - a je v přímém rozporu se zadáním samotné soutěže - . KK se ztotožňuje s hodnocením v příspěvku a považuje návrh za nepřípustný. Návrh nelze vydat pod licencí CC, přesto byl výběrovou komisí vybrána jako vítězný.

b) Samotné zadání soutěže nestanovuje jasně pravidla pro hodnotící komisi a je nekompletní tím, že vysloveně nepožaduje zohlednění oficiálního názvu strany pro formální použití (razítko, hlavičkový papír, atd.). To přispělo ke zmatečnému výkladu a umožnilo nejasné hodnocení návrhů.

c) KK nenalezla žádné závazné rozhodnutí RP, kterým soutěž vyhlašuje. Samotné zadání soutěže na piratopedii za takové nelze považovat přesto, že bylo publikováno v prostoru vyhrazeném RP Jakubem Michálkem. Jeho pověření k takovému vyhlášení ze strany RP se také prozatím nepodařilo dohledat, i když by mělo být z podstaty volně přístupné. Totéž platí o zdůvodnění volby složení hodnotící komise.

Věc kontrolní komise klasifikovala jako vysoce závažnou dle §14 (3) a předává ji rozhodčí komisi s návrhem, aby předmětnou soutěž zrušila jako zmatečnou, anulovala výsledky a nařídila její nové vyhlášení na základě nových, lépe precizovaných podmínek.

Kontrolní komise doporučuje sloučit všechna tři podání do jednoho řízení, neboť se týkají stejné věci, byť by byla v rámci tohoto řízení projednávaná samostatně. KK také žádá o prominutí jistoty.

Za KK Karel Fuzik, předseda komise

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány stany. Publikování tohoto usnesení účinkuje jako oznámení dle §14 - 3 a §14 - 1c StKK.


Usnesení bylo přijato a zveřejněno 26.7.2011.
Tímto byla věc předána Rozhodčí komisi a zároveň informováno celostátní fórum.
RP: ??

Řízení před rozhodčí komisí

Komise se dále účastnila navazujících řízení RK 6/2011 a RK 5/2011 před rozhodčí komisí.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.